EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0923

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/923 af 11. marts 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EØS-relevant tekst)

C/2015/1530

OJ L 150, 17.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/923/oj

17.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/923

af 11. marts 2015

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 36, stk. 2, tredje afsnit, artikel 73, stk. 7, tredje afsnit, og artikel 84, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at undgå regelarbitrage og sikre en harmoniseret anvendelse af kapitalgrundlagskravene i Unionen skal der indføres en ensartet metode, for så vidt angår fradrag i kapitalgrundlagsposter af indirekte og syntetiske besiddelser i institutternes egne kapitalgrundlagsinstrumenter og indirekte og syntetiske besiddelser i enheder i den finansielle sektor.

(2)

Da forordning (EU) nr. 575/2013 allerede fastsætter regler for direkte besiddelser af et instituts kapitalgrundlagsinstrumenter af instituttet selv og direkte besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter i andre enheder i den finansielle sektor, bør der fastsættes supplerende bestemmelser for fradrag i kapitalgrundlaget af instituttets besiddelser, der vedrører indirekte og syntetiske besiddelser i sådanne instrumenter hos instituttet selv eller i sådanne instrumenter hos andre enheder i den finansielle sektor.

(3)

Behandlingen af indirekte besiddelser hidrørende fra indeksbesiddelser er omfattet af artikel 76 i forordning (EU) nr. 575/2013 og af artikel 25 og 26 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 (2). Imidlertid omfatter delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 ikke indirekte og syntetiske besiddelser, der opstår i forbindelse med artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), artikel 56, litra a), c), d) og f), og artikel 66, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013. Det er nødvendigt at fastsætte nye bestemmelser med hensyn til behandlingen af indirekte og syntetiske besiddelser som omhandlet i nævnte bestemmelser.

(4)

Hvis et instituts egen kreditsituation påvirker de satser, der fastsættes af markedsindeks, der også anvendes som reference for afkastet af det pågældende instituts hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter, opstår der tilsynsmæssige betænkeligheder vedrørende korrelationen mellem udlodningerne på instrumentet og instituttets kreditsituation. Der bør være tilstrækkeligt mange institutter af forskellige typer i panelet til at afspejle aktiviteterne på det forbundne marked. Hvis et institut udsteder et hybridt kernekapitalinstrument eller et supplerende kapitalinstrument med en variabel rente eller en fast rente, som vil gå tilbage til en variabel rente, bør den rente, det betaler på det pågældende instrument, derfor ikke øges, når instituttets kreditsituation forringes. Hvis renten er knyttet til et indeks, bør indekset derfor være tilstrækkeligt bredt til at sikre, at instituttets egen kreditsituation ikke er den faktor, der hovedsageligt påvirker de satser, der sættes af indekset. Der bør skelnes mellem korrelation, der skyldes, at hele sektoren er under pres, så benchmarksatsen påvirkes, og korrelation, der skyldes, at et instituts kreditsituation påvirker benchmarksatsen.

(5)

Beregningen af minoritetsinteresser på konsolideret grundlag og delkonsolideret grundlag bør være sammenhængende. Derfor bør de kvalificerede minoritetsinteresser hos et datterselskab, der selv er moderselskab for en enhed i den finansielle sektor, være det beløb, der for datterselskabets moderinstitut fremkommer, når moderinstituttet anvender de konsolideringsregler, der er omhandlet i første del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Da de fradrag, der er omhandlet i artikel 84, 85 og 87 i forordning (EU) nr. 575/2013, er af lignende art, bør de samme bestemmelser for beregningen af de kvalificerede minoritetsinteresser gælde i alle nævnte tilfælde.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3).

(9)

Delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1 indsættes som litra o) og p):

»o)

betingelserne for, hvilke indeks der anses for at kvalificere som brede markedsindeks i overensstemmelse med artikel 73, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013

p)

den beregning på delkonsolideret niveau, der kræves i overensstemmelse med artikel 84, stk. 2, og artikel 85 og 87 i forordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til nævnte forordnings artikel 84, stk. 4.«

2.

Som artikel 15a til 15j indsættes:

»Artikel 15a

Indirekte besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Med henblik på nærværende forordnings artikel 15c, 15d, 15e og 15i omfatter »mellemliggende enhed«, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 114), i forordning (EU) nr. 575/2013, enhver af følgende enheder, der besidder kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor:

a)

en kollektiv investeringsordning

b)

en anden pensionskasse end en ydelsesbaseret pensionskasse

c)

en ydelsesbaseret pensionskasse, hvor instituttet støtter investeringsrisikoen, og hvor den ydelsesbaserede pensionskasse ikke er uafhængig af det organiserende institut

d)

enheder, der kontrolleres direkte eller indirekte af eller er under betydelig indflydelse af en af følgende:

1)

instituttet eller dets datterselskaber

2)

instituttets moderselskab eller moderselskabets datterselskaber

3)

instituttets finansielle moderholdingselskab eller det finansielle moderholdingselskabs datterselskaber

4)

instituttets blandede moderholdingselskab eller det blandede moderholdingselskabs datterselskaber

5)

instituttets blandede finansielle moderholdingselskab eller det blandede finansielle moderholdingselskabs datterselskaber

e)

enheder, der kontrolleres i fællesskab direkte eller indirekte af eller er under betydelig indflydelse af ét institut, flere institutter eller et net af institutter, der er medlemmer af samme institutsikringsordning eller af institutsikringsordningen eller af nettet af institutter, der er tilknyttet et centralt organ, og som ikke er organiseret som en koncern, som instituttet tilhører

f)

special purpose entities (SPE'er)

g)

enheder, hvis virksomhed er at besidde finansielle instrumenter i enheder i den finansielle sektor

h)

enheder, som efter den kompetente myndigheds opfattelse anvendes med henblik på at omgå reglerne vedrørende fradrag af indirekte og syntetiske besiddelser.

2.   Med forbehold af stk. 1, litra h), omfatter en »mellemliggende enhed« som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 114), i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke:

a)

blandede holdingselskaber, institutter, forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber

b)

enheder, der i medfør af gældende national lovgivning er omfattet af kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU

c)

andre enheder i den finansielle sektor end dem, der er nævnt i litra a), med hvilke der føres tilsyn, og som skal fratrække direkte og indirekte besiddelser af deres kapitalgrundlagsinstrumenter og besiddelser af kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor fra deres lovpligtige kapital.

3.   Med henblik på stk. 1, litra c), anses en ydelsesbaseret pensionskasse for at være uafhængig af det organiserende institut, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den ydelsesbaserede pensionskasse er juridisk adskilt fra det organiserende institut, og dens ledelse er uafhængig.

b)

Den specifikke pensionskasses vedtægter, stiftelsesdokumenter og interne regler, alt efter hvad der er relevant, er blevet godkendt af en uafhængig regulerende myndighed, eller reglerne for den ydelsesbaserede pensionskasses stiftelse og drift, alt efter hvad der er relevant, er fastsat i den pågældende medlemsstats gældende nationale lovgivning.

c)

Den ydelsesbaserede pensionskasses forvaltere eller bestyrere er i henhold til gældende national lovgivning forpligtede til at handle upartisk og varetage pensionsordningens modtageres interesser bedst muligt frem for det organiserende instituts interesser, til at forvalte den ydelsesbaserede pensionskasses aktiver med forsigtighed og til at overholde begrænsningerne i den specifikke pensionskasses vedtægter, stiftelsesdokumenter og interne regler, alt efter hvad der er relevant, eller i de lovgivnings- eller reguleringsmæssige rammer, der er beskrevet i litra b).

d)

De i litra b) omhandlede vedtægter, stiftelsesdokumenter eller regler for den ydelsesbaserede pensionskasses stiftelse og drift omfatter begrænsninger på investeringer, som den ydelsesbaserede pensionskasse kan foretage i kapitalgrundlagsinstrumenter udstedt af det organiserende institut.

4.   Hvis en ydelsesbaseret pensionskasse, jf. stk. 1, litra c), besidder kapitalgrundlagsinstrumenter i det organiserende institut, behandler det organiserende institut besiddelsen som en indirekte besiddelse af egne egentlige kernekapitalinstrumenter, egne hybride kernekapitalinstrumenter eller egne supplerende kapitalinstrumenter, alt efter hvad der er relevant. Det beløb, der skal fratrækkes det organiserende instituts egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter, alt efter hvad der er relevant, beregnes i overensstemmelse med artikel 15c.

Artikel 15b

Syntetiske besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Følgende finansielle produkter betragtes som syntetiske besiddelser af kapitalinstrumenter i henhold til artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013:

a)

derivater, der har kapitalinstrumenter i en enhed i den finansielle sektor som underliggende instrument eller har enheden i den finansielle sektor som referenceenhed

b)

garantier eller kreditrisikoafdækning til tredjepart i forbindelse med tredjepartens investeringer i et kapitalinstrument i en enhed i den finansielle sektor.

2.   De i stk. 1 omhandlede finansielle produkter omfatter følgende:

a)

investeringer i »total return swaps« på et kapitalinstrument i en enhed i den finansielle sektor

b)

call-optioner købt af instituttet på et kapitalinstrument i en enhed i den finansielle sektor

c)

put-optioner solgt af instituttet på et kapitalinstrument i en enhed i den finansielle sektor eller en anden faktisk eller mulig kontraktlig forpligtelse for instituttet til at købe sine egne kapitalgrundlagsinstrumenter

d)

investeringer i terminskontrakter på et kapitalinstrument i en enhed i den finansielle sektor.

Artikel 15c

Beregning af indirekte besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h), og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

Det beløb af indirekte besiddelser, der skal fratrækkes egentlige kernekapitalposter som krævet i artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013, beregnes på en af følgende måder:

a)

efter standardmetoden i artikel 15d

b)

efter den strukturbaserede metode i artikel 15e, hvis instituttet over for den kompetente myndighed godtgør, at den i artikel 15d beskrevne metode er alt for byrdefuld. Den strukturbaserede metode i artikel 15e må ikke anvendes af institutter til at beregne beløbet for fradragene i forbindelse med investeringer i mellemliggende enheder som omhandlet i artikel 15a, stk. 1, litra d) og e).

Artikel 15d

Standardmetoden for beregning af indirekte besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h), og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Beløbet af indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, der skal fratrækkes som krævet i artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013, beregnes som følger:

a)

Hvis alle investorer i den mellemliggende enhed er ligeligt eksponerede, er beløbet lig med procentdelen af finansieringen multipliceret med det beløb af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i enheden i den finansielle sektor.

b)

Hvis alle investorer i den mellemliggende enhed ikke er ligeligt eksponerede, er beløbet lig med procentdelen af finansieringen multipliceret med det laveste af følgende beløb:

i)

det beløb af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i enheden i den finansielle sektor

ii)

instituttets eksponering mod den mellemliggende enhed sammen med al anden finansiering ydet til den mellemliggende enhed, der rangerer på lige fod med instituttets eksponering.

2.   Beregningsmetoden i stk. 1, litra b), foretages for hver finansieringstranche, der rangerer på lige fod med finansieringen fra instituttet.

3.   Procentdelen af finansieringen med henblik på stk. 1 er instituttets eksponering mod den mellemliggende enhed divideret med summen af instituttets eksponering mod den mellemliggende enhed og af alle andre eksponeringer mod denne mellemliggende enhed, der rangerer på lige fod med instituttets eksponering.

4.   Beregningen i stk. 1 udføres separat for hver besiddelse i en enhed i den finansielle sektor, der besiddes af hver mellemliggende enhed.

5.   Når investeringer i egentlige kernekapitalinstrumenter i en enhed i den finansielle sektor besiddes indirekte gennem efterfølgende eller flere mellemliggende enheder, bestemmes procentdelen af finansieringen i stk. 1 ved at dividere det i dette stykkes litra a) omhandlede beløb med det i dette stykkes litra b) omhandlede beløb:

a)

resultatet af multiplikationen af de finansieringsbeløb, der er stillet til rådighed af instituttet for mellemliggende enheder, med de finansieringsbeløb, der er stillet til rådighed af disse mellemliggende enheder til efterfølgende mellemliggende enheder, og med finansieringsbeløb, der stilles til rådighed af disse efterfølgende mellemliggende enheder for enheden i den finansielle sektor

b)

resultatet af multiplikationen af beløb i kapitalinstrumenter eller andre instrumenter, alt efter hvad der er relevant, udstedt af hver mellemliggende enhed.

6.   Den i stk. 5 omhandlede procentdel af finansieringen beregnes særskilt for hver besiddelse i en enhed i den finansielle sektor, der besiddes af mellemliggende enheder, og for hver finansieringstranche, der rangerer på lige fod med den finansiering, der stilles til rådighed af instituttet og de efterfølgende mellemliggende enheder.

Artikel 15e

Strukturbaseret metode til beregning af indirekte besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h), og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Det beløb, der skal fratrækkes fra egentlige kernekapitalposter som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013 er lig med procentdelen af finansieringen som defineret i nærværende forordnings artikel 15d, stk. 3, multipliceret med beløbet af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i instituttet.

2.   Det beløb, der skal fratrækkes fra egentlige kernekapitalposter som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013 er lig med procentdelen af finansieringen som defineret i nærværende forordnings artikel 15d, stk. 3, multipliceret med det samlede beløb af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i enheder i den finansielle sektor.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 beregner et institut særskilt pr. mellemliggende enhed det samlede beløb af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i instituttet, og det samlede beløb af egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i andre enheder i den finansielle sektor.

4.   Instituttet betragter beløbet af besiddelser i egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, som er beregnet i overensstemmelse med stk. 2, som en væsentlig kapitalandel, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 575/2013, og fratrækker beløbet i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, nr. i), i nævnte forordning.

5.   Hvis kapitalandele i egentlige kernekapitalinstrumenter besiddes indirekte gennem efterfølgende eller flere mellemliggende enheder, finder artikel 15d, stk. 5 og 6, anvendelse.

6.   Hvis et institut ikke er i stand til at identificere de samlede beløb, som den mellemliggende enhed besidder i egentlige kernekapitalinstrumenter i instituttet eller i egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, foretager instituttet et skøn over de beløb, det ikke kan identificere, ved at anvende de maksimale tilladte beløb, som den mellemliggende enhed kan besidde på grundlag af dens investeringsmandat.

7.   Hvis instituttet ikke på grundlag af investeringsmandatet kan bestemme det maksimale beløb, som den mellemliggende enhed besidder i egentlige kernekapitalinstrumenter i instituttet eller i egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, behandler instituttet det finansieringsbeløb, som det besidder i en mellemliggende enhed, som en investering i dets egne egentlige kernekapitalinstrumenter og fratrækker dem i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.

8.   Uanset stk. 7 behandler instituttet det finansieringsbeløb, som det besidder i den mellemliggende enhed, som en ikke-væsentlig kapitalandel og fratrækker dem i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

finansieringsbeløbene udgør mindre end 0,25 % af instituttets egentlige kernekapital

b)

finansieringsbeløbene udgør mindre end 10 mio. EUR

c)

instituttet kan ikke med rimelighed fastsætte de beløb af egne egentlige kernekapitalinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder.

9.   Når finansiering til den mellemliggende enhed sker i form af andele eller aktier i en kollektiv investeringsordning (CIU), kan instituttet overlade det til de tredjeparter, der er omhandlet i artikel 132, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, at beregne og indberette de samlede beløb, der er omhandlet i denne artikels stk. 6.

Artikel 15f

Beregning af syntetiske besiddelser med henblik på artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Beløbet af syntetiske besiddelser, der skal fratrækkes egentlige kernekapitalposter som krævet i artikel 36, stk. 1, litra f), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013 er som følger:

a)

for besiddelser i handelsbeholdningen:

i)

for optioner, deltaækvivalenten af beløbet af de relevante instrumenter beregnet i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

for alle andre typer syntetiske besiddelser, den nominelle eller fiktive værdi, alt efter hvad der er relevant.

b)

for besiddelser uden for handelsbeholdningen:

i)

for call-optioner, den aktuelle markedsværdi

ii)

for alle andre typer syntetiske besiddelser, den nominelle eller fiktive værdi, alt efter hvad der er relevant.

2.   Et institut fratrækker syntetiske besiddelser som omhandlet i stk. 1 på datoen for undertegnelsen af kontrakten mellem instituttet og modparten.

Artikel 15g

Beregning af væsentlige investeringer med henblik på artikel 36, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Med henblik på artikel 36, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013 og for at vurdere, om et institut ejer mere end 10 % af de egentlige kernekapitalinstrumenter udstedt af en enhed i den finansielle sektor, jf. artikel 43, litra a), i nævnte forordning, sammenlægger institutterne værdierne af deres lange bruttopositioner i direkte besiddelser samt indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i den i nærværende forordnings artikel 15a, stk. 1 litra d)-h), omhandlede enhed i den finansielle sektor.

2.   Indirekte og syntetiske besiddelser tages i betragtning af den kompetente myndighed for at kunne vurdere, om betingelserne i artikel 43, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt.

Artikel 15h

Besiddelser af hybrid kernekapital og supplerende kapital

Den i nærværende forordnings artikel 15a-15f omhandlede metode finder med de fornødne ændringer anvendelse på besiddelser af hybrid kernekapital med henblik på artikel 56, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013 og på besiddelser af supplerende kapital med henblik på artikel 66, litra a), c) og d), i nævnte forordning, hvor henvisninger til egentlig kernekapital læses som henvisninger til hybrid kernekapital og supplerende kapital, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 15i

Rækkefølge og maksimalt beløb for fradrag af indirekte besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor

1.   Hvis den mellemliggende enhed besidder egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, fratrækkes først de egentlige kernekapitalinstrumenter, dernæst de hybride kernekapitalinstrumenter og til sidst de supplerende kapitalinstrumenter, med forbehold af begrænsningerne i stk. 2 og 3, alt efter hvad der er relevant.

2.   Hvis den mellemliggende enhed besidder kapitalgrundlagsinstrumenter i institutter, skal institutterne, når de anvender stk. 1 på hver type besiddelse, fratrække besiddelserne af deres egne kapitalgrundlagsinstrumenter først.

3.   Hvis et institut indirekte besidder kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, må det beløb, der skal fratrækkes fra instituttets kapitalgrundlag, ikke være højere end det laveste af følgende beløb:

a)

den samlede finansiering fra instituttet til den mellemliggende enhed

b)

det beløb af kapitalgrundlagsinstrumenter, som den mellemliggende enhed besidder i enheden i den finansielle sektor.

Artikel 15j

Goodwill

Ved anvendelsen af de i artikel 36, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede fradrag kan institutterne vælge ikke at identificere goodwill særskilt ved bestemmelsen af det relevante beløb, der skal fratrækkes i henhold til artikel 46 i nævnte forordning.«

3.

Som artikel 24a indsættes:

»Artikel 24a

Udlodninger på kapitalgrundlagsinstrumenter — brede markedsindeks

1.   Et renteindeks anses for at være et bredt markedsindeks, hvis det opfylder følgende betingelser:

a)

det anvendes til at fastsætte interbank-udlånsrenterne i en eller flere valutaer

b)

det anvendes som referencesats for variabelt forrentet gæld udstedt af instituttet i den samme valuta, hvis det er relevant.

c)

det beregnes den som en gennemsnitlig sats af et organ, der er uafhængigt af de institutter, der bidrager til indekset (»panel«)

d)

alle satser, der fastsættes i henhold til indekset, er baseret på noteringer forelagt af et panel af institutter, der er aktive på det pågældende interbankmarked

e)

sammensætningen af det i litra c) omhandlede panel sikrer tilstrækkelig repræsentativitet af institutter i medlemsstaten.

2.   Med henblik på stk. 1, litra e), anses repræsentativiteten for at være tilstrækkelig i følgende to tilfælde:

a)

når det i stk. 1, litra c), omhandlede panel omfatter mindst 6 forskellige deltagere, inden der foretages eliminering af noteringer med henblik på at fastsætte satsen

b)

når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

i)

det i stk. 1, litra c), omhandlede panel omfatter mindst 4 forskellige deltagere, inden der foretages eliminering af noteringer med henblik på at fastsætte satsen

ii)

deltagerne i det i stk. 1, litra c), omhandlede panel udgør mindst 60 % af det forbundne marked.

3.   Det i stk. 2, litra b), nr. ii), omhandlede forbundne marked er summen af panelets effektive deltageres aktiver og passiver i den indenlandske valuta divideret med summen af aktiver og passiver i den indenlandske valuta for kreditinstitutterne i den pågældende medlemsstat, herunder filialer i medlemsstaten, og pengemarkedsfonde i den pågældende medlemsstat.

4.   Et aktieindeks anses for at være et bredt markedsindeks, hvis det er tilstrækkeligt diversificeret i overensstemmelse med artikel 344 i forordning (EU) nr. 575/2013.«

4.

Som artikel 34a indsættes:

»Artikel 34a

Minoritetsinteresser, som indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital

1.   Med henblik på at fastsætte den beregning på delkonsolideret grundlag, der kræves i henhold til artikel 84, stk. 2, artikel 85, stk. 2, og artikel 87, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, beregnes de i nævnte forordnings artikel 81 omhandlede kvalificerede minoritetsinteresser af et datterselskab, som selv er et moderselskab for en enhed omhandlet i nævnte forordnings artikel 81, stk. 1, som beskrevet i denne artikels stk. 2-4.

2.   Når en kompetent myndighed har gjort brug af den valgmulighed, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, foretages den beregning, der skal foretages i overensstemmelse med denne artikels stk. 3 og 4, på grundlag af instituttets situation, som hvis der ikke var gjort brug af muligheden.

3.   Hvis datterselskabet overholder bestemmelserne i tredje del i forordning (EU) nr. 575/2013 på basis af sin konsoliderede situation, finder følgende behandling anvendelse:

a)

Datterselskabets egentlige kernekapital på konsolideret grundlag som omhandlet i artikel 84, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter de kvalificerede minoritetsinteresser, som hidrører fra dets egne datterselskaber, og som er beregnet i henhold til artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013 og de bestemmelser, der er fastsat i nærværende forordning.

b)

Den egentlige kernekapital, der kræves i henhold til artikel 84, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 med henblik på beregningen på delkonsolideret grundlag, er det beløb, der kræves for at opfylde kravene vedrørende den egentlige kernekapital for datterselskabet i dets konsoliderede situation beregnet i overensstemmelse med artikel 84, stk. 1, litra a), i nævnte forordning. De specifikke kapitalgrundlagskrav, der er omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, er dem, der er fastsat af den kompetente myndighed for datterselskabet.

c)

Den egentlige kernekapital, der kræves i henhold til artikel 84, stk. 1, litra a), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013, er datterselskabets bidrag på basis af dets konsoliderede situation til kapitalgrundlagskravene for den egentlige kernekapital hos det institut, som de kvalificerede minoritetsinteresser beregnes for på konsolideret basis. Med henblik på beregningen af bidraget udelukkes alle koncerninterne transaktioner mellem virksomheder, der er omfattet af konsolideringsreglerne for instituttet.

4.   Når den i stk. 3, litra c), omhandlede konsolidering gennemføres, medtager datterselskabet ikke kapitalkrav, der følger af dets datterselskaber, der ikke er omfattet af konsolideringsreglerne for det institut, for hvilket de kvalificerede minoritetsinteresser beregnes.

5.   Hvis den i artikel 84, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede undtagelse anvendes på et datterselskab, kan et moderselskab for det datterselskab, der er omfattet af undtagelsen, i sin egentlige kernekapital medtage minoritetsinteresser, der hidrører fra datterselskaber af det datterselskab, der er omfattet af undtagelsen, forudsat at beregningerne i artikel 84, stk. 1, i nævnte forordning og i nærværende forordning er foretaget for hvert af disse datterselskaber. Det beløb af egentlig kernekapital, der medtages i kapitalgrundlaget på koncernniveau, må ikke overstige det beløb, der ville indgå, hvis datterselskabet ikke var blevet indrømmet en undtagelse.

6.   Hvis et moderinstitut har et mellemliggende datterselskab, der ikke er omhandlet i artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, og dette mellemliggende datterselskab selv har datterselskaber, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 81, stk. 1, kan moderinstitituttet i sin egentlige kernekapital indregne det beløb af minoritetsinteresser, der hidrører fra datterselskaberne beregnet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 84, stk. 1. Moderinstituttet kan imidlertid ikke i sin egentlige kernekapital indregne minoritetsinteresser, der hidrører fra et mellemliggende datterselskab, der ikke er omhandlet i artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

7.   Den metode, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4, finder med de fornødne ændringer anvendelse på beregningen af værdien af kvalificerede egentlige kernekapitalinstrumenter i henhold til artikel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013 og værdien af det kvalificerede kapitalgrundlag i henhold til artikel 87 i nævnte forordning, hvor henvisninger til egentlig kernekapital læses som henvisninger til kernekapital eller kapitalgrundlag.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 8).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top