EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0846

Kommissionens forordning (EU) 2015/846 af 28. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, ethephon, ethirimol, fluopicolid, imazapic, propamocarb, pyraclostrobin og tau-fluvalinat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 140, 5.6.2015, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/846/oj

5.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/846

af 28. maj 2015

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, ethephon, ethirimol, fluopicolid, imazapic, propamocarb, pyraclostrobin og tau-fluvalinat i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for acetamiprid, ethephon, propamocarb og pyraclostrobin. Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for clofentezin. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, ethirimol, fluopicolid, imazapic og tau-fluvalinat.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acetamiprid, på bananer indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

For så vidt angår ametoctradin blev der indgivet en sådan ansøgning for humle. For så vidt angår amisulbrom blev der indgivet en sådan ansøgning for druer. For så vidt angår bupirimat blev der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, ferskner, jordbær, druer, stængelfrugter, cucurbitae, urter og artiskokker, For så vidt angår clofentezin blev der indgivet en sådan ansøgning for kirsebær, cucurbitae med spiselig skræl, tomater og auberginer. For så vidt angår ethephon blev der indgivet en sådan ansøgning for druer til spisebrug. For så vidt angår fluopicolid blev der indgivet en sådan ansøgning for kinakål. For så vidt angår propamocarb blev der indgivet en sådan ansøgning for forårsløg og kinakål. For så vidt angår pyraclostrobin blev der indgivet en sådan ansøgning for kålroer og majroer. For så vidt angår tau-fluvalinat blev der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, abrikoser og ferskner.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af imazapic på sojabønner. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af dette stof på sådanne afgrøder i Brasilien medfører højere restkoncentrationer end maksimalgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte højere maksimalgrænseværdier (for restkoncentrationer) for at undgå handelsbarrierer for importen af disse afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, i det følgende benævnt »autoriteten«, har vurderet ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

Autoriteten konkluderede i sine begrundede udtalelser, at der for så vidt angår anvendelsen af bupirimat på agurker ikke er behov for at ændre den gældende maksimalgrænseværdi. For så vidt angår anvendelsen af bupirimat på urter og artiskokker og anvendelsen af clofentezin på kirsebær, tomater, auberginer og courgetter konkluderede autoriteten, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til at fastsætte nye maksimalgrænseværdier. De gældende maksimalgrænseværdier bør derfor forblive uændrede.

(8)

For så vidt angår ethirimol, som er det væsentligste nedbrydningsprodukt af bupirimat, anbefaler autoriteten, at der fastsættes nye maksimalgrænseværdier for abrikoser, ferskner, stængelfrugter og cucurbitae med ikke spiselig skræl for at omfatte anvendelsen af bupirimat på sådanne afgrøder.

(9)

For så vidt angår ethephon anbefaler autoriteten, at der fastsættes en ny maksimalgrænseværdi for druer til spisebrug på 1,5 mg/kg, hvilket blev udledt ved at runde værdien på 1 mg/kg op som beregnet med beregningsværktøjet for maksimalgrænser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). I betragtning af de problemer, som nogle medlemsstater har rejst, er det dog mere passende at sætte maksimalgrænseværdien til det uafrundede niveau på 1 mg/kg. En sådan værdi vil i tilstrækkelig grad dække de forventede anvendelser af druer til spisebrug.

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acetamiprid in bananas. EFSA Journal 2014;12(9):3824 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3824.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for ametoctradin in hop. EFSA Journal 2014;12(10):3879 [17 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3879.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amisulbrom. EFSA Journal 2014;12(4):3237 [75 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3237.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bupirimate in several crops. EFSA Journal 2014;12(7):3804 [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3804.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for clofentezine in cherries, cucurbits with edible peel, tomatoes and aubergines. EFSA Journal 2014;12(10):3860 [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3860.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape. EFSA Journal 2014;12(5):3698 [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluopicolide in Chinese cabbage. EFSA Journal 2014;12(9):3822 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3822.

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for imazapic in genetically modified soya bean. EFSA Journal 2013;11(10):3426 [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3426.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in spring onions and Chinese cabbage. EFSA Journal 2014;12(8):3811 [18 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3811.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in swedes and turnips. EFSA Journal 2014;12(10):3872 [19 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3872.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende acetamiprid, clofentezin, ethephon, propamocarb og pyraclostrobin således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Acetamiprid (R)

Clofentezin (R)

Ethephon

Propamocarb (summen af propamocarb og salte deraf, udtrykt som propamocarb) (R)

Pyraclostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

 

 

 

0,01 (2)

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,9

0,5

0,05 (2)

 

 

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

1

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

2

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

1

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

1

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

1

0110990

Andet

 

 

 

 

1

0120000

ii)

Trænødder

0,07

0,05 (2)

 

 

 

0120010

Mandler

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120020

Paranødder

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120030

Cashewnødder

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120040

Kastanjer

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120050

Kokosnødder

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

 

0,2

 

0,02 (2)

0120070

Macadamia

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120080

Pekannødder

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120090

Pinjekerner

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0120100

Pistacienødder

 

 

0,1

 

1

0120110

Valnødder

 

 

0,5

 

0,02 (2)

0120990

Andet

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Kernefrugter

0,8

0,5

 

 

0,5

0130010

Æbler (vildæble)

 

 

0,6

 

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

 

0,05 (2)

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0,05 (2)

 

 

0130040

Mispel

 

 (3)

0,05 (2)

 

 

0130050

Japanmispel

 

 (3)

0,05 (2)

 

 

0130990

Andet

 

 

0,05 (2)

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

 

 

0140010

Abrikoser

0,8

0,02 (2)

0,05 (2)

 

1

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

1,5

0,02 (2)

3

 

3

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

0,8

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,3

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

0,03

0,2

0,05 (2)

 

0,8

0140990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Bær og små frugter

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,5

 

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

0,02 (2)

1

 

1 (+)

0151020

Druer til vinfremstilling

 

1

2

 

2

0152000

b)

Jordbær

0,5

2

0,05 (2)

 

1,5

0153000

c)

Stængelfrugter

2

 

0,05 (2)

 

 

0153010

Brombær

 

3

 

 

3

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

0,3

 

 

2

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

3

 

 

3

0153990

Andet

 

0,3

 

 

2

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

2

0,02 (2)

20

 

4

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

3

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

2

0,5

0,05 (2)

 

3

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

3

0154050

Hyben

2

 (3)

0,05 (2)

 

3

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

2

 (3)

0,05 (2)

 

3

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

3

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

2

 (3)

0,05 (2)

 

3

0154990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

3

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0161010

Dadler

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0161020

Figner

0,03

 

0,05 (2)

 

 

0161030

Spiseoliven

0,01 (2)

 

7

 

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0161050

Karambol (bilimbi)

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

 

0161060

Almindelig kaki

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

 

0161990

Andet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 (3)

 

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 (3)

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

 (3)

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

0,4

2

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163030

Mangofrugter

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05

0163040

Papaja

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,07

0163050

Granatæbler

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163080

Ananas

0,01 (2)

0,02 (2)

2

 

0,02 (2)

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163100

Durian

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163110

Pigget annona (guanabana)

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0163990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0,3

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 (3)

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,01 (2)

0,1

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,01 (2)

0,3

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

 

0,01 (2)

0,3

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

 

 

0,01 (2)

0,06

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,01 (2)

0,3

0213070

Persillerod

 

 

 

0,01 (2)

0,1

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

3

0,5

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

 

 

0,01 (2)

0,1

0213100

Kålroer

 

 

 

0,01 (2)

0,09

0213110

Majroer

 

 

 

0,01 (2)

0,09

0213990

Andet

 

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Løg

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

0220010

Hvidløg

0,02

 

 

0,01 (2)

0,3

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

0,02

 

 

2

1,5

0220030

Skalotteløg

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0,3

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

0,01 (2)

 

 

30

1,5

0220990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

0,2

0,3

1

4

0,3

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

0,3

0,02 (2)

0,05 (2)

3

0,5

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

4

0,3

0231040

Okra (lady's fingers)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Andet

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,3

 

0,05 (2)

5

0,5

0232010

Agurker

 

0,2

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

0,2

 

 

 

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

0,02 (2)

 

 

 

0232990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,2

 

0,05 (2)

5

0,5

0233010

Meloner (hornmelon)

 

0,1

 

 

 

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kål

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,4

 

 

 

0,1

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

 

 

 

3

 

0241020

Blomkål

 

 

 

10 (+)

 

0241990

Andet

 

 

 

0,01 (2)

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

0,05

 

 

2

0,3

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

0,7

 

 

0,7

0,2

0242990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (2)

 

 

 

1,5

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

 

20

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

 

20

 

0243990

Andet

 

 

 

0,01 (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

 

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

3

 

 

20 (+)

10

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

3

 

 

40

2

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

1,5

 

 

20 (+)

0,4

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

3

 

 

20 (+)

10

0251050

Langskulpet vinterkarse

3

 (3)

 

20 (+)

10

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

3

 

 

30

10

0251070

Rød sennep

3

 (3)

 

20 (+)

10

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

3

 

 

20 (+)

10

0251990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

10

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

 

 

 

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

5

 

 

40

0,5

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

3

 (3)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

3

 

 

0,01 (2)

0,5

0252990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

0,01 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Julesalat

0,01 (2)

 

 

15

0,02 (2)

0256000

f)

Urter

3

 

 

30 (+)

2

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

 

 

 

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 

 (3)

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 (3)

 

 

 

0256070

Timian (merian, oregano)

 

 (3)

 

 

 

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 

 (3)

 

 

 

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 

 (3)

 

 

 

0256100

Estragon (isop)

 

 (3)

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

0,15

 

 

0,1

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

0,3

 

 

0,01 (2)

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

0,4

 

 

0,01 (2)

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

0,3

 

 

0,01 (2)

 

0260050

Linser

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

 

0260990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0270010

Asparges

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0270030

Bladselleri

1,5

 

 

 

0,02 (2) (+)

0270040

Fennikel

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0270050

Artiskokker (bananblomst)

0,7

 

 

 

2

0270060

Porrer

0,01 (2)

 

 

 

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0270080

Bambusskud

0,01 (2)

 (3)

 

 

0,02 (2)

0270090

Palmehjerter

0,01 (2)

 (3)

 

 

0,02 (2)

0270990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Svampe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

 

 

 

 

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

 

 

0280990

Andet

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

0,07

 

 

 

0,3

0300020

Linser

0,01 (2)

 

 

 

0,5

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

0,07

 

 

 

0,3

0300040

Lupiner

0,01 (2)

 

 

 

0,05

0300990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

0,3

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

0,01 (2)

 

0401000

i)

Olieholdige frø

 

0,05 (2)

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,2

0401020

Jordnødder

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,04

0401030

Valmuefrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,2

0401040

Sesamfrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,2

0401050

Solsikkefrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,3

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

0,2

 

0,1 (2)

 

0,2

0401070

Sojabønner

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,05

0401080

Sennepsfrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,2

0401090

Bomuldsfrø

0,7

 

2 (+)

 

0,3

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,02 (2)

0401110

Safflor

0,01 (2)

 (3)

0,1 (2)

 

0,2

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

0,01 (2)

 (3)

0,1 (2)

 

0,2

0401130

Sæddodder

0,01 (2)

 (3)

0,1 (2)

 

0,2

0401140

Hampfrø

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,02 (2)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (2)

 (3)

0,1 (2)

 

0,2

0401990

Andet

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

0,02 (2)

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,01 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,02 (2)

10

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 

 (3)

0,05 (2)

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 (3)

0,05 (2)

 

 

0402040

Kapok

 

 (3)

0,05 (2)

 

 

0402990

Andet

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0500000

5.

KORN

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

 

0500010

Byg

0,01 (2)

 

1

 

1

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0500030

Majs

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0500050

Havre

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

1

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0500070

Rug

0,01 (2)

 

1

 

0,2

0500080

Durra

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,5

0500090

Hvede (spelt, triticale)

0,03

 

1

 

0,2

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Te

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kaffebønner

 

 (3)

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

 (3)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Blomster

 

 (3)

 

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 (3)

 

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 (3)

 

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 (3)

 

 

 

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 

 (3)

 

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 (3)

 

 

 

0631990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 (3)

 

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 (3)

 

 

 

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 

 (3)

 

 

 

0632030

Maté

 

 (3)

 

 

 

0632990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 (3)

 

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 (3)

 

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 (3)

 

 

 

0633990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 (3)

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 

 (3)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

 (3)

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HUMLE (tørret)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

15

0800000

8.

KRYDDERIER

 

 (3)

 

 

 

0810000

i)

Frø

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0810010

Anis

 

 (3)

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 (3)

 

 

 

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 

 (3)

 

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 (3)

 

 

 

0810050

Spidskommenfrø

 

 (3)

 

 

 

0810060

Dildfrø

 

 (3)

 

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 (3)

 

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 (3)

 

 

 

0810090

Muskatnød

 

 (3)

 

 

 

0810990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0820010

Allehånde

 

 (3)

 

 

 

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 

 (3)

 

 

 

0820030

Kommen

 

 (3)

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 (3)

 

 

 

0820050

Enebær

 

 (3)

 

 

 

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 

 (3)

 

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 (3)

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 (3)

 

 

 

0820990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Kanel (cassia)

 

 (3)

 

 

 

0830990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 (3)

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Ingefær

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Peberrod

(+)

 (3)

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

v)

Knopper

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Kryddernellike

 

 (3)

 

 

 

0850020

Kapers

 

 (3)

 

 

 

0850990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Saffrankrokus

 

 (3)

 

 

 

0860990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Muskatblomme

 

 (3)

 

 

 

0870990

Andet

 

 (3)

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,01 (2)

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0900010

Sukkerroer (roden)

 

 (3)

 

 

0,2

0900020

Sukkerrør

 

 (3)

 

 

0,02 (2)

0900030

Cicorierødder

 

 (3)

 

 

0,08

0900990

Andet

 

 (3)

 

 

0,02 (2)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

(+)

 

0,05 (2)

 

 

1010000

i)

Væv

 

 

 

 

0,05 (2)

1011000

a)

Svin

 

0,05 (2)

 

 

 

1011010

Muskel

0,02 (2)

 

 

0,01 (+)

 

1011020

Fedt

0,02 (2)

 

 

0,01 (+)

 

1011030

Lever

0,1 (2)

 

 

0,1 (+)

 

1011040

Nyre

0,1 (2)

 

 

0,02 (+)

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

 

 

0,1

 

1011990

Andet

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1012020

Fedt

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1012030

Lever

0,1 (2)

0,1

 

0,2 (+)

 

1012040

Nyre

0,2

0,05 (2)

 

0,05 (+)

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

1012990

Andet

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1013020

Fedt

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1013030

Lever

0,1 (2)

0,1

 

0,2 (+)

 

1013040

Nyre

0,2

0,05 (2)

 

0,05 (+)

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

1013990

Andet

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

1014000

d)

Geder

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1014020

Fedt

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

 

1014030

Lever

0,1 (2)

0,1

 

0,2 (+)

 

1014040

Nyre

0,2

0,05 (2)

 

0,05 (+)

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

1014990

Andet

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

 (3)

 

 

 

1015010

Muskel

0,05

 (3)

 

0,01

 

1015020

Fedt

0,05

 (3)

 

0,01

 

1015030

Lever

0,1 (2)

 (3)

 

0,2

 

1015040

Nyre

0,2

 (3)

 

0,05

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

 (3)

 

0,2

 

1015990

Andet

0,02 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

0,05 (2)

 

 

 

1016010

Muskel

0,02 (2)

 

 

0,02 (+)

 

1016020

Fedt

0,02 (2)

 

 

0,01 (+)

 

1016030

Lever

0,1 (2)

 

 

0,05 (+)

 

1016040

Nyre

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

 

 

0,05

 

1016990

Andet

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

 

1017000

g)

Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte)

 

 (3)

 

 

 

1017010

Muskel

0,05

 (3)

 

0,01

 

1017020

Fedt

0,05

 (3)

 

0,01

 

1017030

Lever

0,1 (2)

 (3)

 

0,2

 

1017040

Nyre

0,2

 (3)

 

0,05

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02 (2)

 (3)

 

0,2

 

1017990

Andet

0,02 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

 

1020000

ii)

Mælk

0,05

0,05 (2)

 

0,01 (+)

0,01 (2)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (+)

0,05 (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 (3)

 

 

 

1030030

Gæs

 

 (3)

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 (3)

 

 

 

1030990

Andet

 

 (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning)

0,05 (2)

 (3)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Padder og krybdyr (frølår, krokodiller)

0,02 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Snegle

0,02 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt)

0,02 (2)

 (3)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A affattes kolonnerne vedrørende ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, ethirimol, fluopicolid, imazapic og tau-fluvalinat således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Ametoctradin (R)

Amisulbrom

Bupirimat

Ethirimol

Fluopicolid

Imazapic

Tau-Fluvalinat (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

 

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,1

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,01 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0,3

0130010

Æbler (vildæble)

 

 

0,2

0,1

 

 

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

 

0,2

0,1

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Andet

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

0,01 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

0,3

0,05

 

 

0,3

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,5

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

 

0,3

0,05

 

 

0,3

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,3

0140990

Andet

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,01 (5)

0150000

v)

Bær og små frugter

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

6

0,5

1,5

0,5

2

 

1

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (5)

0,01 (5)

2

0,2

0,01 (5)

 

0,5

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (5)

0,01 (5)

1,5

0,1

0,01 (5)

 

0,5

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (5)

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0,5

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

 

5

2

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

5

2

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0154990

Andet

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambol (bilimbi)

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

0,05

 

 

 

0,03

 

0,01 (5)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05

 

 

 

0,01

 

0,01 (5)

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

0,01 (5)

 

 

 

0,15

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

0,02

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

0,02

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213070

Persillerod

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213100

Kålroer

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213110

Majroer

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0213990

Andet

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0220000

ii)

Løg

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,01 (5)

0220010

Hvidløg

1,5

 

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

1,5

 

 

 

1

 

 

0220030

Skalotteløg

1,5

 

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

0,01 (5)

 

 

 

10

 

 

0220990

Andet

0,01 (5)

 

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

1

 

 

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

2

0,4

2

0,1

 

 

0,1

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

2

0,01 (5)

2

0,1

 

 

0,01 (5)

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

1,5

0,4

2

0,1

 

 

0,15

0231040

Okra (lady's fingers)

1,5

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,01 (5)

0231990

Andet

1,5

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,01 (5)

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

0,01 (5)

 

0,2

0,5

 

 

0232010

Agurker

2

 

1

 

 

 

0,05

0232020

Drueagurker, asieagurker

3

 

1

 

 

 

0,01 (5)

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

3

 

3

 

 

 

0,01 (5)

0232990

Andet

3

 

1

 

 

 

0,01 (5)

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

3

0,01 (5)

0,3

0,08

0,5

 

 

0233010

Meloner (hornmelon)

 

 

 

 

 

 

0,09

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0233990

Andet

 

 

 

 

 

 

0,01 (5)

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0240000

iv)

Kål

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

2

 

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

6

 

 

 

 

 

0,4

0241020

Blomkål

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0,1

0241990

Andet

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0,01 (5</