EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0722

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/722 af 5. maj 2015 om godkendelse af taurin som fodertilsætningsstof til Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende fisk (EØS-relevant tekst)

C/2015/2848

OJ L 115, 6.5.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj

6.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/722

af 5. maj 2015

om godkendelse af taurin som fodertilsætningsstof til Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende fisk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Taurin blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, blev der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af taurin og præparater af taurin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter, og, i henhold til forordningens artikel 7, om en ny anvendelse i drikkevand. Ansøgeren anmodede om, at dette tilsætningsstof indplaceres i fodertilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 22. maj 2012 (3), at anvendelse af syntetisk taurin i ernæring til katte, hunde og kødædende fisk betragtes som effektiv. Den hidtidige anvendelse af ernæring, der indeholder op til 20 % foder af animalsk oprindelse, førte til den konklusion, at op til 0,2 % taurin i fuldfoder tåles af alle dyrearter. Autoriteten anbefaler, at taurin ikke længere tillades til anvendelse i fjerkræ, svin og drøvtyggere. Autoriteten konkluderede, at taurin under de foreslåede betingelser for anvendelse i foder og drikkevand ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet.

(5)

Autoriteten konkluderede yderligere, at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder og vand, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Konklusionerne for katte og hunde kan udvides til arter af samme familie, dvs. til Felidae og Canidae, da de for så vidt angår deres mave-tarm-system er fysiologisk beslægtede.

(7)

Mustelidae tilhører ligesom Felidae og Canidae ordenen Carnivora. Mustelidae er kødædende arter, og mange af dem er obligat kødædende. De kræver taurin og dets prækursorer methionin og cystein i kosten for at opretholde den normale koncentration af taurin i kroppen. Traditionelle kilder til taurin er muskelvæv, hjerne eller indvolde. Da varmebehandling og anvendelsen af alternative kilder til protein (med lavt indhold af denne aminosyre) mindsker tilgængeligheden af taurin og dets prækursorer i foder, er der hidtil anvendt kost, der indeholder taurin som tilsætningsstof, for at sikre, at kravene for så vidt angår taurin er opfyldt for Mustelidae.

(8)

Vurderingen af taurin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette stof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(9)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

1.   Det i bilaget opførte stof samt forblandinger, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   De i bilaget opførte foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til kødædende fisk.

3.   De i bilaget opførte foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 26. maj 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til Canidae, Felidae og Mustelidae.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % eller mg aktivstof/l vand

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning.

3a370

Taurin

Tilsætningsstoffets sammensætning

Taurin

Aktivstof

Taurin

IUPAC-navn: 2-aminoethansulfonsyre

C2H7NO3S

CAS-nr.: 107-35-7

Taurin, fast form, fremstillet ved kemisk syntese: mindst 98 %.

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af taurin i fodertilsætningsstof: ionbytningskromatografi med ninhydrin-postkolonne-derivatisering (European Pharmacopoeia method for the determination of aminoacids (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Method 1).

Til bestemmelse af taurin i forblandinger og foderstoffer: ionbytningskromatografi med ninhydrin-postkolonne-derivatisering og fotometrisk detektor på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (bilag III, del F) eller omvendt fase-højtryksvæskekromatografi kombineret med fluorescensdetektor (AOAC 999.12).

Til bestemmelse af taurin i vand: væskekromatografi kombineret med UV- eller fluorescensdetektor (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende fisk.

1.

Taurin kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3.

Anbefalet maksimumsindhold i mg taurin/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

Felidae 2 500 .

Kødædende fisk: 25 000 .

Canidae og Mustelidae: 2 000 .

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal anvendes åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

5.

Tilsætningsstoffet kan anvendes i drikkevand.

26. maj 2025


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top