EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0819

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/819 af 22. maj 2015 om ændring af bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår formatet for standardsundhedscertifikaterne for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin (meddelt under nummer C(2015) 3304) (EØS-relevant tekst)

C/2015/3304

OJ L 129, 27.5.2015, p. 28–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/819/oj

27.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/819

af 22. maj 2015

om ændring af bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår formatet for standardsundhedscertifikaterne for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin

(meddelt under nummer C(2015) 3304)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 64/432/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin. Direktivet foreskriver bl.a., at kvæg og svin under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med henholdsvis model 1 eller 2 i bilag F.

(2)

Bilag F til direktiv 64/432/EØF er for nylig blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/798/EU (2) for bl.a. at tilpasse formatet for standardsundhedscertifikaterne til den harmoniserede model i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (3).

(3)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (4) skal kvæg være ledsaget af et pas baseret på de oplysninger, der står i den elektroniske database i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 64/432/EØF, medmindre oprindelsesmedlemsstaten udveksler elektroniske data med bestemmelsesmedlemsstaten via et elektronisk system som omhandlet i artikel 5 i nævnte forordning.

(4)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 (5) kan kalve, der er under fire uger gamle, under transport til en anden medlemsstat ledsages af et midlertidigt pas, der mindst indeholder de oplysninger, der er fastsat i stk. 1 i nævnte artikel, i en form, der er godkendt af den kompetente myndighed i afsendelsesmedlemsstaten.

(5)

Imidlertid har nogle medlemsstater underrettet Kommissionen om problemer med yderligere administrativt arbejde som følge af forpligtelsen til at angive detaljer som f.eks. fødselsdato og køn for dyrene i en sending i rubrik I.31 i et standardsundhedscertifikat til brug ved handel med kvæg. Derfor, og da disse oplysninger allerede står i de identifikationsdokumenter, som i lighed med sundhedscertifikatet skal ledsage en sending af kvæg, bør disse angivelser udgå af denne rubrik, og de pågældende beskrivelser i noterne i nævnte standardsundhedscertifikat bør ændres.

(6)

Desuden ønskede en række medlemsstater at lade en angivelse vedrørende dyrenes køn udgå af rubrik I.31 i et standardsundhedscertifikat til brug ved handel med svin, da sådanne oplysninger ikke var påkrævet i et standardsundhedscertifikat som angivet i bilag F til direktiv 64/432/EØF inden de ændringer, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/798/EU. Denne angivelse bør derfor udgå af denne rubrik, og den relevante beskrivelse i standardsundhedscertifikatet for handel med svin bør ændres.

(7)

Det er endvidere for yderligere at reducere embedsdyrlægens administrative byrder hensigtsmæssigt at fjerne oplysninger om arten af handlede dyr fra rubrik I.31 i begge standardsundhedscertifikaterne i bilag F til direktiv 64/432/EØF, da disse oplysninger allerede er anført i rubrik I.19 i disse standardsundhedscertifikater.

(8)

Bilag F til direktiv 64/432/EØF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag F til direktiv 64/432/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/798/EU af 13. november 2014 om ændring af bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår formatet for standardsundhedscertifikaterne for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin og de yderligere sundhedskrav vedrørende trikiner i forbindelse med handel inden for Unionen med tamsvin (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 50).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 65).


BILAG

»BILAG F

MODEL 1

Dyresundhedscertifikat for kvæg til avl/levebrug/slagtning

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION

Certifikat til brug ved samhandel inden for Unionen

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Postnr.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a Lokalt referencenr.

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

I.6. Tilhørende originale certifikater (nr.)

Ledsagedokumenter (nr.)

I.7. Den handlende

Navn Godkendelsesnr.

I.8. Oprindelses-land

ISO-kode

I.9. Oprin-delses-region

Kode

I.10. Bestemmelses-land

ISO-kode

I.11. Bestem-melses-region

Kode

I.12. Oprindelsessted

Bedrift Samlested

Den handlendes anlæg

Navn Godkendelses-/registreringsnr.

Adresse

Postnr.

I.13. Bestemmelsessted

Bedrift Samlested Den handlendes anlæg Virksomhed

Navn Godkendelsesnr.

Adresse

Postnr.

I.14. Indladningssted

Postnr.

I.15. Dato og klokkeslæt for afgang

I.16. Transportmiddel

Fly Skib Togvogn

Køretøj Andet

Identifikation:

Nummer/numre:

I.17. Transportvirksomhed

Navn Godkendelsesnummer (4)

Adresse

Postnr. Medlemsstat

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (KN-kode)

0102

I.20. Mængde

I.21.

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24.

I.25. Varer attesteret til:

Avl Levebrug Slagtning

I.26. Transit gennem tredjeland

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

Indgangssted Grænsekontrolsted nr.

I.27. Transit gennem medlemsstater

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Image

Tekst af billedet

I.28. Eksport

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

I.29. Forventet transporttid

I.30. Ruteplan

Ja Nej

I.31. Identifikation af dyrene

Officiel identifikation Pasnummer

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F1 Kvæg

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

(1) enten [Undertegnende embedsdyrlæge bekræfter, at alle gældende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er overholdt, og navnlig at de i del I beskrevne dyr opfylder følgende krav:]

(1) (2) eller [På grundlag af oplysningerne i enten et officielt dokument eller et certifikat, i hvilket embedsdyrlægen eller oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge har udfyldt afsnit A og B, bekræfter undertegnende embedsdyrlæge, at alle gældende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er overholdt, og navnlig at de i del I beskrevne dyr opfylder følgende krav:]

II.1. Afsnit A

II.1.1. Dyrene kommer fra en eller flere oprindelsesbedrifter og et eller flere områder, som i overensstemmelse med EU-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af kvægsygdomme.

(1) enten [II.1.2. Det drejer sig om kvæg til avl eller levebrug, og

II.1.2.1. som, så vidt det har kunnet konstateres, har opholdt sig på oprindelsesbedriften/-bedrifterne i de seneste 30 dage eller, hvis dyrene er under 30 dage gamle, siden fødslen, og ingen dyr, der er indført fra tredjelande, er indsat på den eller de pågældende bedrifter i denne periode uden at være blevet isoleret fra alle andre dyr på bedriften/bedrifterne

II.1.2.2. som kommer fra en besætning/besætninger, der er officielt tuberkulosefri(e), og

(1) enten [II.1.2.2.1. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der har et overvågningsnetværk, som er godkendt i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse …/…/EU (indsæt nummer)]

(1) og/eller [II.1.2.2.2. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der er anerkendt som officielt tuberkulosefri i overensstemmelse med afsnit I, punkt 4, i bilag A til direktiv 64/432/EØF ved Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer)]

(1) og/eller [II.1.2.2.3. dyrene er under seks uger gamle]

(1) og/eller [II.1.2.2.4. dyrene er mindst seks uger gamle og er i over-ensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 64/432/EØF blevet testet med negativt resultat for tuberkulose inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften, den (indsæt dato)]

II.1.2.3. som kommer fra en besætning/besætninger, der er officielt brucellosefri(e), og

(1) enten [II.1.2.3.1. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der har et overvågnings-netværk, som er godkendt i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse …/…/EU (indsæt nummer)]

(1) og/eller [II.1.2.3.2. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der er anerkendt som officielt brucellosefri i overensstemmelse med afsnit II, punkt 7, i bilag A til direktiv 64/432/EØF ved Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer)]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F1 Kvæg

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

(1) og/eller [II.1.2.3.3. dyrene er kastrerede og/eller er under 12 månedergamle]

(1) og/eller [II.1.2.3.4. dyrene er mindst 12 måneder gamle og er i over-ensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 64/432/EØF blevet testet med negativt resultat for brucellose inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften, den (indsæt dato)]

II.1.2.4. som kommer fra en besætning/besætninger, der er officielt fri(e) for enzootisk kvægleukose, og

(1) enten [II.1.2.4.1. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der har et overvågningsnetværk, som er godkendt i henhold til Kommissionens gen-nemførelsesafgørelse …/…/EU (indsæt nummer)]

(1) og/eller [II.1.2.4.2. bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der er anerkendt som officielt fri for enzootisk kvægleukose i overensstemmelse med kapitel I, punkt E, i bilag D til direktiv 64/432/EØF ved Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer)]

(1) og/eller [II.1.2.4.3. dyrene er under 12 måneder gamle]

(1) og/eller [II.1.2.4.4. dyrene er mindst 12 måneder gamle og er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra c), i direktiv 64/432/EØF blevet testet med negativt resultat for enzootisk kvægleukose inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften, den (indsæt dato)].]

(1) eller [II.1.2. Det drejer sig om dyr til slagtning, der kommer fra en besætning/besætninger, der er officielt fri(e) for tuberkulose og enzootisk kvægleukose, og

(1) enten [II.1.2.1. som kommer fra en besætning/besætninger, der er officielt brucel-losefri(e)]]

(1) og/eller [II.1.2.2. som er kastrerede].]

II.2. Afsnit B

Beskrivelsen af sendingen i dette afsnit er i overensstemmelse med de i punkt I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 og I.31 anførte oplysninger.

(4) [II.3. Afsnit C

II.3.1. Dyrene er blevet undersøgt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 64/432/EØF den (indsæt dato) inden for 24 timer før den planlagte afsendelse og udviste ikke tegn på infektiøse eller kontagiøse sygdomme.

II.3.2. Dyrene kommer fra en bedrift/bedrifter og eventuelt et godkendt samlested og et område/områder, som i overensstemmelse med EU-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af kvægsygdomme.

(1) [II.3.3. Dyrene opfylder de yderligere garantier vedrørende infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel … (indsæt artikelnummer) i Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer).]

II.3.4. Dyrene har kun opholdt sig seks dage på det godkendte samlested.

II.3.5. Der er truffet foranstaltninger til at transportere dyrene med et transportmiddel, som er indrettet således, at dyrenes ekskrementer, strøelse og foder ikke kan sive ud eller falde ud af køretøjet, og som rengøres og desinficeres umiddelbart efter transporten af dyrene eller af et produkt, der kan påvirke dyrenes sundhed, og om nødvendigt inden pålæsningen af dyrene, ved hjælp af desinfektionsmidler, som den kompetente myndighed har godkendt.

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F1 Kvæg

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

(5) (6) II.3.6. På kontroltidspunktet var de dyr, der er omfattet af dette sundhedscertifikat, egnede til at blive transporteret, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, som planlagt fra den (indsæt dato).

II.3.7. Dette certifikat

(1) enten [II.3.7.1. er gyldigt i ti dage fra kontroldagen på oprindelsesbedriften eller på det godkendte samlested i oprindelsesmedlemsstaten.]

(1) eller [II.3.7.1. udløber i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 64/432/EØF den (indsæt dato).]]

Bemærkninger

— Certifikatets afsnit A og B stemples og underskrives af:

— embedsdyrlægen ved oprindelsesbedriften, hvis denne ikke er den samme som den embedsdyrlæge, der underskriver afsnit C, eller

— oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis oprindelsesmedlemsstaten har indført et system med overvågningsnetværk, der er godkendt i henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv 64/432/EØF, eller

— den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for det godkendte samlested, på datoen for dyrenes afsendelse.

— Afsnit C stemples og underskrives af embedsdyrlægen ved:

— oprindelsesbedriften eller

— det godkendte samlested i oprindelsesmedlemsstaten eller

— det godkendte samlested i en transitmedlemsstat, når certifikatet vedrørende afsendelse af dyrene til bestemmelsesmedlemsstaten udfyldes.

Del I:

— Rubrik I.6: Her angives løbenummeret/numrene på det eller de sundhedscertifikater, der er udfærdiget den dag, sundhedsundersøgelsen på oprindelsesbedrif-ten/bedrifterne i oprindelsesmedlemsstaten/staterne fandt sted, og som ledsager dyrene i den sending, for hvilken dette sundhedscertifikat udstedes på et samlested beliggende i transitmedlemsstaten, jf. artikel 5, stk. 5, i direktiv 64/432/EØF.

— Rubrik I.7: Udfyldes, hvis det er relevant.

— Rubrik I.12: Den handlendes anlæg angives kun som Oprindelsessted, hvis det drejer sig om dyr til slagtning.

— Rubrik I.13: Drejer det sig om dyr til slagtning, angives enten Samlested eller Virksomhed som Bestemmelsessted, jf. artikel 7 i direktiv 64/432/EØF.

— Rubrik I.23: For containere eller kasser angives containerens nummer og plombens nummer (hvis en sådan findes).

— Rubrik I.31: Officiel identifikation: Angiv, som beskrevet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 911/2004, for hvert dyr i sendingen den unikke identifikationskode, der står på det synlige identifikationsmærke, som er anbragt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1760/2000.

Pasnummer: Angiv for hvert dyr i sendingen det midlertidige pasnummer, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse til brugen af midlertidige pas til dyr under fire uger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 911/2004. Det er valgfrit at angive pasnummer for de dyr, der ledsages af et pas udstedt i overensstemmelse med artikel 6, stk.1, litra a), i forordning (EF) nr. 1760/2000.

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F1 Kvæg

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

Del II:

(1) Overstreges, hvis det ikke er relevant.

(2) Underskrives af embedsdyrlægen på samlestedet efter dokument- og identitetskontrol af dyr, der ankommer med et officielt dokument eller et udfyldt certifikat vedrørende afsnit A og B; i modsat fald er dette punkt ikke relevant.

(3) Angives, hvis transportstrækningen overstiger 65 km.

(4) Overstreges, hvis certifikatet anvendes til flytning af dyr inden for oprindelsesmedlemsstaten og kun afsnit A og B er udfyldt og underskrevet.

(5) Hvis en sending er samlet på et samlested og består af dyr, der er læsset på forskellige datoer, anses den dato, hvor transporten startede for hele sendingen, for at være den tidligste dato, hvor en del af sendingen forlod oprindelsesbedriften.

(6) Denne erklæring fritager ikke transportvirksomheder fra deres forpligtelser i henhold til gældende EU-bestemmelser, navnlig hvad angår dyrenes egnethed til transport.

— Stempel og underskrift skal have en farve, der afviger fra farven på certifikatets øvrige angivelser.

— De oplysninger, der kræves anført i dette certifikat, skal registreres i Traces senest 24 timer efter datoen for certifikatets udstedelse.

Embedsdyrlæge

Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel:

Lokal veterinærenhed: Den lokale veterinærenheds kodenummer:

Dato: Underskrift:

Stempel:

MODEL 2

Dyresundhedscertifikat for svin til avl/levebrug/slagtning

Image

Tekst af billedet

DEN EUROPÆISKE UNION

Certifikat til brug ved samhandel inden for Unionen

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender

Navn

Adresse

Postnr.

I.2. Certifikatets referencenr.

I.2.a Lokalt referencenr.

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager

Navn

Adresse

Postnr.

I.6. Tilhørende originale certifikater (nr.)

Ledsagedokumenter (nr.)

I.7. Den handlende

Navn Godkendelsesnr.

I.8. Oprindelses-land

ISO-kode

I.9. Oprin-delses-region

Kode

I.10. Bestemmelses-land

ISO-kode

I.11. Bestem-melses-region

Kode

I.12. Oprindelsessted

Bedrift Samlested

Den handlendes anlæg

Navn Godkendelses-/registreringsnr.

Adresse

Postnr.

I.13. Bestemmelsessted

Bedrift Samlested Den handlendes anlæg Virksomhed

Navn Godkendelsesnr.

Adresse

Postnr.

I.14. Indladningssted

Postnr.

I.15. Dato og klokkeslæt for afgang

I.16. Transportmiddel

Fly Skib Togvogn

Køretøj Andet

Identifikation:

Nummer/numre:

I.17. Transportvirksomhed

Navn Godkendelsesnr.

Adresse

Postnr. Medlemsstat

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (KN-kode)

0103

I.20. Mængde

I.21.

I.22. Antal kolli

I.23. Plombenr./containernr.

I.24.

I.25. Varer attesteret til:

Avl Levebrug Slagtning

I.26. Transit gennem tredjeland

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

Indgangssted Grænsekontrolsted nr.

I.27. Transit gennem medlemsstater

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Image

Tekst af billedet

I.28. Eksport

Tredjeland ISO-kode

Udgangssted Kode

I.29. Forventet transporttid

I.30. Ruteplan

Ja Nej

I.31. Identifikation af dyrene

Officiel identifikation Levende dyrs alder

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F2 Svin

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

(1) enten [Undertegnende embedsdyrlæge bekræfter, at alle gældende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er overholdt, og navnlig at de i del I beskrevne dyr opfylder følgende krav:]

(1) (2) eller [På grundlag af oplysningerne i enten et officielt dokument eller et certifikat, i hvilket embedsdyrlægen eller oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge har udfyldt afsnit A og B, bekræfter undertegnende embedsdyrlæge, at alle gældende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er overholdt, og navnlig at de i del I beskrevne dyr opfylder følgende krav:]

II.1. Afsnit A

II.1.1. Dyrene kommer fra en eller flere oprindelsesbedrifter og et eller flere områder, som i overensstemmelse med EU-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af svinesygdomme

(1) og [bedriften/bedrifterne er beliggende i en medlemsstat eller en del af dennes område, der har et overvågningsnetværk, som er godkendt i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse …/…/EU (indsæt nummer).]

(1) enten [II.1.2. Det drejer sig om svin til avl eller levebrug som defineret i artikel 2, stk. 2, litra c), i direktiv 64/432/EØF, der, så vidt det har kunnet konstateres, har opholdt sig på oprindelsesbedriften/-bedrifterne i de seneste 30 dage eller, hvis dyrene er under 30 dage gamle, siden fødslen, og ingen dyr, der er indført fra tredjelande, er indsat på den eller de pågældende bedrifter i denne periode uden at være blevet isoleret fra alle andre dyr på bedriften/bedrifterne.]

(1) eller [II.1.2. Det drejer sig om svin til slagtning som defineret i artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 64/432/EØF.]

(1) [II.1.3. Det drejer sig om tamsvin til avl eller levebrug, der kommer fra en eller flere bedrifter med officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005, og som ikke har opholdt sig midlertidigt på et samlested som defineret i artikel 2, stk. 2, litra o), i direktiv 64/432/EØF, der ikke opfylder kravene i kapitel I, del A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 2075/2005.]

(1) [II.1.3. Det drejer sig om tamsvin til slagtning, der

(1) enten [II.1.3.1. ikke er fravænnede og er under fem uger gamle]]

(1) eller [II.1.3.1. kommer fra en eller flere bedrifter, der har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2075/2005

(1) enten [II.1.3.1.1. hvor slagtekroppene af alle søer og orner er undersøgt for trikiner]]]

(1) og/eller [II.1.3.1.1. hvor 10 % af slagtekroppene af dyr, der er sendt til slagtning, er undersøgt for trikiner]]]

(1) eller [II.1.3.1.1. som er beliggende i en medlemsstat, hvor der ikke er påvist indenlandske trikininfektioner hos tamsvin, der holdes på bedrifter, der har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold, i de seneste tre år, i hvilket tidsrum der løbende har været foretaget testning i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 2075/2005]]]

(1) eller [II.1.3.1.1. som er beliggende i en medlemsstat, hvor historiske data fra løbende testning, der er udført på populationen af slagtede svin fra de pågældende bedrifter eller de segmenter, de tilhører, giver mindst 95 % sikkerhed for, at trikinforekomsten ikke overstiger 1 pr. million i popu-lationen]]]

(1) eller [II.1.3.1. kommer fra en eller flere bedrifter, der har officiel anerkendelse for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2075/2005 og er beliggende i Belgien eller Danmark.]]

Del II: Attest

Image

Tekst af billedet

Den Europæiske Union

64/432 F2 Svin

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenr.

II.b. Lokalt referencenr.

II.2. Afsnit B

Beskrivelsen af sendingen i dette afsnit er i overensstemmelse med de i punkt I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 og I.31 anførte oplysninger.

(4) [II.3. Afsnit C

II.3.1. Dyrene er blevet undersøgt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 64/432/EØF den (indsæt dato) inden for 24 timer før den planlagte afsendelse og udviste ikke tegn på infektiøse eller kontagiøse sygdomme.

II.3.2. Dyrene kommer fra en bedrift/bedrifter og eventuelt et godkendt samlested og et område/områder, som i overensstemmelse med EU-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af svinesygdomme.

(1) [II.3.3. Dyrene opfylder de yderligere garantier for:

(1) enten [II.3.3.1. Aujeszkys sygdom i overensstemmelse med artikel … (indsæt artikelnummer) i Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer)]]

(1) og/eller [II.3.3.2. (indsæt navn på relevant sygdom, jf. bilag E (II) til direktiv 64/432/EØF) i overensstemmelse med artikel … (indsæt artikelnummer) i Kommissionens afgørelse …/…/… (indsæt nummer)].]

II.3.4. Dyrene har kun opholdt sig seks dage på det godkendte samlested.

II.3.5. Der er truffet foranstaltninger til at transportere dyrene med et transportmiddel, som er indrettet således, at dyrenes ekskrementer, strøelse og foder ikke kan sive ud eller falde ud af køretøjet, og som rengøres og desinficeres umiddelbart efter transporten af dyrene eller af et produkt, der kan påvirke dyrenes sundhed, og om nødvendigt inden pålæsningen af dyrene, ved hjælp af desinfektionsmidler, som den kompetente myndighed har godkendt.

(5) (6) II.3.6. På kontroltidspunktet var de dyr, der er omfattet af dette sundhedscertifikat, egnede til at blive transporteret, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, som planlagt fra den (indsæt dato).

II.3.7. Dette certifikat

(1) enten [II.3.7.1. er gyldigt i ti dage fra kontroldagen på oprindelsesbedriften eller på det godkendte samlested i oprindelsesmedlemsstaten.]

(1) eller [II.3.7.1. udløber i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 64/432/EØF den (indsæt dato).]]

Bemærkninger

— Certifikatets afsnit A og B stemples og underskrives af:

— embedsdyrlægen ved oprindelsesbedriften, hvis denne ikke er den samme som den embedsdyrlæge, der underskriver afsnit C, eller

— oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis oprindelsesmedlemsstaten har indført et system med overvågningsnetværk, der er godkendt i henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv 64/432/EØF, eller

— den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for det godkendte samlested, på datoen for dyrenes afsendelse.

— Afsnit C stemples og underskrives af embedsdyrlægen ved:

— oprindelsesbedriften eller

— det godkendte samlested i oprindelsesmedlemsstaten eller

— det godkendte samlested i en transitmedlemsstat, når certifikatet vedrørende afsendelse af dyrene til bestemmelsesmedlemsstaten udfyldes.

Image Tekst af billedet «

Top