EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1039

Kommissionens forordning (EU) 2015/1039 af 30. juni 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår prøveflyvninger (EØS-relevant tekst)

OJ L 167, 1.7.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1039/oj

1.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1039

af 30. juni 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår prøveflyvninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 5, stk. 5, og artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) bør ændres for som en del af flyvebetingelserne at regulere kompetencer og erfaring for piloter og for overordnede prøveflyvningsingeniører alt efter kompleksiteten af de udførte prøveflyvninger og af luftfartøjet med henblik på at øge sikkerheden og styrke harmoniseringen af prøveflyvningsbesætningers kompetencer og erfaring i Unionen.

(2)

Med henblik på at fremme sikker gennemførelse af prøveflyvninger bør der også indføres krav til produktions- og konstruktionsorganisationer, der udfører prøveflyvninger, og et krav om en driftshåndbog for prøveflyvninger, der definerer organisationens politikker og de nødvendige procedurer i forbindelse med prøveflyvninger. Håndbogen bør omfatte politikker og procedurer vedrørende besætningssammensætning og -kompetencer, tilstedeværelse om bord af andre personer end besætningsmedlemmer, risiko- og sikkerhedsstyring og angivelse af de instrumenter og det udstyr, som skal medbringes.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 (3), er af klarhedshensyn blevet omarbejdet. Da EASA-formular 15a som fastsat i tillæg II til bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 henviser til forordning (EF) nr. 2042/2003, er det nødvendigt at ajourføre nævnte henvisning.

(4)

Det er nødvendigt at give luftfartsindustrien og medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig disse krav. Der bør derfor fastsættes hensigtsmæssige overgangsbestemmelser. For visse ændringer bør der imidlertid fastsættes en specifik udskudt anvendelsesdato i lyset af disse ændringers karakter.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den udtalelse, som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring

Bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstater, som den 21. juli 2015 udstedte nationale certifikater til prøveflyvningsbesætningsmedlemmer, undtagen piloter, kan fortsætte denne praksis i overensstemmelse med deres nationale lovgivning indtil den 31. december 2017. Indehaverne af disse certifikater kan fortsætte med at udøve deres rettigheder indtil denne dato.

2.   Efter 31. december 2017 kan ansøgere om eller indehavere af en flyvetilladelse fortsat gøre brug af piloter, som udfører prøveflyvninger i kategori 3 eller 4 som omhandlet i tillæg XII til bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, og af prøveflyvningsingeniører, som har udført prøveflyvningsaktiviteter i overensstemmelse med de regler i national lovgivning, som gælder inden denne dato. Enhver sådan brug begrænses ved prøveflyvninger til besætningsmedlemmernes funktionsområde, således som det er fastsat før den 31. december 2017.

Ved prøveflyvninger fastlægges funktionsområdet for et besætningsmedlem af den ansøger om eller indehaver af en flyvetilladelse, som gør brug af eller agter at gøre brug af besætningsmedlemmets tjenester, på grundlag besætningsmedlemmets erfaring med og uddannelse inden for prøveflyvninger og på grundlag af de relevante fortegnelser hos ansøgeren om eller indehaveren af flyvetilladelsen. Dette funktionsområde for et besætningsmedlem på prøveflyvninger gøres tilgængeligt for den kompetente myndighed.

Enhver tilføjelse til eller anden ændring af det funktionsområde, der er fastlagt for disse besætningsmedlemmer på prøveflyvninger af ansøgeren om eller indehaveren af en flyvetilladelse, som gør brug af eller agter at gøre brug af deres tjenester, skal overholde kravene i tillæg XII til bilag 1 til forordning (EU) nr. 748/2012.

3.   Indtil den 31. december 2015 kan de kompetente myndigheder fortsat udstede luftdygtighedseftersynsbeviset EASA-formular 15a som fastsat i tillæg II i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 i kraft inden den 21. juli 2015. Certifikater, som er udstedt inden den 1. januar 2016, bevarer deres gyldighed, indtil de ændres, inddrages eller tilbagekaldes.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. juli 2015.

Dog gælder følgende:

a)

punkt 2 og 3 i bilaget finder anvendelse fra den 1. januar 2016; i det omfang, der henvises til tillæg XII i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 finder litra b) anvendelse

b)

punkt 6 i bilaget finder for så vidt angår punkt D i tillæg XII anvendelse fra den 1. januar 2018, medmindre der er tale om krav, som allerede følger af bilag I (del-FCL) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (4).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).


BILAG

Bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres således:

1)

I indholdsfortegnelsen tilføjes følgende punkt:

»Tillæg XII — kategorier af prøveflyvninger og dertil knyttede kvalifikationer hos flyvebesætninger, der foretager prøveflyvninger 85«

2)

Under punkt 21.A.143, litra a), indsættes følgende som nr. 13:

»13.

hvis der skal foretages prøveflyvninger, en driftshåndbog for prøveflyvninger, hvori organisationens politikker og procedurer i forbindelse med prøveflyvning fastlægges. Driftshåndbogen for prøveflyvninger skal omfatte:

i)

en beskrivelse af organisationens procedurer for prøveflyvning, herunder inddragelse af prøveflyvningsorganisationen i processen for udstedelse af flyvetilladelser

ii)

en beskrivelse af personalepolitikken for flyvebesætninger, bl.a. med hensyn til sammensætning, kompetencer, erfaring og flyvetidsbegrænsninger, i overensstemmelse med tillæg XII til dette bilag I (del 21), hvor det er relevant

iii)

procedurer for befordring af andre personer end besætningsmedlemmer og for uddannelse i prøveflyvning, hvor det er relevant

iv)

en politik for risiko- og sikkerhedsstyring og tilhørende metoder

v)

procedurer for udpegelse af de instrumenter og det udstyr, der skal medbringes

vi)

en fortegnelse over de dokumenter, der skal udarbejdes med henblik på prøveflyvning.«

3)

Punkt 21.A.243, litra a), affattes således:

»a)

Konstruktionsorganisationen skal for agenturet forelægge en håndbog, hvori organisationen, de relevante procedurer og de produkter eller ændringerne af de produkter, der skal konstrueres, beskrives direkte eller ved krydshenvisning. Hvis der skal foretages prøveflyvninger, skal der fremlægges en driftshåndbog for prøveflyvninger, hvori organisationens politikker og procedurer i forbindelse med prøveflyvning fastlægges. Driftshåndbogen for prøveflyvninger skal omfatte:

i)

en beskrivelse af organisationens procedurer for prøveflyvning, herunder inddragelse af prøveflyvningsorganisationen i processen for udstedelse af flyvetilladelser

ii)

en beskrivelse af personalepolitikken for flyvebesætninger, bl.a. med hensyn til sammensætning, kompetencer, erfaring og flyvetidsbegrænsninger, i overensstemmelse med tillæg XII til dette bilag I (del 21), hvor det er relevant

iii)

procedurer for befordring af andre personer end besætningsmedlemmer og for uddannelse i prøveflyvning, hvor det er relevant

iv)

en politik for risiko- og sikkerhedsstyring og tilhørende metoder

v)

procedurer for udpegelse af de instrumenter og det udstyr, der skal medbringes

vi)

en fortegnelse over de dokumenter, der skal udarbejdes med henblik på prøveflyvning.«

4)

Punkt 21.A.708, litra b), nr. 2, affattes således:

»2.

ethvert forhold eller enhver begrænsning, som vedrører den flyvebesætning, der skal betjene luftfartøjet, ud over de forhold og begrænsninger, der er fastlagt i tillæg XII til dette bilag I (del 21).«

5)

Tillæg II affattes således:

»

Tillæg II

Luftdygtighedseftersynsbevis — EASA-formular 15a

Image

«

6)

Følgende indsættes som tillæg XII:

»Tillæg XII

Kategorier af prøveflyvninger og dermed forbundne kvalifikationer hos flyvebesætninger på prøveflyvninger

A.   Generelt

I dette tillæg fastlægges de kvalifikationer, der kræves for flyvebesætninger, som deltager i gennemførelse af prøveflyvninger for luftfartøjer, der er certificeret eller skal certificeres i overensstemmelse med CS-23 for luftfartøjer med en maksimal startmasse (MTOM) på 2 000 kg eller derover, CS-25, CS-27, CS-29 eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser.

B.   Definitioner

1.   »Testflyvningsingeniør«: enhver ingeniør, der deltager i prøveflyvningsoperationer enten på jorden eller under flyvning.

2.   »Overordnet testflyvningsingeniør«: en testflyvningsingeniør, der pålægges opgaver i et luftfartøj med det formål at foretage prøveflyvninger eller hjælpe piloten med at betjene luftfartøjet og dets systemer under prøveflyvningsaktiviteter.

3.   »Prøveflyvninger«:

3.1.

flyvninger i den fase, hvor en ny konstruktion (luftfartøj, fremdriftssystemer, dele og apparatur) udvikles

3.2.

flyvninger til påvisning af overensstemmelse med certificeringsgrundlag eller typekonstruktion

3.3.

flyvninger, hvor der eksperimenteres med nye konstruktionskoncepter, som kræver utraditionelle manøvrer eller profiler, og hvor der kan forekomme flyvning uden for de flyveområder, der er godkendt for luftfartøjet

3.4.

flyvninger med det formål at uddanne i prøveflyvning.

C.   Kategorier af prøveflyvninger

1.   Generelt

Nedenfor beskrives de flyvninger, der foretages af konstruktions- og produktionsorganisationer i overensstemmelse med bilag I (del 21).

2.   Anvendelsesområde

Hvis mere end ét luftfartøj deltager i en prøvning, skal hver enkelt luftfartøjs flyvning vurderes i overensstemmelse med dette tillæg for at fastslå, om der er tale om en prøveflyvning og, hvor det er relevant, hvilken kategori den tilhører.

De flyvninger, der henvises til i punkt 6), litra B, nr. 3, er de eneste flyvninger, som hører under dette tillægsanvendelsesområde.

3.   Kategorier af prøveflyvninger

Prøveflyvninger inddeles i følgende fire kategorier:

3.1.

Kategori et (1)

a)

første flyvning(er) med en ny luftfartøjstype eller et luftfartøj, hvis flyve- eller betjeningsegenskaber kan være ændret væsentligt

b)

flyvninger, hvor der kan forventes at optræde flyveegenskaber, der afviger væsentligt fra de kendte

c)

flyvninger med det formål at undersøge luftfartøjers nye eller usædvanlige konstruktionskarakteristika eller teknikker

d)

flyvninger med det formål at fastlægge eller udvide flyvebelastningsdiagrammet

e)

flyvninger med det formål at fastlægge den foreskrevne ydeevne, flyveegenskaberne og manøvredygtigheden, når luftfartøjet nærmer sig flyvebelastningsdiagrammets grænser

f)

uddannelse i prøveflyvning i kategori 1.

3.2.

Kategori to (2)

a)

flyvninger, der ikke er klassificeret som flyvninger i kategori 1, på et luftfartøj, hvis type endnu ikke er certificeret

b)

flyvninger, der ikke er klassificeret som flyvninger i kategori 1, på et luftfartøj af en certificeret type efter en endnu ikke godkendt ændring, hvor flyvningerne:

i)

kræver en vurdering af luftfartøjets generelle flyveegenskaber eller

ii)

kræver en vurdering af flyvebesætningens grundlæggende procedurer, når et nyt eller ændret system anvendes eller er nødvendigt, eller

iii)

kræver en tilsigtet flyvning uden for de p.t. godkendte operationelle begrænsninger, men inden for det undersøgte flyvebelastningsdiagram.

c)

uddannelse i prøveflyvning i kategori 2.

3.3.

Kategori tre (3)

flyvninger, der foretages med henblik på udstedelse af en overensstemmelseserklæring for et nybygget luftfartøj, og som ikke nødvendiggør flyvning uden for begrænsningerne i typecertifikatet eller flyvehåndbogen.

3.4.

Kategori fire (4)

flyvninger, der ikke er klassificeret som flyvninger i kategori 1 eller 2, på et luftfartøj af en certificeret type efter en endnu ikke godkendt konstruktionsændring.

D.   Piloters og overordnede testflyvningsingeniørers kompetencer og erfaring

1.   Generelt

Piloter og overordnede testflyvningsingeniører skal have de kompetencer og den erfaring, der fremgår af følgende tabel.

 

Kategorier af prøveflyvninger

Luftfartøj

1

2

3

4

Regionalfly og andre luftfartøjer som defineret i CS-23 med en konstruktivt bestemt dykhastighed (Md) på over 0,6 eller en maksimumsgrænse på over 7 260 m (25 000 fod) samt luftfartøjer som defineret i CS-25, CS-27, CS-29 eller tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser

Kompetenceniveau 1

Kompetenceniveau 2

Kompetenceniveau 3

Kompetenceniveau 4

Andre luftfartøjer som defineret i CS-23 med en MTOM på 2 000 kg eller derover

Kompetenceniveau 2

Kompetenceniveau 2

Kompetenceniveau 3

Kompetenceniveau 4

1.1.   Kompetenceniveau 1

1.1.1.

Piloterne skal overholde kravene i bilag I (del-FCL) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 (1).

1.1.2.

Den overordnede testflyvningsingeniør skal have:

a)

fuldført et uddannelseskursus på kompetenceniveau 1 på tilfredsstillende vis og

b)

mindst 100 timers flyveerfaring, herunder erfaring med uddannelse i prøveflyvning.

1.2.   Kompetenceniveau 2

1.2.1.

Piloterne skal overholde kravene i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011.

1.2.2.

Den overordnede testflyvningsingeniør skal have:

a)

fuldført et kursus på kompetenceniveau 1 eller 2 på tilfredsstillende vis og

b)

mindst 50 timers flyveerfaring, herunder erfaring med uddannelse i prøveflyvning.

Kompetenceniveau 1 eller niveau 2 på kurserne for overordnede testflyvningsingeniører skal som minimum omfatte følgende emner:

i)

ydeevne

ii)

stabilitet og styring/manøvredygtighed

iii)

systemer

iv)

prøveafvikling

v)

risiko-/sikkerhedsstyring.

1.3.   Kompetenceniveau 3

1.3.1.

Piloten/piloterne skal som minimum besidde dels et gyldigt certifikat i forhold til den prøvede luftfartøjskategori, som skal være udstedt i overensstemmelse med del-FCL, og dels et erhvervspilotcertifikat. Endvidere skal luftfartøjschefen:

a)

have en prøveflyvningsrating eller

b)

have mindst 1 000 timers flyveerfaring som luftfartøjschef på luftfartøjer med lignende kompleksitet og karakteristika og

c)

have deltaget, for hver luftfartøjsklasse eller -type, i alle flyvningerne i det program, der fører frem til udstedelse af luftdygtighedsbeviser, for mindst fem luftfartøjer.

1.3.2.

Den overordnede testflyvningsingeniør skal:

a)

opfylde kompetenceniveau 1 eller 2 eller

b)

have opnået betydelig flyveerfaring med relevans i forhold til opgaven og

c)

have deltaget i alle flyvningerne i de programmer, der fører frem til udstedelse af luftdygtighedsbeviser, for mindst fem luftfartøjer

1.4.   Kompetenceniveau 4

1.4.1.

Piloten/piloterne skal som minimum besidde dels et gyldigt certifikat i forhold til den prøvede luftfartøjskategori, som skal være udstedt i overensstemmelse med del-FCL, og dels et erhvervspilotcertifikat. Luftfartøjschefen skal have en prøveflyvningsrating eller i mindst 1 000 timer have fungeret som chef på luftfartøjer med lignende kompleksitet og karakteristika.

1.4.2.

Kravene til kompetencer og erfaring hos overordnede testflyvningsingeniører er fastlagt i driftshåndbogen for prøveflyvninger.

2.   Overordnede testflyvningsingeniører

Overordnede testflyvningsingeniører modtager fra den organisation, der beskæftiger dem, en tilladelse, hvori omfanget af deres funktioner inden for organisationen beskrives. Tilladelsen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

navn

b)

fødselsdato

c)

erfaring og uddannelse

d)

position i organisationen

e)

tilladelsens omfang

f)

datoen for første udstedelse af tilladelsen

g)

tilladelsens udløbsdato, hvis det er relevant

h)

tilladelsens identifikationsnummer.

Overordnede testflyvningsingeniører må kun udpeges til en bestemt flyvning, hvis de er fysisk og mentalt egnede til at varetage de tildelte opgaver og ansvarsområder på forsvarlig vis.

Organisationen skal gøre alle relevante fortegnelser vedrørende tilladelser tilgængelige for indehaverne af tilladelserne.

E.   Andre testflyvningsingeniørers kompetencer og erfaring

Andre testflyvningsingeniører om bord på luftfartøjet skal have erfaring og uddannelse på et niveau, der står i et rimeligt forhold til de opgaver, de tildeles som besætningsmedlemmer, og som er i overensstemmelse med driftshåndbogen for prøveflyvninger, hvor det er relevant.

Organisationen skal give testflyvningsingeniører adgang til alle relevante fortegnelser vedrørende deres flyvningsaktiviteter.«


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).


Top