EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0864

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/864 af 4. juni 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EØS-relevant tekst)

OJ L 139, 5.6.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/864/oj

5.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/864

af 4. juni 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 74, stk. 1, og artikel 132, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De gebyrer og afgifter, der opkræves i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 (2), justeres hvert år efter den inflationsrate, der er udmålt ved hjælp af det europæiske forbrugerprisindeks, som offentliggøres af Eurostat i henhold til forordning (EF) nr. 2494/95 (3), jf. artikel 22, stk. 1, i førstnævnte forordning.

(2)

Som følge af den årlige gennemgang, der blev foretaget i 2014, bør disse gebyrer justeres i henhold til den gældende gennemsnitlige årlige inflationsrate, som offentliggjort af Eurostat, med 1,5 % for 2013.

(3)

Justeringen af afgifter og gebyrer fastsættes på et sådant niveau, at indtægten ved disse afgifter og gebyrer sammen med agenturets andre indtægtskilder i henhold til artikel 96, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 er tilstrækkelig til at dække omkostningerne for ydede tjenester.

(4)

Agenturets bestyrelse bør inden for rammerne af de beføjelser, den tillægges ved forordning (EF) nr. 1907/2006, fortsætte med at overvåge agenturets bestræbelser på at opnå en effektivitetsforøgelse og sikre et optimalt forhold mellem de anvendte ressourcer og de opnåede resultater. Kommissionen bør inddrage bestyrelsens udtalelse, når den næste gang justerer agenturets gebyrer og afgifter i henhold til artikel 22, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008.

(5)

Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet på datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

(7)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I-VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige indsendelser, der ikke er færdigbehandlet på datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton

1 739 EUR

1 304 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton

4 674 EUR

3 506 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton

12 501 EUR

9 376 EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons

33 699 EUR

25 274 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 ton

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

BILAG II

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 og 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr

1 739 EUR

1 304 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

BILAG III

Gebyrer for opdatering af en registrering i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer for opdatering af mængdeinterval

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton

2 935 EUR

2 201 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton

10 762 EUR

8 071 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000 ton

31 960 EUR

23 970 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton

7 827 EUR

5 870 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000 ton

29 025 EUR

21 768 EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000 ton

21 198 EUR

15 898 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for opdatering af mængdeinterval for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000 ton

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000 ton

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000 ton

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000 tons

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tabel 3

Gebyrer for andre opdateringer

Opdateringstype

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 631 EUR

Opdateringstype

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevant mængdeinterval

1 631 EUR

1 223 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 892 EUR

3 669 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 261 EUR

2 446 EUR

Stoffets handelsnavn

1 631 EUR

1 223 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabel 4

Nedsatte gebyrer for andre opdateringer for SMV'er

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

Små virksomheder

Mikrovirksomheder

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevant mængdeinterval

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Stoffets handelsnavn

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produk- og procesorienteret forskning og udvikling

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

BILAG IV

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevant mængdeinterval

1 631 EUR

1 223 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 892 EUR

3 669 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 261 EUR

2 446 EUR

Stoffets handelsnavn

1 631 EUR

1 223 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevant mængdeinterval

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Stoffets handelsnavn

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

BILAG V

Gebyrer og afgifter for PPORD-anmeldelser i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Gebyrer for PPORD-anmeldelser

Grundgebyr

544 EUR

Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

353 EUR

Nedsat gebyr for små virksomheder

190 EUR

Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

27 EUR


Tabel 2

Afgifter for forlængelse af en PPORD-undtagelse

Basisafgift

1 087 EUR

Nedsat afgift for mellemstore virksomheder

707 EUR

Nedsat afgift for små virksomheder

380 EUR

Nedsat afgift for mikrovirksomheder

54 EUR

BILAG VI

Gebyrer for ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Grundgebyr

54 100 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

10 820 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

10 820 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 40 575 EUR

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder

Grundgebyr

40 575 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

8 115 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

8 115 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 3

Nedsatte gebyrer for små virksomheder

Grundgebyr

24 345 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

4 869 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

4 869 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 4

Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder

Grundgebyr

5 410 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

1 082 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

1 082 EUR

Tillægsgebyr pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 057 EUR

BILAG VII

Afgifter for revurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Basisafgifter

Basisafgift

54 100 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

10 820 EUR

Tillægsafgift pr. stof

10 820 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er ikke en SMV: 40 575 EUR

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 2

Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder

Basisafgift

40 575 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

8 115 EUR

Tillægsafgift pr. stof

8 115 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mellemstor virksomhed: 30 431 EUR

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 3

Nedsatte afgifter for små virksomheder

Basisafgift

24 345 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

4 869 EUR

Tillægsafgift pr. stof

4 869 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en lille virksomhed: 18 259 EUR

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR


Tabel 4

Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder

Basisafgift

5 410 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

1 082 EUR

Tillægsafgift pr. stof

1 082 EUR

Tillægsafgift pr. ansøger

Den yderligere ansøger er en mikrovirksomhed: 4 058 EUR

BILAG VIII

Gebyrer for klager i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

2 392 EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

4 783 EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

7 175 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 794 EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

3 587 EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

5 381 EUR

«

Top