Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/500 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes godkendelse af anvendelsen af en matchtilpasning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF EØS-relevant tekst

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/500

af 24. marts 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes godkendelse af anvendelsen af en matchtilpasning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 86, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 77b i direktiv 2009/138/EF gør det muligt for forsikrings- og genforsikringsselskaber at anvende en matchtilpasning på den relevante risikofrie rentekurve, såfremt der er indhentet forhåndsgodkendelse hos tilsynsmyndighederne, når visse betingelser er opfyldt. Der skal fastsættes regler vedrørende de procedurer, der skal følges for godkendelse af anvendelsen af en matchtilpasning.

(2)

For at en ansøgning kan betragtes som fuldstændig, bør den omfatte alle relevante oplysninger, der er nødvendige for tilsynsmyndighedernes vurdering og afgørelse. For at skabe et harmoniseret grundlag for tilsynsmyndighedernes vurdering og afgørelse bør en ansøgning indeholde dokumentation for, at hver af de betingelser, der er fastsat i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF, er opfyldt.

(3)

Ansøgningen om en matchtilpasning er en strategisk beslutning, der træffes med henblik på risikostyring og kapitalplanlægning. På grund af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganets ultimative ansvar for overholdelse, jf. artikel 40 i direktiv 2009/138/EF, bør dets inddragelse i beslutningsprocessen vedrørende ansøgningen overvejes nøje.

(4)

Ud over artikel 77b indeholder direktiv 2009/138/EF andre krav i artikel 44, 45 og 77c, som finder anvendelse på alle forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der anvender en matchtilpasning. En ansøgning bør derfor omfatte dokumentation for, at alle disse krav vil blive opfyldt, hvis der meddeles godkendelse.

(5)

De procedurer, der skal følges for godkendelse af matchtilpasningen, omfatter løbende kommunikation mellem tilsynsmyndighederne og forsikrings- og genforsikringsselskaberne. Dette omfatter kommunikation, inden den formelle ansøgning indsendes til tilsynsmyndighederne og, efter at en ansøgning er blevet godkendt, i forbindelse med tilsynsprocessen. En sådan løbende kommunikation er nødvendig for at sikre, at tilsynsmæssige vurderinger er baseret på relevante og ajourførte oplysninger og dokumentation.

(6)

For at sikre en gnidningsløs og effektiv proces bør tilsynsmyndighederne have mulighed for at anmode om, at forsikrings- og genforsikringsselskaber foretager ændringer af en ansøgning for at løse problemer, hvor den forelagte dokumentation er utilstrækkelig til at påvise, at de relevante betingelser i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF er opfyldt, inden de afgør, om ansøgningen skal godkendes eller afvises.

(7)

Ud over at vurdere den dokumentation, der indgår i en ansøgning, bør tilsynsmyndighederne også overveje andre faktorer, som er relevante, når det skal afgøres, om kravene i direktiv 2009/138/EF er opfyldt.

(8)

Da matchende porteføljer kan forvaltes på en going concern-basis, bør selskaber, der har fået tilladelse til at anvende en matchtilpasning til værdiansættelse af de tilsvarende forpligtelser, også kunne anvende denne tilpasning til værdiansættelse af fremtidige forsikringsforpligtelser, i det omfang at disse forpligtelser og aktiverne, der matcher dem, har de samme kendetegn som de forpligtelser og aktiver, der indgår i den oprindelige matchende portefølje, og følgelig medfører de samme risici for det pågældende selskab.

(9)

På grund af den indbyrdes afhængighed mellem forskellige godkendelsesansøgninger i henhold til direktiv 2009/138/EF bør forsikrings- eller genforsikringsselskabet, når det ansøger om godkendelse af en matchtilpasning, underrette tilsynsmyndigheden om andre ansøgninger vedrørende elementer omhandlet i artikel 308a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, der er under behandling eller forventes behandlet inden for de næste seks måneder. Et sådant krav er nødvendigt for at sikre, at tilsynsmæssige vurderinger er baseret på gennemsigtige og objektive oplysninger.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(11)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (2).

(12)

For at øge retssikkerheden om tilsynsordningen i den i artikel 308a i direktiv 2009/138/EF omhandlede indfasningsperiode, som påbegyndes den 1. april 2015, er det vigtigt at sikre, at denne forordning træder i kraft hurtigst muligt, det vil sige dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgning om anvendelse af en matchtilpasning

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ansøger om at kunne anvende en matchtilpasning, skal indsende en skriftlig ansøgning til forudgående godkendelse hos tilsynsmyndighederne.

2.   Ansøgningen skal indgives på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har sit hovedsæde, eller på et sprog, som tidligere er aftalt med tilsynsmyndigheden, og skal mindst indeholde de oplysninger, der kræves i artikel 3 til 6 i denne forordning.

3.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal sikre, at ansøgningen omfatter alle andre relevante oplysninger, som efter deres mening kan være nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering og afgørelse. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for forsikrings- eller genforsikringsselskabets interne beslutningsproces vedrørende ansøgningen.

4.   Hvis der indsendes en ansøgning for mere end én portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, skal ansøgningen indeholde de beviser, som kræves i denne forordnings artikel 3 til 6, særskilt for hver portefølje, som er omfattet af ansøgningen.

Artikel 2

Indhold af ansøgningen vedrørende den tilknyttede aktivportefølje

For så vidt angår den tilknyttede aktivportefølje, som kræves i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF, skal ansøgningen mindst omfatte følgende:

a)

bevis for, at den tilknyttede aktivportefølje opfylder alle de relevante betingelser i artikel 77b, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

b)

oplysninger om aktiverne i den tilknyttede aktivportefølje, der skal bestå af nærmere oplysninger om aktiverne, post for post, samt den procedure, der anvendes til at opdele sådanne aktiver efter aktivklasse, kreditkvalitet og varighed ved beregningen af den grundlæggende spread, der er omhandlet i artikel 77c, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF

c)

en beskrivelse af den proces, der anvendes til at opretholde den tilknyttede aktivportefølje i overensstemmelse med artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF, herunder processen for opretholdelse af beregningen af forventede cash flows, hvor disse har undergået væsentlige forandringer.

Artikel 3

Indhold af ansøgningen vedrørende porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser

For så vidt angår porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, som matchtilpasningen skal anvendes på, skal ansøgningen mindst omfatte følgende:

a)

bevis for, at forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne opfylder alle kriterierne i artikel 77b, stk. 1, litra d), e), g) og j), i direktiv 2009/138/EF

b)

hvis mortality risk (risiko forbundet med en stigning i dødelighedsintensiteten) er til stede, kvantitative beviser for, at det bedste skøn over porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser ikke stiger med mere end 5 % under det mortality risk-stress, der er nærmere beskrevet i artikel 52 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3).

Artikel 4

Indhold af den skriftlige ansøgning vedrørende cash flow-matching og forvaltning af porteføljen

For så vidt angår cash flow-matching og forvaltning af den relevante portefølje af forpligtelser og den tilknyttede aktivportefølje, skal ansøgningen mindst indeholde følgende:

a)

kvantitative beviser for, at kriterierne i artikel 77b, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF er opfyldt, herunder en kvantitativ og kvalitativ vurdering af, hvorvidt eventuelle misforhold giver anledning til væsentlige risici i forhold til de risici, der er forbundet med den forsikringsvirksomhed, som det er hensigten at anvende matchtilpasningen på

b)

beviser for, at passende procedurer vil være til rådighed til på effektiv vis at klassificere, organisere og forvalte porteføljen af forpligtelser og den tilknyttede aktivportefølje separat fra selskabets andre aktiviteter, og at sikre, at de tilknyttede aktiver ikke vil blive anvendt til at dække tab, der hidrører fra selskabets øvrige aktiviteter, jf. artikel 77b, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF

c)

beviser for den måde, hvorpå kapitalgrundlaget vil blive justeret, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for at afspejle eventuelle reducerede muligheder for overførsel

d)

beviser for, hvordan solvenskapitalkravet (SCR) vil blive justeret for på passende vis at afspejle eventuelle reducerede muligheder for risikospredning. Hvor det er relevant, omfatter det beviser for overholdelse af artikel 216, 217 og 234 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Når forsikrings- eller genforsikringsselskaber agter at beregne solvenskapitalkravet ved hjælp af en intern model, men ikke har opnået den nødvendige godkendelse fra tilsynsmyndighederne, indgives den dokumentation, der kræves i henhold til dette stykke, på grundlag af det resultat, der er beregnet ved hjælp af standardformlen og den ikke-godkendte interne model.

Artikel 5

Supplerende indhold af den skriftlige ansøgning

Ud over oplysningerne i denne forordnings artikel 3 og 4 skal ansøgningen ligeledes omfatte følgende:

a)

bekræftelse af, at betingelserne i artikel 77b, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF vil blive opfyldt, hvis tilsynsmyndighederne godkender anvendelsen af en matchtilpasning

b)

den likviditetsplan, der kræves i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

c)

de vurderinger, der kræves i henhold til artikel 44, stk. 2a, litra b), i direktiv 2009/138/EF

d)

de vurderinger, der kræves i henhold til artikel 45, stk. 2a, i direktiv 2009/138/EF

e)

en detaljeret beskrivelse og demonstration af den beregningsproces, som anvendes til at bestemme matchtilpasningen i overensstemmelse med kravene i artikel 77c i direktiv 2009/138/EF

f)

en liste over de øvrige ansøgninger, der er indgivet eller inden for de næste seks måneder forventes indgivet af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med henblik på godkendelse af et af de elementer under indfasning, der er omhandlet i artikel 308a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 6

Vurdering af ansøgningen

1.   Tilsynsmyndigheden bekræfter modtagelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets ansøgning.

2.   Tilsynsmyndigheden betragter en ansøgning som fuldstændig, hvis den indeholder alle de beviser, der kræves i artikel 2 til 5 i denne forordning.

3.   Tilsynsmyndigheden bekræfter, om ansøgningen er fuldstændig senest 30 dage efter datoen for modtagelsen.

4.   Hvis tilsynsmyndigheden finder, at ansøgningen ikke er fuldstændig, underretter den straks forsikrings- eller genforsikringsselskabet om, at godkendelsesperioden ikke er begyndt, og angiver, hvorfor ansøgningen ikke anses for at være fuldstændig.

5.   Tilsynsmyndigheden sikrer, at den tager stilling til ansøgningen senest seks måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning.

6.   Hvis tilsynsmyndigheden har bekræftet, at en ansøgning er fuldstændig, skal dette ikke forhindre denne i at anmode om supplerende oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dens vurdering. I anmodningen specificeres det, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige, og årsagerne til anmodningen.

7.   Vurderingen af ansøgningen skal omfatte løbende kommunikation med forsikrings- eller genforsikringsselskabet og kan omfatte, at tilsynsmyndighederne anmoder om tilpasninger af den måde, som selskabet har til hensigt at anvende en matchtilpasning på. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at det kunne være muligt at godkende anvendelsen af en matchtilpasning, med forbehold af at der foretages tilpasninger, underretter den straks forsikrings- og genforsikringsselskabet skriftligt om de nødvendige tilpasninger.

8.   Dagene mellem datoen for tilsynsmyndighedens anmodninger om yderligere oplysninger eller tilpasninger i overensstemmelse med stk. 6 eller 7 og datoen, hvor tilsynsmyndigheden modtager sådanne oplysninger eller underretning om sådanne tilpasninger, indgår ikke i den i stk. 5 omhandlede periode på seks måneder.

9.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber sikrer, at al dokumentation gøres tilgængelig, herunder om muligt i elektronisk form, for tilsynsmyndigheden i forbindelse med hele vurderingen af ansøgningen.

10.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber underretter tilsynsmyndigheden om enhver ændring af de i ansøgningen beskrevne forhold. Hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab underretter tilsynsmyndigheden om en ændring i ansøgningen, skal denne behandles som en ny ansøgning, medmindre:

a)

ændringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheden om yderligere oplysninger eller ændringer, eller

b)

tilsynsmyndigheden finder det godtgjort, at ændringen ikke i væsentligt omfang påvirker dens vurdering af ansøgningen.

11.   Et forsikrings- eller genforsikringsselskab kan trække en ansøgning tilbage ved skriftlig underretning på et hvilket som helst tidspunkt, før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse. Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet efterfølgende genindsender ansøgningen eller indsender en ajourført ansøgning, behandler tilsynsmyndigheden denne som en ny ansøgning.

Artikel 7

Afgørelse vedrørende ansøgningen

1.   Tilsynsmyndigheden kan, når den træffer afgørelse om godkendelsen af ansøgningen, også tage hensyn til andre beviser end dem, der er anført i artikel 2-5 i denne forordning, hvis disse beviser er relevante for vurderingen af overholdelsen af betingelserne i artikel 77b, stk. 1, og artikel 77c i direktiv 2009/138/EF.

2.   Tilsynsmyndighedens afgørelse om godkendelse af ansøgningen meddeles skriftligt på samme sprog, som er anvendt i ansøgningen.

3.   Hvis der er modtaget en enkelt ansøgning for mere end én portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, kan tilsynsmyndigheden beslutte at godkende ansøgningen for kun en del af de porteføljer, der er omfattet af ansøgningen. I så fald specificeres det i den skriftlige meddelelse om afgørelsen, hvilke porteføljer af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser en matchtilpasning kan finde anvendelse på.

4.   Når tilsynsmyndigheden beslutter at afvise en ansøgning, for nogle af eller alle de porteføljer, der er omfattet af en ansøgning, anfører den klart begrundelsen for denne beslutning.

5.   Når forsikrings- eller genforsikringsselskaber er meddelt godkendelse til at anvende en matchtilpasning på en portefølje af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, anses godkendelsesafgørelsens anvendelsesområde for at dække fremtidige forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og aktiver, der tilføjes den matchende portefølje, forudsat at selskaberne kan påvise følgende:

a)

de fremtidige forpligtelser og aktiver har de samme kendetegn som de forpligtelser og aktiver, der indgår i den matchende portefølje, som er omfattet af godkendelsen

b)

den matchende portefølje opfylder fortsat de relevante betingelser i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 8

Tilsynsmyndighedens tilbagekaldelse af godkendelsen

Hvis tilsynsmyndigheden finder, at et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er meddelt godkendelse til at anvende en matchtilpasning, ikke længere opfylder betingelserne i artikel 77b, stk. 1, eller artikel 77c i direktiv 2009/138/EF, underretter den pågældende tilsynsmyndighed forsikrings- eller genforsikringsselskabet straks og redegør for arten af den manglende opfyldelse.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


Top