EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962 af 18. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester (EØS-relevant tekst)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/962

af 18. december 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, litra b), i direktiv 2010/40/EU fastsættes tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester som en prioriteret foranstaltning med henblik på udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder.

(2)

Ved artikel 6, stk. 1, i direktiv 2010/40/EU kræves det, at Kommissionen vedtager de nødvendige specifikationer til sikring af kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af intelligente transportsystemer (ITS) med tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester for øje. Nærværende forordning sigter mod at forbedre adgangen til samt udveksling, videreanvendelse og opdatering af vej- og trafikdata, der er nødvendige for at stille kontinuerlige tidstro trafikinformationstjenester af høj kvalitet til rådighed i hele Unionen.

(3)

Ved artikel 5 i direktiv 2010/40/EU fastsættes det, at specifikationer, der vedtages i overensstemmelse med samme direktivs artikel 6, bør anvendes på ITS-applikationer og -tjenester, når disse indføres, uden at dette berører den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af sådanne applikationer og tjenester på sit område.

(4)

Disse specifikationer bør gælde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af alle tidstro trafikinformationstjenester, uden at dette berører særlige specifikationer, som er vedtaget i andre retsakter i henhold til direktiv 2010/40/EU, navnlig Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 (2) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 (3).

(5)

Et marked for tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester findes allerede i Unionen, og det gavner både brugerne og kunder samt udbydere af disse tjenester, at de rette rammebetingelser skabes for dette marked, således at det bevares og udvikles yderligere på innovative måder. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF (4) fastsættes minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer over hele EU, og tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester er omfattet heraf. Angående videreanvendelse af data, som indehaves af vejmyndigheder og offentlige vejoperatører, gælder reglerne i nærværende forordning, bl.a. for opdatering af data, medmindre andet fremgår af de regler, der er fastsat i direktiv 2003/98/EF.

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (5) skabes en EU-geodatainfrastruktur, der gør det muligt at dele og give offentlig adgang til geografiske oplysninger (herunder geodatatemaet »transportnet«) i hele Unionen med henblik på at understøtte Unionens miljøpolitikker samt politikker eller aktiviteter, der kan påvirke miljøet. De specifikationer, som fastsættes i denne forordning, bør være kompatible med de specifikationer, der er fastsat ved direktiv 2007/2/EF og dettes gennemførelsesretsakter, bl.a. Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 (6). Udvides disse specifikationers anvendelsesområde til alle typer af statiske vejdata, kunne dette også fremme yderligere harmonisering på området.

(7)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 (7) defineres den del af vejtransportinfrastrukturen, som indgår i hovednettet henholdsvis det samlede transeuropæiske transportnet. Denne forordning bør finde anvendelse på det samlede transeuropæiske vejnet som defineret i forordning (EU) nr. 1315/2013, fordi størstedelen af den internationale vejtransport finder sted i dette net. Da de fleste motorveje allerede indgår i dette net, bør de øvrige motorveje også være omfattet af forordningen for at skabe sammenhæng for trafikanterne. Tilbagevendende eksterne virkninger af trafikken og andre udfordringer for trafikledelsen, såsom trafikpropper, luftforurening eller trafikstøj, er ikke afgrænset til det transeuropæiske vejnet eller motorveje. En betydelig andel af de tilbagevendende trafikpropper findes i byområder. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at anvende disse specifikationer i forbindelse med udvalgte veje, som ikke indgår i det transeuropæiske vejnet og motorvejsnettet, men som de selv har udpeget som prioriterede områder. I betragtning af trafikmønstrenes konstant skiftende karakter bør medlemsstaterne gives mulighed for at opdatere disse prioriterede områder.

(8)

Statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata har hver især forskellige karakteristika, og de bør hver især opfylde hensigtsmæssige krav. I lyset af datakildernes diversitet lige fra infrastrukturbaserede sensorer til køretøjer, der fungerer som sensorer, er det vigtigt, at specifikationerne bør gælde for de relevante kategorier af data uanset datakilden og den teknologi, der anvendes til at skabe eller opdatere dataene.

(9)

Hvis personoplysninger behandles, bør disse om muligt anonymiseres uigenkaldeligt. Desuden bør disse behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (8) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (9), og den tilknyttede nationale lovgivning. Behandlingen bør tillige overholde principperne om formålsbegrænsning og dataminimering.

(10)

Hvis informationstjenesten skal være baseret på dataindsamling, herunder geografisk lokalisering, fra slutbrugerne selv eller — i fremtiden — via systemer, der samarbejder, skal slutbrugerne informeres fuldt ud om, at sådanne data indsamles, hvordan de indsamles, muligheden for sporing, samt hvor længe dataene opbevares. Offentlige og private dataindsamlere såsom vejoperatører, tjenesteudbydere og bilindustrien bør træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at de data, de modtager fra slutbrugerne eller deres køretøjer, anonymiseres.

(11)

For at udvikle en harmoniseret og sammenhængende tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester bør medlemsstaterne basere sig på eksisterende tekniske løsninger og standarder, som de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer stiller til rådighed, f.eks. formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og efterfølgende opgraderede versioner heraf) og ISO-standarder. For datatyper, for hvilke der ikke findes et standardiseret format, bør medlemsstater og interessenter tilskyndes til at samarbejde om at nå frem til en aftale om datadefinition, dataformat og metadata.

(12)

Flere dynamiske metoder til stedsangivelse findes allerede i Unionen og anvendes i medlemsstaterne. Det bør fortsat være tilladt at anvende forskellige metoder til stedsangivelse. Medlemsstater og interessenter bør dog tilskyndes til at samarbejde om at indgå en aftale om tilladte metoder til stedsangivelse — om fornødent gennem europæiske standardiseringsorganer.

(13)

Adgangen til og vejmyndigheders og vejoperatørers regelmæssige opdatering af statiske vejdata danner et afgørende grundlag for produktionen af opdaterede og nøjagtige digitale kort, der er et centralt element i pålidelige ITS-applikationer. Producenter af digitale kort bør tilskyndes til at integrere opdateringer af statiske vejdata i deres eksisterende kort- og kortopdateringstjenester i rette tid. Af hensyn til offentlige politikker, f.eks. om trafiksikkerhed, bør offentlige myndigheder kunne anmode tjenesteudbydere og producenter af digitale kort om at rette unøjagtigheder i deres data.

(14)

Adgangen til nøjagtige og opdaterede statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata har afgørende betydning for, at tidstro trafikinformationstjenester kan stilles til rådighed i hele Unionen. Vejmyndigheder, vejoperatører og udbydere af tidstro trafikinformationstjenester indsamler og lagrer de relevante data. For at lette udveksling og videreanvendelse af disse data med henblik på at stille sådanne tjenester til rådighed bør vejmyndigheder, vejoperatører og udbydere af tidstro trafikinformationstjenester gøre dataene, de tilsvarende metadata og oplysninger om datakvaliteten tilgængelige for andre vejmyndigheder, vejoperatører, udbydere af tidstro trafikinformationstjenester og producenter af digitale kort gennem et nationalt eller et fælles adgangspunkt. Adgangspunktet kan antage form af arkiver, registre, webportaler eller lignende afhængigt af datatypen. Medlemsstaterne bør samle de eksisterende offentlige og private adgangspunkter i et fælles punkt, som giver adgang til alle typer af relevante, disponible data, der er omfattet af disse specifikationer. Medlemsstaterne bør gives tilladelse til at samarbejde indbyrdes om at oprette et fælles adgangspunkt, der omfatter de deltagende medlemsstaters disponible data. Medlemsstaterne bør frit kunne beslutte at anvende adgangspunkter, der er oprettet i henhold til andre delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, som nationale adgangspunkter for data, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

(15)

For at give vejmyndigheder, vejoperatører, tjenesteudbydere og producenter af digitale kort mulighed for at søge i og anvende de relevante data er det nødvendigt at beskrive indholdet og strukturen af disse data ved hjælp af hensigtsmæssige metadata.

(16)

Disse specifikationer bør ikke pålægge vejmyndigheder, vejoperatører og tjenesteudbydere at begynde at indsamle data, som de ikke allerede indsamler, eller digitalisere data, der ikke allerede foreligger i et maskinlæsbart format. De særlige krav til opdateringerne af statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata bør kun gælde for de data, der rent faktisk er indsamlet og foreligger i et maskinlæsbart format. Samtidig bør medlemsstaterne tilskyndes til at afdække omkostningseffektive måder, der er afpasset efter deres behov for at digitalisere eksisterende statiske vejdata.

(17)

Disse specifikationer bør ikke pålægge vejmyndigheder eller vejoperatører at fastsætte eller gennemføre trafikplaner og midlertidige trafikledelsesforanstaltninger. De bør ikke pålægge tjenesteudbyderne at dele deres data med andre tjenesteudbydere. Tjenesteudbydere bør frit kunne indgå kommercielle aftaler indbyrdes om videreanvendelse af relevante data.

(18)

Medlemsstaterne og ITS-interessenterne bør tilskyndes til at samarbejde om at nå til enighed om fælles definitioner af datakvalitet med henblik på at anvende fælles datakvalitetsindikatorer i hele trafikdataværdikæden, f.eks. hvorvidt dataene er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede, og hvilke metoder der benyttes til dataindsamling og stedsangivelse samt den anvendte kvalitetskontrol. De bør også tilskyndes til at arbejde videre på at etablere de tilhørende metoder til kvalitetsmåling og overvågning af de forskellige datatyper. Medlemsstaterne bør tilskyndes til indbyrdes at dele deres viden, erfaring og bedste praksis på området.

(19)

Det anerkendes, at anvendelsen af vej- og trafikdata og tidstro trafikinformationstjenester, der genereres af private tjenesteudbydere, kan udgøre en omkostningseffektiv måde for de offentlige myndigheder til at forbedre trafikledelsen samt drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. De særlige vilkår og betingelser, der gælder for anvendelsen eller videreanvendelsen af sådanne data og tilhørende tjenester, bør overlades til parterne, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF.

(20)

Private tjenesteudbydere kan anvende statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata, som indsamles af vejmyndigheder og vejoperatører, som inputdata til deres egne tidstro trafikinformationstjenester. De særlige vilkår og betingelser, der gælder for en sådan videreanvendelse af disse data, bør overlades til de berørte parter, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF.

(21)

For at sikre, at disse specifikationer gennemføres korrekt, bør medlemsstaterne vurdere, hvorvidt vejmyndigheder, vejoperatører, producenter af digitale kort og tjenesteudbydere efterlever kravene vedrørende adgang til samt udveksling, videreanvendelse og opdatering af vej- og trafikdata. Til dette formål bør de kompetente myndigheder frit kunne benytte sig af evidensbaserede overensstemmelseserklæringer, der indgives af vejmyndigheder, vejoperatører, producenter af digitale kort og tjenesteudbydere.

(22)

Disse specifikationer begrænser ikke radiostationers ytringsfrihed, idet de ikke pålægger disse at indtage noget specifikt standpunkt med hensyn til den information, der skal formidles, og medlemsstaterne overlades et tilstrækkeligt råderum, således at de kan tage hensyn til deres nationale forfatningsmæssige traditioner med hensyn til radiostationers ytringsfrihed.

(23)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (10) og afgav en udtalelse den 17. juni 2015 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges de specifikationer, der er nødvendige for at sikre vejmyndigheders, vejoperatørers og tjenesteudbyderes adgang til samt udveksling, videreanvendelse og opdatering af vej- og trafikdata med henblik på at stille EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester til rådighed.

Den gælder for det samlede transeuropæiske vejnet samt motorveje, der ikke indgår i dette net, og prioriterede områder, der er udpeget af de nationale myndigheder, hvis disse anser det for relevant.

Den skal anvendes i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2010/40/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 4 i direktiv 2010/40/EU.

Derudover forstås der ved:

(1)   »det transeuropæiske hovedvejnet«: den vejtransportinfrastruktur, der indgår i hovednettet som defineret i forordning (EU) nr. 1315/2013

(2)   »det samlede transeuropæiske vejnet«: den vejtransportinfrastruktur, der indgår i det samlede net som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013

(3)   »motorvej«: en vej, der er udpeget som sådan af den medlemsstat, hvori den er beliggende

(4)   »prioriterede områder«: vejstrækninger, som de nationale myndigheder udpeger, hvis de anser dette for relevant, navnlig i byområder, og som ikke indgår i det samlede transeuropæiske vejnet og ej heller er motorveje, på grundlag af intensiteten af tilbagevendende trafikpropper eller andre trafikledelseshensyn

(5)   »adgang til data«: en mulighed for at anmode om og få adgang til data på ethvert tidspunkt i et maskinlæsbart format

(6)   »statiske vejdata«: vejdata, som ikke ændrer sig ofte eller regelmæssigt, jf. punkt 1 i bilaget

(7)   »dynamiske data over vejstatus«: vejdata, som ændrer sig ofte eller regelmæssigt, og som beskriver vejens status, jf. punkt 2 i bilaget

(8)   »trafikdata«: data om vejtrafikkens karakteristika, jf. punkt 3 i bilaget

(9)   »opdatering af data«: enhver ændring af de eksisterende data, herunder fjernelse af data eller tilføjelse af nye eller yderligere elementer;

(10)   »tidstro trafikinformation«: information, der udledes af statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus, trafikdata, eller en kombination heraf og stilles til rådighed af vejmyndigheder, vejoperatører og tjenesteudbydere til brugere og slutbrugere uanset kommunikationsmiddel

(11)   »tidstro trafikinformationstjeneste«: en ITS-tjeneste, der stiller tidstro trafikinformation til rådighed for brugere og slutbrugere øjeblikkeligt

(12)   »vejmyndighed«: enhver offentlig myndighed med ansvar for planlægning, kontrol eller forvaltning af veje, der henhører under dennes territoriale kompetence

(13)   »vejoperatør«: enhver offentlig eller privat enhed med ansvar for vedligeholdelse og drift af vejanlægget

(14)   »tjenesteudbyder«: enhver offentlig eller privat udbyder af et tidstro trafikinformationstjenester bortset fra simpel videregivelse af oplysninger til brugere og slutbrugere

(15)   »bruger«: vejmyndigheder, vejoperatører, tjenesteudbydere, og producenter af digitale kort

(16)   »slutbruger«: enhver trafikant samt fysiske eller juridiske personer, som har adgang til tidstro trafikinformationstjenester

(17)   »adgangspunkt«: en digital grænseflade, hvor der gives adgang til statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata tillige med de tilsvarende metadata med henblik på brugernes videreanvendelse, eller hvor der gives adgang til disse datas kilder og metadata med henblik på brugernes videreanvendelse

(18)   »metadata«: en struktureret beskrivelse af indholdet af de data, hvormed søgningen i og anvendelsen af disse data lettes

(19)   »søgetjenester«: tjenester, der gør det muligt at søge efter de ønskede data ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og vise et sådant indhold

(20)   »midlertidige trafikledelsesforanstaltninger«: midlertidige foranstaltninger, som skal afhjælpe en konkret trafikforstyrrelse, og som er udformet med henblik på at holde kontrol med og styre trafikstrømme

(21)   »trafikplaner«: permanente trafikledelsesforanstaltninger, der er udformet af trafikledelsespersonalet for at holde kontrol med og styre trafikstrømme som reaktion på permanente eller tilbagevendende trafikforstyrrelser.

Artikel 3

Nationale adgangspunkter

1.   Hver medlemsstat skal oprette et nationalt adgangspunkt. Det nationale adgangspunkt skal give brugere et fælles adgangspunkt til vej- og trafikdata, herunder opdatering af data, som stilles til rådighed af vejmyndigheder, vejoperatører og tjenesteudbydere og vedrører en given medlemsstats område.

2.   Eksisterende nationale adgangspunkter, der er blevet oprettet for at efterleve de krav, som følger af andre delegerede retsakter, og som er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, kan anvendes som nationale adgangspunkter, hvis medlemsstaterne skønner dette hensigtsmæssigt.

3.   Nationale adgangspunkter skal stille passende søgetjenester til rådighed for brugerne.

4.   Vejmyndigheder og vejoperatører skal i samarbejde med producenter af digitale kort og tjenesteudbydere sikre, at de stiller de relevante metadata til rådighed, således at brugerne kan søge i og anvende de datasæt, hvortil der gives adgang via det nationale adgangspunkt.

5.   To eller flere medlemsstater kan oprette et fælles adgangspunkt.

Artikel 4

Adgang til samt udveksling og videreanvendelse af statiske vejdata

1.   For at lette tilvejebringelsen af kompatible, interoperable og kontinuerlige tidstro trafikinformationstjenester i hele Unionen skal vejmyndigheder og vejoperatører stille de statiske vejdata til rådighed, som de indsamler og opdaterer i henhold til artikel 8, i et standardiseret format, hvis et sådant findes, eller i ethvert andet maskinlæsbart format.

2.   Producenter af digitale kort og tjenesteudbydere inden for Unionen skal gives adgang til de data, der er nævnt i stk. 1, og de tilsvarende metadata, herunder oplysninger om kvaliteten heraf, med henblik på udveksling og videreanvendelse:

a)

på et ikke-diskriminerende grundlag

b)

inden for et tidsrum, som sikrer en rettidig tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester

c)

via et nationalt eller et fælles adgangspunkt som omhandlet i artikel 3

d)

Vejmyndigheder, vejoperatører, producenter af digitale kort og tjenesteudbydere, som anvender statiske vejdata, jf. stk. 1, skal samarbejde om at sikre, at eventuelle unøjagtigheder vedrørende statiske vejdata straks meddeles til de vejmyndigheder og vejoperatører, hvorfra dataene stammer.

3.   Når tjenesteudbydere anvender statiske vejdata, jf. stk. 1, der stilles til rådighed af vejmyndigheder og vejoperatører, skal de så vidt muligt tage hensyn til trafikplaner, som de kompetente myndigheder har opstillet.

Artikel 5

Adgang til samt udveksling og videreanvendelse af dynamiske data over vejstatus

1.   For at lette tilvejebringelsen af kompatible, interoperable og kontinuerlige tidstro trafikinformationstjenester i hele Unionen skal vejmyndigheder og vejoperatører stille de dynamiske data over vejstatus, som de indsamler og opdaterer i henhold til artikel 9, til rådighed i formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og efterfølgende opgraderede versioner) eller et andet maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt og interoperabelt med DATEX II.

2.   Tjenesteudbydere inden for Unionen skal gives adgang til de data, der er nævnt i stk. 1, og de tilsvarende metadata, herunder oplysninger om kvaliteten heraf, med henblik på udveksling og videreanvendelse:

a)

på et ikke-diskriminerende grundlag

b)

inden for et tidsrum, som sikrer en rettidig tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester

c)

via et nationalt eller et fælles adgangspunkt som omhandlet i artikel 3.

3.   Når tjenesteudbydere anvender dynamiske data over vejstatus, jf. stk. 1, der stilles til rådighed af vejmyndigheder og vejoperatører, skal de så vidt muligt tage hensyn til midlertidige trafikledelsesforanstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet.

Artikel 6

Adgang til samt udveksling og videreanvendelse af trafikdata

1.   For at lette tilvejebringelsen af kompatible, interoperable og kontinuerlige tidstro trafikinformationstjenester i hele Unionen skal vejmyndigheder og vejoperatører stille trafikdata, som de indsamler og opdaterer i henhold til artikel 10, til rådighed i formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og efterfølgende opgraderede versioner) eller et andet maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt og interoperabelt med DATEX II.

2.   Tjenesteudbydere inden for Unionen skal gives adgang til de data, der er nævnt i stk. 1, og de tilsvarende metadata, herunder oplysninger om kvaliteten heraf, med henblik på udveksling og videreanvendelse:

a)

på et ikke-diskriminerende grundlag

b)

inden for et tidsrum, som sikrer en rettidig tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester

c)

via et nationalt eller et fælles adgangspunkt som omhandlet i artikel 3.

3.   Med henblik på at optimere trafikledelsen kan vejmyndigheder og vejoperatører anmode tjenesteudbydere om at stille de trafikdata, som de indsamler og opdaterer i henhold til artikel 10, til rådighed. Sådanne data skal stilles til rådighed i formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og efterfølgende opgraderede versioner) eller et andet maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt og interoperabelt med DATEX II via det adgangspunkt, der er omhandlet i artikel 3, og ledsages af de tilsvarende metadata, herunder oplysninger om kvaliteten heraf.

Artikel 7

Opdatering af data

Tidstro trafikinformationstjenester skal bygge på opdateringer af statiske vejdata, dynamiske data over vejstatus og trafikdata eller en kombination heraf. Vejmyndigheder, vejoperatører og tjenesteudbydere skal regelmæssigt opdatere alle data i overensstemmelse med kravene i artikel 8 til 10. Vejmyndigheder, vejoperatører og tjenesteudbydere skal rettidigt korrigere unøjagtigheder, som de har opdaget i deres data, eller som en bruger eller slutbruger har meddelt til dem.

Artikel 8

Opdatering af statiske vejdata

1.   Opdateringer af statiske vejdata skal som minimum inddrage følgende parametre:

a)

den type af statiske vejdata, jf. bilagets punkt 1, som opdateringen vedrører

b)

stedsangivelse af det forhold, som opdateringen vedrører

c)

type opdatering (ændring, tilføjelse eller fjernelse)

d)

beskrivelse af opdateringen

e)

dato, hvor dataene er blevet opdateret

f)

dato og tidspunkt, hvor ændringen i et givet forhold har fundet sted eller efter planen vil finde sted

g)

kvaliteten af opdateringen af dataene.

Stedsangivelsen af det forhold, der er berørt af opdateringen, skal fastlægges ved hjælp af en standardiseret eller en anden alment anerkendt metode til dynamisk stedsangivelse, som åbner mulighed for en utvetydig afkodning og fortolkning af denne stedsangivelse.

2.   Vejmyndigheder og vejoperatører skal sikre en rettidig opdatering af statiske vejdata og — hvis der er mulighed for det — stille disse opdateringer til rådighed for brugere på forhånd.

3.   Når producenter af digitale kort og tjenesteudbydere anvender opdateringer af statiske vejdata, skal de sikre, at disse opdateringer behandles rettidigt, således at dataene straks stilles til rådighed for slutbrugerne.

Artikel 9

Opdatering af dynamiske data over vejstatus

1.   Opdateringer af dynamiske data over vejstatus skal som minimum inddrage følgende parametre:

a)

den type af dynamiske data over vejstatus, jf. bilagets punkt 2, som opdateringen vedrører, og om fornødent en kort beskrivelse heraf

b)

stedsangivelse af den hændelse eller det forhold, som opdateringen vedrører

c)

varighed af den hændelse eller det forhold, som opdateringen vedrører

d)

kvaliteten af opdateringen af dataene.

Stedsangivelsen af den hændelse eller det forhold, der er berørt af opdateringen, skal fastlægges ved hjælp af en standardiseret eller en anden alment anerkendt metode til dynamisk stedsangivelse, som åbner mulighed for en utvetydig afkodning og fortolkning af denne stedsangivelse.

2.   Vejmyndigheder og vejoperatører skal sikre en rettidig opdatering af dynamiske data over vejstatus og — hvis der er mulighed for det — stille disse opdateringer til rådighed på forhånd.

3.   Den tidstro trafikinformation skal ændres i overensstemmelse hermed eller trækkes tilbage, snarest muligt efter at de pågældende dynamiske data over vejstatus har ændret status.

4.   Når tjenesteudbydere anvender opdateringer af dynamiske data over vejstatus, skal de sikre en rettidig behandling, således at dataene straks stilles til rådighed for slutbrugerne.

Artikel 10

Opdatering af trafikdata

1.   Opdateringer af trafikdata skal som minimum inddrage følgende parametre:

a)

den type af trafikdata, jf. bilagets punkt 3, som opdateringen vedrører, og om fornødent en kort beskrivelse heraf

b)

stedsangivelse af den hændelse eller det forhold, som opdateringen vedrører

c)

kvaliteten af opdateringen af dataene.

Stedsangivelsen af den hændelse eller det forhold, der er berørt af opdateringen, skal fastlægges ved hjælp af en standardiseret eller en anden alment anerkendt metode til dynamisk stedsangivelse, som åbner mulighed for en utvetydig afkodning og fortolkning af denne stedsangivelse.

2.   Vejoperatører og tjenesteudbydere skal ændre den tidstro trafikinformation i overensstemmelse hermed eller trække den tilbage, snarest muligt efter at de pågældende trafikdata har ændret status.

3.   Når tjenesteudbydere anvender opdateringer af trafikdata, skal de sikre en rettidig behandling, således at dataene straks stilles til rådighed for slutbrugerne.

Artikel 11

Vurdering af efterlevelsen

1.   Medlemsstaterne skal vurdere, om vejmyndighederne samt vejoperatører, producenter af digitale kort og tjenesteudbydere efterlever kravene i artikel 3 til 10 i overensstemmelse med stk. 2 til 3.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan med henblik på denne vurdering anmode vejmyndighederne samt vejoperatører, producenter af digitale kort og tjenesteudbydere om følgende dokumenter:

a)

en beskrivelse af vej- og trafikdata, digitale kort eller tidstro trafikinformationstjenester, som de udbyder, samt oplysninger om kvaliteten heraf og betingelser for videreanvendelse af disse data

b)

en evidensbaseret overensstemmelseserklæring om, at kravene i artikel 3 til 10 efterleves.

3.   Medlemsstaterne skal foretage stikprøvekontrol for at kontrollere korrektheden af de erklæringer, der er omhandlet i stk. 2, litra b).

Artikel 12

Rapportering

1.   Senest den 13. juli 2017 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om eventuelle iværksatte foranstaltninger med henblik på at oprette et nationalt adgangspunkt og om nærmere bestemmelser for denne enheds virkemåde samt i givet fald listen over motorveje, der ikke indgår i det samlede transeuropæiske vejnet, og udpegede prioriterede områder.

2.   Senest den 13. juli 2018 og hvert andet kalenderår derefter forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport med følgende oplysninger:

a)

fremskridt angående adgang til samt udveksling og videreanvendelse af de typer af vej- og trafikdata, der er fastsat i bilaget

b)

de tidstro trafikinformationstjenesters geografiske anvendelsesområde og indholdet af vej- og trafikdata samt kvaliteten heraf, herunder de kriterier, som anvendes til at fastsætte kvalitetsniveauet, og de metoder, der anvendes til at kontrolovervåge det

c)

resultaterne af vurderingen af efterlevelsen, jf. artikel 11, af kravene i artikel 3 til 10

d)

i givet fald en beskrivelse af ændringer af det nationale eller et fælles adgangspunkt.

e)

i givet fald en beskrivelse af ændringer af de prioriterede områder.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer (EUT L 247 af 18.9.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation (EUT L 247 af 18.9.2013, s. 6).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og –tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG

DATAKATEGORIER

(som omhandlet i artikel 2, 8, 9, 10 og 12)

1.

Statiske vejdata omfatter navnlig følgende:

a)

vejforbindelser og disses fysiske karakteristika, f.eks.:

i)

geometri

ii)

vejbredde

iii)

antal vognbaner

iv)

gradienter

v)

vejkryds/forgreninger

b)

vejklassifikation

c)

færdselstavler, der viser trafikregulering og gør opmærksom på farer, f.eks.:

i)

begrænsninger for kørsel i tunneler

ii)

begrænsninger for kørsel på broer

iii)

permanente adgangsbegrænsninger

iv)

anden trafikregulering

d)

hastighedsgrænser

e)

trafikplaner

f)

regulering af godslevering

g)

stedsangivelse af betalingsstationer

h)

angivelse af betalingsveje, gældende faste vejafgifter og disponible betalingsmetoder

i)

stedsangivelse af parkeringspladser og rastepladser

j)

stedsangivelse af ladestationer til elbiler og betingelser for anvendelse

k)

stedsangivelse af tankstationer, som tilbyder CNG (komprimeret naturgas), LNG (flydende naturgas) og LPG (flaskegas)

l)

stedsangivelse af den kollektive trafiks stoppe- og omstigningssteder

m)

stedsangivelse af leveringsområder.

2.

Dynamiske data over vejstatus omfatter navnlig følgende:

a)

vejlukninger

b)

vognbanelukning

c)

brolukning

d)

overhalingsforbud for tunge godskøretøjer

e)

vejarbejder

f)

ulykker og hændelser

g)

dynamiske hastighedsgrænser

h)

færdselsretning for reversible vognbaner

i)

dårlige vejforhold

j)

midlertidige trafikledelsesforanstaltninger

k)

variable vejafgifter og disponible betalingsmetoder

l)

disponible parkeringspladser

m)

disponible leveringsområder

n)

parkeringsafgift

o)

disponible ladestandere til elbiler

p)

vejrforhold, der påvirker kørebanen og sigtbarheden.

Disse korttidsdata behøver ikke indgå i opdateringer af digitale kort, fordi de ikke betragtes som varige ændringer.

3.

Trafikdata omfatter navnlig følgende:

a)

trafikmængde

b)

hastighed

c)

stedsangivelse og længde af kødannelse

d)

rejsetider

e)

ventetider ved grænseovergange til stater uden for Unionen.


Top