EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0535

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/535 af 27. marts 2015 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at ratificere konventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (meddelt under nummer C(2015) 1994)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/535/oj

31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/152


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/535

af 27. marts 2015

om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at ratificere konventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag

(meddelt under nummer C(2015) 1994)

(Kun den danske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2006/325/EF af 27. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1), særlig artikel 1a,

under henvisning til anmodning fremsat af Kongeriget Danmark (i det følgende benævnt »Danmark«) ved skrivelse af 5. august 2013,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (2) (»aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark«) skal Danmark afholde sig fra at indgå internationale aftaler, som kan berøre eller ændre anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 (3), medmindre det sker med Den Europæiske Unions samtykke, og der er fundet tilfredsstillende ordninger med hensyn til forholdet mellem aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark på den ene side og den pågældende internationale aftale på den anden side.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark, meddelte Danmark ved skrivelse af 14. januar 2009 Kommissionen sin beslutning om at gennemføre indholdet af Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 (4) for så vidt som forordning (EF) nr. 44/2001 (5) derved ændres. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark affødte den danske meddelelse gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og Den Europæiske Union. Forordning (EF) nr. 4/2009 udgør således, for så vidt som den ændrer forordning (EF) nr. 44/2001, en ændring til aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark og betragtes som et bilag knyttet hertil.

(3)

Den 5. august 2013 anmodede Danmark om Den Europæiske Unions samtykke til den foreslåede ratifikation af konventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (i det følgende benævnt »underholdsbidragskonventionen«).

(4)

De af underholdsbidragskonventionen regulerede områder er også omfattet af forordning (EF) nr. 4/2009, hvorfor konventionen berører denne forordning. Den Europæiske Unions samtykke til, at Danmark ratificerer underholdsbidragskonventionen er derfor nødvendigt for så vidt som konventionen berører forordning (EF) nr. 4/2009, hvorved forordning (EF) nr. 44/2001 ændres.

(5)

I overensstemmelse med artikel 1a i afgørelse 2006/325/EF, som ændret ved Rådets afgørelse 2009/942/EF (6), skal Kommissionen med henblik på at anvende artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark, inden den træffer afgørelse om at give Den Europæiske Unions samtykke, vurdere, om den internationale aftale, Danmark påtænker at indgå, ikke vil gøre aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark ineffektiv og ikke vil underminere den korrekte anvendelse af den ordning, der er indført ved aftalens bestemmelser.

(6)

Den Europæiske Union undertegnede underholdsbidragskonventionen på grundlag af Rådets afgørelse 2011/220/EU (7). Den Europæiske Union indgik underholdsbidragskonventionen på grundlag af Rådets afgørelse 2011/432/EU (8). Godkendelsesinstrumentet blev deponeret den 9. april 2014 efter ændringen af bilagene til afgørelse 2011/432/EU (9).

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af ovennævnte rådsafgørelser, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Det vil udelukkende blive bundet af underholdsbidragskonventionen som en særskilt kontraherende part.

(8)

Under disse omstændigheder og henset til, at konventionen trådte i kraft den 1. august 2014 i alle Unionens medlemsstater, undtagen Danmark, er Kommissionen af den opfattelse, at Danmarks ratificering af underholdsbidragskonventionen ikke vil gøre aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark ineffektiv og ikke vil underminere den korrekte anvendelse af den ordning, der er indført ved dens bestemmelser. Danmarks ratificering af underholdsbidragskonventionen vil desuden ikke berøre de betingelser, på hvilke Den Europæiske Union selv tiltrådte denne konvention.

(9)

Den Europæiske Union bør derfor bemyndige Danmark at ratificere underholdsbidragskonventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen bemyndiger Danmark til at ratificere konventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Věra JOUROVÁ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 120 af 5.5.2006, s. 22.

(2)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1).

(5)  EUT L 149 af 12.6.2009, s. 80.

(6)  Rådets afgørelse 2009/942/EF af 30. november 2009 om ændring af afgørelse 2006/325/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 331 af 16.12.2009, s. 24).

(7)  Rådets afgørelse 2011/220/EU af 31. marts 2011 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer (EUT L 93 af 7.4.2011, s. 9).

(8)  Rådets afgørelse 2011/432/EU af 9. juni 2011 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 39).

(9)  Rådets afgørelse 2014/218/EU af 9. april 2014 om ændring af bilag I, II og III til afgørelse 2011/432/EU om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (EUT L 113 af 16.4.2014, s. 1).


Top