EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0806

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/806 af 22. maj 2015 om specifikationer for udformningen af EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester (EØS-relevant tekst)

C/2015/3364

OJ L 128, 23.5.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/806/oj

23.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/806

af 22. maj 2015

om specifikationer for udformningen af EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (1), særlig artikel 23, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 910/2014 fastsættes det, at kvalificerede tillidstjenesteydere kan benytte et tillidsmærke for at øge tilliden til og bekvemmeligheden for brugerne. Et sådant tillidsmærke adskiller kvalificerede tillidstjenester tydeligt fra andre tillidstjenester og bidrager således til gennemsigtighed på markedet og dermed til øget tillid til og bekvemmelighed i forbindelse med onlinetjenester, der er afgørende elementer for brugerne, så de kan høste det fulde udbytte og bevidst benytte elektroniske tjenester.

(2)

Kommissionen har afholdt en konkurrence for kunst- og designstuderende fra medlemsstaterne for at indhente forslag til et nyt logo. En ekspertjury har udvalgt de tre bedste forslag ud fra de kriterier, der er anført i de tekniske og designmæssige specifikationer for konkurrencen. En onlinehøring fandt sted fra den 14. oktober til den 14. november 2014. Det logo, som flertallet af de besøgende på webstedet i høringsperioden har valgt, og som er endelig godkendt af ekspertjuryen, skal nu vedtages som det nye EU-tillidsmærke for kvalificerede tillidstjenester.

(3)

For at gøre det muligt at anvende logoet, så snart det er gældende i henhold til EU-lovgivningen, og sikre, at det indre marked fungerer effektivt, at der er fair konkurrence, og at forbrugernes interesser beskyttes, er det nye EU-tillidsmærke for kvalificerede tillidstjenester blevet registreret som et fællesmærke hos det britiske kontor for intellektuel ejendomsret (United Kingdom Intellectual Property Office), og det er derfor gældende, beskyttet og tilladt at bruge. Logoet vil også blive registreret i EU's varemærkeregister og i internationale varemærkeregistre.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48 i forordning (EU) nr. 910/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester udformes som vist i bilag I og II, jf. dog bestemmelserne i artikel 2.

Artikel 2

1.   Referencefarverne for EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester er Pantone nr. 654 og 116 eller, når der anvendes firfarvetryk, blå (100 % cyan + 78 % magenta + 25 % gul + 9 % sort) og gul (19 % magenta + 95 % gul); anvendes der RGB-farver, er referencefarverne blå (43 rød + 67 grøn + 117 blå) og gul (243 rød + 202 grøn + 18 blå).

2.   EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester må kun anvendes i sort-hvid som vist i bilag II, hvis det ikke er praktisk muligt at anvende farve.

3.   Hvis EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester anvendes på en mørk baggrund, kan den anvendes i negativt format med samme baggrundsfarve, som vist i bilag I og II.

4.   Hvis EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester anvendes i farver på en farvet baggrund, som gør det vanskeligt at se det, kan der anbringes en ydre linje omkring EU-tillidsmærket for at øge kontrasten med baggrundsfarverne.

Artikel 3

EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester skal have en minimumsstørrelse, der sikrer, at de visuelle kendetegn og afgørende former bevares, og må under ingen omstændigheder være mindre end 64 × 85 pixler 150 dpi.

Artikel 4

EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester skal benyttes på en måde, som gør det muligt at vise tydeligt, hvilke kvalificerede tjenester tillidsmærket gælder for. Tillidsmærket kan anvendes sammen med grafik- eller tekstelementer, der tydeligt angiver de kvalificerede tillidstjenester, som mærket gælder for, på den betingelse, at de hverken ændrer karakteren af EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester eller linket til de gældende positivlister, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 910/2014.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.


BILAG I

EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester i farve

Image

BILAG II

EU-tillidsmærket for kvalificerede tillidstjenester i sort-hvid

Image

Top