EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0703

Kommissionens forordning (EU) 2015/703 af 30. april 2015 om fastsættelse af netregler om interoperabilitet og dataudveksling (EØS-relevant tekst)

C/2015/2823

OJ L 113, 1.5.2015, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/703/oj

1.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/703

af 30. april 2015

om fastsættelse af netregler om interoperabilitet og dataudveksling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (1), særlig artikel 6, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 715/2009 fastlægges flere opgaver for det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (i det følgende benævnt »ENTSO for gas«) og for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (2) (i det følgende benævnt »agenturet«). Blandt disse kan nævnes udarbejdelse af netregler på EU-plan inden for de områder, der anføres i artikel 8, stk. 6, i forordning (EF) nr. 715/2009, som skal anvendes af alle transmissionssystemoperatører for gas.

(2)

For at tilskynde til og lette effektiv gashandel og -transmission på tværs af gastransmissionssystemerne i Unionen og derved øge integrationen af det indre marked bør der fastsættes netregler om interoperabilitet og dataudveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 6, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 715/2009 på grundlag af et udkast fra ENTSO for gas, som henstilles til vedtagelse af agenturet i overensstemmelse med proceduren i artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009.

(3)

Manglen på harmonisering på tekniske, operationelle og kommunikationsmæssige områder kan skabe hindringer for, at gassen kan strømme frit i Unionen, og dermed hæmme markedsintegrationen. EU's regler om interoperabilitet og dataudveksling bør åbne mulighed for den nødvendige harmonisering på disse områder og føre til effektiv markedsintegration. Med dette for øje og for at lette det kommercielle og praktiske samarbejde mellem tilstødende transmissionssystemoperatører bør denne forordning afklare spørgsmål med hensyn til sammenkoblingsaftaler, enheder, gaskvalitet, lugttilsætning og dataudveksling. Der bør fastsættes regler og procedurer for at opnå et passende niveau med hensyn til harmonisering, som skal lette effektiv handel med og transport af gas på tværs af gastransmissionssystemerne i Unionen.

(4)

Tilstødende transmissionssystemoperatører bør øge gennemsigtigheden og det indbyrdes samarbejde, hvor forskelle i praksis med hensyn til gaskvalitet og lugttilsætning hos de to parter ved et sammenkoblingspunkt kan skabe en hindring for integrationen af gasmarkederne. De forpligtelser, der fastsættes i denne forordning, navnlig for gaskvalitet og lugttilsætning, berører ikke medlemsstaternes kompetencer.

(5)

Formålet med denne forordning er at frembringe effektive løsninger uden at foregribe vedtagelsen af en EU-standard for gas med høj brændværdi, som CEN er i færd med at udarbejde i medfør af standardiseringsprocessen under mandat M/400.

(6)

Bestemmelserne om interoperabilitet i artikel 13, 17 og 18 sigter mod at sikre markedsintegration som foreskrevet i artikel 8, stk. 7, i forordning (EF) nr. 715/2009 og har et bredere anvendelsesområde end udelukkende sammenkoblingspunkter.

(7)

Artikel 13 i denne forordning berører ikke de enheder eller referencebetingelser, som medlemsstaterne anvender i henhold til artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF (3). De involverede parter kan benytte omregningstabellen i bilaget, der opfylder EN ISO 13443 »Naturgas — Standardreferencebetingelser«.

(8)

Kapitel V i denne forordning skal sikre passende harmonisering af dataudvekslingen for at understøtte gennemførelsen af et velfungerende europæisk indre gasmarked, forsyningssikkerheden og hensigtsmæssig og sikker adgang til oplysninger, som fremmer grænseoverskridende transmission.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (4).

(10)

I henhold til artikel 8, stk. 8 og 9, i forordning (EF) nr. 715/2009 skal ENTSO for gas overvåge og analysere gennemførelsen af denne forordning og indberette resultaterne heraf til agenturet, således at dette kan opfylde sine opgaver i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter netregler, som indeholder bestemmelser om interoperabilitet og dataudveksling samt harmoniserede regler for drift af gastransmissionssystemer.

2.   Denne forordning finder anvendelse på sammenkoblingspunkter. For så vidt angår offentliggørelsen af data, finder artikel 13 anvendelse på de relevante dele af punkt 3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009. Ud over sammenkoblingspunkter finder artikel 17 også anvendelse på andre punkter i transmissionsnettet, hvor gaskvaliteten måles. Artikel 18 gælder for transmissionssystemer. Denne forordning kan også finde anvendelse på indfødningspunkter fra og udtagspunkter til tredjelande, hvis de nationale myndigheder har besluttet dette.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sammenkoblingspunkter mellem medlemsstater, så længe en af disse medlemsstater er omfattet af en undtagelse i medfør af artikel 49 i direktiv 2009/73/EF, medmindre andet er aftalt mellem de respektive medlemsstater.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 715/2009, artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 (5), artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 (6) og artikel 2 i direktiv 2009/73/EF. Derudover finder følgende definitioner anvendelse:

a)   »ekstraordinær hændelse«: enhver uforudset hændelse, som ikke med rimelighed kan kontrolleres eller forhindres, og som i en begrænset periode kan forårsage lavere kapacitet og derved påvirke mængden eller kvaliteten af gas ved et sammenkoblingspunkt, hvilket kan få konsekvenser for samspillet mellem transmissionssystemoperatører og mellem en transmissionssystemoperatør og netbrugerne

b)   »initiativtagende transmissionssystemoperatør«: den transmissionssystemoperatør, der iværksætter matchningsprocessen ved at sende de nødvendige data til den matchende transmissionssystemoperatør

c)   »mest stringent regel«: den bekræftede mængde svarer til den laveste af to behandlede mængder, hvis der er forskellige behandlede mængder på de to sider af et sammenkoblingspunkt

d)   »matchningsproces«: sammenligning og tilpasning af behandlede gasmængder til netbrugerne på begge sider af et specifikt sammenkoblingspunkt, hvilket resulterer i bekræftede mængder til netbrugerne

e)   »matchende transmissionssystemoperatør«: den transmissionssystemoperatør, der foretager matchningsprocessen og sender resultatet af processen til den initiativtagende transmissionssystemoperatør

f)   »målt mængde«: den mængde gas, der i en given periode har krydset et sammenkoblingspunkt som målt med transmissionssystemoperatørens udstyr

g)   »driftsbalanceringsregnskab«: et regnskab mellem tilstødende transmissionssystemoperatører, som bruges til at håndtere gennemstrømningsforskelle ved et sammenkoblingspunkt for at forenkle gasafregningen for netbrugere ved sammenkoblingspunktet

h)   »behandlet mængde«: den mængde gas, som den initiativtagende transmissionssystemoperatør og den matchende operatør fastlægger under hensyntagen til netbrugerens nominering eller renominering og de kontraktlige bestemmelser, der er fastlagt i den pågældende transportaftale, og som lægges til grund for matchningsprocessen

i)   »gennemstrømningsforskel«: forskellen mellem den mængde gas, som transmissionssystemoperatørerne efter planen ville lade strømme gennem et sammenkoblingspunkt, og den faktisk målte mængde ved punktet.

KAPITEL II

SAMMENKOBLINGSAFTALER

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

Tilstødende transmissionssystemoperatører sikrer, at mindst følgende vilkår og betingelser, som er nærmere beskrevet i artikel 6-12, er omfattet af en sammenkoblingsaftale for hvert sammenkoblingspunkt:

a)

regler for strømningsregulering

b)

principper for måling af gasmængder og -kvalitet

c)

regler for matchningsprocessen

d)

regler for tildeling af gasmængder

e)

procedurer for kommunikation i tilfælde af ekstraordinære hændelser

f)

bilæggelse af tvister i tilknytning til sammenkoblingsaftaler

g)

proceduren for ændring af sammenkoblingsaftalen.

Artikel 4

Oplysningspligt

1.   Transmissionssystemoperatørerne udpeger de oplysninger i deres sammenkoblingsaftaler, som påvirker netbrugere direkte, og informerer brugerne om disse.

2.   Inden en sammenkoblingsaftale, der omfatter de i artikel 3, litra c), d) og e), omhandlede regler, indgås eller ændres, opfordrer transmissionssystemoperatørerne netbrugerne til at udtale sig om den foreslåede tekst til de pågældende regler senest to måneder før indgåelse eller ændring af aftalen. Transmissionssystemoperatørerne tager hensyn til netbrugernes bemærkninger, når de indgår eller ændrer deres sammenkoblingsaftale.

3.   Transmissionssystemoperatørerne informerer deres nationale regulerende myndighed og ENTSO for gas om de obligatoriske betingelser i sammenkoblingsaftaler, der fremgår af artikel 3, og eventuelle ændringer deraf, som er foretaget efter denne forordnings ikrafttræden, senest ti dage efter indgåelse eller ændring af aftalen. Transmissionssystemoperatørerne fremlægger også på kompetente nationale myndigheders anmodning oplysninger om sammenkoblingsaftaler inden for ti dage.

Artikel 5

Skabelon til sammenkoblingsaftale

1.   Senest den 30. juni 2015 udarbejder og offentliggør ENTSO for gas et udkast til en skabelon til en sammenkoblingsaftale, der omfatter de i artikel 6-10 fastsatte standardbetingelser og -vilkår.

2.   Enhver national regulerende myndighed kan fremsætte en udtalelse om skabelonens overensstemmelse med national lovgivning frem til den 31. august 2015. Agenturet, som tager behørigt hensyn til udtalelserne fra de nationale regulerende myndigheder, fremlægger derefter sin udtalelse om skabelonen fra ENTSO for gas senest den 31. oktober 2015. Under hensyntagen til agenturets udtalelse offentliggør ENTSO for gas den endelige skabelon på sit websted senest den 31. december 2015.

3.   Hvis tilstødende transmissionssystemoperatører i deres sammenkoblingsaftale, jf. artikel 3, ikke kan enes om en eller flere af de betingelser, der er fastsat i artikel 6-10, indgår de en sammenkoblingsaftale på grundlag af den skabelon, som ENTSO for gas har udarbejdet, for de betingelser, de ikke har kunnet nå til enighed om.

Artikel 6

Regler for strømningsregulering

1.   Med hensyn til strømningsregulering skal de tilstødende transmissionssystemoperatører:

a)

sikre, at der fastsættes regler, der fremmer kontrollerbare, præcise, forudsigelige og effektive gasstrømme på tværs af sammenkoblingspunktet

b)

sikre, at der fastsættes regler til styring af gasstrømmen ved sammenkoblingspunktet og minimering af afvigelser i forhold til matchningsprocessen

c)

udpege den transmissionssystemoperatør, der har ansvaret for at styre gasstrømmen ved sammenkoblingspunktet. Hvis de tilstødende transmissionssystemoperatører ikke når til enighed om denne udpegelse, har den operatør, der råder over strømningsreguleringsudstyret, sammen med den/de andre operatører ansvaret for at styre gasstrømmen ved sammenkoblingspunktet.

2.   Ved styring af gasstrømmen træffer de tilstødende transmissionssystemoperatører beslutning om mængden af gas og strømningsretningen for hvert sammenkoblingspunkt og for hver time i løbet af gasdøgnet.

Den transmissionssystemoperatør, der er udpeget i henhold til stk. 1, litra c), har ansvaret for at styre gasstrømmen ved sammenkoblingspunktet, forudsat at de kontraktlige forpligtelser vedrørende tryk overholdes af alle tilstødende transmissionssystemoperatører:

a)

med en præcision, der er tilstrækkelig til at minimere gennemstrømningsforskellen, og

b)

med en stabilitet, der harmonerer med effektiv brug af gastransmissionsnettene.

3.   Gasstrømmens mængde og retning, som fastlægges af de tilstødende transmissionssystemoperatører, skal afspejle:

a)

resultatet af matchningsprocessen

b)

korrektionen af driftsbalanceringsregnskabet

c)

eventuelle aftaler mellem de tilstødende transmissionssystemoperatører om effektiv strømningsregulering med henblik på bl.a. forøgelse og sænkning af minimumsgennemstrømningen, deling af strømmen ved et eventuelt virtuelt sammenkoblingspunkt og/eller ændring af gennemstrømningsretningen eller nedbringelse af driftsomkostningerne

d)

en eventuel aftale, som skal afhjælpe handelsrestriktioner på tværs af grænserne, der skyldes forskelle i gaskvaliteten som omhandlet i artikel 15 og/eller forskellig praksis med hensyn til lugttilsætning som omhandlet i artikel 19.

4.   En transmissionssystemoperatør kan beslutte at ændre mængden af gas, gassens strømningsretning eller begge dele, hvis dette er nødvendigt for at:

a)

kunne overholde de bestemmelser, der er fastlagt i den sikkerhedslovgivning på nationalt plan eller EU-plan, som gælder for sammenkoblingspunktet

b)

kunne overholde de krav, der er fastlagt i nødplaner og forebyggende handlingsplaner, som udarbejdes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 (7)

c)

kunne reagere, i tilfælde af at operatørens system berøres af en ekstraordinær hændelse.

Artikel 7

Principper for måling af gasmængder og -kvalitet

1.   Med hensyn til principperne for måling af mængde, energi og gaskvalitet sikrer de tilstødende transmissionssystemoperatører, at:

a)

de standarder for måling, der gælder for sammenkoblingspunktet, fastsættes og beskrives i detaljer

b)

den transmissionssystemoperatør, som har ansvaret for installation, drift og vedligeholdelse af måleudstyret, udpeges. Denne operatør har pligt til at stille alle oplysninger og data vedrørende måling af gasstrømme ved sammenkoblingspunktet til rådighed for andre tilstødende transmissionssystemoperatører i rette tid og med en nærmere angivet hyppighed.

2.   Ved installation, drift og vedligeholdelse af måleudstyr ved et sammenkoblingspunkt tages der hensyn til de tekniske krav, som nationale forskrifter pålægger tilstødende transmissionssystemoperatører.

3.   De tilstødende transmissionssystemoperatører enes om målingsprincipper, der som minimum skal omfatte:

a)

en beskrivelse af målestationen, herunder det udstyr, der anvendes til måling og analyse, og detaljer om eventuelt sekundært udstyr, som kan anvendes i tilfælde af fejl

b)

de gaskvalitetsparametre samt værdier for mængde og energi, der skal måles, måleområdet og den højeste tilladte fejl- eller usikkerhedsmargin, som måleudstyret skal operere inden for, målingernes hyppighed, måleenhederne og de standarder, som danner grundlag for målingerne, samt eventuelle anvendte omregningsfaktorer

c)

de procedurer og metoder, der skal anvendes til at beregne de parametre, som ikke måles direkte

d)

en beskrivelse af beregningsmetoden med hensyn til den højeste tilladte fejl- eller usikkerhedsmargin ved fastlæggelse af den transporterede mængde energi

e)

en beskrivelse af den datavalideringsproces, der anvendes for de målte parametre

f)

de foranstaltninger til validering af målinger og kvalitetssikring, herunder procedurer for verifikation og tilpasning, som de tilstødende transmissionssystemoperatører aftaler

g)

den måde, hvorpå data om de målte parametre udveksles blandt de tilstødende transmissionssystemoperatører, bl.a. med hensyn til hyppighed og indhold

h)

en liste over signaler og alarmer, som den/de tilstødende transmissionssystemoperatører, der råder over måleudstyret, skal sende til de øvrige tilstødende operatører

i)

metoden til fastlæggelse af proceduren for korrektion af en måling og eventuelle efterfølgende procedurer, som kan blive nødvendige i en midlertidig situation, hvor der påpeges nuværende eller tidligere fejl ved udstyret til måling (registrering af for lave eller for høje værdier, der ligger uden for den fastlagte usikkerhedsmargin). Transmissionssystemoperatøren træffer passende foranstaltninger for at bringe situationen til ophør

j)

regler, der skal gælde mellem tilstødende transmissionssystemoperatører i tilfælde af fejl på måleudstyret

k)

regler, der skal gælde mellem de tilstødende transmissionssystemoperatører for:

i)

adgang til målingsfaciliteterne

ii)

yderligere verifikationer af målingsfaciliteterne

iii)

ændring af målingsfaciliteterne

iv)

deltagelse i kalibrerings- og vedligeholdelsesarbejde på målingsfaciliteterne.

4.   Hvis de tilstødende transmissionssystemoperatører ikke overholder deres forpligtelser i henhold til stk. 1 og 3:

a)

har den transmissionssystemoperatør, der råder over måleudstyret, ansvaret for installation, drift og vedligeholdelse af dette udstyr og for rettidigt at forelægge den anden operatør alle data om måling af gasstrømme ved sammenkoblingspunktet

b)

gælder den europæiske standard EN1776 »Gas Supply — Natural Gas Measuring Stations — Functional Requirements« i den på tidspunktet gældende version.

Artikel 8

Regler for matchningsprocessen

1.   Med hensyn til matchningsprocessen fastlægger de tilstødende transmissionssystemoperatører:

a)

de nærmere regler for matchningsprocessen under hensyntagen til aftaler om døgn-/timenomineringer, hvor dette er relevant

b)

reglerne for udveksling og behandling af de relevante data blandt de tilstødende transmissionssystemoperatører med henblik på at beregne de behandlede og bekræftede gasmængder til netbrugere og den gasgennemstrømning, der skal planlægges ved sammenkoblingspunktet/-punkterne.

2.   Nomineringer og renomineringer administreres i overensstemmelse med følgende:

a)

anvendelse af en matchningsregel skal føre til identiske bekræftede mængder for hvert par af netbrugere på hver sin side af sammenkoblingspunktet, når de behandlede mængder ikke tilpasses hinanden

b)

de tilstødende transmissionssystemoperatører kan aftale at opretholde eller gennemføre en anden matchningsregel end den mest stringente regel, forudsat at førstnævnte regel offentliggøres, og at netbrugerne opfordres til at fremsætte bemærkninger om den inden for en periode på ikke mindre end to måneder efter offentliggørelsen af matchningsreglen

c)

de tilstødende transmissionssystemoperatører angiver deres respektive roller i matchningsprocessen ved at anføre, om de er den initiativtagende eller den matchende transmissionssystemoperatør

d)

de tilstødende transmissionssystemoperatører angiver den gældende tidsplan for matchningsprocessen inden for nominerings- eller renomineringscyklussen, idet hele matchningsprocessen ikke må tage over to timer fra starten af nominerings- eller renomineringscyklussen, og tager højde for:

i)

de data, der er behov for at udveksle mellem de tilstødende transmissionssystemoperatører for at sætte dem i stand til at informere netbrugere om deres bekræftede mængder før udløbet af nominerings- eller renomineringscyklussen, herunder som minimum de i stk. 4, litra b), omhandlede data

ii)

den i punkt i) ovenfor fastlagte dataudvekslingsproces, idet det skal være muligt for de tilstødende transmissionssystemoperatører at foretage al beregning og udveksling af data præcist og rettidigt.

3.   Når de tilstødende transmissionssystemoperatører behandler nomineringer for et sammenkoblingspunkt, sikrer de, at gasstrømmen på begge sider af sammenkoblingspunktet beregnes på et ensartet grundlag under hensyntagen til eventuelle midlertidige mindskelser i kapaciteten på grund af de i artikel 6, stk. 4, omhandlede betingelser på den ene eller begge sider af sammenkoblingspunktet.

4.   I hver enkelt sammenkoblingsaftale angives følgende i bestemmelserne om dataudveksling i forbindelse med matchningsprocessen:

a)

brugen af dataudveksling mellem de tilstødende transmissionssystemoperatører med henblik på matchningsprocessen

b)

de harmoniserede oplysninger i dataudvekslingen med henblik på matchningsprocessen, der som minimum skal omfatte følgende:

i)

identifikation af sammenkoblingspunktet

ii)

netbrugerens identitet eller, hvis det er relevant, dennes portefølje

iii)

identiteten på den part, der leverer gas til eller modtager gas fra netbrugeren, eller, hvor det er relevant, dennes portefølje

iv)

start- og sluttidspunktet for den gasstrøm, som matchningen foretages for

v)

gasdøgnet

vi)

de behandlede og bekræftede mængder

vii)

gasstrømmens retning.

5.   Medmindre de tilstødende transmissionssystemoperatører aftaler andet i deres sammenkoblingsaftale, gælder følgende:

a)

Transmissionssystemoperatørerne bruger den mest stringente regel. Anvendelsen af den mest stringente regel som standard må kun begrænses, hvis betingelserne i punkt 2.2.3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 er opfyldt og dens anvendelse ville udelukke tilbuddet om uafbrydelig kapacitet fra procedurerne til håndtering af kapacitetsbegrænsninger

b)

den transmissionssystemoperatør, der råder over strømningsreguleringsudstyret, er den matchende transmissionssystemoperatør

c)

transmissionssystemoperatørerne foretager matchningsprocessen i nedenstående rækkefølge, idet de:

i)

inden for 45 minutter efter starten af nominerings- eller renomineringscyklussen sammenregner og sender de behandlede gasmængder fra den initiativtagende transmissionssystemoperatør

ii)

inden for halvanden time fra starten af nominerings- eller renomineringscyklussen sammenregner og sender de bekræftede gasmængder fra den matchende transmissionssystemoperatør

iii)

inden for to timer fra starten af nominerings- eller renomineringscyklussen sender de bekræftede gasmængder til netbrugere og planlægger de tilstødende transmissionssystemoperatørers gasstrømme på tværs af sammenkoblingspunktet. Denne procedure berører ikke de bestemmelser om mindstefrister for afbrydelser, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU) nr. 984/2013 og nærværende artikels stk. 2, litra d).

Artikel 9

Regler for tildeling af gasmængder

1.   Med hensyn til tildeling af gasmængder fastsætter de tilstødende transmissionssystemoperatører regler, der sikrer overensstemmelse mellem de tildelte mængder på begge sider af sammenkoblingspunktet.

2.   Medmindre andet er aftalt i sammenkoblingsaftalen, anvender transmissionssystemoperatørerne et driftsbalanceringsregnskab. Den transmissionssystemoperatør, der råder over måleudstyret, genberegner driftsbalanceringsregnskabet ud fra validerede mængder og sender det til den/de tilstødende transmissionssystemoperatører.

3.   Hvis der anvendes et driftsbalanceringsregnskab:

a)

tildeles gennemstrømningsforskellen et driftsbalanceringsregnskab hos de tilstødende transmissionssystemoperatører, og de tildelinger, som hver enkelt tilstødende transmissionssystemoperatør skal levere til sine netbrugere, skal svare til de bekræftede mængder

b)

holder de tilstødende transmissionssystemoperatører saldoen på deres driftsbalanceringsregnskab så tæt på nul som muligt

c)

tages der i grænserne for driftsbalanceringsregnskabet hensyn til de særlige egenskaber ved det enkelte sammenkoblingspunkt og/eller det sammenkoblede transmissionsnet, navnlig:

i)

fysiske egenskaber ved sammenkoblingspunktet

ii)

linepack-kapaciteten i hvert transmissionsnet

iii)

den samlede tekniske kapacitet ved sammenkoblingspunktet

iv)

gasstrømmenes dynamik i de sammenkoblede transmissionsnet.

Hvis de fastsatte grænser for driftsbalanceringsregnskabet nås, kan de tilstødende transmissionssystemoperatører aftale at udvide dem med henblik på at tildele mængder til netbrugerne, som svarer til deres bekræftede mængder, eller tildele forholdsmæssige mængder til dem på grundlag af den målte mængde.

4.   De tilstødende transmissionssystemoperatører kan aftale at opretholde eller gennemføre en tildelingsregel som alternativ til driftsbalanceringsregnskabet, forudsat at denne regel offentliggøres, og at netbrugerne opfordres til at fremsætte bemærkninger om den inden for en frist på ikke under to måneder efter offentliggørelse af tildelingsreglen.

Artikel 10

Procedurer for kommunikation i tilfælde af ekstraordinære hændelser

1.   De tilstødende transmissionssystemoperatører sikrer, at der fastlægges procedurer for kommunikation, som letter hurtig og samtidig kommunikation i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Medmindre andet aftales, foregår kommunikationen mellem de involverede transmissionssystemoperatører mundtligt på engelsk til information efterfulgt af en skriftlig bekræftelse i elektronisk form.

2.   Den transmissionssystemoperatør, der berøres af en ekstraordinær hændelse, pålægges som minimum at underrette sine netbrugere med hensyn til dette stykkes litra b) og c), hvis der er tale om en potentiel indvirkning på deres bekræftede mængder, og den/de tilstødende transmissionssystemoperatør(er) med hensyn til dette stykkes litra a) og c) om forekomsten af en sådan ekstraordinær hændelse samt at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger om:

a)

den mulige indvirkning på mængden og kvaliteten af den gas, der kan transporteres via sammenkoblingspunktet

b)

den mulige indvirkning på de bekræftede mængder til de netbrugere, der er aktive ved det/de pågældende sammenkoblingspunkter

c)

den forventede og faktiske afslutning af den ekstraordinære hændelse.

3.   Denne artikel berører ikke bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (8) og dens gennemførelsesretsakter.

Artikel 11

Bilæggelse af tvister i tilknytning til sammenkoblingsaftaler

1.   De tilstødende transmissionssystemoperatører bestræber sig på at løse eventuelle tvister, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med sammenkoblingsaftalen, i mindelighed, ligesom de i aftalen anfører en mekanisme til bilæggelse af tvister, som ikke kan bilægges i mindelighed.

Mekanismen til bilæggelse af tvister omfatter som minimum en angivelse af:

a)

gældende lovgivning og

b)

den kompetente domstol eller betingelserne og vilkårene for udpegelse af eksperter enten inden for rammerne af et institutionelt forum eller på ad hoc-basis, eventuelt ved brug af voldgift.

Hvis voldgift anvendes til bilæggelse af tvister, gælder bestemmelserne i konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftsafgørelser.

2.   Hvis der ikke træffes aftale om en mekanisme til bilæggelse af tvister, gælder bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 (10).

Artikel 12

Procedure for ændringer

1.   De tilstødende transmissionssystemoperatører fastlægger en gennemskuelig og detaljeret procedure for ændring af deres sammenkoblingsaftale, som iværksættes på baggrund af en skriftlig underretning fra en af transmissionssystemoperatørerne.

2.   Hvis de tilstødende transmissionssystemoperatører ikke formår at indgå en aftale om proceduren for ændringer, kan de bruge de mekanismer til bilæggelse af tvister, som opstilles i overensstemmelse med artikel 11.

KAPITEL III

ENHEDER

Artikel 13

Fælles enheder

1.   Alle transmissionssystemoperatører bruger de fælles enheder, der fastsættes i denne artikel, ved enhver dataudveksling og offentliggørelse af data i relation til forordning (EF) nr. 715/2009.

2.   For parametrene tryk, temperatur, mængde, øvre brændværdi, energi og Wobbe-indeks bruger transmissionssystemoperatørerne:

a)

tryk: bar

b)

temperatur: °C (grader Celsius)

c)

mængde: m3

d)

øvre brændværdi: kWh/m3

e)

energi: kWh (baseret på øvre brændværdi)

f)

Wobbe-indeks: kWh/m3 (baseret på øvre brændværdi)

Med hensyn til tryk angiver transmissionssystemoperatørerne, om der er tale om absolut tryk (bar (a)) eller manometertryk (bar (g)).

Referencebetingelserne for volumen er 0 °C og 1,01325 bar (a). Hvad angår øvre brændværdi, energi og Wobbe-indeks, er standardreferencetemperaturen ved forbrænding 25 °C.

Når transmissionssystemoperatører formidler oplysninger om mængde, øvre brændværdi og Wobbe-indeks, skal de angive referencebetingelserne for disse værdiers beregning.

3.   I tilfælde, hvor en medlemsstat kun er sammenkoblet med én anden medlemsstat, kan de tilstødende transmissionssystemoperatører og de parter, som de kommunikerer med, aftale fortsat at anvende andre referencebetingelser for udveksling af data i relation til forordning (EF) nr. 715/2009, forudsat at det godkendes af deres nationale regulerende myndigheder.

Artikel 14

Yderligere enheder

Transmissionssystemoperatørerne og de parter, som de kommunikerer med i relation til forordning (EF) nr. 715/2009, kan aftale, at de, ud over de fælles enheder, bruger yderligere enheder eller referencebetingelser til dataudveksling eller offentliggørelse af data. I så fald konverteres referencebetingelserne på basis af gassens faktiske sammensætning. Hvis der ikke findes relevante data om gassens sammensætning, skal de anvendte omregningsfaktorer harmonere med bilaget på grundlag af EN ISO 13443 »Naturgas — Standardreferencebetingelser« i den på tidspunktet gældende udgave.

KAPITEL IV

GASKVALITET OG LUGTTILSÆTNING

Artikel 15

Afhjælpning af handelsrestriktioner på tværs af grænserne, der skyldes forskelle i gaskvaliteten

1.   Transmissionssystemoperatørerne samarbejder for at undgå handelsrestriktioner på tværs af grænserne, der skyldes forskelle i gaskvaliteten. Disse foranstaltninger, som operatørerne iværksætter og gennemfører i forbindelse med den almindelige drift, kan bl.a. omfatte swapping og sammenblanding.

2.   Hvis en begrænsning af den grænseoverskridende samhandel, der skyldes forskelle i gaskvaliteten, ikke kan undgås af de pågældende transmissionssystemoperatører og anerkendes af de nationale regulerende myndigheder, kan disse myndigheder pålægge operatørerne inden for tolv måneder at gennemføre foranstaltningerne under litra a) til e) i den nævnte rækkefølge:

a)

samarbejde om at udforme teknisk gennemførlige løsninger, som skal fjerne den pågældende begrænsning, uden at der ændres ved specifikationerne for gaskvaliteten, som kan omfatte forpligtelser med hensyn til gasstrømme og behandling af gas

b)

foretage en fælles cost-benefit-analyse af de teknisk gennemførlige løsninger for at udpege økonomisk effektive løsninger med en udspecificering af omkostningerne og fordelene hos de forskellige kategorier af berørte parter

c)

beregne et overslag over den tid, det tager at gennemføre hver mulig løsning

d)

foretage en offentlig høring om de udpegede gennemførlige løsninger og tage hensyn til resultaterne af denne høring

e)

udarbejde et fælles forslag til fjernelse af den udpegede begrænsning, som omfatter tidsrammerne for gennemførelse og er baseret på cost-benefit-analysen og resultaterne af den offentlige høring, og forelægge dette forslag for deres respektive nationale regulerende myndigheder med henblik på godkendelse og for de andre berørte medlemsstaters kompetente nationale myndigheder til orientering.

Hvis de berørte transmissionssystemoperatører ikke når til enighed om en løsning, underretter hver enkelt operatør straks sin nationale regulerende myndighed.

3.   Før de enkelte nationale regulerende myndigheder træffer en beslutning i medfør af stk. 2, litra e), fører de samråd med de nationale regulerende myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater. De nationale regulerende myndigheder tager i deres beslutning hensyn til holdningen hos de tilstødende nationale regulerende myndigheder for at sikre en samordnet beslutning, der bygger på en fælles aftale.

Artikel 16

Overvågning af gaskvaliteten på kort sigt — offentliggørelse af data

Transmissionssystemoperatører skal på deres websted mindst én gang i timen i løbet af gasdøgnet for hvert sammenkoblingspunkt offentliggøre Wobbe-indekset og den øvre brændværdi for gas, der strømmer direkte ind i deres transmissionsnet ved alle fysiske sammenkoblingspunkter. ENTSO for gas offentliggør på sin EU-dækkende centrale platform, som er oprettet i medfør af punkt 3.1.1, nr. 1, litra h), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, et link til de relevante oplysninger på transmissionssystemoperatørernes websteder.

Artikel 17

Udveksling af oplysninger om udsving i gaskvaliteten på kort sigt

1.   Ud over sammenkoblingspunkter finder denne artikel anvendelse på andre punkter i transmissionsnet, hvor gaskvaliteten måles.

2.   En transmissionssystemoperatør kan vælge at sende oplysninger om udsving i gaskvaliteten til en eller flere af følgende parter:

a)

slutkunder, som er koblet direkte til transmissionssystemoperatørens net, og hvis driftsprocesser påvirkes negativt af ændringer i gaskvaliteten, eller netbrugere, der handler på vegne af en slutkunde, hvis driftsprocesser påvirkes negativt af ændringer i gaskvaliteten, hvor et direkte kontraktforhold mellem en transmissionssystemoperatør og dennes direkte tilkoblede slutkunder ikke er omfattet af nationale bestemmelser

b)

distributionssystemoperatører, der er koblet direkte til transmissionssystemoperatørens net, og som har slutkunder, hvis driftsprocesser påvirkes negativt i ændringer af gaskvaliteten

c)

lagerfacilitetsoperatører, som er koblet direkte til transmissionssystemoperatørens net, og hvis driftsprocesser påvirkes negativt af ændringer i gaskvaliteten.

3.   Hver transmissionssystemoperatør:

a)

udarbejder og ajourfører en fortegnelse over parter, der er berettiget til at modtage vejledende oplysninger om gaskvalitet

b)

samarbejder med de parter, der er anført i ovennævnte fortegnelse, for at vurdere:

i)

hvilke relevante oplysninger om gaskvalitetsparametre, der skal formidles

ii)

hvor hyppigt disse oplysninger skal formidles

iii)

fristen for formidling af oplysningerne

iv)

formidlingsmetoden.

4.   Bestemmelserne i stk. 3 må ikke pålægge transmissionssystemoperatører en forpligtelse til at installere ekstra udstyr til måling eller udarbejdelse af prognoser, medmindre den nationale regulerende myndighed i øvrigt kræver det. De i denne artikels stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede oplysninger formidles i form af transmissionssystemoperatørens bedste skøn på et givet tidspunkt og til intern brug hos modtageren af oplysningerne.

Artikel 18

Overvågning af gaskvaliteten i transmissionssystemerne på længere sigt

1.   ENTSO for gas offentliggør hvert andet år en langsigtet prognose for overvågningen af gaskvaliteten i transmissionssystemerne for at afdække potentielle tendenser med hensyn til gaskvalitetsparametre og mulige variationer inden for de næste ti år. Den første langsigtede prognose for overvågningen af gaskvaliteten offentliggøres sammen med den tiårige europæiske netudviklingsplan 2017.

2.   Prognosen baseres på de data, der indsamles inden for rammerne af det regionale samarbejde, som er etableret inden for ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009.

3.   Prognosen for overvågning af gaskvaliteten på længere sigt omfatter som minimum Wobbe-indekset og den øvre brændværdi. Yderligere gaskvalitetsparametre kan medtages efter samråd med de i stk. 8 omhandlede berørte parter.

4.   I prognosen for overvågning af gaskvaliteten på længere sigt udpeges potentielle nye forsyningskilder ud fra et gaskvalitetsperspektiv.

5.   For at fastsætte referenceværdier for gaskvalitetsparametrene for de forskellige forsyningskilder, der skal bruges i prognosen, analyseres data fra de foregående år. Disse data kan erstattes af data indsamlet i forbindelse med den i stk. 8 omhandlede høring af de berørte parter.

6.   For hver gaskvalitetsparameter, der tages i betragtning, og for hver region skal analysen vise det område, inden for hvilket der sandsynligvis vil forekomme en udvikling i parameteren.

7.   Prognosen for overvågning af gaskvaliteten på længere sigt skal være i overensstemmelse med og tilpasses den tiårige europæiske netudviklingsplan, som sideløbende udarbejdes af ENTSO for gas.

8.   Høringen af de berørte parter i forbindelse med den tiårige europæiske netudviklingsplan udvides med et punkt om gaskvalitet. Gennem denne proces tilskyndes de berørte parter til at forelægge ENTSO for gas deres synspunkter om udviklingen i forsyningskildernes gaskvalitetsparametre.

Artikel 19

Afhjælpning af handelsrestriktioner på tværs af grænserne, der skyldes forskellig praksis med hensyn til lugttilsætning

1.   Hvis en begrænsning af den grænseoverskridende samhandel, der skyldes forskellig praksis med hensyn til lugttilsætning, ikke kan undgås af de pågældende transmissionssystemoperatører og anerkendes af de nationale myndigheder, kan disse myndigheder pålægge operatørerne inden for et halvt år at indgå en aftale, som kan omfatte forpligtelser med hensyn til swapping og gasstrømme, for at afhjælpe begrænsningen. De pågældende tilstødende transmissionssystemoperatører forelægger aftalen for deres nationale myndigheder med henblik på godkendelse.

2.   Hvis der ikke kan indgås en aftale mellem de pågældende transmissionssystemoperatører inden for den i stk. 1 omhandlede periode på et halvt år, eller hvis de nationale myndigheder er enige om, at de berørte tilstødende transmissionssystemoperatørers foreslåede aftale ikke er tilstrækkelig effektiv til at fjerne den udpegede begrænsning, udarbejder de pågældende transmissionssystemoperatører i samarbejde med de nationale myndigheder inden for det følgende år en detaljeret plan, hvori de fastlægger den mest omkostningseffektive metode til at fjerne begrænsningen ved det pågældende grænseoverskridende sammenkoblingspunkt.

3.   Med det formål at opfylde forpligtelserne i stk. 2 følger de pågældende transmissionssystemoperatører nedenstående trin i den nævnte rækkefølge, idet de:

a)

udarbejder løsningsmodeller for at fjerne begrænsningen ved at udpege og vurdere

i)

et skifte i retning af grænseoverskridende tilførsel af gas, der ikke er tilsat lugtstof

ii)

den potentielle fysiske tilførsel af gas, der er tilsat lugtstof, til transmissionsnettet til gas, som ikke er tilsat lugtstof, eller dele heraf og sammenkoblede efterfølgende systemer

iii)

et acceptabelt lugtstofniveau for grænseoverskridende tilførsel af gas.

b)

i fællesskab foretager en cost-benefit-analyse af de teknisk gennemførlige løsningsmodeller for at fastlægge økonomisk effektive løsninger. Ved denne analyse skal der:

i)

tages hensyn til sikkerhedsniveauet

ii)

medtages oplysninger om de planlagte mængder af gas, der skal transporteres, og nærmere oplysninger om omkostninger til nødvendige infrastrukturinvesteringer

iii)

foretages en udspecificering af omkostningerne og fordelene hos de forskellige kategorier af berørte parter

c)

beregner et overslag over den tid, det tager at gennemføre hver mulig løsning

d)

gennemfører en offentlig høring og tager hensyn til resultaterne af denne

e)

forelægger de gennemførlige løsninger, herunder mekanismerne til dækning af omkostningerne og tidsplanen for gennemførelse, for de nationale myndigheder med henblik på godkendelse.

Når en løsning er godkendt af de nationale myndigheder, gennemføres den i overensstemmelse med den i litra e) omhandlede tidsplan.

4.   Hvis de nationale myndigheder ikke godkender nogen løsning, der forelægges i henhold til stk. 3, litra e), inden for seks måneder fra forelæggelsen, eller hvis de pågældende transmissionssystemoperatører ikke foreslår en løsning inden for den i stk. 2 nævnte tidsfrist på tolv måneder, gennemføres et skifte i retning af grænseoverskridende tilførsel af gas, der ikke er tilsat lugtstof, inden for en tidsramme, der skal godkendes af de nationale myndigheder, og som ikke må overstige fire år. Efter et fuldstændigt teknisk skifte til gas, som ikke er tilsat lugtstof, accepterer transmissionssystemoperatørerne teknisk uundgåelige niveauer af gradvis faldende restmængder af lugtstoffer i den grænseoverskridende gastilførsel.

KAPITEL V

DATAUDVEKSLING

Artikel 20

Almindelige bestemmelser

1.   I dette kapitel forstås ved »modparter« netbrugere, der er aktive ved:

a)

sammenkoblingspunkter eller

b)

både sammenkoblingspunkter og virtuelle handelssteder.

2.   De i punkt 2.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013, Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014, Kommissionens forordning (EU) nr. 1227/2011 og nærværende forordning omhandlede krav til dataudveksling mellem transmissionssystemoperatører og mellem transmissionssystemoperatører og deres modparter opfyldes gennem fælles dataudvekslingsløsninger som angivet i artikel 21.

Artikel 21

Fælles dataudvekslingsløsninger

1.   Afhængig af dataudvekslingskravene i artikel 20, stk. 2, kan en eller flere af følgende typer dataudveksling gennemføres og anvendes:

a)   Dokumentbaseret dataudveksling: Dataene skrives ind i en fil og udveksles automatisk mellem de respektive it-systemer.

b)   Integreret dataudveksling: Dataene udveksles mellem to applikationer direkte på de respektive it-systemer.

c)   Interaktiv dataudveksling: Dataene udveksles interaktivt gennem en internetapplikation i en browser.

2.   De fælles dataudvekslingsløsninger omfatter protokollen, dataformatet og nettet. Følgende fælles dataudvekslingsløsninger bruges for hver af dataudvekslingstyperne i stk. 1:

a)

Dokumentbaseret dataudveksling:

i)

protokol: AS4

ii)

dataformat: Edig@s-XML eller et tilsvarende dataformat, som sikrer det samme interoperabilitetsniveau. ENTSO for gas skal offentliggøre et sådant tilsvarende dataformat.

b)

Integreret dataudveksling:

i)

protokol: HTTP/S-SOAP

ii)

dataformat: Edig@s-XML eller et tilsvarende dataformat, som sikrer det samme interoperabilitetsniveau. ENTSO for gas skal offentliggøre et sådant tilsvarende dataformat.

c)

For interaktiv dataudveksling er protokollen HTTP/S.

For alle dataudvekslingstyper angivet i litra a) til c) er nettet Internettet.

3.   Hvis der konstateres et potentielt behov for at ændre den fælles dataudvekslingsløsning, bør ENTSO for gas, enten på eget initiativ eller på anmodning fra ACER, vurdere de relevante tekniske løsninger og foretage en cost-benefit-analyse af eventuelle nødvendige ændringer, herunder en analyse af de årsager, der gør en teknologisk videreudvikling nødvendig. ENTSO for gas gennemfører en offentlig høring med deltagelse af alle de berørte parter og fremlægger bl.a. resultaterne af vurderingen og eventuelle forslag på grundlag af den cost-benefit-analyse, der er foretaget.

Hvis en ændring af de fælles dataudvekslingsløsninger betragtes som nødvendig, fremlægger ENTSO for gas et forslag for ACER i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 i forordning (EF) nr. 715/2009.

Artikel 22

Sikkerheden ved dataudvekslingssystemet og adgangen til det

1.   Den enkelte transmissionssystemoperatør og dennes modpart har ansvaret for at sikre, at der træffes passende sikringsforanstaltninger. Navnlig skal de:

a)

sikre kommunikationskæden for at opnå sikker og pålidelig kommunikation, herunder sikring af fortrolighed ved kryptering, integritet og garanti for ægthed i kraft af afsenderens underskrift samt uafviselighed i forbindelse med underskrevne bekræftelser

b)

træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til it-infrastruktur

c)

straks underrette de øvrige parter, som de kommunikerer med, om enhver form for uautoriseret adgang, som er eller kan være forekommet på vedkommendes eget system.

2.   Den enkelte transmissionssystemoperatør har ansvaret for at sikre, at vedkommendes system er tilgængeligt, og skal:

a)

træffe passende foranstaltninger for at forhindre, at en fejl ved et enkelt punkt gør dataudvekslingssystemet utilgængeligt, herunder frem til netværksforbindelserne hos internetudbydere

b)

indhente passende tjenesteydelser og support fra deres internetudbyder(e)

c)

holde nedetiden pga. planlagt it-vedligeholdelse på et minimum og underrette deres modparter i rette tid før planlagte driftsafbrydelser.

Artikel 23

Gennemførelse af de fælles dataudvekslingsløsninger

1.   Afhængig af dataudvekslingskravene i artikel 20, stk. 2), stiller transmissionssystemoperatørerne de fælles dataudvekslingsløsninger som fastlagt i artikel 21 til rådighed og anvender disse.

2.   Hvis dataudvekslingsløsninger mellem en transmissionssystemoperatør og dennes modparter er på plads på dagen for denne forordnings ikrafttræden, og forudsat at de eksisterende dataudvekslingsløsninger er forenelige med artikel 22 og med dataudvekslingskravene i artikel 20, stk. 2, kan de eksisterende dataudvekslingsløsninger fortsat anvendes efter samråd med netbrugerne, og forudsat at løsningerne godkendes af den nationale regulerende myndighed i transmissionssystemoperatørens hjemland.

Artikel 24

Udviklingsproces for fælles redskaber til drift af nettet

1.   ENTSO for gas vedtager for hvert dataudvekslingskrav i artikel 20, stk. 2, et fælles redskab til drift af nettet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 715/2009 og offentliggør det på sit websted. Et fælles redskab til drift af nettet specificerer den fælles dataudvekslingsløsning, der er relevant for det enkelte dataudvekslingskrav. Et fælles redskab til drift af nettet kan også omfatte specifikationer af driftskrav, versionsstyring og retningslinjer for gennemførelse.

2.   ENTSO for gas udarbejder en gennemsigtig proces til udvikling af alle fælles redskaber til drift af nettet. ENTSO for gas gennemfører en høring for hvert enkelt fælles redskab til drift af nettet.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Tilsyn med gennemførelsen

1.   Senest den 30. september 2016 skal ENTSO for gas have ført tilsyn med og analyseret, hvordan transmissionssystemoperatørerne har gennemført kapitel II til V i nærværende forordning, i overensstemmelse med dets overvågnings- og rapporteringsforpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 8 og 9, i forordning (EF) nr. 715/2009, ligesom ENTSO for gas forelægger agenturet alle de oplysninger, der er nødvendige for, at agenturet kan overholde sine forpligtelser i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009.

2.   Senest den 31. juli 2016 tilsender transmissionssystemoperatørerne ENTSO for gas alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ENTSO for gas kan overholde sine forpligtelser i medfør af stk. 1.

Artikel 26

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016 med forbehold af artikel 5.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (EUT L 330 af 16.12.2009, s. 10).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 5).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 15).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6).


BILAG

Omregningsfaktorer for referencebetingelser

Referencetemperatur i °C (forbrænding, mængde)

25/20 til 25/0

25/20 til 15/15

25/20 til 0/0

25/0 til 15/15

25/0 til 0/0

15/15 til 0/0

Faktisk øvre brændværdi baseret på mængde

1,0738

1,0185

1,0766

0,9486

1,0026

1,0570

Faktisk nedre brændværdi baseret på mængde

1,0738

1,0176

1,0741

0,9477

1,0003

1,0555

Faktisk Wobbe-indeks

1,0736

1,0185

1,0764

0,9487

1,0026

1,0569

Kilde: EN ISO 13443 »Natural gas — Standard reference conditions«


Top