EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0760

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EØS-relevant tekst)

EUT L 123 af 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj

19.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/98


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/760

af 29. april 2015

om europæiske langsigtede investeringsfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Langsigtet finansiering er et redskab af afgørende betydning for at lede den europæiske økonomi i retning af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, høj beskæftigelse og konkurrenceevne med henblik på at udforme den fremtidige økonomi således, at den ikke er så udsat for systemiske risici og er mere modstandsdygtig. Europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er) yder finansiering af varig karakter til diverse infrastrukturprojekter, unoterede selskaber eller noterede små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvor der udstedes kapitalgrundlags- eller gældsinstrumenter, der ikke er nogen let identificerbar køber til. Ved at stille finansiering til rådighed for sådanne projekter bidrager ELTIF'er til finansieringen af Unionens realøkonomi og gennemførelsen af dens politikker.

(2)

På efterspørgselssiden kan ELTIF'er tilbyde en stabil indtægt for pensionsadministratorer, forsikringsselskaber, fonde, kommuner og andre, der har regelmæssige og tilbagevendende forpligtelser og søger langsigtede afkast inden for velregulerede strukturer. ELTIF'er giver mindre likviditet end investeringer i værdipapirer, men de kan give en stabil indtægt for individuelle investorer, der er afhængige af det løbende cash flow, som en ELTIF kan generere. ELTIF'er kan også give gode muligheder for formueforøgelse over en længere periode for investorer, der ikke modtager en stabil indtægt.

(3)

Der kan være knaphed på finansiering til projekter vedrørende f.eks. transportinfrastrukturer, bæredygtig energiproduktion eller -distribution, social infrastruktur (boliger eller hospitaler), indførelse af nye teknologier og systemer, der reducerer ressource- og energiforbruget, eller yderligere vækst blandt SMV'er. Som den finansielle krise har vist, kan man ved at supplere finansiering fra banker med flere typer finansieringskilder, som er bedre til at mobilisere kapitalmarkederne, bidrage til at fylde finansieringshullerne. ELTIF'er kan spille en afgørende rolle i den forbindelse og kan også mobilisere kapital ved at tiltrække investorer fra tredjelande.

(4)

Denne forordning fokuserer på at fremme europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien. Langsigtede investeringer i projekter, virksomheder og infrastrukturer i tredjelande kan også bibringe ELTIF'er kapital og dermed gavne den europæiske økonomi. Derfor bør sådanne investeringer ikke forhindres.

(5)

Hvis der ikke findes en forordning med regler for ELTIF'er, risikerer man, at der vedtages forskelligartede regler på nationalt plan, hvilket kan forårsage konkurrenceforvridninger som følge af forskelle i investeringsbeskyttelsesstandarder. Forskelligartede nationale krav vedrørende porteføljesammensætning, diversificering og investerbare aktiver, navnlig investering i råvarer, skaber hindringer for markedsføring på tværs af grænserne af investeringsfonde, der fokuserer på unoterede virksomheder og realaktiver, fordi investorerne ikke uden besvær kan sammenligne de forskellige investeringsforslag, de står over for. Endvidere medfører forskelligartede nationale krav forskellige investorbeskyttelsesniveauer. Desuden fører forskelligartede nationale krav vedrørende investeringsteknik, f.eks. grænser for låntagning, anvendelse af finansielle derivater, regler for short selling eller for værdipapirfinansieringstransaktioner, til diskrepanser i investorbeskyttelsesniveauerne. Hertil kommer, at forskelligartede nationale krav vedrørende indløsning og/eller ihændehaverperioder hindrer salg på tværs af grænserne af fonde, der investerer i unoterede aktiver. Sådanne forskelle kan i kraft af den øgede retlige usikkerhed, de medfører, undergrave investorernes tillid, når de overvejer at investere i sådanne fonde, og gøre det vanskeligere for dem at vælge effektivt mellem forskellige muligheder for langsigtet investering. Retsgrundlaget for denne forordning er derfor artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fortolket i Den Europæiske Unions Domstols faste retspraksis.

(6)

Det er nødvendigt at have ensartede regler for at sikre, at ELTIF'er har en sammenhængende og stabil produktprofil i hele Unionen. For at sikre, at det indre marked fungerer på tilfredsstillende vis, og sikre et højt niveau af investorbeskyttelse er det mere specifikt nødvendigt at fastlægge ensartede regler om ELTIF'ers drift, navnlig deres porteføljesammensætning og de investeringsinstrumenter, de har tilladelse til at anvende for at opnå eksponering til langsigtede aktiver såsom kapitalgrundlags- eller gældsinstrumenter udstedt af noterede SMV'er og af unoterede selskaber samt realaktiver. Det er endvidere nødvendigt at have ensartede regler om ELTIF'ers porteføljesammensætning for at sikre, at ELTIF'er, der tager sigte på at generere et løbende udbytte, til stadighed har en diversificeret portefølje af investeringsaktiver, der er egnet til at opretholde et løbende cash flow. ELTIF'er er et første skridt i retning af at oprette et integreret indre marked for tilvejebringelse af kapital, der kan kanaliseres over mod langsigtede investeringer i den europæiske økonomi. At få det indre marked for langsigtede investeringer til at fungere tilfredsstillende kræver, at Kommissionen fortsætter sin vurdering af potentielle hindringer, der kan stå i vejen for tilvejebringelsen af kapital på tværs af grænserne, herunder hindringer, der opstår som følge af den skattemæssige behandling af sådanne investeringer.

(7)

Det er af afgørende betydning at sikre, at reglerne om ELTIF'ers drift, navnlig vedrørende deres porteføljesammensætninger og de investeringsinstrumenter, de kan anvende, finder direkte anvendelse på ELTIF-forvalterne, og disse nye regler skal derfor vedtages i form af en forordning. Dette sikrer endvidere ensartede betingelser for brug af betegnelsen »ELTIF« ved at forhindre forekomsten af forskelligartede nationale krav. ELTIF-forvaltere bør følge samme regler i hele Unionen for dermed at styrke investorernes tillid til ELTIF'er og sikre, at betegnelsen »ELTIF's« troværdighed bevares. Ved at vedtage ensartede regler begrænser man samtidig kompleksiteten i de reguleringsmæssige krav, der gælder for ELTIF'er. Sådanne ensartede regler vil desuden reducere forvalternes udgifter til at overholde forskelligartede nationale krav til fonde, der investerer i noterede og unoterede virksomheder og sammenlignelige kategorier af realaktiver. Det gælder navnlig ELTIF-forvaltere, der ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænserne. Vedtagelsen af ensartede regler bidrager også til at fjerne konkurrenceforvridninger.

(8)

De nye regler om ELTIF'er hænger nøje sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (4), idet nævnte direktiv udgør den retlige ramme for forvaltning og markedsføring af alternative investeringsfonde (AIF'er) i Unionen. ELTIF'er er pr. definition EU-AIF'er, der forvaltes af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU.

(9)

Medens der i direktiv 2011/61/EU også gives mulighed for en trinvis indførelse af en tredjelandsordning for ikke-EU-FAIF'er og ikke-EU-AIF'er, har de nye regler for ELTIF'er et mere begrænset anvendelsesområde, der fokuserer på de nye langsigtede investeringsprodukters europæiske dimension. Det er følgelig kun en EU-AIF som defineret i direktiv 2011/61/EU, der bør kunne blive en ELTIF, og kun hvis den forvaltes af en EU-FAIF, der har fået meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU.

(10)

De nye regler for ELTIF'er bør bygge på de gældende retlige rammer, der er fastlagt ved direktiv 2011/61/EU og de retsakter, der er vedtaget med henblik på dets gennemførelse. Produktreglerne vedrørende ELTIF'er bør derfor anvendes som supplement til reglerne i gældende EU-ret. Navnlig bør forvaltnings- og markedsføringsreglerne i direktiv 2011/61/EU gælde for ELTIF'er. På samme måde bør reglerne om grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og etableringsret i direktiv 2011/61/EU finde tilsvarende anvendelse for ELTIF'ers grænseoverskridende aktiviteter. Disse regler bør suppleres med markedsføringsregler, der specifikt vedrører grænseoverskridende markedsføring af ELTIF'er til såvel detailinvestorer som professionelle investorer i hele Unionen.

(11)

Der bør gælde ensartede regler for alle EU-AIF'er, der ønsker at markedsføre sig som ELTIF'er. EU-AIF'er, der ikke ønsker at markedsføre sig som ELTIF'er, bør ikke være bundet af disse regler, men de accepterer dermed samtidig, at de ikke kan udnytte de deraf følgende fordele. Hverken institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) eller ikke-EU-AIF'er bør kunne få tilladelse til at markedsføre sig som ELTIF'er.

(12)

For at sikre, at ELTIF'er overholder de harmoniserede regler om sådanne fondes aktiviteter, er det nødvendigt at kræve, at de godkendes af kompetente myndigheder. De harmoniserede procedurer for tilladelse til og tilsyn med FAIF'er, jf. direktiv 2011/61/EU, bør derfor suppleres med en særlig godkendelsesprocedure for ELTIF'er. Der bør fastsættes procedurer for at sikre, at kun EU-FAIF'er, der har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU, og som er i stand til at forvalte en ELTIF, må forvalte ELTIF'er. Alle fornødne skridt bør tages til at sikre, at en ELTIF kan overholde de harmoniserede regler for sådanne fondes aktiviteter. Der bør gælde en særlig godkendelsesprocedure, hvis ELTIF'en forvaltes internt, og der ikke udpeges nogen ekstern FAIF.

(13)

Da EU-AIF'er kan have forskellige retlige former, der ikke nødvendigvis giver dem status som juridisk person, bør bestemmelser om, at ELTIF'er skal handle, forstås sådan, at de vedrører ELTIF-forvalteren i tilfælde, hvor ELTIF'en er oprettet som en EU-AIF, der ikke selv kan handle, fordi den ikke har status som juridisk person.

(14)

For at sikre, at ELTIF'er fokuserer på langsigtede investeringer og bidrager til at finansiere en bæredygtig vækst i Unionens økonomi, bør det i reglerne om ELTIF'ers portefølje klart defineres, hvilke kategorier af aktiver der er investerbare for ELTIF'er, og på hvilke betingelser de er investerbare. En ELTIF bør investere mindst 70 % af sin kapital i investerbare aktiver. For at sikre ELTIF'ers integritet bør det også forbydes ELTIF'er at indgå bestemte finansielle transaktioner, der ville kunne udgøre en risiko for deres investeringsstrategi og -mål ved at øge risici, der er forskellige fra dem, der kan forventes i forbindelse med en fond, der tager sigte på langsigtede investeringer. For at sikre et klart fokus på langsigtede investeringer, hvilket kan være nyttigt for detailinvestorer, der ikke er vant til mindre konventionelle investeringsstrategier, bør det kun være tilladt for en ELTIF at investere i finansielle derivater, hvis det sker for at afdække risici knyttet til dens egne investeringer. Som følge af den likvide karakter af råvarer og finansielle derivater, der giver en indirekte eksponering til dem, forudsætter investeringer i råvarer ikke et langsigtet investorengagement, og de bør derfor udelukkes fra investerbare aktiver. Dette gælder ikke for investeringer i infrastruktur eller selskaber, der omfatter råvarer, eller hvis præstationer indirekte hænger sammen med råvarers præstationer, f.eks. landbrugsbedrifter, når det drejer sig om landbrugsprodukter, eller kraftværker, når det drejer sig om energiprodukter.

(15)

Definitionen af, hvad der udgør en langsigtet investering, er bred. Investerbare aktiver er generelt illikvide, forudsætter engagementer i et vist tidsrum og har en langsigtet økonomisk profil. Investerbare aktiver er ikke-omsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed. Da noterede SMV'er på trods af dette kan stå over for problemer med likviditet og adgang til det sekundære marked, bør de også betragtes som kvalificerede porteføljevirksomheder. ELTIF-relevante investeringers økonomiske cyklus er primært af langsigtet karakter som følge af de omfattende kapitalbindinger og den lange varighed, der kræves for at generere afkast.

(16)

En ELTIF bør have lov til at investere i andre aktiver end investerbare aktiver, hvilket kan være nødvendigt for effektivt at forvalte dens cash flow, men kun i det omfang det er i tråd med ELTIF'ens langsigtede investeringsstrategi.

(17)

Begrebet »investerbare aktiver« bør omfatte kapitalinteresser som f.eks. kapitalgrundlags- eller kvasi-kapitalgrundlagsinstrumenter, gældsinstrumenter i kvalificerede porteføljevirksomheder og lån til disse. De bør endvidere omfatte kapitalinteresser i andre fonde, der fokuserer på aktiver som f.eks. unoterede virksomheder, som udsteder kapitalgrundlags- eller gældsinstrumenter, der ikke altid er nogen let identificerbar køber til. Direkte besiddelse af realaktiver bør, medmindre de er securitiserede, også udgøre en kategori af investerbare aktiver, forudsat at de genererer et forudsigeligt cash flow, uanset om dette er regelmæssigt eller uregelmæssigt, i den forstand, at de kan modelleres og vurderes på baggrund af en diskonteret cash flow-vurderingsmodel. Disse aktiver kan vejledningsvis omfatte social infrastruktur, som giver et forudsigeligt afkast, såsom energi-, transport- og kommunikationsinfrastruktur såvel som uddannelses-, sundheds-, velfærdsstøttende eller industrielle faciliteter. I modsætning hertil bør aktiver såsom kunstgenstande, manuskripter, vinlagre eller smykker ikke udgøre investerbare aktiver, idet de normalt ikke genererer et forudsigeligt cash flow.

(18)

Investerbare aktiver bør omfatte realaktiver med en værdi på over 10 000 000 EUR, der giver en økonomisk og social fordel. Sådanne aktiver omfatter infrastruktur, intellektuel ejendom, skibe, udstyr, maskineri, luftfartøjer og rullende materiel samt fast ejendom. Investeringer i erhvervsejendomme eller boliger bør være tilladt i det omfang, de tjener det formål at bidrage til en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst eller til Unionens energi-, regional- og samhørighedspolitikker. Investeringer i denne type fast ejendom bør være klart dokumenteret med henblik på at påvise den langsigtede forpligtelse i ejendommen. Denne forordning har ikke til formål at fremme spekulative investeringer.

(19)

Infrastrukturprojekters størrelse betyder, at disse kræver store mængder kapital, som forbliver investeret i lange tidsrum. Sådanne infrastrukturprojekter omfatter offentlig bygningsinfrastruktur, f.eks. skoler, hospitaler eller fængsler, social infrastruktur, f.eks. sociale boliger, transportinfrastruktur, f.eks. veje, massetransitsystemer og lufthavne, energiinfrastruktur, f.eks. energinet, projekter vedrørende tilpasning til og afbødning af klimaændringer, kraftværker og rørledninger, vandforvaltningsinfrastruktur, f.eks. vandforsyningssystemer, kloakker og kunstvandingssystemer, kommunikationsinfrastruktur, f.eks. netværk, og affaldsforvaltningsinfrastruktur, f.eks. genvindings- og indsamlingssystemer.

(20)

Begrebet kvasi-kapitalgrundlagsinstrumenter bør omfatte en type af finansieringsinstrumenter, som er en kombination af kapitalgrundlag og gæld, hvis afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse. Sådanne instrumenter omfatter en lang række finansieringsinstrumenter, som f.eks. underordnede lån, passive kapitalandele, lån med deltagerrettigheder, rettigheder til profitandele, konvertible obligationer og obligationer med warrants.

(21)

For at afspejle eksisterende forretningspraksis bør en ELTIF have tilladelse til at købe eksisterende kapitalandele i en kvalificeret porteføljevirksomhed fra den pågældende virksomheds eksisterende kapitalejere. For at sikre så vidtfavnende muligheder som muligt for kapitaltilvejebringelse bør investeringer i andre ELTIF'er, europæiske venturekapitalfonde (EuVECA'er), reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 (5) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF'er), reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 (6), endvidere tillades. For at forebygge udvanding af investeringerne i kvalificerede porteføljevirksomheder bør det kun være tilladt for ELTIF'er at investere i andre ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er, hvis disse ikke selv har investeret mere end 10 % af deres kapital i andre ELTIF'er.

(22)

Det kan være nødvendigt at anvende finansielle virksomheder for at samle og organisere forskellige investorers bidrag, herunder investeringer af offentlig karakter, i infrastrukturprojekter. Det bør derfor være tilladt for ELTIF'er at investere i investerbare aktiver ved hjælp af finansielle virksomheder, når blot sådanne virksomheder udelukkende beskæftiger sig med finansiering af langsigtede projekter og med SMV'ers vækst.

(23)

Unoterede virksomheder kan have svært ved at få adgang til kapitalmarkeder og finansiere yderligere vækst og ekspansion. Typiske metoder til at tilvejebringe kapital er privat finansiering via kapitalgrundlagsandele eller lån. Eftersom sådanne instrumenter i sagens natur er langsigtede investeringer, kræver de tålmodig kapital, som ELTIF'er kan tilvejebringe. Desuden oplever noterede SMV'er ofte betydelige vanskeligheder med at opnå langfristet finansiering, og ELTIF'er kan udgøre en værdifuld alternativ finansieringskilde.

(24)

Kategorier af langsigtede aktiver i denne forordnings forstand bør derfor omfatte unoterede virksomheder, som udsteder kapitalgrundlags- eller gældsinstrumenter, der muligvis ikke er nogen let identificerbar køber til, og noterede virksomheder med en maksimal kapitalisering på 500 000 000 EUR.

(25)

Hvis en ELTIF-forvalter besidder en andel i en porteføljevirksomhed, er der risiko for, at forvalteren prioriterer sine egne interesser højere end investorernes interesser i ELTIF'en. For at undgå en sådan interessekonflikt og sikre sund virksomhedsledelse bør en ELTIF udelukkende investere i aktiver uden forbindelse til ELTIF-forvalteren, medmindre ELTIF'en investerer i andele eller kapitalandele af andre ELTIF'er, EuVECA'er eller EuSEF'er, som forvaltes af ELTIF-forvalteren.

(26)

For at give ELTIF-forvalterne en vis fleksibilitet med hensyn til deres fondes investeringer bør handel med andre aktiver end langsigtede investeringer tillades, dog højst 30 % af ELTIF'ens kapital.

(27)

For at sætte grænser for ELTIF'ers risikotagning er det væsentligt at begrænse modpartsrisikoen ved at fastsætte klare diversificeringskrav for ELTIF'ers portefølje. Alle over the counter (OTC)-derivater bør være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (7).

(28)

For at forebygge, at en investerende ELTIF udøver en væsentlig indflydelse på ledelsen af en anden ELTIF eller et udstedende organ, er det nødvendigt at undgå, at en ELTIF i for høj grad koncentrerer sine investeringer.

(29)

For at give ELTIF-forvaltere mulighed for at tilvejebringe yderligere kapital i fondens levetid, bør det være tilladt for dem at låne kontanter, dog højst 30 % af værdien af ELTIF'ens kapital. Dette bør gælde med henblik på at give investorerne ekstra afkast. For at eliminere risikoen for valutamismatch bør ELTIF'en kun låne i den valuta, som ELTIF-forvalteren forventer at erhverve aktivet i. For at imødegå bekymringer vedrørende skyggebankaktiviteter bør de kontanter, som ELTIF låner, ikke anvendes til at yde lån til kvalificerede porteføljevirksomheder.

(30)

På grund af ELTIF-investeringers langsigtede og illikvide karakter bør ELTIF-forvalterne have tilstrækkelig tid til at anvende investeringsgrænserne. Ved fastlæggelsen af tidsfristen for anvendelsen af disse grænser bør der tages højde for investeringernes særlige forhold og kendetegn, men fristen bør ikke overstige fem år efter datoen for ELTIF'ens godkendelse eller halvdelen af ELTIF'ens levetid, alt efter hvad der kommer først.

(31)

ELTIF'er er som følge af deres porteføljeprofil og deres fokus på kategorier af langsigtede aktiver designet til at kanalisere private opsparinger over mod den europæiske økonomi. ELTIF'er er også tænkt som et investeringsinstrument, hvorigennem Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe (EIB-Gruppen) kan kanalisere sin finansiering til europæisk infrastruktur eller SMV-finansiering. I kraft af denne forordning struktureres ELTIF'er som et instrument for kollektive investeringer, der afspejler EIB-Gruppens fokus på at bidrage til en afbalanceret og stabil udvikling af et indre marked for langsigtede investeringer i Unionens interesse. I betragtning af deres fokus på kategorier af langsigtede aktiver kan ELTIF'er udfylde den rolle, de er tiltænkt, som et prioriteret værktøj til gennemførelse af investeringsplanen for Europa, jf. Kommissionens meddelelse af 26. november 2014.

(32)

Kommissionen bør prioritere og strømline sine procedurer for alle ELTIF-anmodninger om finansiering fra EIB. Kommissionen bør derfor strømline afgivelsen af eventuelle udtalelser eller bidrag vedrørende enhver anmodning fra ELTIF'er om finansiering fra EIB.

(33)

Endvidere kan medlemsstater såvel som regionale og lokale myndigheder have en interesse i at gøre potentielle investorer og offentligheden opmærksomme på ELTIF'er.

(34)

Selv om en ELTIF ikke behøver at give indløsningsret før udløbet af dens levetid, bør der ikke være noget til hinder for, at en ELTIF forsøger at få andele eller kapitalandele optaget på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet, hvorved investorer får mulighed for at sælge deres andele eller kapitalandele før udløbet af ELTIF'ens levetid. En ELTIF's regler eller vedtægter bør ikke være til hinder for, at andele eller kapitalandele optages til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet, og de bør heller ikke være til hinder for, at investorer frit kan overdrage deres andele eller kapitalandele til tredjeparter, der ønsker at købe de pågældende andele eller kapitalandele. Formålet hermed er at fremme sekundære markeder som en vigtig handelsplads for detailinvestorers køb og salg af ELTIF'ers andele eller kapitalandele.

(35)

Individuelle investorer kan ganske vist være interesseret i at investere i en ELTIF, men den illikvide natur af de fleste investeringer i langsigtede projekter udelukker, at en ELTIF kan tilbyde sine investorer regelmæssige indløsninger. En individuel investors engagement i en investering i sådanne aktiver omfatter i sagens natur hele investeringens varighed. ELTIF'er bør derfor principielt konstrueres, så de ikke tilbyder regelmæssige indløsninger før udløbet af ELTIF'ens levetid.

(36)

Med henblik på at skabe incitament for investorer, navnlig detailinvestorer, som muligvis ikke er villige til at binde deres kapital i en lang periode, bør en ELTIF under visse omstændigheder kunne tilbyde sine investorer ret til tidlige indløsninger. ELTIF-forvalteren bør derfor have mulighed for at afgøre, om ELTIF'er skal oprettes med eller uden indløsningsrettigheder i henhold til ELTIF'ens investeringsstrategi. Hvis der anvendes en ordning med indløsningsrettigheder, bør disse rettigheder og deres hovedtræk defineres klart på forhånd og nedfældes i ELTIF'ens regler eller vedtægter.

(37)

For at investorerne effektivt kan indløse deres andele eller kapitalandele ved udløbet af ELTIF'ens levetid, bør ELTIF-forvalteren i god tid begynde at sælge ELTIF'ens aktivportefølje for at sikre, at værdien realiseres korrekt. Ved fastlæggelsen af en ordentlig tidsplan for afvikling af investeringerne bør ELTIF-forvalteren tage højde for investeringernes forskellige modenhedsprofil og det tidsrum, der skal til for at finde en køber af de aktiver, som ELTIF'en har investeret i. Da det i praksis er umuligt at fastholde investeringsgrænserne i afviklingsperioden, bør de ikke længere gælde, når afviklingsperioden begynder.

(38)

Med henblik på at udvide adgangen til ELTIF'er for detailinvestorer kan et kollektivt investeringsinstitut (UCITS) investere i andele eller kapitalandele udstedt af en ELTIF, i det omfang ELTIF'ens andele eller kapitalandele er investerbare efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (8).

(39)

Det bør være muligt for en ELTIF at reducere sin kapital på en pro rata-basis, i tilfælde af at den har afhændet et af sine aktiver, navnlig hvis der er tale om en infrastrukturinvestering.

(40)

Det kan forekomme, at de unoterede aktiver, en ELTIF har investeret i, optages til notering på et reguleret marked i fondens levetid. I så fald vil de pågældende aktiver ikke længere være i overensstemmelse med denne forordnings krav om, at aktiver skal være unoterede. For at give ELTIF-forvalterne mulighed for på en ordentlig måde at afvikle investeringer i sådanne aktiver, der ikke længere vil være investerbare, kan aktiverne medregnes i beregningen af 70 %-grænsen for investerbare aktiver i op til tre år.

(41)

På grund af de særlige kendetegn for ELTIF'er og for deres målgrupper af detailinvestorer og professionelle investorer er det vigtigt, at der fastsættes sunde gennemsigtighedskrav, der kan sætte potentielle investorer i stand til at danne sig et pålideligt skøn og have fuldt kendskab til de tilhørende risici. Ud over overholdelse af gennemsigtighedskravene, jf. direktiv 2011/61/EU, bør ELTIF'er offentliggøre et prospekt, der omfatter alle oplysninger, som institutter for kollektiv investering af den lukkede type skal give, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (9) og Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (10). Ved markedsføring af en ELTIF til detailinvestorer bør det være obligatorisk at offentliggøre et dokument med central information, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (11). Endvidere bør alle markedsføringsdokumenter udtrykkeligt henlede opmærksomheden på ELTIF'ens risikoprofil.

(42)

ELTIF'er kan være attraktive som investeringsobjekt for investorer såsom kommuner, kirkesamfund, velgørende organisationer og fonde, som bør kunne anmode om at blive behandlet som professionelle kunder, i tilfælde hvor de lever op til betingelserne i afsnit II i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (12).

(43)

Eftersom ELTIF'er som målgruppe ikke alene har professionelle investorer, men også detailinvestorer i hele Unionen, er det nødvendigt, at markedsføringskravene, som allerede findes i direktiv 2011/61/EU, suppleres med visse yderligere krav for at sikre et passende niveau af detailinvestorbeskyttelse. Der bør derfor oprettes faciliteter, som muliggør tegning, udbetaling til ejere af andele eller kapitalandele, tilbagekøb eller indløsning af andele eller kapitaldele samt tilrådighedsstillelse af de oplysninger, som ELTIF'en og ELTIF-forvalteren er forpligtede til at tilvejebringe. For at sikre, at detailinvestorer ikke stilles ringere i forhold til professionelle investorer, bør der desuden etableres visse værn, når ELTIF'er markedsføres til detailinvestorer. I tilfælde af, at ELTIF'er markedsføres eller formidles til detailinvestorer gennem en distributør, bør en sådan distributør overholde de relevante krav i direktiv 2014/65/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (13).

(44)

ELTIF-forvalteren eller distributøren bør indhente alle fornødne oplysninger vedrørende detailinvestorens viden og erfaring, finansielle situation, risikovillighed, investeringsmål og tidshorisont med henblik på at vurdere, om ELTIF'en er egnet for den pågældende detailinvestor, under hensyntagen til bl.a. ELTIF'ens levetid og planlagte investeringsstrategi. Såfremt levetiden for en ELTIF, der tilbydes eller markedsføres til detailinvestorer, overstiger ti år, skal ELTIF-forvalteren eller distributøren endvidere klart og i skriftlig form angive, at dette produkt muligvis ikke er egnet for detailinvestorer, der ikke er i stand til at opretholde en sådan langsigtet og illikvid forpligtelse.

(45)

Når en ELTIF markedsføres til detailinvestorer, bør ELTIF'ens depositar overholde bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF for så vidt angår godkendte enheder, der har tilladelse til at fungere som depositarer, bestemmelsen om, at der ikke skal være mulighed for ansvarsfritagelse, og genanvendelsen af aktiver.

(46)

Med henblik på at øge beskyttelsen af detailinvestorerne fastsættes det endvidere i denne forordning, at ELTIF-forvalteren eller en eventuel distributør, når der er tale om detailinvestorer, hvis portefølje, sammensat af kontantbeholdning og finansielle instrumenter, uden eventuelle finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed, ikke overstiger 500 000 EUR, efter at have foretaget en egnethedstest og givet tilstrækkelig investeringsrådgivning, bør sikre, at detailinvestoren ikke investerer et samlet beløb, der overstiger 10 % af investorens portefølje i ELTIF'er, og at det oprindelige beløb, der investeres i én eller flere ELTIF'er, ikke er på mindre end 10 000 EUR.

(47)

Under særlige omstændigheder, som skal være angivet i ELTIF'ens regler eller vedtægter, bør ELTIF'ens levetid kunne forlænges eller forkortes for at skabe mere fleksibilitet, f.eks. i tilfælde hvor projekter afsluttes senere eller tidligere end forventet, med henblik på at bringe den i overensstemmelse med dens langsigtede investeringsstrategi.

(48)

ELTIF'ens kompetente myndighed bør løbende kontrollere, om en ELTIF opfylder kravene i denne forordning. Da de kompetente myndigheder allerede har vide beføjelser efter direktiv 2011/61/EU, er det nødvendigt, at udvide disse beføjelser under hensyntagen til denne forordning.

(49)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (14), bør kunne udøve alle de beføjelser, den er tillagt efter direktiv 2011/61/EU, med hensyn til denne forordning og bør tildeles alle nødvendige ressourcer til dette formål, navnlig menneskelige ressourcer.

(50)

ESMA bør spille en central rolle ved anvendelsen af reglerne om ELTIF'er ved at sikre, at EU-reglerne anvendes konsekvent af de nationale kompetente myndigheder. Da ESMA er i besiddelse af højtspecialiseret viden om værdipapirer og værdipapirmarkeder, er det effektivt og hensigtsmæssigt at pålægge ESMA at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der skal forelægges for Kommissionen, i de tilfælde der ikke kræver politiske valg. Disse reguleringsmæssige tekniske standarder bør vedrøre de forhold, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater kun tjener det formål at afdække risici ved investeringerne, de forhold, under hvilke en ELTIF's levetid er tilstrækkelig lang til at dække livscyklussen for hvert af ELTIF'ens individuelle aktiver, elementerne i en korrekt afhændelse af ELTIF-aktiver, definitioner af og beregningsmetodologier for omkostninger båret af investorer, form for angivelse af oplysninger om omkostninger samt kendetegnene ved de faciliteter, ELTIF'er skal etablere i hver enkelt medlemsstat, hvor de agter at markedsføre andele eller kapitalandele.

(51)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (15) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (16) bør fuldt ud anvendes på udveksling, overførsel og behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende forordning.

(52)

Målene for denne forordning, nemlig at sikre ensartede krav til ELTIF'ers investeringer og driftsbetingelser i hele Unionen, samtidig med at der fuldt ud tages hensyn til behovet for at skabe en balance mellem ELTIF'ers sikkerhed og pålidelighed og velfungerende markeder for langsigtede investeringer og omkostningerne for de forskellige berørte parter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af omfanget og virkningerne bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(53)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, navnlig for så vidt angår forbrugerbeskyttelse, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, retten til adgang til retsmidler og til en upartisk domstol og beskyttelse af personoplysninger samt adgang til ydelser af almen økonomisk interesse. Denne forordning skal anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og formål

1.   Med denne forordning indføres der ensartede bestemmelser om godkendelse, investeringspolitik og driftsbetingelser for EU-baserede alternative investeringsfonde (AIF'er) eller afdelinger af EU-AIF'er, der markedsføres i Unionen som europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er).

2.   Formålet med denne forordning er at rejse og kanalisere kapital til europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien i overensstemmelse med Unionens målsætning om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

3.   Medlemsstaterne må ikke indføre yderligere krav på det område, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »kapital«: den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

2)   »professionel investor«: en investor, som anses som en professionel kunde, eller som efter anmodning kan behandles som en professionel kunde i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2014/65/EU

3)   »detailinvestor«: en investor, som ikke er en professional investor

4)   »kapitalgrundlag«: ejerskabsinteresse i en kvalificeret porteføljevirksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dens investorer

5)   »kvasi-kapitalgrundlag«: alle finansielle instrumenter, hvor afkastet hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse

6)   »realaktiv«: et aktiv, der har en værdi som følge af sin substans og sine egenskaber, og som kan skabe forrentning, herunder infrastrukturaktiver og andre aktiver, som øger økonomiske eller sociale fordele, såsom uddannelse, rådgivning, forskning og udvikling, men ikke erhvervsejendomme eller boliger, medmindre de er en integreret del af eller et supplerende element i et langsigtet investeringsprojekt, som bidrager til EU-målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

7)   »finansiel virksomhed«: et af følgende selskaber:

a)

et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (17)

b)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

c)

et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (18)

d)

et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

et blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i forordning (EU) nr. 575/2013

f)

et forvaltningsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF

g)

en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

8)   »EU-AIF«: en EU-AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i direktiv 2011/61/EU

9)   »EU-FAIF«: en EU-FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra l), i direktiv 2011/61/EU

10)   »ELTIF'ens kompetente myndighed«: den kompetente myndighed i EU-AIF'ens hjemland i den i artikel 4, stk. 1, litra h), i direktiv 2011/61/EU anvendte betydning

11)   »ELTIF'ens hjemland«: den medlemsstat, hvor ELTIF'en har fået meddelt tilladelse

12)   »ELTIF-forvalter«: den EU-FAIF, der har fået meddelt tilladelse, og som er godkendt til at forvalte en ELTIF, eller en internt forvaltet ELTIF, hvor ELTIF'ens juridiske form tillader en intern ledelse, og hvor der ikke er blevet udpeget en ekstern FAIF

13)   »ELTIF-forvalterens kompetente myndighed«: den kompetente myndighed i EU-FAIF'ens hjemland i den i artikel 4, stk. 1, litra q), i direktiv 2011/61/EU anvendte betydning

14)   »udlån af værdipapirer« og »lån af værdipapirer«: enhver transaktion, hvorved en part overdrager værdipapirer til en anden, på betingelse af at låntageren tilbageleverer værdipapirer af samme type på et senere tidspunkt, eller når overdrageren anmoder herom, en transaktion, der anses for at være »udlån af værdipapirer« for den part, der overdrager værdipapirer, og »lån af værdipapirer« for den part, til hvilken de overdrages

15)   »genkøbstransaktion«: en genkøbstransaktion som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 83), i forordning (EU) nr. 575/2013

16)   »finansielt instrument«: et finansielt instrument som angivet i afsnit C af bilag I til direktiv 2014/65/EU

17)   »short selling«: en aktivitet som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 (19)

18)   »reguleret marked«: et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EU

19)   »multilateral handelsfacilitet«: en multilateral handelsfacilitet som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 3

Godkendelse og centralt offentligt register

1.   En ELTIF må kun markedsføres i Unionen, hvis den har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med denne forordning. Godkendelse som ELTIF gælder i alle medlemsstater.

2.   Kun EU-AIF'er kan ansøge om og opnå godkendelse som en ELTIF.

3.   ELTIF'ens kompetente myndighed underretter kvartalsvis ESMA om, hvilke godkendelser der er givet eller trukket tilbage i henhold til denne forordning.

ESMA fører et centralt offentligt register over alle ELTIF'er, som har fået meddelt tilladelse efter denne forordning, ELTIF-forvalteren og ELTIF'ens kompetente myndighed. Registeret skal være tilgængeligt i elektronisk form.

Artikel 4

Betegnelse og forbud mod statusændring

1.   Betegnelsen »ELTIF« eller »europæisk langsigtet investeringsfond« i tilknytning til et kollektivt investeringsinstitut eller de andele eller kapitalandele, det udsteder, må kun anvendes, hvis det kollektive investeringsinstitut har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

2.   ELTIF'er må ikke ændre status til kollektive investeringsinstitutter, som ikke er omfattet af denne forordning.

Artikel 5

Ansøgning om godkendelse som ELTIF

1.   En EU-AIF indgiver ansøgning om godkendelse som ELTIF til sin kompetente myndighed.

Ansøgningen om godkendelse som ELTIF skal indeholde følgende:

a)

ELTIF'ens regler eller vedtægter

b)

oplysninger om den foreslåede ELTIF-forvalters identitet, og dennes nuværende og tidligere fondsforvaltningserfaring og -resultater

c)

oplysninger om depositarens identitet

d)

en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorerne, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af detailinvestorers klager.

ELTIF'ens kompetente myndighed kan anmode om præciseringer og oplysninger vedrørende dokumentation og oplysninger indgivet efter andet afsnit.

2.   Kun en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse efter direktiv 2011/61/EU, kan ansøge ELTIF'ens kompetente myndighed om godkendelse til at forvalte en ELTIF, for hvilken der er indgivet ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med stk. 1. I tilfælde af at ELTIF'ens kompetente myndighed er den samme som EU-FAIF'ens kompetente myndighed, skal en sådan ansøgning om godkendelse henvise til den dokumentation, der er indgivet for tilladelsen efter direktiv 2011/61/EU.

En ansøgning om godkendelse til at forvalte en ELTIF skal indeholde følgende:

a)

den skriftlige aftale med depositaren

b)

oplysninger om delegeringsaftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende ELTIF'en

c)

oplysninger om investeringsstrategierne, risikoprofilen og andre kendetegn for AIF'er, som EU-FAIF'en har fået meddelt tilladelse til at forvalte.

ELTIF'ens kompetente myndighed kan anmode EU-FAIF'ens kompetente myndighed om præcisering og oplysninger, hvad angår den i andet afsnit omhandlede dokumentation, eller om en erklæring om, hvorvidt ELTIF'er er omfattet af EU-FAIF'ens tilladelse til at forvalte AIF'er. EU-FAIF'ens kompetente myndighed skal afgive svar i løbet af ti arbejdsdage efter den dato, hvor myndigheden modtager anmodningen fra ELTIF'ens kompetente myndighed.

3.   Ansøgere skal inden for en frist på to måneder efter datoen for indgivelse af en komplet ansøgning oplyses om, hvorvidt de har fået meddelt tilladelse som ELTIF, herunder godkendelse for så vidt angår EU-FAIF'en til at forvalte ELTIF'en.

4.   ELTIF'ens kompetente myndighed underrettes omgående om eventuelle efterfølgende ændringer i den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

5.   Uanset stk. 1 og 2 skal en EU-AIF, hvis juridiske form tillader intern ledelse, og hvis ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern FAIF, ansøge samtidigt om godkendelse som ELTIF efter denne forordning og som FAIF efter direktiv 2011/61/EU.

Med forbehold af artikel 7 i direktiv 2011/61/EU skal ansøgningen om godkendelse som internt forvaltet ELTIF indeholde følgende:

a)

ELTIF'ens regler eller vedtægter

b)

en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for investorer, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af detailinvestorers klager.

Uanset stk. 3 skal en internt forvaltet EU-AIF inden for en frist på tre måneder efter datoen for indgivelse af en komplet ansøgning have meddelelse om, hvorvidt ELTIF'en er godkendt.

Artikel 6

Betingelser for godkendelse som ELTIF

1.   En EU-AIF meddeles kun tilladelse som ELTIF, hvis dens kompetente myndighed:

a)

finder det godtgjort, at EU-AIF'en kan opfylde alle kravene i denne forordning

b)

har godkendt ansøgningen fra en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU til at forvalte ELTIF'en, ELTIF'ens regler eller vedtægter og valget af depositar.

2.   I tilfælde af, at en EU-AIF indgiver ansøgning efter denne forordnings artikel 5, stk. 5, giver den kompetente myndighed kun EU-AIF'en tilladelse, hvis den finder det godtgjort, at EU-AIF'en overholder kravene i såvel denne forordning som i direktiv 2011/61/EU vedrørende godkendelse af en EU-FAIF.

3.   ELTIF'ens kompetente myndighed kan kun afvise at godkende en EU-FAIF's ansøgning om at forvalte en ELTIF, hvis EU-FAIF'en:

a)

ikke overholder denne forordning

b)

ikke overholder direktiv 2011/61/EU

c)

ikke har fået meddelt tilladelse af sin kompetente myndighed til at forvalte AIF'er, som følger investeringsstrategier af den type, der er omfattet af denne forordning, eller

d)

ikke har forelagt den dokumentation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, eller eventuelle præciseringer eller oplysninger, der er anmodet om i forbindelse hermed.

Før det afslås at godkende en ansøgning, skal ELTIF'ens kompetente myndighed høre EU-FAIF'ens kompetente myndighed.

4.   ELTIF'ens kompetente myndighed giver ikke godkendelse som ELTIF til den EU-AIF, der ansøgte om godkendelse, hvis den retligt er forhindret i at markedsføre sine andele eller kapitalandele i sit hjemland.

5.   ELTIF'ens kompetente myndighed meddeler den ansøgende EU-AIF begrundelsen for sit afslag på at godkende den som ELTIF.

6.   En ansøgning, der er blevet afvist efter dette kapitel, må ikke indgives igen til de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat.

7.   Godkendelsen som ELTIF er ikke betinget af, at ELTIF'en forvaltes af en EU-FAIF, der har fået meddelt tilladelse i ELTIF'ens hjemland, eller at EU-FAIF'en har eller delegerer aktiviteter i ELTIF'ens hjemland.

Artikel 7

Gældende regler og ansvar

1.   En ELTIF skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i denne forordning.

2.   En ELTIF og ELTIF-forvalteren skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU.

3.   ELTIF-forvalteren er ansvarlig for at sikre, at denne forordning overholdes, og er ligeledes ansvarlig i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU for enhver overtrædelse af denne forordning. ELTIF-forvalteren hæfter også for skader eller tab, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne forordning.

KAPITEL II

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE ELTIF'ERS INVESTERINGSPOLITIK

AFDELING 1

Generelle regler og investerbare aktiver

Artikel 8

Investeringsafdelinger

Består en ELTIF af flere investeringsafdelinger, betragtes hver afdeling som en separat ELTIF i forbindelse med dette kapitel.

Artikel 9

Investeringsmuligheder

1.   I overensstemmelse med målsætningen omhandlet i artikel 1, stk. 2, må en ELTIF kun investere i følgende kategorier af aktiver og kun på de betingelser, der er fastsat i denne forordning:

a)

investerbare aktiver

b)

aktiver som omhandlet i artikel 50, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF.

2.   En ELTIF må ikke beskæftige sig med følgende aktiviteter:

a)

short-selling af aktiver

b)

direkte eller indirekte eksponering til råvarer, herunder via finansielle derivater, certifikater, der repræsenterer dem, indeks baseret på dem eller andre midler eller instrumenter, som ville indebære eksponering til dem

c)

indgåelse af transaktioner vedrørende udlån eller lån af værdipapirer, genkøbstransaktioner eller enhver anden aftale, der har en tilsvarende økonomisk effekt og udgør en lignende risiko, såfremt mere end 10 % af ELTIF'ens aktiver er berørt deraf

d)

anvendelse af finansielle derivater, medmindre anvendelsen heraf kun tjener det formål at afdække risici ved andre af ELTIF'ens investeringer.

3.   For at sikre konsekvent anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA efter at have afholdt en offentlig høring udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med angivelse af kriterierne for at fastslå, under hvilke omstændigheder anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici knyttet til de i stk. 2, litra d), omhandlede investeringer.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 9. september 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 10

Investerbare aktiver

Et aktiv som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), kan kun anvendes af en ELTIF til investering, hvis det henhører under en af følgende kategorier:

a)

kapitalgrundlags- eller kvasi-kapitalgrundlagsinstrumenter, som er:

i)

udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som ELTIF'en har erhvervet fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

ii)

udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et kapitalgrundlagsinstrument eller kvasi-kapitalgrundlagsinstrument, som ELTIF'en tidligere har erhvervet fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

iii)

udstedt af en virksomhed, som den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab af, til gengæld for et kapitalgrundlagsinstrument eller kvasi-kapitalgrundlagsinstrument, som ELTIF'en i overensstemmelse med nr. i) eller ii) har erhvervet fra den kvalificerede porteføljevirksomhed eller fra en tredjepart gennem det sekundære marked

b)

gældsinstrumenter udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed

c)

lån, som ELTIF'en har ydet til en kvalificeret porteføljevirksomhed med en løbetid, som ikke overstiger ELTIF'ens levetid

d)

andele eller kapitalandele i en eller flere andre ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er, forudsat af disse ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er ikke selv har investeret mere end 10 % af deres kapital i ELTIF'er

e)

direkte besiddelse eller indirekte besiddelse gennem en kvalificeret porteføljevirksomhed af individuelle realaktiver med en værdi på mindst 10 000 000 EUR eller tilsvarende i den valuta og på det tidspunkt, udgifterne skal afholdes.

Artikel 11

Kvalificeret porteføljevirksomhed

1.   En kvalificeret porteføljevirksomhed som omhandlet i artikel 10 er en anden porteføljevirksomhed end et kollektivt investeringsinstitut, som opfylder følgende krav:

a)

den er ikke en finansiel virksomhed

b)

den er en virksomhed, som:

i)

ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet, eller

ii)

er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet og som samtidig har en markedskapitalisering på højst 500 000 000 EUR

c)

den er etableret i en medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at tredjelandet:

i)

ikke er identificeret af Den Finansielle Aktionsgruppe som en højrisiko- og ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion

ii)

har undertegnet en aftale med ELTIF-forvalterens hjemland og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten at markedsføre ELTIF'ens andele eller kapitalandele, med det formål at sikre, at tredjelandet overholder standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og formue fuldt ud og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale beskatningsaftaler.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan en kvalificeret porteføljevirksomhed være en finansiel virksomhed, som udelukkende finansierer kvalificerede porteføljevirksomheder som omhandlet i stk. 1 eller realaktiver som omhandlet i artikel 10, litra e).

Artikel 12

Interessekonflikter

En ELTIF må ikke investere i et investerbart aktiv, som ELTIF-forvalteren har eller erhverver en direkte eller indirekte interesse i, medmindre det sker i form af besiddelse af andele eller kapitalandele i de ELTIF'er, EuSEF'er eller EuVECA'er, som ELTIF-forvalteren forvalter.

AFDELING 2

Bestemmelser om investeringspolitik

Artikel 13

Porteføljesammensætning og diversificering

1.   En ELTIF skal investere mindst 70 % af sin kapital i investerbare aktiver.

2.   En ELTIF må højst investere:

a)

10 % af sin kapital i instrumenter, som er udstedt af, eller lån tildelt til, en given kvalificeret porteføljevirksomhed

b)

10 % af sin kapital direkte eller indirekte i et individuelt realaktiv

c)

10 % af sin kapital i andele eller kapitalandele i en given ELTIF, EuVECA eller EuSEF

d)

5 % af sin kapital i aktiver som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), hvis disse aktiver er udstedt af et enkelt organ.

3.   Den samlede værdi af andele eller kapitalandele i ELTIF'er, EuVECA'er og EuSEF'er i en ELTIF-portefølje må højst udgøre 20 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

4.   Den samlede risikoeksponering til en modpart til en ELTIF stammende fra OTC-derivattransaktioner, genkøbsaftaler eller omvendte genkøbsaftaler må højst udgøre 5 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

5.   Uanset stk. 2, litra a) og b), kan en ELTIF hæve den deri nævnte grænse på 10 % til 20 %, forudsat at den samlede værdi af de aktiver, som ELTIF'en besidder i kvalificerede porteføljevirksomheder og i individuelle realaktiver, som den investerer mere end 10 % af sin kapital i, højst udgør 40 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

6.   Uanset stk. 2, litra d), kan en ELTIF forhøje den i samme stykke nævnte grænse på 5 % til 25 %, når obligationer er udstedt af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og som i henhold til lovgivningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer. Navnlig investeres provenuet fra udstedelsen af disse obligationer i overensstemmelse med lovgivningen i aktiver, som i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og som i tilfælde af misligholdelse fra udstederens side efter fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af påløbne renter.

7.   Selskaber, som indgår i samme koncern med henblik på konsoliderede regnskaber, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (20) eller i overensstemmelse med anerkendte internationale regnskabsregler, anses for at være en enkelt kvalificeret porteføljevirksomhed eller en enkelt enhed ved beregning af de grænser, der er omhandlet i stk. 1-6.

Artikel 14

Berigtigelse af investeringspositioner

I tilfælde, hvor ELTIF'en overtræder diversificeringskravene fastsat i artikel 13, stk. 2-6, og overtrædelsen skyldes forhold, som ligger uden for ELTIF-forvalterens kontrol, skal ELTIF-forvalteren inden for en rimelig tidsfrist træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at berigtige positionen under behørig hensyntagen til ELTIF-investorernes interesser.

Artikel 15

Koncentration

1.   En ELTIF må højst erhverve 25 % af andelene eller kapitalandelene i en given ELTIF, EuVECA eller EuSEF.

2.   De koncentrationsgrænser, der er fastsat i artikel 56, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, finder anvendelse på investeringer i de aktiver, der er omhandlet i denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b).

Artikel 16

Lån af kontanter

1.   En ELTIF kan låne kontanter, forudsat at et sådant lån opfylder alle følgende betingelser:

a)

det svarer højst til 30 % af værdien af ELTIF'ens kapital

b)

det tjener det formål at investere i investerbare aktiver, undtagen for lån omhandlet i artikel 10, litra c), forudsat at ELTIF'ens besiddelser i kontanter og likvide midler ikke er tilstrækkelige til at foretage den pågældende investering

c)

det optages i den samme valuta som de aktiver, der skal erhverves med de lånte kontanter

d)

det har en løbetid, der ikke overstiger ELTIF'ens levetid

e)

det belaster aktiver, der højst svarer til 30 % af værdien af ELTIF'ens kapital.

2.   ELTIF-forvalteren præciserer i ELTIF'ens prospekt, hvorvidt den pågældende agter at låne kontanter som led i sin investeringsstrategi eller ej.

Artikel 17

Anvendelse af bestemmelser om porteføljesammensætning og -diversificering

1.   Investeringsgrænserne fastsat i artikel 13, stk. 1:

a)

finder anvendelse fra den dato, der er angivet i ELTIF'ens regler eller vedtægter

b)

ophører med at finde anvendelse, når ELTIF'en påbegynder salg af aktiver for at indløse investorernes andele eller kapitalandele efter ELTIF'ens levetids ophør

c)

suspenderes midlertidigt, hvis ELTIF'en rejser yderligere kapital eller reducerer sin eksisterende kapital, forudsat at de højst suspenderes i 12 måneder.

Den i første afsnit, litra a), omhandlede dato tager højde for særlige forhold og kendetegn ved de aktiver, som ELTIF'en skal investere i, og ligger ikke længere fremme i tiden end enten fem år efter den datoen for ELTIF'ens godkendelse eller halvdelen af ELTIF'ens levetid som fastsat i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, alt efter hvad der kommer først. Under særlige omstændigheder kan ELTIF'ens kompetente myndighed efter forelæggelse af en behørigt begrundet investeringsplan godkende en forlængelse af denne tidsfrist med yderligere højst et år.

2.   Hvis et langsigtet aktiv, en ELTIF har investeret i, er udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, som ikke længere opfylder kravene i artikel 11, stk. 1, litra b), kan det langsigtede aktiv fortsætte med at blive medregnet i beregningen af investeringsgrænsen omhandlet i artikel 13, stk. 1, i højst tre år fra den dato, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed ikke længere opfylder kravene i artikel 11, stk. 1, litra b).

KAPITEL III

INDLØSNING AF, HANDEL MED OG UDSTEDELSE AF EN ELTIF'S ANDELE ELLER KAPITALANDELE OG UDLODNING AF UDBYTTE OG KAPITAL

Artikel 18

Indløsningspolitik og ELTIF'ers levetid

1.   En ELTIF's investorer kan ikke anmode om at få indløst deres andele eller kapitalandele, før ELTIF'ens levetid ophører. Indløsninger til investorer er mulige fra dagen efter den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

ELTIF'ens regler eller vedtægter skal klart angive en bestemt dato som ophør for ELTIF'ens levetid og kan også foreskrive en ret til midlertidig forlængelse af ELTIF'ens levetid og betingelserne for at udøve en sådan ret.

ELTIF'ens regler eller vedtægter samt oplysningerne til investorerne skal fastsætte procedurerne for indløsning af andele eller kapitalandele og afhændelse af aktiver og tydeligt angive, at indløsningerne til investorerne påbegyndes dagen efter den dato, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

2.   Uanset stk. 1 kan ELTIF'ens regler eller vedtægter foreskrive muligheden for indløsning inden ELTIF'ens levetids ophør, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

indløsninger godkendes ikke før den dato, der er fastsat i artikel 17, stk. 1, litra a)

b)

på godkendelsestidspunktet og i hele ELTIF'ens levetid kan ELTIF-forvalteren påvise over for de kompetente myndigheder, at der forefindes et tilstrækkeligt likviditetsstyringssystem og effektive procedurer for kontrol med ELTIF'ens likviditetsrisici, som er forenelige med ELTIF'ens langsigtede investeringsstrategi og den foreslåede indløsningspolitik

c)

ELTIF-forvalteren opstiller en defineret indløsningspolitik, som klart angiver de tidsrum, i hvilke investorerne kan anmode om indløsning

d)

ELTIF'ens indløsningspolitik sikrer, at det samlede indløsningsbeløb inden for en given periode er begrænset til en procentdel af de af ELTIF'ens aktiver, som er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b). Denne procentdel tilpasses til den likviditetsstyrings- og investeringsstrategi, der er fremlagt af ELTIF-forvalteren

e)

ELTIF'ens indløsningspolitik sikrer, at investorer behandles rimeligt, og at indløsninger godkendes på en pro-rata-basis, hvis den samlede mængde af anmodninger om indløsninger inden for en given periode overstiger procentdelen omhandlet i nærværende stykkes litra d).

3.   En ELTIF's levetid skal være i overensstemmelse med ELTIF'ens langsigtede karakter og skal være tilstrækkelig lang til at dække hvert af ELTIF'ens individuelle aktivers livscyklus, målt i forhold til aktivets likviditetsprofil og økonomiske livscyklus, og til at opfylde ELTIF'ens anførte investeringsmål.

4.   Investorer kan anmode om at få en ELTIF afviklet, hvis deres indløsningskrav fremsat i overensstemmelse med ELTIF'ens indløsningspolitik ikke imødekommes inden for en frist på et år fra den dato, hvor de blev fremsat.

5.   Investorerne skal altid have mulighed for tilbagebetaling i kontanter.

6.   Tilbagebetaling i naturalier på grundlag af en ELTIF's aktiver er kun mulig, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

ELTIF'ens regler eller vedtægter giver mulighed herfor, forudsat at alle investorer behandles rimeligt

b)

investoren anmoder skriftligt om tilbagebetaling i form af en andel i ELTIF'ens aktiver

c)

der findes ingen særlige bestemmelser, som begrænser overdragelsen af sådanne aktiver.

7.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke forhold en ELTIF's levetid anses for tilstrækkelig lang til at dække livscyklussen for hvert af ELTIF'ens individuelle aktiver, jf. stk. 3.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 9. september 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 19

Sekundært marked

1.   En ELTIF's regler eller vedtægter må ikke forhindre andele eller kapitalandele i en ELTIF i at blive optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet.

2.   En ELTIF's regler eller vedtægter må ikke forhindre investorer i frit at overdrage deres andele eller kapitalandele til tredjeparter, bortset fra ELTIF-forvalteren.

3.   En ELTIF oplyser i sine periodiske rapporter markedsværdien af sine noterede andele eller kapitalandele sammen med nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel.

4.   I tilfælde at, at der sker en væsentlig ændring i et aktivs værdi, oplyser ELTIF-forvalteren investorerne herom i sine periodiske rapporter.

Artikel 20

Udstedelse af nye andele eller kapitalandele

1.   En ELTIF kan udbyde nye andele eller kapitalandele i overensstemmelse med sine regler eller vedtægter.

2.   En ELTIF må ikke udstede nye andele eller kapitalandele til en pris under deres nettoaktivværdi uden først at have udbudt disse andele eller kapitalandele til den pågældende pris til de eksisterende investorer i ELTIF'en.

Artikel 21

Afhændelse af ELTIF-aktiver

1.   En ELTIF skal vedtage en specificeret plan for korrekt afhændelse af sine aktiver med henblik på at indløse investorernes andele eller kapitalandele, når ELTIF'ens levetid ophører, og oplyse dette til ELTIF'ens kompetente myndigheder senest et år før datoen, hvor ELTIF'ens levetid ophører.

2.   Den i stk. 1 omhandlede plan skal omfatte:

a)

en vurdering af markedet for potentielle købere

b)

en vurdering og sammenligning af potentielle salgspriser

c)

en værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes

d)

en tidsramme for den planlagte afhændelse.

3.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de kriterier, der skal lægges til grund for vurderingerne i stk. 2, litra a), og værdiansættelsen i stk. 2, litra c).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 9. september 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 22

Udlodning af udbytte og kapital

1.   En ELTIF kan regelmæssigt udlodde det udbytte til investorerne, som aktiverne i porteføljen har genereret. Dette udbytte omfatter:

a)

udbytte, som aktiverne løbende generer

b)

den formueforøgelse, der realiseres efter afhændelse af et aktiv.

2.   Udbyttet kan kun udloddes i det omfang, der ikke er behov for det til at opfylde ELTIF'ens fremtidige forpligtelser.

3.   En ELTIF kan reducere sin kapital på en pro rata-basis i tilfælde af, at der afhændes et aktiv, inden ELTIF'ens levetid ophører, forudsat at en sådan tidlig afhændelse efter et behørigt skøn fra ELTIF-forvalterens side vurderes at være i investorernes interesse.

4.   En ELTIF's regler eller vedtægter skal angive, hvilken udlodningspolitik ELTIF'en anvender i dens levetid.

KAPITEL IV

KRAV OM GENNEMSIGTIGHED

Artikel 23

Gennemsigtighed

1.   Andele eller kapitalandele i en ELTIF må ikke markedsføres i Unionen uden forudgående offentliggørelse af et prospekt.

Andele eller kapitalandele i en ELTIF må ikke markedsføres til detailinvestorer i Unionen uden forudgående offentliggørelse af et dokument med central information i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1286/2014.

2.   Prospektet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for, at investorer kan foretage en kvalificeret vurdering vedrørende den investering, der tilbydes dem, og navnlig de dermed forbundne risici.

3.   Prospektet skal mindst indeholde følgende:

a)

en erklæring om, hvordan ELTIF'ens investeringsmål og strategien for at nå disse mål gør fonden til en fond af langsigtet karakter

b)

oplysninger, som institutter for kollektiv investering af den lukkede type skal opgive i overensstemmelse med direktiv 2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004

c)

oplysninger, som skal gives til investorer i henhold til artikel 23 i direktiv 2011/61/EU, hvis de ikke allerede er omfattet af nærværende stykkes litra b)

d)

en tydelig angivelse af de kategorier af aktiver, i hvilke ELTIF'en har fået meddelt tilladelse til at investere

e)

en tydelig angivelse af, inden for hvilke jurisdiktioner ELTIF'en er godkendt til at investere

f)

andre eventuelle oplysninger, som de kompetente myndigheder anser for relevante med henblik på stk. 2.

4.   Prospektet og andre eventuelle dokumenter vedrørende markedsføring skal tydeligt oplyse investorer om ELTIF'ens illikvide karakter.

Prospektet og andre eventuelle dokumenter vedrørende markedsføring skal navnlig tydeligt:

a)

oplyse investorer om, at ELTIF'ens investeringer er af langsigtet karakter

b)

oplyse investorer om, hvornår ELTIF'ens levetid ophører samt om muligheden for at forlænge ELTIF'ens levetid, hvis der er bestemmelser herom, og om betingelserne herfor

c)

angive, om det er hensigten at markedsføre ELTIF'en til detailinvestorer

d)

forklare investorers ret til at få indløst deres investering i overensstemmelse med artikel 18 samt ELTIF'ens regler eller vedtægter

e)

angive, hvor hyppigt og hvornår eventuelle udbytter udloddes til investorer i fondens levetid

f)

advisere investorer om, at de kun bør investere en beskeden del af deres samlede investeringsportefølje i en ELTIF

g)

beskrive ELTIF'ens risikodækningspolitik, herunder med tydelig angivelse af, at der kun kan anvendes finansielle derivater til at afdække risikoen ved andre af ELTIF'ens investeringer, og en angivelse af de mulige konsekvenser af en anvendelse af finansielle derivater for ELTIF'ens risikoprofil

h)

oplyse investorer om de risici, der er forbundet med at investere i realaktiver, herunder infrastruktur

i)

oplyse investorer regelmæssigt, mindst en gang om året, om de jurisdiktioner, hvori ELTIF'en har investeret.

5.   Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22 i direktiv 2011/61/EU, skal en ELTIF's årsrapport indeholde følgende:

a)

en opgørelse over cash flow

b)

oplysning om enhver deltagelse i instrumenter, der involverer Unionens budgetmidler

c)

oplysning om værdien af den enkelte kvalificerede porteføljevirksomhed og værdien af andre aktiver, som ELTIF'en har investeret i, herunder værdien af alle anvendte finansielle derivater

d)

oplysning om de jurisdiktioner, hvori ELTIF'ens aktiver er placerede.

6.   Efter anmodning fra en detailinvestor giver ELTIF-forvalteren yderligere oplysninger om de kvantitative grænser, der gælder for ELTIF'ens risikostyring, om de metoder, der er valgt med henblik herpå, og om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af aktiver.

Artikel 24

Yderligere krav vedrørende prospektet

1.   En ELTIF skal fremsende sit prospekt og eventuelle ændringer hertil samt sin årsrapport til ELTIF'ens kompetente myndigheder. En ELTIF skal på anmodning levere denne dokumentation til ELTIF-forvalterens kompetente myndighed. Denne dokumentation skal leveres af ELTIF'en inden for den frist, disse kompetente myndigheder angiver.

2.   En ELTIF's regler eller vedtægter udgør en integreret del af prospektet og knyttes som bilag dertil.

De i første afsnit omhandlede dokumenter behøver dog ikke at være knyttet som bilag til prospektet, såfremt investoren underrettes om, at den pågældende på anmodning enten kan få tilsendt disse dokumenter eller få oplyst, på hvilket sted i hver af de medlemsstater, hvor andelene eller kapitalandelene markedsføres, investoren kan konsultere dem.

3.   Prospektet skal præcisere den måde, hvorpå årsrapporten gøres tilgængelig for investorer. Det skal oplyse om, at detailinvestorer på anmodning og gratis tilsendes en trykt udgave af årsrapporten.

4.   Prospektet og den senest offentliggjorte årsrapport udleveres på anmodning og gratis til investorer.

Prospektet udleveres på et varigt medium eller via et websted. En trykt udgave leveres på anmodning og gratis til detailinvestorer.

5.   De væsentlige dele af prospektet holdes ajour.

Artikel 25

Oplysninger om omkostninger

1.   Prospektet skal tydeligt oplyse investorer om størrelsen af de forskellige omkostninger, som afholdes direkte eller indirekte af investorer. De forskellige omkostninger grupperes under følgende overskrifter:

a)

omkostninger i forbindelse med ELTIF'ens oprettelse

b)

omkostninger i forbindelse med erhvervelse af aktiver

c)

forvaltnings- og præstationsafhængige honorarer

d)

distributionsomkostninger

e)

andre omkostninger, herunder omkostninger til administration, regulering, depositar, opbevaring, professionel bistand og revision.

2.   Prospektet skal angive omkostningernes samlede andel af ELTIF'ens kapital.

3.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de fælles definitioner, beregningsmetodologier og grupperinger af omkostninger som omhandlet i stk. 1 og den samlede andel som er omhandlet i stk. 2.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til de reguleringsmæssige standarder, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 1286/2014.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 9. september 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

KAPITEL V

MARKEDSFØRING AF ANDELE ELLER KAPITALANDELE I ELTIF'ER

Artikel 26

Faciliteter for investorer

1.   En ELTIF-forvalter, hvis andele eller kapitalandele agtes markedsført for detailinvestorer, skal i hver af de medlemsstater, hvor ELTIF-forvalteren har til hensigt at markedsføre sådanne andele eller kapitalandele, oprette faciliteter, som muliggør tegning, udbetaling til ejere af andele eller kapitalandele, tilbagekøb eller indløsning af andele eller kapitalandele samt tilrådighedsstillelse af de oplysninger, som ELTIF'en og dens ELTIF-forvaltere er forpligtet til at tilvejebringe.

2.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de forskellige typer af faciliteter som omhandlet i stk. 1 og deres kendetegn, deres tekniske infrastruktur og indholdet af deres opgaver i forhold til detailinvestorerne.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 9. september 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 27

Intern vurderingsproces for ELTIF'er markedsført til detailinvestorer

1.   En ELTIF-forvalter, hvis andele eller kapitalandele agtes markedsføret til detailinvestorer, etablerer og anvender en særlig intern proces til vurdering af den pågældende ELTIF, inden den markedsføres eller distribueres til detailinvestorer.

2.   Som led i den i stk. 1 omhandlede interne proces vurderer ELTIF-forvalteren, om ELTIF'en er egnet til markedsføring til detailinvestorer, som minimum under hensyntagen til:

a)

ELTIF'ens levetid, og

b)

ELTIF'ens planlagte investeringsstrategi.

3.   ELTIF-forvalteren giver enhver distributør adgang til alle fornødne oplysninger om den ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, herunder alle oplysninger om levetid og investeringsstrategi samt den interne vurderingsproces og de jurisdiktioner, hvori ELTIF'en kan investere.

Artikel 28

Særlige krav vedrørende udbredelsen af ELTIF'er til detailinvestorer

1.   Når ELTIF'ens andele eller kapitalandele markedsføres eller formidles til en detailinvestor, skal ELTIF-forvalteren indhente oplysninger om følgende:

a)

detailinvestorens viden og erfaring på det investeringsområde, der er relevant for ELTIF'en

b)

detailinvestorens finansielle situation, herunder investorens evne til at bære tab

c)

detailinvestorens investeringsmål, herunder investorens tidshorisont.

På grundlag af de efter første afsnit indhentede oplysninger anbefaler ELTIF-forvalteren kun ELTIF'en, hvis den er egnet for den pågældende detailinvestor.

2.   Såfremt levetiden for en ELTIF, der tilbydes eller markedsføres til detailinvestorer, overstiger ti år, skal ELTIF-forvalteren eller distributøren klart og i skriftlig form angive, at dette produkt muligvis ikke er velegnet for detailinvestorer, der ikke er i stand til at opretholde en sådan langsigtet og illikvid forpligtelse.

Artikel 29

Særlige bestemmelser vedrørende depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer

1.   Uanset artikel 21, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU, skal depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, være en enhed af en type som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF.

2.   Uanset artikel 21, stk. 13, andet afsnit, og artikel 21, stk. 14, i direktiv 2011/61/EU skal depositaren for en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, ikke kunne frigøre sig fra sit ansvar i tilfælde af et tab af finansielle instrumenter, som opbevares i depot af en tredjepart.

3.   Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 21, stk. 12, i direktiv 2011/61/EU kan ikke udelukkes eller begrænses af en aftale i tilfælde, hvor ELTIF'en markedsføres til detailinvestorer.

4.   Enhver aftale, der er i strid med stk. 3, betragtes som ugyldig.

5.   De aktiver, der opbevares i depot af depositaren for en ELTIF, må ikke genanvendes af depositaren eller af en tredjemand, som har fået delegeret depotfunktionen for egen regning. Genanvendelse omfatter enhver transaktion, der involverer aktiver i depot, herunder, men ikke begrænset til, overførsel, pantsætning, salg og lån.

De aktiver, som opbevares i depot af depositaren for en ELTIF, må kun genanvendes, såfremt

a)

genanvendelsen af aktiverne sker for ELTIF'ens regning

b)

depositaren udfører ELTIF-forvalterens instruktioner på vegne af ELTIF'en

c)

genanvendelsen er til gavn for ELTIF'en og i ejere af andele eller kapitalandeles interesse, og

d)

transaktionen er dækket af likvid sikkerhedsstillelse af høj kvalitet, som ELTIF'en har modtaget i henhold til en aftale om overdragelse af ejendomsret.

Markedsværdien af den i andet afsnit, litra d) omhandlede sikkerhedsstillelse skal til enhver tid mindst udgøre markedsværdien af de genanvendte aktiver med tillæg af en præmie.

Artikel 30

Yderligere krav i forbindelse med ELTIF'ers markedsføring til detailinvestorer

1.   En ELTIF's andele eller kapitalandele kan markedsføres til detailinvestorer, forudsat at detailinvestorer forsynes med tilstrækkelig investeringsrådgivning fra ELTIF-forvalteren eller distributøren.

2.   En ELTIF-forvalter må kun direkte tilbyde eller markedsføre ELTIF'ens andele eller kapitalandele til detailinvestorer, hvis forvalteren har fået meddelt tilladelse til at yde de i artikel 6, stk. 4, litra a), og litra b), nr. i), i direktiv 2011/61/EU omhandlede tjenesteydelser, og alene efter, at forvalteren har foretaget den i denne forordnings artikel 28, stk. 1, omhandlede egnethedstest.

3.   Såfremt en potentiel detailinvestors portefølje af finansielle instrumenter ikke overstiger 500 000 EUR, skal ELTIF-forvalteren eller en eventuel distributør, efter at have foretaget den i artikel 28, stk. 1, omhandlede egnethedstest og efter at have givet tilstrækkelig investeringsrådgivning, på basis af de oplysninger, der er fremlagt af den potentielle detailinvestor, sikre, at den potentielle detailinvestor ikke investerer et sammenlagt beløb, der overstiger 10 % af vedkommendes portefølje af finansielle instrumenter i ELTIF'er, og at det oprindelige minimumsbeløb, der investeres i en eller flere ELTIF'er, er på 10 000 EUR.

Den potentielle detailinvestor er ansvarlig for at forsyne ELTIF-forvalteren eller distributøren med nøjagtige oplysninger om den potentielle detailinvestors portefølje af finansielle instrumenter og investeringer i ELTIF'er som omhandlet i første afsnit.

I dette stykke anses en portefølje af finansielle instrumenter for at omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, men omfatter ikke eventuelle finansielle instrumenter, der er blevet stillet som sikkerhed.

4.   Reglerne eller vedtægterne for ELTIF'er, der markedsføres til detailinvestorer, skal fastsætte, at alle investorer behandles lige, og at ingen individuelle investorer eller grupper af investorer gives fortrinsbehandling eller særlige økonomiske fordele.

5.   Den juridiske form af en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, må ikke føre til yderligere ansvar for detailinvestoren eller kræve nogen yderligere forpligtelser på vegne af en sådan investor ud over den oprindelige kapitalforpligtelse.

6.   Detailinvestorer har mulighed for i tegningsperioden og i mindst to uger efter den dato, hvor de tegnede andele eller kapitalandele i ELTIF'en, at ophæve deres tegning og få pengene tilbage uden bod.

7.   Forvalteren af en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer, skal indføre tilstrækkelige procedurer og ordninger til behandling af detailinvestorers klager, som gør det muligt for detailinvestorer at indgive klager på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i deres medlemsstat.

Artikel 31

Markedsføring af andele eller kapitalandele i ELTIF'er

1.   ELTIF-forvalteren skal kunne markedsføre andele eller kapitalandele i den pågældende ELTIF til professionelle investorer og detailinvestorer i dens hjemland efter anmeldelse i overensstemmelse med artikel 31 i direktiv 2011/61/EU.

2.   ELTIF-forvalteren skal kunne markedsføre andele eller kapitalandele i den pågældende ELTIF til professionelle investorer og detailinvestorer i andre medlemsstater end ELTIF-forvalterens hjemland efter anmeldelse i overensstemmelse med artikel 32 i direktiv 2011/61/EU.

3.   ELTIF-forvalteren skal for den enkelte ELTIF, som vedkommende forvalter, over for de kompetente myndigheder præcisere, om ELTIF-forvalteren har til hensigt at markedsføre den til detailinvestorer.

4.   ELTIF-forvalteren skal i tillæg til den dokumentation og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU, forelægge følgende for de kompetente myndigheder:

a)

ELTIF'ens prospekt

b)

ELTIF'ens dokument med central information i tilfælde af, at den markedsføres til detailinvestorer, og

c)

oplysning om de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26.

5.   De kompetente myndigheders kompetencer og beføjelser, jf. artikel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU, skal forstås således, at de også vedrører markedsføring af ELTIF'er til detailinvestorer og omfatter de yderligere krav i denne forordning.

6.   Den kompetente myndighed i ELTIF-forvalterens hjemland skal i tillæg til sine beføjelser i henhold til artikel 31, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2011/61/EU også forhindre markedsføring af en ELTIF, hvis ELTIF-forvalteren ikke overholder eller ikke vil overholde denne forordning.

7.   Den kompetente myndighed i ELTIF-forvalterens hjemland skal i tillæg til sine beføjelser i henhold til artikel 32, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2011/61/EU, også afslå at fremsende en fuldstændig anmeldelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det er hensigten af markedsføre ELTIF'en, hvis ELTIF-forvalteren ikke overholder denne forordning.

KAPITEL VI

TILSYN

Artikel 32

De kompetente myndigheders tilsyn

1.   De kompetente myndigheder fører løbende tilsyn med, at denne forordning overholdes.

2.   ELTIF'ens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at bestemmelserne i kapitel II, III og IV overholdes.

3.   ELTIF'ens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at forpligtelserne i ELTIF'ens regler eller vedtægter og forpligtelserne i prospektet, som skal være i overensstemmelse med denne forordning, overholdes.

4.   ELTIF-forvalterens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at ordningerne for og organiseringen af ELTIF-forvalteren er tilstrækkelige, således at ELTIF-forvalteren er i stand til at overholde de forpligtelser og regler, der vedrører oprettelse og drift af alle de ELTIF'er, som ELTIF-forvalteren forvalter.

ELTIF-forvalterens kompetente myndighed er ansvarlig for at føre tilsyn med, at ELTIF-forvalteren overholder denne forordning.

5.   De kompetente myndigheder skal føre tilsyn med investeringsinstitutter, der er etableret eller markedsføres på deres områder, for at påse, at de ikke anvender betegnelsen »ELTIF« eller udgiver sig for at være en ELTIF, medmindre de har fået meddelt tilladelse efter og overholder denne forordning.

Artikel 33

De kompetente myndigheders beføjelser

1.   De kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.   De beføjelser, der er tillagt kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2011/61/EU, herunder beføjelser vedrørende sanktioner, udøves også med hensyn til denne forordning.

3.   ELTIF'ens kompetente myndighed forbyder anvendelsen af betegnelsen »ELTIF« eller »europæisk langsigtet investeringsfond«, hvis ELTIF-forvalteren ikke længere overholder denne forordning.

Artikel 34

ESMA's beføjelser og kompetencer

1.   ESMA tillægges de beføjelser, der er nødvendige for, at de kan udføre de opgaver, som pålægges ESMA i henhold til denne forordning.

2.   ESMA's beføjelser i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU udøves også med hensyn til nærværende forordning og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

3.   Med henblik på forordning (EU) nr. 1095/2010 forstås nærværende forordning som en yderligere juridisk bindende EU-retsakt, hvorved ESMA tillægges opgaver, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 35

Samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.   ELTIF'ens kompetente myndighed og ELTIF-forvalterens kompetente myndighed, hvis disse ikke er sammenfaldende, samarbejder med hinanden og udveksler oplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.   De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU.

3.   De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder med hinanden med henblik på at udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   De kompetente myndigheder og ESMA udveksler alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for, at de kan udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at identificere og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Kommissionens procedurer vedrørende ansøgninger

Kommissionen prioriterer og strømliner sine procedurer for alle ELTIF-ansøgninger om finansiering fra EIB. Kommissionen strømliner afgivelsen af eventuelle udtalelser eller bidrag om enhver ansøgning fra ELTIF'er om finansiering fra EIB.

Artikel 37

Evaluering

1.   Senest den 9. juni 2019 påbegynder Kommissionen en evaluering af denne forordnings anvendelse. Evalueringen skal navnlig indebære en analyse af:

a)

konsekvenserne af artikel 18

b)

konsekvenserne af minimumstærsklen på 70 % af de investerbare aktiver i artikel 13, stk. 1

c)

det omfang, hvori ELTIF'er markedsføres i Unionen, herunder om FAIF'er omfattet af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU kan have interesse i at markedsføre ELTIF'er

d)

det omfang, hvori listen over investerbare aktiver og investeringer skal ajourføres, såvel som diversificeringsreglerne, sammensætning af porteføljen og begrænsninger i låntagningen af kontante midler.

2.   Efter den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revision og efter høring af ESMA fremsender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af det bidrag, som denne forordning og ELTIF'er yder til gennemførelsen af Kapitalmarkedsunionen og til opnåelsen af de formål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag.

Artikel 38

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. december 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand


(1)  EUT C 67 af 6.3.2014, s. 71.

(2)  EUT C 126 af 26.4.2014, s. 8.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.4.2015.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (ESMA), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).


Top