Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0762

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/762 af 12. maj 2015 om godkendelse af basisstoffet calciumhydroxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2015/3082

OJ L 120, 13.5.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/762/oj

13.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/762

af 12. maj 2015

om godkendelse af basisstoffet calciumhydroxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog den 19. september 2012 i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 en ansøgning fra den europæiske afdeling af The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) om godkendelse af calciumhydroxid som basisstof. Ansøgningen var vedlagt oplysningerne krævet i artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 16. september 2014 (2). Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning om godkendelse af calciumhydroxid for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. marts 2015.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, og resultaterne af de undersøgelser, der blev udført af autoriteten, fremgår det, at calciumhydroxid opfylder kravene til fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4). Desuden anvendes det ikke primært som plantebeskyttelsesmiddel, men det er ikke desto mindre brugbart til at beskytte planter i et produkt, der består af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(4)

Det fremgår af undersøgelserne, at calciumhydroxid kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) 1107/2009, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens vurderingsrapport. Calciumhydroxid bør derfor godkendes som et basisstof.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden dog nødvendigt at fastsætte visse godkendelsesbetingelser, som er beskrevet i nærværende forordnings bilag I.

(6)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5) ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af et basisstof

Det i bilag I opførte stof calciumhydroxid godkendes som et basisstof på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application and its update on calcium hydroxide for use in plant protection against fungal diseases on pome fruit. EFSA supporting publication 2014:EN-655, 63 s.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

Calciumhydroxid

CAS-nr.: 1305-62-0

Calciumhydroxid

920 g/kg

Fødevarekvalitet

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må ikke overskride nedenstående grænseværdier (udtrykt i mg/kg i tørstof):

 

Barium 300 mg/kg

 

Fluorid 50 mg/kg

 

Arsenik 3 mg/kg

 

Bly 2 mg/kg

1. juli 2015

Calciumhydroxid anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i vurderingsrapporten om calciumhydroxid (SANCO/10148/2015) og særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. marts 2015.


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten.


BILAG II

I del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indsættes følgende:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (*)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

»4

Calciumhydroxid

CAS-nr.: 1305-62-0

Calciumhydroxid

920 g/kg

Fødevarekvalitet

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må ikke overskride nedenstående grænseværdier (udtrykt i mg/kg i tørstof):

 

Barium 300 mg/kg

 

Fluorid 50 mg/kg

 

Arsenik 3 mg/kg

 

Bly 2 mg/kg

1. juli 2015

Calciumhydroxid anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i vurderingsrapporten om calciumhydroxid (SANCO/10148/2015) og særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. marts 2015.«


(*)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten.


Top