EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0707

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/707 af 30. april 2015 om afvisning af godkendelse af ekstrakt af roden fra Rheum officinale som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

C/2015/2756

OJ L 113, 1.5.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/707/oj

1.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/707

af 30. april 2015

om afvisning af godkendelse af ekstrakt af roden fra Rheum officinale som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog den 26. april 2013 i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 en ansøgning fra Institut Technique de l'Agriculture Biologique om godkendelse af ekstrakt af roden fra Rheum officinale som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 12. juni 2014 (2). Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af ekstrakt af roden fra Rheum officinale for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. marts 2015.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at ekstrakt af roden fra Rheum officinale ikke opfylder kriterierne for fødevarer som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4).

(4)

Der blev i den tekniske rapport peget på flere problemer vedrørende risikoen for brugere, arbejdstagere, tilstedeværende, forbrugere og arter uden for målgruppen.

(5)

Europa-Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens undersøgelser og til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse.

(6)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet dog ikke siges at være løst.

(7)

Det er med hensyn til de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionen vurderingsrapport, således ikke blevet fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Ekstrakt af roden fra Rheum officinale bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(8)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af ekstrakt af roden fra Rheum officinale som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af godkendelse som basisstof

Stoffet ekstrakt af roden fra Rheum officinale godkendes ikke som basisstof.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen om godkendelse af Rheum officinale som basisstof og EFSA's konklusioner om de særlige spørgsmål, der er blevet rejst. 2014:EN-617. s. 31.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Top