EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0340

Kommissionens forordning (EU) 2015/340 af 20. februar 2015 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveledercertifikater i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011 EØS-relevant tekst

EUT L 63 af 6.3.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/340

af 20. februar 2015

om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveledercertifikater i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8c, stk. 10, og artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flyveledere, samt personer og organisationer der beskæftiger sig med deres uddannelse, testning, kontrol, lægeundersøgelse og lægelige vurdering, skal opfylde de relevante væsentlige krav i bilag Vb til forordning (EF) nr. 216/2008. De bør bl.a. tildeles certifikater, når de har påvist, at de overholder de væsentlige krav.

(2)

Det europæiske certifikat har vist sig at være et effektivt middel til at anerkende og certificere kompetencer hos flyveledere, der som erhvervsgren spiller en enestående rolle med hensyn til at gøre flyvekontrollen sikker. EU-kompetencestandarden har reduceret opsplitningen på dette område og dermed bidraget til at effektivisere tilrettelæggelsen af arbejdet i lyset af vor tids tiltagende regionale samarbejde mellem luftfartstjenesteudøverne. Vedligeholdelse og forbedring af den fælles certificeringsordning for flyveledere, der arbejder i Unionen, er en vigtig del af det europæiske flyvekontrolsystem. Til dette formål bør der nu fastsættes tekniske krav og administrative procedurer angående flyveledercertifikater under hensyntagen til den nyeste tekniske viden på området.

(3)

Udøvelse af luftfartstjeneste kræver højt kvalificeret personale, bl.a. flyveledere, hvis kompetence påvises i kraft af et certifikat udstedt på grundlag af de udførlige krav, der er fastsat ved denne forordning. Den kategori, der er anført på et certifikat, bør angive, hvilken type lufttrafiktjeneste en flyveleder er beføjet til at udøve. Påtegningerne på certifikatet bør afspejle både flyvelederens særlige kompetencer og autorisationen fra de kompetente myndigheder til at udøve tjeneste for en særlig sektor, gruppe af sektorer og/eller arbejdspositioner.

(4)

De myndigheder, der fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning, bør være tilstrækkeligt uafhængige af flyveledere, når de udsteder certifikater og forlænger gyldigheden af påtegninger, eller når de inddrager eller tilbagekalder certifikater, kategorier eller påtegninger i tilfælde, hvor betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt. Disse myndigheder bør ligeledes være tilstrækkeligt uafhængige af luftfartstjenesteudøvere og uddannelsesorganisationer. De bør til stadighed kunne udføre deres opgaver effektivt. Den eller de kompetente myndigheder, der har fået til opgave at varetage det ansvar, som er fastsat ved denne forordning, kan være det eller de samme organer, der er udpeget eller oprettet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (2). Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) bør fungere som den kompetente myndighed for udstedelse og fornyelse af certifikater, som indehaves af flyvelederuddannelsesorganisationer, der befinder sig uden for medlemsstaternes territorium, og, hvor det er relevant, deres personale. I den egenskab bør det opfylde de samme krav.

(5)

I lyset af de særlige forhold, der kendetegner Unionens lufttrafik, bør fælles kompetencestandarder for flyveledere, der er ansat af luftfartstjenesteudøvere, indføres og anvendes effektivt for derigennem at sikre offentligheden lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS).

(6)

Medlemsstaterne bør gives mulighed for at anvende denne forordnings principper på deres militære personale, der udøver tjenester til offentligheden, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 216/2008.

(7)

Mangelfuld kommunikation er ofte en væsentlig medvirkende årsag til hændelser og havarier. Der bør derfor fastsættes udførlige krav til flyvelederes sprogfærdigheder. Disse krav tager udgangspunkt i de krav, som Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har vedtaget, og skaber et grundlag for at håndhæve disse internationalt accepterede standarder. Principperne om ikke-forskelsbehandling, gennemskuelighed og proportionalitet opretholdes med hensyn til sprogfærdigheder for at fremme arbejdstagernes frie bevægelighed, samtidig med at sikkerheden garanteres. En sprogpåtegnings gyldighedsperiode bør stå i et rimeligt forhold til det færdighedsniveau, der er fastlagt ved denne forordning.

(8)

Fælles regler for udstedelse og vedligeholdelse af certifikater til flyveledere er afgørende for at styrke medlemsstaternes tillid til andre medlemsstaters systemer. For at sikre det højeste sikkerhedsniveau bør der derfor indføres ensartede krav til flyvelederes uddannelse, kvalifikationer og kompetence. Dette skal også tjene til at garantere en sikker flyvekontroltjeneste af høj kvalitet, og det bidrager til anerkendelse af certifikater i hele Unionen, hvorved flyvelederes frie bevægelighed styrkes, og deres disponibilitet forbedres.

(9)

Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) har fastsat passende standarder for grunduddannelse, der findes i specifikationen for ATCO Common Core Content Initial Training (fælles kernemoduler og grunduddannelse). Af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling og for at lette en ensartet tilgang til grunduddannelse, der har central betydning for at sikre mobilitet blandt flyveledere, bør disse standarder nu fastsættes i EU-lovgivningen. Der bør også fastsættes krav til uddannelse ved en enhed og opfriskningsuddannelse under hensyn til de gældende væsentlige krav, der er nævnt i artikel 8c i forordning (EF) nr. 216/2008. Medlemsstaterne kan fortsat anvende standarder, som er opstillet af ICAO, medmindre der findes europæiske uddannelsesstandarder.

(10)

I samråd med en ekspertgruppe opstillede Eurocontrol krav til lægelig vurdering af flyveledere, som medlemsstaterne allerede har anvendt sammen med ICAO bilag 1. Disse krav bør nu omsættes i EU-lovgivningen for at sikre, at de anvendes på en ensartet måde i alle medlemsstater.

(11)

For at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres flyvesikkerhedsmæssige ansvar og forpligtelser korrekt og på en struktureret måde ved hjælp af det administrations- og forvaltningssystem, der føres af de kompetente myndigheder og organisationer, der handler på deres vegne, i overensstemmelse med ICAO's statslige sikkerhedsprogram, bør der i denne forordning fastsættes krav, som de kompetente myndigheder skal anvende.

(12)

Certificering af uddannelsesorganisationer bidrager som en af hovedfaktorerne til flyvelederuddannelsens kvalitet og dermed til udøvelsen af sikker flyvekontrol. Kravene til uddannelsesorganisationer bør derfor strammes op. Det bør være muligt at certificere uddannelse efter uddannelsestype, som en pakke af uddannelsestjenester eller en pakke af uddannelses- og luftfartstjenester, idet de særlige kendetegn ved den uddannelse, som hver enkelt organisation udbyder, stadig holdes for øje.

(13)

De generelle betingelser for at opnå certifikat med hensyn til alders- og helbredskrav samt grunduddannelse bør ikke berøre indehavere af eksisterende certifikater. For at bevare eksisterende certifikatrettigheder og sikre en smidig overgang for alle certifikatindehavere og de kompetente myndigheder bør certifikater og helbredsgodkendelser, der er udstedt af medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/23/EF (3) og Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011 (4), betragtes som værende udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning.

(14)

Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af psykoaktivt stof i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (5) ændres.

(15)

Selv om denne forordning bygger på tidligere resultater og EU's lovgivningsmæssige krav, bør forordning (EU) nr. 805/2011 af klarhedshensyn ophæves.

(16)

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 har agenturet bistået Kommissionen ved udarbejdelsen af foranstaltningerne i denne forordning.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes nærmere bestemmelser for:

a)

betingelserne for udstedelse, inddragelse og tilbagekaldelse af flyvelederes og flyvelederelevers certifikater og de dertil knyttede kategorier og påtegninger samt de rettigheder og det ansvar, der tillægges indehaverne

b)

betingelserne for udstedelse, begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af flyvelederes og flyvelederelevers helbredsgodkendelser samt de rettigheder og det ansvar, der tillægges indehaverne

c)

certificering af flyvelæger og flyvemedicinske centre for flyveledere og flyvelederelever

d)

certificering af flyvelederuddannelsesorganisationer

e)

betingelserne for godkendelse, forlængelse, fornyelse og anvendelse af sådanne certifikater, kategorier og påtegninger.

2.   Denne forordning finder anvendelse på:

a)

flyvelederelever og flyveledere, der varetager deres funktioner inden for anvendelsesområdet af forordning (EF) nr. 216/2008

b)

personer og organisationer, der beskæftiger sig med certificering, uddannelse, testning, kontrol samt lægeundersøgelser og lægelige vurderinger af ansøgere i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 2

Overholdelse af krav og procedurer

1.   Flyvelederelever, flyveledere og personer, der beskæftiger sig med certificering, uddannelse, testning, kontrol samt lægeundersøgelser og lægelige vurderinger af ansøgere, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), skal være kvalificeret og certificeres i henhold til bestemmelserne i bilag I, III og IV af den kompetente myndighed, der nævnes i artikel 6.

2.   De organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra b), skal være kvalificeret i henhold til de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag I, III og IV, og certificeres af den kompetente myndighed, der nævnes i artikel 6.

3.   Helbredsgodkendelsen af de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), skal være i overensstemmelse med de tekniske krav og administrative procedurer, der er fastsat i bilag III og IV.

4.   Flyveledere, som er ansat af luftfartstjenesteudøvere, der udøver lufttrafiktjenester i luftrummet over det område, som traktaten gælder for, og har deres hovedaktivitetssted og eventuelle vedtægtsmæssige hjemsted uden for det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, skal anses for at være certificeret i overensstemmelse med stk. 1, forudsat at de opfylder begge følgende betingelser:

a)

de er indehaver af et flyveledercertifikat, der er udstedt af et tredjeland i henhold til Chicago-konventionens bilag 1

b)

de har overfor den kompetente myndighed, jf. artikel 6, påvist, at de har gennemgået uddannelse og bestået eksaminationer og bedømmelser svarende til dem, der kræves i del ATCO, subpart D, afsnit 1-4, som fastsat i bilag I.

De opgaver og funktioner, der påhviler flyveledere som nævnt i første afsnit, må ikke gå videre end de rettigheder, der er knyttet til det certifikat, som er udstedt af tredjelandet.

5.   Praktiske instruktører og bedømmere, der er ansat af en uddannelsesorganisation, som er beliggende uden for medlemsstaternes område, skal anses for at være kvalificeret i henhold til stk. 1, hvis de opfylder begge følgende betingelser:

a)

de er indehaver af et flyveledercertifikat, der er udstedt af et tredjeland i henhold til Chicago-konventionens bilag I, med en kategori og i givet fald en kategoripåtegning svarende til det niveau, på hvilket de er autoriseret til at instruere eller afholde praktisk prøve

b)

de har over for den kompetente myndighed, jf. artikel 6, påvist, at de har gennemgået uddannelse og bestået eksaminationer og bedømmelser svarende til dem, der kræves i del ATCO, subpart D, afsnit 5, som fastsat i bilag I.

De i første afsnit omhandlede rettigheder skal specificeres i det certifikat, der udstedes af et tredjeland, og de skal begrænses til instruktion og bedømmelse for uddannelsesorganisationer, der er beliggende uden for medlemsstaternes territorium.

Artikel 3

Udøvelse af flyvekontroltjeneste

1.   Flyvekontroltjeneste må kun udøves af flyveledere, der er kvalificeret og certificeret i overensstemmelse med denne forordning.

2.   I henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008 skal medlemsstaterne, så vidt det er praktisk gennemførligt, sikre, at tjenester, der udøves af eller stilles til rådighed for offentligheden af militært personale, og som er nævnt i den forordnings artikel 1, stk. 2, litra c), frembyder et sikkerhedsniveau, som mindst svarer til det niveau, der kræves ifølge de væsentlige krav i forordningens bilag Vb.

3.   Medlemsstaterne kan anvende denne forordning på deres militære personale, der udøver tjenester til offentligheden.

Artikel 4

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »unormal situation«: omstændigheder, herunder driftsforstyrrelser, som hverken forekommer rutinemæssigt eller tilbagevendende, og over for hvilke flyveledere ikke har udviklet indlærte færdigheder

2)   »acceptable måder for overensstemmelse (AMC)«: ikke-bindende standarder, som agenturet har vedtaget med henblik på at illustrere, hvordan overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne kan sikres

3)   »flyvekontroltjeneste (ATC)«: en tjeneste, som har til opgave:

a)

at forebygge sammenstød:

mellem luftfartøjer og

mellem luftfartøjer og hindringer på manøvreområdet, og

b)

at fremme og opretholde en velordnet regulering af lufttrafikken

4)   »flyvekontrolenhed«: en fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrolenhed og kontroltårn

5)   »alternative måder for overensstemmelse (AMOC)«: alternative måder til de eksisterende AMC eller nye måder, hvorpå der fastslås overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og de tilknyttede gennemførelsesbestemmelser, for hvilke agenturet ikke har vedtaget tilhørende AMC

6)   »bedømmelse«: en vurdering af de praktiske færdigheder, som fører til udstedelsen af certifikatet, kategorien og/eller en eller flere påtegninger samt forlængelse og/eller fornyelse heraf, bl.a. af adfærd og praktisk anvendelse af viden og forståelse hos den person, der bedømmes

7)   »bedømmerpåtegning«: den autorisation, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver, at indehaveren har beføjelse til at bedømme flyvelederelevens og flyvelederens praktiske færdigheder

8)   »kritisk hændelse-stress«: en usædvanlig og/eller ekstrem følelsesmæssig, fysisk og/eller adfærdsmæssig reaktion hos et individ efter en uventet episode, et havari eller en hændelse eller en alvorlig hændelse

9)   »nødsituation«: en alvorlig og farlig situation, der gør øjeblikkelig handling påkrævet

10)   »eksamination«: en formaliseret prøve med henblik på at evaluere personens viden og forståelse

11)   »vejledende materiale«: ikke-bindende materiale udarbejdet af agenturet, som belyser betydningen af et krav eller en specifikation, og som anvendes til at understøtte fortolkningen af forordning (EF) nr. 216/2008, de tilknyttede gennemførelsesbestemmelser og AMC

12)   »ICAO-flyvepladsbetegnelse«: den kode på 4 bogstaver, der er sammensat i henhold til ICAO's regler i håndbog DOC 7910, og som er tildelt en fast luftfartsstation

13)   »sprogfærdighedspåtegning«: den erklæring, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver indehaverens sprogfærdigheder

14)   »certifikat«: et dokument, som er udstedt og påtegnet i henhold til denne forordning, og som berettiger den retmæssige indehaver til at udøve rettigheder i overensstemmelse med de kategorier og påtegninger, der er anført på det

15)   »uddannelse på arbejdsstedet«: den fase i uddannelsen ved en enhed, hvori tidligere tilegnede jobrelaterede rutiner og færdigheder integreres i praksis under tilsyn af en kvalificeret instruktør for uddannelse på arbejdsstedet i en situation med reel trafik

16)   »påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet (OJTI)«: den autorisation, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver, at indehaveren har beføjelse til at fungere som instruktør i forbindelse med uddannelse på arbejdsstedet og på syntetiske træningsanordninger

17)   »part-task trainer (PTT)«: en syntetisk træningsanordning til træning af specifikke og udvalgte operationelle opgaver, uden at eleven skal løse alle de opgaver, som normalt forbindes med et fuldt operationelt miljø

18)   »præstationsmål«: en klar og utvetydig angivelse af de præstationer, som forventes af den person, der gennemgår den pågældende uddannelse, de betingelser, hvorunder præstationen finder sted, og de standarder, som bør opfyldes af den person, der gennemgår uddannelsen

19)   »midlertidig uarbejdsdygtighed«: en midlertidig tilstand, hvor certifikatindehaveren er forhindret i at udøve rettigheder i medfør af certifikatet, når den pågældendes kategorier, påtegninger og helbredsgodkendelse er gyldige

20)   »psykoaktivt stof«: alkohol, opioider, cannabinoider, beroligende midler, hypnotika, kokain og andre psykostimulerende midler, hallucinogener og flygtige opløsningsmidler, men ikke koffein og tobak

21)   »kategoripåtegning«: den autorisation, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver de særlige betingelser, rettigheder eller begrænsninger, som gælder for den pågældende kategori

22)   »fornyelse«: den administrative handling, der foretages efter udløbet af en kategoris, en påtegnings eller et certifikats gyldighedsperiode, for at forny rettighederne for kategorien, påtegningen eller beviset i en yderligere fastlagt periode på betingelse af, at visse fastlagte krav er opfyldt

23)   »forlængelse«: den administrative handling, der foretages inden for gyldighedsperioden for en kategori, en påtegning eller et certifikat, og som giver indehaveren ret til fortsat at udøve rettigheder i overensstemmelse med kategorien, påtegningen eller certifikatet i en yderligere fastlagt periode, på betingelse af, at visse fastlagte krav er opfyldt

24)   »sektor«: en del af et kontrolområde og/eller en flyveinformationsregion eller øvre region

25)   »simulator«: en syntetisk træningsanordning, som viser de vigtigste aspekter af virkelighedens operationelle miljø og gengiver de operationelle vilkår, hvorunder den person, der uddannes, direkte kan øve opgaver i real tid

26)   »syntetisk træningsanordning«: enhver type anordning, hvormed operationelle vilkår simuleres, herunder simulatorer og part-task trainers

27)   »påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger (STDI)«: den autorisation, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver, at indehaveren har beføjelse til at fungere som instruktør i syntetiske træningsanordninger

28)   »uddannelseskursus«: teoretisk og/eller praktisk instruktion, der er udviklet inden for en struktureret ramme og gives inden for en på forhånd fastlagt periode

29)   »uddannelsesorganisation«: en organisation, som den kompetente myndighed har certificeret til at levere en eller flere uddannelsestyper

30)   »enhedspåtegning«: den autorisation, der er anført på og udgør en del af et certifikat, og som angiver ICAO-flyvepladsbetegnelsen og den sektor, gruppe af sektorer eller arbejdspositioner, hvori certifikatets indehaver har beføjelse til at arbejde

31)   »validering«: en proces, hvorved en vellykket fuldførelse af et enhedspåtegningskursus, der er tilknyttet en kategori eller en kategoripåtegning, giver indehaveren ret til at begynde at udøve de beføjelser, der er knyttet til kategorien eller kategoripåtegningen.

Artikel 5

Kompetent myndighed

1.   Medlemsstaterne skal udpege eller oprette en eller flere kompetente myndigheder, som tildeles ansvaret for certificering af og tilsyn med personer og organisationer, der er omfattet af denne forordning.

2.   Inden for en funktionel luftrumsblok eller i tilfælde af, at tjenesteydelser udøves på tværs af landegrænser, skal de kompetente myndigheder udpeges efter aftale mellem de berørte medlemsstater.

3.   Hvis en medlemsstat udpeger eller opretter mere end én kompetent myndighed, skal hver kompetent myndigheds kompetenceområder være klart defineret med hensyn til ansvar og geografisk område, når dette er relevant. Der skal etableres koordinering mellem disse myndigheder for at sikre effektivt tilsyn med alle personer og organisationer, der er omfattet af denne forordning, inden for myndighedernes respektive kompetenceområder.

4.   Den eller de kompetente myndigheder skal være uafhængige af luftfartstjenesteudøvere og uddannelsesorganisationer. Denne uafhængighed skal opnås gennem en passende adskillelse i det mindste på det funktionelle plan mellem de kompetente myndigheder på den ene side og luftfartstjenesteudøvere og uddannelsesorganisationer på den anden side. De kompetente myndigheder udøver deres beføjelser på en uvildig og gennemskuelig måde.

Første afsnit finder også anvendelse på agenturet, når det handler i egenskab af en kompetent myndighed i henhold til artikel 6, stk. 2, litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a), nr. ii).

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder råder over den fornødne kapacitet til at udføre de certificerings- og tilsynsaktiviteter, der er omfattet af deres certificerings- og tilsynsprogrammer, herunder tilstrækkelige ressourcer til at opfylde kravene i bilag II (del ATCO.AR). Medlemsstaterne skal blandt andet anvende de bedømmelser, som de kompetente myndigheder udarbejder i henhold til punkt ATCO.AR.A.005, litra a), i bilag II, til at påvise deres kapacitet.

6.   Medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente myndigheders personale, som skal varetage tilsyns- og certificeringsaktiviteter i henhold til denne forordning, ikke berøres af direkte eller indirekte interessekonflikter, navnlig med hensyn til familiemæssige eller økonomiske interesser.

7.   Den eller de kompetente myndigheder, der er udpeget eller oprettet af en medlemsstat i henhold til forordning (EU) nr. 805/2011, skal anses for at være den kompetente myndighed med henblik på denne forordning, medmindre den pågældende medlemsstat fastsætter andet. I sidstnævnte tilfælde underretter medlemsstaterne agenturet om navn(e) og adresse(r) på den eller de kompetente myndigheder, som de udpeger eller opretter i henhold til denne artikel samt eventuelle ændringer heraf.

Artikel 6

Kompetent myndighed med henblik på bilag I, III og IV

1.   Med henblik på bilag I forstås ved den kompetente myndighed den myndighed, som er udpeget eller oprettet af medlemsstaten, og til hvilken en person indgiver sin ansøgning om udstedelse af et certifikat.

2.   Med henblik på bilag III og for tilsynet med kravene til luftfartstjenesteudøvere i bilag I forstås ved den kompetente myndighed:

a)

den myndighed, der er udpeget eller oprettet som kompetent tilsynsmyndighed af den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit hovedaktivitetssted eller eventuelt sit hjemsted, medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale aftaler mellem medlemsstater eller deres kompetente myndigheder

b)

agenturet, hvis ansøgeren har sit hovedaktivitetssted eller eventuelt sit hjemsted uden for medlemsstaternes territorium.

3.   Med henblik på bilag IV forstås ved den kompetente myndighed:

a)

for flyvemedicinske centre:

i)

den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, hvor det flyvemedicinske center har sit hovedforretningssted

ii)

agenturet, hvis det flyvemedicinske center ligger i et tredjeland.

b)

for flyvelæger:

i)

den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, hvor flyvelægen har sin hovedpraksis

ii)

hvis flyvelægens hovedpraksis ligger i et tredjeland: den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, hos hvem flyvelægen ansøger om udstedelse af certifikatet.

Artikel 7

Overgangsbestemmelser

1.   Certifikater, kategorier og påtegninger, som er udstedt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national lovgivning baseret på direktiv 2006/23/EF og certifikater, kategorier og påtegninger, som er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 805/2011, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Kategorien områdekontrol, procedure (Area Control Procedural — ACP) med kategoripåtegningen havområdekontrol (Oceanic Control — OCN) udstedt i overensstemmelse med nationale bestemmelser på grundlag af artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) nr. 805/2011, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Helbredsgodkendelser og uddannelsesorganisationscertifikater, flyvelæger og flyvemedicinske centre, godkendelser af kompetenceplaner for enheder og uddannelsesplaner, der er udstedt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national lovgivning på grundlag af direktiv 2006/23/EF i henhold til forordning (EU) nr. 805/2011, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 8

Ombytning af certifikater, tilpasninger af rettigheder, uddannelseskurser og kompetenceplaner for enheder

1.   Medlemsstaterne skal ombytte de certifikater, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, med certifikater i overensstemmelse med det format, der er fastsat i tillæg 1 i bilag II til denne forordning, senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne skal ombytte de certifikater til flyvelederuddannelsesorganisationer, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, med certifikater i overensstemmelse med det format, der er fastsat i tillæg 2 i bilag II til denne forordning, senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

3.   Medlemsstaterne skal ombytte de flyvelægecertifikater og certifikater for flyvemedicinske centre, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, med certifikater i overensstemmelse med det format, der er fastsat i tillæg 3 og 4 i bilag II til denne forordning, senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

4.   De kompetente myndigheder skal konvertere eksaminatorers og bedømmeres rettigheder i forbindelse med grunduddannelse i medfør af artikel 20 i forordning (EU) nr. 805/2011 tillige med kompetenceeksaminatorers og kompetencebedømmeres rettigheder i forbindelse med uddannelse ved en enhed og opfriskningsuddannelse, der er godkendt af den kompetente myndighed i medfør af artikel 24 i forordning (EU) nr. 805/2011, til rettigheder i form af en bedømmerpåtegning i medfør af nærværende forordning, hvis dette er relevant, senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

5.   De kompetente myndigheder kan konvertere rettigheder, der indehaves af nationale simulatorinstruktører eller instruktører i syntetiske træningsanordninger, til en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger i henhold til denne forordning, hvis dette er relevant, senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

6.   Luftfartstjenesteudøvere skal tilpasse deres kompetenceplaner for enheder med henblik på at opfylde kravene i denne forordning senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

7.   Flyvelederuddannelsesorganisationer skal tilpasse deres uddannelsesplaner med henblik på at opfylde kravene i denne forordning senest den 31. december 2015 eller den 31. december 2016, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

8.   Beviser for fuldførelse af uddannelseskurser, der er påbegyndt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 805/2011, inden denne forordning finder anvendelse, skal godkendes med henblik på at udstede de relevante certifikater, kategorier og påtegninger i overensstemmelse med nærværende forordning, forudsat at uddannelsen og den praktiske prøve er afsluttet senest den 30. juni 2016 eller den 30. juni 2017, hvis medlemsstaten gør brug af undtagelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

Artikel 9

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012

Artikel 2, nr. 104), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 affattes således:

»104)   »psykoaktivt stof«: alkohol, opioider, cannabinoider, beroligende midler, hypnotika, kokain og andre psykostimulerende midler, hallucinogener og flygtige opløsningsmidler, men ikke koffein og tobak«

Artikel 10

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 805/2011 ophæves.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. juni 2015.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende bilag I til IV helt eller delvis før den 31. december 2016.

Hvis en medlemsstat gør brug af denne mulighed, skal den underrette Kommissionen og agenturet senest den 1. juli 2015. Denne underretning skal beskrive anvendelsesområdet for denne eller disse undtagelser og et gennemførelsesprogram med en tids- og handlingsplan. I så fald finder de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 805/2011 fortsat anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/23/EF af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 22).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011 af 10. august 2011 om fastlæggelse af nærmere regler for flyveledercertifikater og visse certifikater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 206 af 11.8.2011, s. 21).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG I —

DEL ATCO — KRAV TIL UDSTEDELSE AF FLYVELEDERCERTIFIKATER 18

SUBPART A —

GENERELLE KRAV 18

ATCO.A.001

Anvendelsesområde 18

ATCO.A.005

Ansøgning om udstedelse af certifikater, kategorier og påtegninger 18

ATCO.A.010

Ombytning af certifikater 18

ATCO.A.015

Udøvelse af certifikaters rettigheder og midlertidig uarbejdsdygtighed 18

ATCO.A.020

Tilbagekaldelse og inddragelse af certifikater, kategorier og påtegninger 19

SUBPART B —

CERTIFIKATER, KATEGORIER OG PÅTEGNINGER 19

ATCO.B.001

Flyvelederelevcertifikat 19

ATCO.B.005

Flyveledercertifikat 19

ATCO.B.010

Flyvelederkategorier 20

ATCO.B.015

Kategoripåtegninger 20

ATCO.B.020

Enhedspåtegninger 21

ATCO.B.025

Kompetenceplan for en enhed 22

ATCO.B.030

Sprogpåtegning 23

ATCO.B.035

Sprogpåtegningens gyldighed 23

ATCO.B.040

Bedømmelse af sprogfærdigheder 24

ATCO.B.045

Sproguddannelse 24

SUBPART C —

KRAV TIL INSTRUKTØRER OG BEDØMMERE 24

AFSNIT 1 —

INSTRUKTØRER 24

ATCO.C.001

Teoriinstruktører 24

ATCO.C.005

Praktiske instruktører 25

ATCO.C.010

Rettigheder hos instruktører for uddannelse på arbejdsstedet 25

ATCO.C.015

Ansøgning om en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet 25

ATCO.C.020

Gyldighedsperiode for en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet 25

ATCO.C.025

Midlertidig godkendelse som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet 25

ATCO.C.030

Rettigheder hos instruktører i syntetiske træningsanordninger 26

ATCO.C.035

Ansøgning om påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger 26

ATCO.C.040

Gyldighedsperiode for påtegningen som instruktør i syntetiske træningsanordninger 26

AFSNIT 2 —

BEDØMMERE 27

ATCO.C.045

Bedømmeres rettigheder 27

ATCO.C.050

Særinteresser 27

ATCO.C.055

Ansøgning om en bedømmerpåtegning 27

ATCO.C.060

Bedømmerpåtegningens gyldighed 28

ATCO.C.065

Midlertidig godkendelse som bedømmer 28

SUBPART D —

FLYVELEDERUDDANNELSE 28

AFSNIT 1 —

GENERELLE KRAV 28

ATCO.D.001

Flyvelederuddannelsens mål 28

ATCO.D.005

Former for flyvelederuddannelse 28

AFSNIT 2 —

KRAV TIL GRUNDUDDANNELSE 29

ATCO.D.010

Grunduddannelsens sammensætning 29

ATCO.D.015

Grunduddannelsesplan 30

ATCO.D.020

Basisuddannelse og kategorigivende uddannelse 30

ATCO.D.025

Eksamination og bedømmelse i forbindelse med basisuddannelse 31

ATCO.D.030

Resultatmål for basisuddannelsen 31

ATCO.D.035

Eksamination og bedømmelse i forbindelse med kategorigivende uddannelse 31

ATCO.D.040

Resultatmål for kategorigivende uddannelse 32

AFSNIT 3 —

KRAV TIL UDDANNELSE VED EN ENHED 32

ATCO.D.045

Sammensætning af uddannelse ved en enhed 32

ATCO.D.050

Forudsætninger for uddannelse ved en enhed 33

ATCO.D.055

Uddannelsesplan for en enhed 33

ATCO.D.060

Enhedspåtegningskursus 34

ATCO.D.065

Påvisning af teoretisk viden og forståelse 34

ATCO.D.070

Bedømmelser under enhedspåtegningskurser 34

AFSNIT 4 —

KRAV TIL VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSE 34

ATCO.D.075

Vedligeholdelsesuddannelse 34

ATCO.D.080

Genopfriskningsuddannelse 34

ATCO.D.085

Omskoling 35

AFSNIT 5 —

UDDANNELSE AF INSTRUKTØRER OG BEDØMMERE 35

ATCO.D.090

Uddannelse af praktiske instruktører 35

ATCO.D.095

Uddannelse af bedømmere 35

TILLÆG 1 til bilag I —

BEDØMMELSESSKALA VEDRØRENDE SPROGFÆRDIGHEDER — KRAV TIL SPROGFÆRDIGHEDER 36

TILLÆG 2 til bilag I —

BASISUDDANNELSE 39

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 39

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 39

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 40

Emne 4:

METEOROLOGI 41

Emne 5:

NAVIGATION 42

Emne 6:

LUFTFARTØJER 43

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 44

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 45

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 46

TILLÆG 3 til bilag I —

KATEGORIEN FLYVEPLADSKONTROL, VISUEL (ADV) 47

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 47

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 47

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 48

Emne 4:

METEOROLOGI 49

Emne 5:

NAVIGATION 49

Emne 6:

LUFTFARTØJER 49

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 50

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 51

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 51

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 51

Emne 11:

FLYVEPLADSER 52

TILLÆG 4 til bilag I —

KATEGORIEN FLYVEPLADSKONTROL, INSTRUMENT FOR KONTROLTÅRNE — ADI (TWR) 53

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 53

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 53

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 54

Emne 4:

METEOROLOGI 55

Emne 5:

NAVIGATION 55

Emne 6:

LUFTFARTØJER 56

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 56

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 57

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 57

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 58

Emne 11:

FLYVEPLADSER 58

TILLÆG 5 til bilag I —

KATEGORIEN INDFLYVNINGSKONTROL, PROCEDURE (APP) 59

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 59

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 59

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 60

Emne 4:

METEOROLOGI 61

Emne 5:

NAVIGATION 61

Emne 6:

LUFTFARTØJER 61

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 62

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 63

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 63

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 63

Emne 11:

FLYVEPLADSER 64

TILLÆG 6 til bilag I —

KATEGORIEN OMRÅDEKONTROL, PROCEDURE (ACP) 65

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 65

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 65

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 66

Emne 4:

METEOROLOGI 67

Emne 5:

NAVIGATION 67

Emne 6:

LUFTFARTØJER 67

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 68

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 68

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 69

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 69

TILLÆG 7 til bilag I —

KATEGORIEN INDFLYVNINGSKONTROL, OVERVÅGNING (APS) 70

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 70

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 70

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 71

Emne 4:

METEOROLOGI 72

Emne 5:

NAVIGATION 72

Emne 6:

LUFTFARTØJER 73

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 73

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 74

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 74

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 75

Emne 11:

FLYVEPLADSER 75

TILLÆG 8 til bilag I —

KATEGORIEN OMRÅDEKONTROL, OVERVÅGNING (ACS) 76

Emne 1:

GENERELT OM KURSET 76

Emne 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING 76

Emne 3:

LUFTTRAFIKSTYRING 77

Emne 4:

METEOROLOGI 78

Emne 5:

NAVIGATION 78

Emne 6:

LUFTFARTØJER 79

Emne 7:

MENNESKELIGE FAKTORER 79

Emne 8:

UDSTYR OG SYSTEMER 80

Emne 9:

FAGLIGT MILJØ 80

Emne 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER 81

BILAG II —

DEL ATCO.AR — KRAV TIL KOMPETENTE MYNDIGHEDER 82

SUBPART A —

GENERELLE KRAV 82

ATCO.AR.A.001

Anvendelsesområde 82

ATCO.AR.A.005

Personale 82

ATCO.AR.A.010

De kompetente myndigheders opgaver 82

ATCO.AR.A.015

Måder for overensstemmelse 83

ATCO.AR.A.020

Oplysninger til agenturet 83

ATCO.AR.A.025

Omgående reaktion på et sikkerhedsproblem 84

SUBPART B —

STYRING 84

ATCO.AR.B.001

Styringssystem 84

ATCO.AR.B.005

Tildeling af opgaver til kvalificerede enheder 85

ATCO.AR.B.010

Ændringer af styringssystemet 85

ATCO.AR.B.015

Registrering 85

SUBPART C —

TILSYN OG HÅNDHÆVELSE 86

ATCO.AR.C.001

Tilsyn 86

ATCO.AR.C.005

Tilsynsprogram 86

ATCO.AR.C.010

Anmærkninger og håndhævelsesforanstaltninger for personale 87

SUBPART D —

UDSTEDELSE, FORLÆNGELSE, FORNYELSE, INDDRAGELSE OG TILBAGEKALDELSE AF CERTIFIKATER, KATEGORIER OG PÅTEGNINGER 87

ATCO.AR.D.001

Procedure for udstedelse, forlængelse og fornyelse af certifikater, kategorier og påtegninger 87

ATCO.AR.D.005

Tilbagekaldelse og inddragelse af certifikater, kategorier og påtegninger 88

SUBPART E —

CERTIFICERINGSPROCEDURE FOR FLYVELEDERUDDANNELSESORGANISATIONER OG GODKENDELSE AF UDDANNELSESKURSER 88

ATCO.AR.E.001

Procedure for anmodninger fra og certificering af uddannelsesorganisationer 88

ATCO.AR.E.005

Godkendelse af uddannelseskurser og uddannelsesplaner 89

ATCO.AR.E.010

Ændringer hos uddannelsesorganisationerne 89

ATCO.AR.E.015

Anmærkninger og afhjælpende foranstaltninger 89

SUBPART F —

SPECIFIKKE KRAV VEDRØRENDE FLYVEMEDICINSKE BEVISER 90

AFSNIT 1 —

GENERELLE KRAV 90

ATCO.AR.F.001

Flyvemedicinske centre og flyvemedicinske beviser 90

AFSNIT 2 —

DOKUMENTATION 91

ATCO.AR.F.005

Helbredsgodkendelse 91

ATCO.AR.F.010

AME-bevis 91

ATCO.AR.F.015

AeMC-bevis 91

ATCO.AR.F.020

Flyvemedicinske blanketter 91

TILLÆG 1 til bilag II —

Certifikatets format — FLYVELEDERCERTIFIKAT 92

TILLÆG 2 til bilag II —

CERTIFIKAT FOR FLYVELEDERUDDANNELSESORGANISATIONER (ATCO TO'er) 98

TILLÆG 3 til bilag II —

CERTIFIKAT FOR FLYVELÆGER 100

TILLÆG 4 til bilag II —

BEVIS FOR FLYVEMEDICINSKE CENTRE 102

BILAG III —

DEL ATCO.OR — KRAV TIL FLYVELEDERUDDANNELSESORGANISATIONER OG FLYVEMEDICINSKE CENTRE 103

SUBPART A —

GENERELLE KRAV 103

ATCO.OR.A.001

Anvendelsesområde 103

SUBPART B —

KRAV TIL FLYVELEDERUDDANNELSESORGANISATIONER 103

ATCO.OR.B.001

Ansøgning om et uddannelsesorganisationscertifikat 103

ATCO.OR.B.005

Måder for overensstemmelse 103

ATCO.OR.B.010

Betingelser for godkendelse af et uddannelsesorganisations-certifikat og rettigheder i det 104

ATCO.OR.B.015

Ændringer hos uddannelsesorganisationen 104

ATCO.OR.B.020

Fortsat gyldighed 104

ATCO.OR.B.025

Adgang til uddannelsesorganisationers faciliteter og data 104

ATCO.OR.B.030

Anmærkninger 104

ATCO.OR.B.035

Omgående reaktion på et sikkerhedsproblem 105

ATCO.OR.B.040

Indberetning af hændelser 105

SUBPART C —

ADMINISTRATION AF FLYVELEDERUDDANNELSESORGANISATIONER 105

ATCO.OR.C.001

Uddannelsesorganisationers styringssystemer 105

ATCO.OR.C.005

Kontraherede aktiviteter 105

ATCO.OR.C.010

Krav til personale 106

ATCO.OR.C.015

Faciliteter og udstyr 106

ATCO.OR.C.020

Registrering 106

ATCO.OR.C.025

Finansiering og forsikringer 106

SUBPART D —

KRAV TIL UDDANNELSESKURSER OG UDDANNELSESPLANER 107

ATCO.OR.D.001

Krav til uddannelseskurser og uddannelsesplaner 107

ATCO.OR.D.005

Resultater af eksamination og bedømmelser samt tilhørende certifikater 107

SUBPART E —

KRAV TIL FLYVEMEDICINSKE CENTRE 107

ATCO.OR.E.001

Flyvemedicinske centre 107

BILAG IV —

DEL ATCO.MED — HELBREDSKRAV TIL FLYVELEDERE 108

SUBPART A —

GENERELLE KRAV 108

AFSNIT 1 —

GENERELT 108

ATCO.MED.A.001

Kompetent myndighed 108

ATCO.MED.A.005

Anvendelsesområde 108

ATCO.MED.A.010

Definitioner 108

ATCO.MED.A.015

Lægens tavshedspligt 109

ATCO.MED.A.020

Forringelse af helbredsmæssig egnethed 109

ATCO.MED.A.025

Forpligtelser for det flyvemedicinske center og flyvelægen 109

AFSNIT 2 —

KRAV TIL HELBREDSGODKENDELSER 110

ATCO.MED.A.030

Helbredsgodkendelser 110

ATCO.MED.A.035

Ansøgning om en helbredsgodkendelse 110

ATCO.MED.A.040

Udstedelse, forlængelse og fornyelse af helbredsgodkendelser 110

ATCO.MED.A.045

Gyldighedsperiode, forlængelse og fornyelse af helbredsgodkendelser 111

ATCO.MED.A.046

Inddragelse eller tilbagekaldelse af en helbredsgodkendelse 111

ATCO.MED.A.050

Henvisning 112

SUBPART B —

KRAV TIL FLYVELEDERES HELBREDSGODKENDELSER 112

AFSNIT 1 —

GENERELT 112

ATCO.MED.B.001

Begrænsninger for helbredsgodkendelser 112

AFSNIT 2 —

HELBREDSKRAV TIL KLASSE 3-HELBREDSGODKENDELSER 112

ATCO.MED.B.005

Generelt 112

ATCO.MED.B.010

Det kardiovaskulære system 113

ATCO.MED.B.015

Åndedrætssystemet 115

ATCO.MED.B.020

Fordøjelsessystemet 116

ATCO.MED.B.025

Metaboliske og endokrine systemer 116

ATCO.MED.B.030

Hæmatologi 116

ATCO.MED.B.035

Det urogenitale system 117

ATCO.MED.B.040

Infektionssygdom 117

ATCO.MED.B.045

Obstetrik og gynækologi 117

ATCO.MED.B.050

Det muskuloskeletale system 117

ATCO.MED.B.055

Psykiatri 118

ATCO.MED.B.060

Psykologi 118

ATCO.MED.B.065

Neurologi 118

ATCO.MED.B.070

Det visuelle system 119

ATCO.MED.B.075

Farvesyn 120

ATCO.MED.B.080

Oto-rhino-laryngologi 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologi 120

ATCO.MED.B.090

Onkologi 121

SUBPART C —

FLYVELÆGER 121

ATCO.MED.C.001

Rettigheder 121

ATCO.MED.C.005

Ansøgning 121

ATCO.MED.C.010

Krav til udstedelsen af et flyvelægecertifikat 121

ATCO.MED.C.015

Uddannelseskurser i flyvemedicin 122

ATCO.MED.C.020

Ændringer i flyvelægecertifikatet 122

ATCO.MED.C.025

Gyldighedsperiode for flyvelægecertifikater 122

BILAG I

DEL ATCO

KRAV TIL UDSTEDELSE AF FLYVELEDERCERTIFIKATER

SUBPART A

GENERELLE KRAV

ATCO.A.001   Anvendelsesområde

I denne del, som indeholdt i dette bilag, fastlægges kravene til udstedelse, tilbagekaldelse og inddragelse af flyvelederelevcertifikater og flyveledercertifikater og tilhørende kategorier og påtegninger samt betingelserne for deres gyldighed og anvendelse.

ATCO.A.005   Ansøgning om udstedelse af certifikater, kategorier og påtegninger

a)

En ansøgning om udstedelse af certifikater, kategorier og påtegninger skal forelægges den kompetente myndighed i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat af myndigheden.

b)

En ansøgning om udstedelse af yderligere kategorier eller påtegninger, forlængelse eller fornyelse af påtegninger og genudstedelse af et certifikat skal forelægges den kompetente myndighed, som oprindeligt har udstedt det pågældende certifikat.

c)

Certifikatet tilhører den person, det er udstedt til, medmindre det tilbagekaldes af den kompetente myndighed. Certifikatindehaveren skal underskrive certifikatet.

d)

Certifikatet skal indeholde alle relevante oplysninger om de rettigheder, certifikatet giver, og overholde kravene i tillæg 1 til bilag II.

ATCO.A.010   Ombytning af certifikater

a)

Hvis certifikatindehaveren agter at udøve certifikatets rettigheder i en medlemsstat, for hvilken den kompetente myndighed ikke er den myndighed, der har udstedt certifikatet, skal certifikatindehaveren indgive en ansøgning om at få ombyttet sit certifikat med et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor rettighederne skal udøves, i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt af denne myndighed, medmindre andet er fastsat i aftaler, der er indgået mellem medlemsstaterne. Til dette formål skal de involverede myndigheder udveksle alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at foretage ombytningen af certifikatet i overensstemmelse med de procedurer, som beskrives i ATCO.AR.B.001, litra c).

b)

For at kunne ombytte certifikatet og udøve dets rettigheder i en anden medlemsstat end den, hvor det er udstedt, skal certifikatindehaveren opfylde de i ATCO.B.030 omhandlede krav til sprogfærdigheder, der er relevante for medlemsstaten.

c)

Det nye certifikat skal indeholde alle gyldige kategorier, kategoripåtegninger, certifikatpåtegninger og enhedspåtegninger i det gamle certifikat, herunder deres respektive datoer for første udstedelse og udløb, hvor det er relevant.

d)

Efter at have modtaget det nye certifikat skal certifikatindehaveren indgive en ansøgning som omhandlet i ATCO.A.005 og vedlægge vedkommendes certifikat for at få nye kategorier, kategoripåtegninger, certifikatpåtegninger eller enhedspåtegninger.

e)

Efter ombytningen skal det gamle certifikat returneres til den myndighed, som har udstedt det.

ATCO.A.015   Udøvelse af certifikaters rettigheder og midlertidig uarbejdsdygtighed

a)

Udøvelse af et certifikats rettigheder afhænger af kategoriernes, påtegningernes og helbredsgodkendelsens gyldighed.

b)

Certifikatindehavere må ikke udøve deres certifikats rettigheder, hvis de på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt de er i stand til at udøve disse rettigheder på forsvarlig vis, og de skal i sådanne tilfælde straks underrette den relevante luftfartstjenesteudøver om den midlertidige uarbejdsdygtighed med hensyn til at udøve rettighederne.

c)

Luftfartstjenesteudøvere kan erklære certifikatindehaveren midlertidig uarbejdsdygtig, hvis de får kendskab til, at der hersker tvivl om certifikatindehaverens evne til at udøve certifikatets rettigheder på forsvarlig vis.

d)

Luftfartstjenesteudøvere skal udvikle og iværksætte objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende procedurer for at sætte certifikatindehavere, der erklærer sig midlertidig uarbejdsdygtige, i stand til at udøve certifikatets rettigheder i overensstemmelse med litra b), erklære certifikatindehaveren midlertidig uarbejdsdygtig i overensstemmelse med litra c), tage hånd om de operationelle konsekvenser af tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og underrette den kompetente myndighed som fastlagt i procedurerne.

e)

De i litra d) omhandlede procedurer skal være indeholdt i kompetenceplanen for en enhed i henhold til ATCO.B.025, litra a), nr. 13).

ATCO.A.020   Tilbagekaldelse og inddragelse af certifikater, kategorier og påtegninger

a)

Certifikater, kategorier og påtegninger kan inddrages eller tilbagekaldes af den kompetente myndighed i henhold til ATCO.AR.D.005, hvis certifikatindehaveren ikke opfylder kravene i denne del.

b)

Hvis certifikatindehaveren får sit certifikat tilbagekaldt, skal vedkommende straks returnere certifikatet til den kompetente myndighed i overensstemmelse med de administrative procedurer, som denne myndighed har fastlagt.

c)

Ved udstedelse af flyveledercertifikatet tilbagekaldes flyvelederelevcertifikatet, og det skal returneres til den kompetente myndighed, som udsteder flyveledercertifikatet.

SUBPART B

CERTIFIKATER, KATEGORIER OG PÅTEGNINGER

ATCO.B.001   Flyvelederelevcertifikat

a)

Indehavere af et flyvelederelevcertifikat er bemyndiget til at udøve flyvekontroltjenester i overensstemmelse med kategorien/kategorierne og kategoripåtegningen/kategoripåtegningerne i deres certifikat under tilsyn af en instruktør for uddannelse på arbejdsstedet og gennemføre uddannelse med henblik på kategoripåtegning(er).

b)

Ansøgere om udstedelse af et flyvelederelevcertifikat skal:

1)

være mindst 18 år gamle

2)

have bestået grunduddannelsen hos en uddannelsesorganisation, som opfylder de krav, der er fastlagt i bilag III (del ATCO.OR) med relevans for den pågældende kategori og, hvor det er relevant, for kategoripåtegningen, som fastsat i del ATCO, subpart D, afsnit 2

3)

have en gyldig helbredsgodkendelse

4)

have påvist tilstrækkelige sprogfærdigheder i overensstemmelse med kravene i ATCO.B.030.

c)

Flyvelederelevcertifikatet skal indeholde sprogpåtegningen/sprogpåtegningerne og som minimum én kategori og, hvor det er relevant, én kategoripåtegning.

d)

Indehaveren af et flyvelederelevcertifikat, som ikke er begyndt at udøve certifikatets rettigheder inden for ét år fra datoen for dets udstedelse eller har afbrudt udøvelsen af disse rettigheder i en periode på mere end ét år, kan kun påbegynde eller fortsætte uddannelse ved en enhed i denne kategori efter en vurdering af vedkommendes kompetencemæssige baggrund. Denne vurdering skal foretages af en uddannelsesorganisation, som opfylder de krav, der er fastlagt i bilag III (del ATCO.OR), og som er certificeret til at udbyde grunduddannelse af relevans for kategorien. Organisationen skal vurdere, om vedkommende fortsat opfylder kravene af relevans for kategorien og eventuelle uddannelseskrav, som stilles på baggrund af denne vurdering.

ATCO.B.005   Flyveledercertifikat

a)

Indehavere af et flyveledercertifikat bemyndiges til at udøve flyvekontroltjenester i overensstemmelse med kategorierne og kategoripåtegningerne i deres certifikat og til at udøve de rettigheder, som påtegningerne i certifikatet giver dem.

b)

Rettighederne i et flyveledercertifikat omfatter de rettigheder i et flyvelederelevcertifikat, der er fastsat i ATCO.B.001, litra a).

c)

Ansøgere om første udstedelse af et flyveledercertifikat skal:

1)

have et flyvelederelevcertifikat

2)

have gennemført et enhedspåtegningskursus og have bestået relevant eksamination og relevante bedømmelser i overensstemmelse med kravene i del ATCO, subpart D, afsnit 3

3)

have en gyldig helbredsgodkendelse

4)

have påvist tilstrækkelige sprogfærdigheder i overensstemmelse med kravene i ATCO.B.030.

d)

Flyveledercertifikatet valideres ved tilføjelse af en eller flere kategorier og de relevante kategori-, enheds- og sprogpåtegninger, for hvilke uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat.

e)

Indehaveren af et flyveledercertifikat, som ikke er begyndt at udøve certifikatets rettigheder inden for ét år fra datoen for dets udstedelse eller har afbrudt udøvelsen af disse rettigheder i en periode på mere end ét år, kan kun påbegynde eller fortsætte uddannelse ved en enhed i denne kategori efter en vurdering af vedkommendes kompetencemæssige baggrund. Denne vurdering skal foretages af en uddannelsesorganisation, som opfylder de krav, der er fastlagt i bilag III (del ATCO.OR), og som er certificeret til at udbyde grunduddannelse af relevans for kategorien. Organisationen skal vurdere, om vedkommende fortsat opfylder kravene af relevans for kategorien og eventuelle uddannelseskrav, som stilles på baggrund af denne vurdering.

ATCO.B.010   Flyvelederkategorier

a)

Certifikater skal indeholde en eller flere af følgende kategorier til angivelse af, hvilken type tjeneste certifikatindehaveren er bemyndiget til at udøve:

1)

kategorien flyvepladskontrol, visuel (Aerodrome Control Visual — ADV), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafikken på en flyveplads, der ikke har publiceret instrumentindflyvnings- eller udflyvningsprocedurer

2)

kategorien flyvepladskontrol, instrument (Aerodrome Control Instrument — ADI), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafikken på en flyveplads, der har publiceret instrumentindflyvnings- og/eller udflyvningsprocedurer, og dertil skal være knyttet mindst en af de kategoripåtegninger, der er beskrevet i ATCO.B.015, litra a)

3)

kategorien indflyvningskontrol, procedure (Approach Control Procedural — APP), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for ankommende, afgående og gennemflyvende luftfartøjer uden anvendelse af overvågningsudstyr

4)

kategorien indflyvningskontrol, overvågning (Approach Control Surveillance — APS), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for ankommende, afgående eller gennemflyvende luftfartøjer ved hjælp af overvågningsudstyr

5)

kategorien områdekontrol, procedure (Area Control Procedural — ACP), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for luftfartøjer uden anvendelse af overvågningsudstyr

6)

kategorien områdekontrol, overvågning (Area Control Surveillance — ACS), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for luftfartøjer med anvendelse af overvågningsudstyr.

b)

Indehaveren af en kategori, som har afbrudt udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til kategorien i en periode på fire umiddelbart foregående og på hinanden følgende år eller mere, må kun påbegynde uddannelse ved en enhed inden for kategorien efter en vurdering af vedkommendes kompetencemæssige baggrund. Denne vurdering skal foretages af en uddannelsesorganisation, som opfylder de krav, der er fastlagt i bilag III (del ATCO.OR), og som er certificeret til at udbyde uddannelse af relevans for kategorien. Organisationen skal vurdere, om vedkommende fortsat opfylder betingelserne for kategorien og eventuelle uddannelseskrav, som stilles på baggrund af denne vurdering.

ATCO.B.015   Kategoripåtegninger

a)

Kategorien flyvepladskontrol, instrument (Aerodrome Control Instrument — ADI) skal indeholde mindst en af følgende påtegninger:

1)

påtegningen tårnkontrol for flyvepladstrafik i luften (Air Control — AIR), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve tårnkontroltjeneste for lufttrafik, der flyver i nærheden af en flyveplads eller befinder sig på start- og landingsbanen

2)

påtegningen tårnkontrol for flyvepladstrafik på manøvreområde (Ground Movement Control — GMC), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve tårnkontroltjeneste for flyvepladstrafik på manøvreområdet

3)

påtegningen tårnkontrol (Tower Control — TWR), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvepladskontrol. Påtegningen TWR omfatter rettighederne i påtegningerne AIR og GMC

4)

påtegningen tårnkontrol for flyvepladstrafik på manøvreområde, overvågning (Ground Movement Surveillance — GMS), der tildeles i tilknytning til påtegningen tårnkontrol for flyvepladstrafik på manøvreområde eller påtegningen tårnkontrol, og som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve tårnkontroltjeneste for flyvepladstrafik på manøvreområdet ved hjælp af systemer til overvågning af flyvepladstrafikken på manøvreområdet

5)

påtegningen flyvepladsradarkontrol (Aerodrome Radar Control — RAD), der tildeles i tilknytning til påtegningen tårnkontrol for flyvepladstrafik i luften eller påtegningen tårnkontrol, og som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvepladskontrol ved hjælp af overvågningsradarudstyr.

b)

Kategorien indflyvningskontrol, overvågning (Approach Control Surveillance — APS) kan indeholde en eller flere af følgende påtegninger:

1)

påtegningen præcisionsradarindflyvning (Precision Approach Radar — PAR), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udføre jordkontrollerede præcisionsindflyvninger under anvendelse af præcisionsindflyvningsradarudstyr for luftfartøjer ved slutindflyvningen til landingsbanen

2)

påtegningen overvågningsradarindflyvning (Surveillance Radar Approach — SRA), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udføre jordkontrollerede indflyvninger, som ikke er præcisionsindflyvninger, under anvendelse af overvågningsudstyr for luftfartøjer ved slutindflyvningen til landingsbanen

3)

påtegningen terminalkontrol (Terminal Control — TCL), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste under anvendelse af alle former for overvågningsudstyr til luftfartøjer, der opererer i et bestemt terminalområde og/eller tilgrænsende sektorer.

c)

Kategorien områdekontrol, procedure (Area Control Procedural — ACP), kan bære påtegningen havområdekontrol (OCN), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for luftfartøjer, der opererer over et havområde.

d)

Kategorien områdekontrol, overvågning (Area Control Surveillance — ACS) kan indeholde en af følgende påtegninger:

1)

påtegningen terminalkontrol (Terminal Control — TCL), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste under anvendelse af alle former for overvågningsudstyr til luftfartøjer, der opererer i et bestemt terminalområde og/eller tilgrænsende sektorer

2)

påtegningen havområdekontrol (OCN), som angiver, at certifikatindehaveren har kompetence til at udøve flyvekontroltjeneste for luftfartøjer, der opererer over et havområde.

ATCO.B.020   Enhedspåtegninger

a)

Enhedspåtegninger bemyndiger certifikatindehaveren til at udøve flyvekontroltjenester for en bestemt sektor, gruppe af sektorer og/eller arbejdspositioner under en lufttrafiktjenesteenheds ansvarsområde.

b)

Ansøgere om en enhedspåtegning skal have bestået et enhedspåtegningskursus i overensstemmelse med kravene i del ATCO, subpart D, afsnit 3.

c)

Ansøgere om en enhedspåtegning på baggrund af ombytning af et certifikat som omhandlet i ATCO.A.010 skal ud over kravene i litra b) opfylde kravene i ATCO.D.060, litra f).

d)

For flyveledere, der udøver flyvekontroltjenester for luftfartøjer, der foretager testflyvninger, kan den kompetente myndighed fastsætte yderligere krav, som skal opfyldes, ud over dem, der er fastsat i litra b).

e)

Enhedspåtegninger gælder i en periode, som er fastlagt i kompetenceplanen for en enhed. Denne periode må ikke overstige tre år.

f)

Ved første udstedelse eller fornyelse starter enhedspåtegningers gyldighedsperiode senest 30 dage fra den dato, hvor vurderingen er bestået.

g)

Enhedspåtegninger forlænges, hvis:

1)

Ansøgeren har udøvet certifikatets rettigheder i et minimum af timer, der er fastlagt i kompetenceplanen for enheden.

2)

Ansøgeren har gennemført genopfriskningsuddannelse inden for enhedspåtegningens gyldighedsperiode i henhold til kompetenceplanen for enheden.

3)

Ansøgerens kompetencer er blevet bedømt i overensstemmelse med kompetenceplanen for enheden tidligst tre måneder før enhedspåtegningens udløbsdato.

h)

Forudsat at kravene i litra g) er opfyldt, forlænges enhedspåtegninger senest inden for en periode på tre måneder før deres udløbsdato. I sådanne tilfælde skal gyldighedsperioden beregnes fra denne udløbsdato.

i)

Hvis enhedspåtegningen forlænges før den i litra h) omhandlede periode, indledes dens gyldighedsperiode senest 30 dage fra den dato, hvor vurderingen er bestået, forudsat at kravene i litra g), nr. 1) og 2), også er opfyldt.

j)

Når en enhedspåtegnings gyldighed udløber, skal certifikatindehaveren afslutte enhedspåtegningskurset i overensstemmelse med kravene i del ATCO, subpart D, afsnit 3, for at forny påtegnelsen.

ATCO.B.025   Kompetenceplan for en enhed

a)

Kompetenceplanen for en enhed udarbejdes af luftfartstjenesteudøveren og godkendes af den kompetente myndighed. Den skal som minimum omfatte følgende elementer:

1)

enhedspåtegningens gyldighed i overensstemmelse med ATCO.B.020, litra e)

2)

den maksimale sammenhængende periode, hvori rettighederne i en enhedspåtegning ikke udøves i løbet af dens gyldighedsperiode; denne periode må ikke overstige 90 kalenderdage

3)

det i ATCO.B.020, litra g), nr. 1), omhandlede minimum af timer, hvori enhedspåtegningens rettigheder skal udøves inden for et fastlagt tidsrum, som ikke må overstige 12 måneder. For instruktører for uddannelse på arbejdsstedet, der udøver rettighederne i påtegningen som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, beregnes tidsforbruget på instruktion som maksimalt 50 % af det antal timer, der kræves for forlængelse af enhedspåtegningen

4)

procedurer for de tilfælde, hvor certifikatindehaveren ikke opfylder kravene i litra a), nr. 2) og 3)

5)

procedurer for vurdering af kompetencer, bl.a. med hensyn til genopfriskningsuddannelsens elementer som omhandlet i ATCO.D.080, litra b)

6)

procedurer for eksamination i den teoretiske viden og forståelse, der er nødvendig for at udøve rettighederne i kategorierne og påtegningerne

7)

procedurer for udpegelse af vedligeholdelsesuddannelsens emner og underemner, formål og uddannelsesmetoder

8)

genopfriskningsuddannelsens minimale varighed og hyppighed

9)

procedurer for eksamination i den teoretiske viden og/eller bedømmelse af de praktiske færdigheder, der er erhvervet under omskoling, herunder minimumskarakteren for beståelse af eksaminationen

10)

procedurer i tilfælde af manglende eksamination eller bedømmelse, herunder appelprocedurer

11)

undervisernes kvalifikationer, roller og ansvarsområder

12)

procedurer til sikring af, at praktiske instruktører har anvendt teknikker til undervisning i de procedurer, som de skal undervise i som foreskrevet i ATCO.C.010, litra b), nr. 3), og ATCO.C.030, litra b), nr. 3)

13)

procedurer for erklæring og håndtering af midlertidig uarbejdsdygtighed med hensyn til at udøve rettighederne i et certifikat og for underretning af den kompetente myndighed i overensstemmelse med ATCO.A.015, litra d)

14)

udpegelse af fortegnelser, der skal føres med hensyn til vedligeholdelsesuddannelse og bedømmelser i henhold til ATCO.AR.B.015

15)

procedurer og begrundelser for gennemgang og ændring af kompetenceplanen for en enhed og forelæggelse heraf for den kompetente myndighed. Kompetenceplanen for en enhed skal gennemgås mindst én gang hvert tredje år.

b)

For at overholde kravet i litra a), nr. 3), skal luftfartstjenesteudøvere føre fortegnelser over det antal timer, hvori hver certifikatindehaver udøver rettighederne i sin enhedspåtegning ved arbejde i sektorer, grupper af sektorer og/eller arbejdspositioner i flyvelederenheden, og forelægge disse data for de kompetente myndigheder og for certifikatindehaveren efter anmodning.

c)

Ved fastlæggelse af procedurerne i litra a), nr. 4), og litra a), nr. 13), skal luftfartstjenesteudøvere sikre, at der anvendes metoder, som garanterer retfærdig behandling af certifikatindehavere, hvis påtegningers gyldighed ikke kan forlænges.

ATCO.B.030   Sprogpåtegning

a)

Flyveledere og flyvelederelever må kun udøve rettighederne i deres certifikater, hvis de har en gyldig sprogpåtegning for engelsk og, hvor det er relevant, for det eller de sprog, der foreskrives af medlemsstaten af hensyn til sikkerheden hos den flyvelederenhed, som enhedspåtegningen gælder for som offentliggjort i luftfartspublikationerne. Sprogpåtegningen skal angive de(t) relevante sprog, sprogfærdighedsniveau(er) og udløbsdato(er).

b)

Sprogfærdighedsniveauet skal fastlægges i overensstemmelse med den bedømmelsesskala, der er fastsat i tillæg 1 i bilag I.

c)

En ansøger til en sprogpåtegning skal på baggrund af den i litra b) omhandlede bedømmelsesskala som minimum påvise at have sprogfærdigheder på operativt niveau (niveau 4).

For at gøre dette skal ansøgeren kunne følgende:

1)

kommunikere effektivt udelukkende verbalt (telefon/radiotelefon) og ansigt til ansigt

2)

udtrykke sig præcist og klart om almindelige, konkrete og faglige spørgsmål

3)

anvende relevante kommunikationsstrategier til at udveksle meddelelser og afklare misforståelser i en almindelig eller arbejdsrelateret situation

4)

relativt let klare sproglige udfordringer, der skyldes en komplikation eller uventet begivenhed i forbindelse med en rutinearbejdssituation eller en kommunikationsopgave, som de ellers er fortrolige med, og

5)

anvende en dialekt eller accent, der er forståelig i luftfartsmiljøet.

d)

Uanset litra c) kan luftfartstjenesteudøveren kræve udvidet niveau (niveau 5) på den bedømmelsesskala vedrørende sprogfærdigheder, der er fastlagt i tillæg 1 i bilag I, hvis de operative omstændigheder i forbindelse med den specifikke kategori eller påtegning af bydende sikkerhedshensyn tilsiger et højere niveau. Et sådant krav skal være ikke-diskriminerende, forholdsmæssigt, gennemskueligt og objektivt begrundet af den luftfartstjenesteudøver, der ønsker at anvende et højere færdighedsniveau, og det skal godkendes af den kompetente myndighed.

e)

Bevis for sprogfærdighederne dokumenteres med et certifikat, der attesterer resultatet af bedømmelsen.

ATCO.B.035   Sprogpåtegningens gyldighed

a)

Afhængigt af det niveau, der fastslås i overensstemmelse med tillæg 1 i bilag I, er sprogpåtegningens gyldighed på:

1)

tre år fra datoen for bedømmelse for operativt niveau (niveau 4) eller

2)

seks år fra datoen for bedømmelse for udvidet niveau (niveau 5)

3)

for ekspertniveau (niveau 6):

i)

ni år fra datoen for bedømmelse for så vidt angår engelsk

ii)

ubegrænset for så vidt angår de andre sprog, der er anført i ATCO.B.030, litra a).

b)

Ved første udstedelse og fornyelse indledes sprogpåtegningers gyldighedsperiode senest 30 dage fra den dato, hvor bedømmelsen af sprogfærdigheder er bestået.

c)

Sprogpåtegninger forlænges efter beståelse af den bedømmelse af sprogfærdigheder, der foretages inden for en periode på tre måneder umiddelbart før udløbsdatoen. I sådanne tilfælde skal gyldighedsperioden beregnes fra denne udløbsdato.

d)

Hvis sprogpåtegningen forlænges før den i litra c) omhandlede periode, indledes dens gyldighedsperiode senest 30 dage fra den dato, hvor bedømmelsen af sprogfærdigheder er bestået.

e)

Når en sprogpåtegnings gyldighed udløber, skal certifikatindehaveren bestå en bedømmelse af sine sprogfærdigheder for at kunne forny påtegningen.

ATCO.B.040   Bedømmelse af sprogfærdigheder

a)

Sprogfærdigheder skal påvises ved brug af en bedømmelsesmetode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som skal omfatte:

1)

den proces, der anvendes ved bedømmelsen

2)

bedømmernes kvalifikationer

3)

appelproceduren.

b)

Organer, der bedømmer sprogfærdigheder, skal overholde de krav, som er fastsat af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Sproguddannelse

a)

Luftfartstjenesteudøvere skal sikre følgende personer adgang til sproguddannelse for at opretholde det krævede niveau med hensyn til sprogfærdigheder hos flyveledere:

1)

indehavere af en sprogpåtegning på operativt niveau (niveau 4)

2)

certifikatindehavere, som ikke har mulighed for at gøre brug af deres sprogfærdigheder regelmæssigt for at opretholde dem.

b)

Sproguddannelse kan desuden tilbydes i form af vedligeholdelsesuddannelse.

SUBPART C

KRAV TIL INSTRUKTØRER OG BEDØMMERE

AFSNIT 1

Instruktører

ATCO.C.001   Teoriinstruktører

a)

Teoretisk uddannelse må kun varetages af behørigt kvalificerede instruktører.

b)

En teoriinstruktør er behørigt kvalificeret, hvis han/hun:

1)

har et flyveledercertifikat og/eller faglige kvalifikationer inden for det fag, der undervises i, og/eller har påvist tilstrækkelig viden og erfaring over for uddannelsesorganisationen

2)

har påvist undervisningsfærdigheder over for uddannelsesorganisationen.

ATCO.C.005   Praktiske instruktører

En person må kun forestå praktisk uddannelse, hvis vedkommende har et flyveledercertifikat med en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet eller en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger.

ATCO.C.010   Rettigheder hos instruktører for uddannelse på arbejdsstedet

a)

Indehavere af en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet er bemyndiget til at varetage praktisk uddannelse i og tilsyn med de praktiske arbejdspositioner, som vedkommende har en gyldig enhedspåtegning for, og syntetiske træningsanordninger i de kategorier, som vedkommende har.

b)

Indehavere af en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet må kun udøve rettighederne i påtegningen, hvis de har:

1)

udøvet rettighederne i den kategori, som de skal undervise i, i mindst to år

2)

udøvet rettighederne i den gyldige enhedspåtegning, som de skal undervise i, i en umiddelbart foregående periode på mindst et halvt år

3)

anvendt undervisningsfærdigheder i de procedurer, som de skal undervise i.

c)

Den i litra b), nr. 1), omhandlede periode på to år kan afkortes til ikke mindre end ét år af den kompetente myndighed, hvis uddannelsesorganisationen anmoder om det.

ATCO.C.015   Ansøgning om en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet

Ansøgere om udstedelse af en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet skal:

a)

have et flyveledercertifikat med en gyldig enhedspåtegning

b)

have udøvet rettighederne i et flyveledercertifikat i en umiddelbart foregående periode på mindst to år. Denne periode kan afkortes til ikke mindre end ét år af den kompetente myndighed, hvis uddannelsesorganisationen anmoder om det, og

c)

i løbet af ét år forud for ansøgningen have bestået et kursus i praktiske instruktionsteknikker, hvor der undervises i den krævede viden og de krævede pædagogiske færdigheder, og hvor begge dele er blevet vurderet på behørig vis.

ATCO.C.020   Gyldighedsperiode for en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet

a)

Påtegningen som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet gælder i tre år.

b)

Den kan forlænges ved at bestå genopfriskningsuddannelse i praktiske undervisningsfærdigheder i løbet af gyldighedsperioden for påtegningen som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, forudsat at kravene i ATCO.C.015, litra a) og b), er opfyldt.

c)

Hvis påtegningen som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet er udløbet, kan den fornys ved at:

1)

gennemgå genopfriskningsuddannelse i praktiske undervisningsfærdigheder og

2)

bestå en bedømmelse som praktisk instruktør

i løbet af det år, der går forud for ansøgningen om fornyelse, forudsat at kravene i ATCO.C.015, litra a) og b), er opfyldt.

d)

I tilfælde af første udstedelse eller fornyelse indledes gyldighedsperioden senest 30 dage fra den dato, hvor vurderingen er bestået.

e)

Hvis kravene i ATCO.C.015, litra a) og b), ikke er opfyldt, kan påtegningen som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet ombyttes med en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger, forudsat at der sikres overholdelse af kravene i ATCO.C.040, litra b) og c).

ATCO.C.025   Midlertidig godkendelse som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet

a)

Hvis overholdelse af de i ATCO.C.010 litra b), nr. 2), omhandlede krav ikke er mulig, kan den kompetente myndighed udstede en midlertidig godkendelse som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet på baggrund af en sikkerhedsanalyse, der forelægges af luftfartstjenesteudøveren.

b)

Den i litra a) omhandlede midlertidige godkendelse som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet kan udstedes til indehavere af en gyldig påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, der er udstedt i henhold til ATCO.C.015.

c)

Den i litra a) omhandlede midlertidige godkendelse som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet begrænses til kun at omfatte instruktion, der er nødvendig for at tage hånd om undtagelsestilfælde, og dens gyldighed må ikke overstige et år eller gyldigheden af den påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, der er udstedt i henhold til ATCO.C.015, alt efter hvad der forekommer først.

ATCO.C.030   Rettigheder hos instruktører i syntetiske træningsanordninger

a)

Indehavere af en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger er bemyndiget til at varetage praktisk uddannelse i syntetiske træningsanordninger for så vidt angår:

1)

fag af praktisk art under grunduddannelse

2)

anden uddannelse ved en enhed end uddannelse på arbejdsstedet og

3)

vedligeholdelsesuddannelse.

Hvis instruktøren i syntetiske træningsanordninger varetager forberedende uddannelse på arbejdsstedet, skal vedkommende have eller have haft den relevante enhedspåtegning.

b)

Indehavere af en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger må kun udøve rettighederne i påtegningen, hvis de har:

1)

mindst to års erfaring inden for den kategori, som de skal undervise i

2)

påvist viden om aktuel operativ praksis

3)

anvendt undervisningsteknikker i de procedurer, som de skal undervise i.

c)

Uanset litra b), nr. 1),

1)

er enhver kategoripåtegning relevant med hensyn til basisuddannelse.

2)

Med henblik på kategoriuddannelsen kan uddannelsen i forbindelse med specifikke og udvalgte operationelle opgaver leveres af en indehaver af en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger med en kategori, der er relevant for denne specifikke og udvalgte operationelle opgave.

ATCO.C.035   Ansøgning om påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger

Ansøgere om udstedelse af en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger skal:

a)

have udøvet rettighederne i et flyveledercertifikat inden for en hvilken som helst kategori i mindst to år og

b)

i løbet af det år, der går forud for ansøgningen, have bestået et kursus i praktiske instruktionsteknikker, hvor der undervises i den krævede viden og de krævede pædagogiske færdigheder ved brug af teoretiske og praktiske metoder, og hvor begge dele er blevet bedømt på behørig vis.

ATCO.C.040   Gyldighedsperiode for påtegningen som instruktør i syntetiske træningsanordninger

a)

Påtegningen som instruktør i syntetiske træningsanordninger gælder i tre år.

b)

Den kan forlænges ved at bestå genopfriskningsuddannelse i praktiske undervisningsfærdigheder og i aktuel operativ praksis i løbet af gyldighedsperioden for påtegningen som instruktør i syntetiske træningsanordninger.

c)

Hvis påtegningen som instruktør i syntetiske træningsanordninger er udløbet, kan den fornys ved at:

1)

gennemgå genopfriskningsuddannelse i praktiske undervisningsfærdigheder og aktuel operativ praksis og

2)

bestå en bedømmelse som praktisk instruktør

i løbet af det år, der går forud for ansøgningen om fornyelse.

d)

I tilfælde af første udstedelse eller fornyelse indledes gyldighedsperioden senest 30 dage fra den dato, hvor bedømmelsen er bestået.

AFSNIT 2

Bedømmere

ATCO.C.045   Bedømmeres rettigheder

a)

En person må kun foretage bedømmelser, hvis vedkommende har en bedømmerpåtegning.

b)

Indehavere af en bedømmerpåtegning er bemyndiget til at foretage bedømmelser:

1)

med henblik på udstedelse af et flyvelederelevcertifikat i forbindelse med grunduddannelse eller udstedelse af en ny kategori og/eller kategoripåtegning, alt efter tilfældet

2)

af kompetencemæssig baggrund som omhandlet i ATCO.B.001, litra d), og ATCO.B.010, litra b)

3)

af flyvelederelever i forbindelse med udstedelse af en enhedspåtegning og kategoripåtegninger, hvor det er relevant

4)

af flyveledere i forbindelse med udstedelse af en enhedspåtegning og kategoripåtegninger, hvor det er relevant, samt forlængelse og fornyelse af en enhedspåtegning

5)

af ansøgere til stillinger som praktiske instruktører eller bedømmere, hvis der sikres overholdelse af kravene i litra d), nr. 2) til 4).

c)

Indehavere af en bedømmerpåtegning må kun udøve rettighederne i påtegningen, hvis de har:

1)

mindst to års erfaring inden for den kategori og de(n) kategoripåtegning(er), som de skal bedømme, og

2)

påvist viden om aktuel operativ praksis.

d)

Ud over kravene i litra c) gælder det, at indehavere af en bedømmerpåtegning kun må udøve rettighederne i påtegningen:

1)

ved bedømmelser, der fører til udstedelse, forlængelse og fornyelse af en enhedspåtegning, hvis de også har haft den til bedømmelsen knyttede enhedspåtegning i en umiddelbart foregående periode på mindst ét år

2)

ved bedømmelse af en ansøgers kompetencer i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger, hvis de har en påtegning som instruktør i syntetiske træningsanordninger eller instruktør for uddannelse på arbejdsstedet og har udøvet rettighederne i denne påtegning i mindst tre år

3)

ved bedømmelse af en ansøgers kompetencer i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, hvis de har en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet og har udøvet rettighederne i denne påtegning i mindst tre år

4)

ved bedømmelse af en ansøgers kompetencer i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af en bedømmerpåtegning, hvis de har udøvet rettighederne i bedømmerpåtegningen i mindst tre år.

e)

Ved bedømmelser med henblik på udstedelse og fornyelse af en enhedspåtegning og for at sikre tilsyn i praktiske arbejdspositioner skal bedømmeren desuden have en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet, eller også skal en sådan instruktør med den gyldige enhedspåtegning med relation til bedømmelsen være til stede.

ATCO.C.050   Særinteresser

Bedømmere må ikke foretage bedømmelser, hvis deres objektivitet kan være påvirket.

ATCO.C.055   Ansøgning om en bedømmerpåtegning

Ansøgere om udstedelse af en bedømmerpåtegning skal:

a)

have udøvet rettighederne i et flyveledercertifikat i mindst to år

b)

have bestået et bedømmerkursus, hvor der undervises i den krævede viden og de krævede færdigheder ved brug af teoretiske og praktiske metoder, og hvor begge dele er blevet vurderet på behørig vis i løbet af det år, der går forud for ansøgningen.

ATCO.C.060   Bedømmerpåtegningens gyldighed

a)

Bedømmerpåtegningen gælder i tre år.

b)

Den kan forlænges ved at bestå genopfriskningsuddannelse i bedømmerfærdigheder og aktuel operativ praksis i løbet af bedømmerpåtegningens gyldighedsperiode.

c)

Hvis bedømmerpåtegningen er udløbet, kan den fornys ved at:

1)

gennemgå genopfriskningsuddannelse i bedømmerfærdigheder og aktuel operativ praksis og

2)

bestå en bedømmelse som bedømmer

i løbet af det år, der går forud for ansøgningen om fornyelse.

d)

I tilfælde af første udstedelse eller fornyelse indledes gyldighedsperioden senest 30 dage fra den dato, hvor vurderingen er bestået.

ATCO.C.065   Midlertidig godkendelse som bedømmer

a)

Når kravet i ATCO.C.045, litra d), nr. 1), ikke kan overholdes, kan den kompetente myndighed tillade indehavere af en bedømmerpåtegning udstedt i overensstemmelse med ATCO.C.055 at foretage bedømmelser, jf. ATCO.C.045, litra b), nr. 3) og 4), for at tage hånd om undtagelsestilfælde eller sikre uafhængige bedømmelser, forudsat at kravene i litra b) og c) er opfyldt.

b)

For at kunne tage hånd om undtagelsestilfælde skal indehaveren af bedømmerpåtegningen have en enhedspåtegning med tilhørende kategori og i givet fald kategoripåtegning, der er af relevans for bedømmelsen for en forudgående periode på mindst ét år. Godkendelsen begrænses til kun at omfatte de bedømmelser, der er nødvendige for at tage hånd om undtagelsestilfælde, og dens gyldighed må ikke overstige et år eller gyldigheden af den bedømmerpåtegning, der er udstedt i henhold til ATCO.C.055, alt efter hvad der forekommer først.

c)

For at kunne sikre uafhængige bedømmelser skal indehaveren af bedømmerpåtegningen også have en enhedspåtegning med tilhørende kategori og i givet fald kategoripåtegning, der er af relevans for bedømmelsen for en forudgående periode på mindst ét år. Godkendelsens gyldighed fastlægges af den kompetente myndighed, men må ikke overstige gyldighedsperioden for bedømmerpåtegningen som udstedt i overensstemmelse med ATCO.C.055.

d)

For at kunne udstede en midlertidig bedømmergodkendelse af de grunde, der er nævnt i litra b) og c), kan den kompetente myndighed kræve en sikkerhedsanalyse, der skal fremlægges af luftfartstjenesteudøveren.

SUBPART D

FLYVELEDERUDDANNELSE

AFSNIT 1

Generelle krav

ATCO.D.001   Flyvelederuddannelsens mål

Flyvelederuddannelsen skal omfatte alle de teoretiske kurser og praktiske øvelser, herunder simulering, samt den uddannelse på arbejdsstedet, der er nødvendig for at tilegne sig og vedligeholde de færdigheder, der kræves for at udøve sikker, velordnet og hurtig afvikling af flyvekontroltjenester.

ATCO.D.005   Former for flyvelederuddannelse

a)

Flyvelederuddannelse består af følgende:

1)

grunduddannelse, som fører til udstedelse af et flyvelederelevcertifikat eller en ekstra kategori og, hvor det er relevant, en ekstra kategoripåtegning, og hvor der gennemføres:

i)   »basisuddannelse«: teoretisk og praktisk uddannelse, som skal give eleven grundlæggende viden og praktiske færdigheder med relation til grundlæggende operationelle procedurer

ii)   »kategorigivende uddannelse«: teoretisk og praktisk uddannelse, som skal give eleven viden og praktiske færdigheder med relation til en bestemt kategori og, hvor det er relevant, en kategoripåtegning

2)

uddannelse ved en enhed, som fører til udstedelse af et flyveledercertifikat eller en kategoripåtegning, validering af en eller flere kategorier eller kategoripåtegninger og/eller udstedelse eller fornyelse af en enhedspåtegning. Den omfatter følgende faser:

i)

overgangsuddannelse, som primært skal give eleven viden om og forståelse af operationelle procedurer og opgavespecifikke aspekter på arbejdsstedet og

ii)

uddannelse på arbejdsstedet, som er den sidste fase i uddannelsen ved en enhed, under hvilken tidligere tilegnede jobrelaterede rutiner og færdigheder integreres i praksis under tilsyn af en kvalificeret instruktør for uddannelse på arbejdsstedet i situationer med reel trafik.

iii)

Ud over det i nr. i) og ii) anførte forudsættes der for enhedspåtegninger, som kræver håndtering af komplekse situationer og situationer med tæt trafik, en forberedende uddannelse på arbejdsstedet for at forbedre de tidligere tilegnede kategorirelaterede rutiner og færdigheder og for at forberede eleven på situationer med reel trafik, som kan forekomme i den pågældende enhed

3)

vedligeholdelsesuddannelse, som har til formål at opretholde certifikatets påtegningers gyldighed, og som består af:

i)

genopfriskningsuddannelse

ii)

omskoling, hvis det er relevant.

b)

Ud over de i litra a) omhandlede former for uddannelse kan flyveledere gennemføre følgende former:

1)

uddannelse som praktisk instruktør, der fører til udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en påtegning som instruktør for uddannelse på arbejdsstedet eller instruktør i syntetiske træningsanordninger

2)

uddannelse som bedømmer, der fører til udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en bedømmerpåtegning.

AFSNIT 2

Krav til grunduddannelse

ATCO.D.010   Grunduddannelsens sammensætning

a)

Grunduddannelse, som er beregnet til ansøgere om udstedelse af et flyvelederelevcertifikat eller en ekstra kategori og/eller kategoripåtegning, består af:

1)

basisuddannelse, som omfatter alle fag, emner og underemner i tillæg 2 i bilag I og

2)

kategorigivende uddannelse, som omfatter fagene, emnerne og underemnerne i mindst en af følgende:

i)

kategorien flyvepladskontrol, visuel, — ADV — som defineres i tillæg 3 i bilag I

ii)

kategorien flyvepladskontrol, instrument, for kontroltårne — ADI (TWR) — som defineres i tillæg 4 i bilag I

iii)

kategorien indflyvningskontrol, procedure, — APP — som defineres i tillæg 5 i bilag I

iv)

kategorien områdekontrol, procedure, — ACP — som defineres i tillæg 6 i bilag I

v)

kategorien indflyvningskontrol, overvågning, — APS — som defineres i tillæg 7 i bilag I

vi)

kategorien områdekontrol, overvågning, — ACS — som defineres i tillæg 8 i bilag I.

b)

Uddannelse med henblik på en ekstra kategori består af uddannelse i de fag, emner og underemner, der er relevante for mindst én af de kategorier, der er fastlagt i litra a), nr. 2).

c)

Uddannelse med henblik på genaktivering af en kategori efter manglende beståelse ved en bedømmelse af kompetencemæssig baggrund i henhold til ATCO.B.010, litra b), skræddersys med udgangspunkt i resultatet af denne bedømmelse.

d)

Uddannelse med henblik på en anden kategoripåtegning end ATCO.B.015, litra a), nr. 3), består af fag, emner og underemner, som uddannelsesorganisationen udvikler, og som godkendes som en del af uddannelseskurset.

e)

Basisuddannelse og/eller kategorigivende uddannelse kan suppleres med yderligere fag, emner og underemner, som er specifikke for det enkelte FAB-miljø eller nationale miljø.

ATCO.D.015   Grunduddannelsesplan

Uddannelsesorganisationen udarbejder en grunduddannelsesplan, som skal godkendes af den kompetente myndighed. Den skal som minimum indeholde:

a)

sammensætningen af det grundlæggende uddannelseskursus, der udbydes i overensstemmelse med ATCO.D.010

b)

opbygningen af den grunduddannelse, der udbydes i overensstemmelse med ATCO.D.020, litra b)

c)

proceduren for gennemførelse af det eller de grundlæggende uddannelseskursus(er)

d)

uddannelsesmetoderne

e)

den minimale og maksimale varighed af det eller de grundlæggende uddannelseskurser

f)

med hensyn til ATCO.D.010, litra b): proceduren for tilpasning af det eller de(t) grundlæggende uddannelseskursus(er), så der tages behørigt hensyn til en bestået basisuddannelse

g)

procedurer for eksamination og bedømmelser i overensstemmelse med ATCO.D.025 og ATCO.D.035 og for resultatmål i overensstemmelse med ATCO.D.030 og ATCO.D.040

h)

undervisernes kvalifikationer, roller og ansvarsområder

i)

proceduren ved afbrydelse af uddannelse

j)

appelproceduren

k)

udpegelse af fortegnelser, der skal føres specifikt for grunduddannelse

l)

procedurer og begrundelser for gennemgang og ændring af grunduddannelsesplanen og forelæggelse af den for den kompetente myndighed. Grunduddannelsesplanen skal gennemgås mindst én gang hvert tredje år.

ATCO.D.020   Basisuddannelse og kategorigivende uddannelse

a)

Basisuddannelse og kategorigivende uddannelse gennemføres i form af separate eller integrerede kurser.

b)

Uddannelsesorganisationerne udvikler og gennemfører kurser i basisuddannelse og kategorigivende uddannelse eller et integreret grundlæggende uddannelseskursus, som skal godkendes af den kompetente myndighed.

c)

Hvis grunduddannelse gennemføres som et integreret kursus, skal der skelnes klart mellem eksamination og bedømmelser for:

1)

basisuddannelse og

2)

hver enkelt kategorigivende uddannelse.

d)

Beståelse af grunduddannelsen eller af en kategorigivende uddannelse ved udstedelse af en ekstra kategori dokumenteres med et certifikat, der udstedes af uddannelsesorganisationen.

e)

Beståelse af basisuddannelsen dokumenteres med et certifikat, der udstedes af uddannelsesorganisationen efter anmodning fra ansøgeren.

ATCO.D.025   Eksamination og bedømmelse i forbindelse med basisuddannelse

a)

Basisuddannelseskurser omfatter teoretisk(e) eksamination(er) og bedømmelse(r).

b)

Ved teoretisk(e) eksamination(er) gives karakteren »bestået« til en ansøger, som opnår mindst 75 % af samtlige karakterpoint ved den pågældende eksamination.

c)

Bedømmelse(r) af resultatmålene i ATCO.D.030 foretages ved brug af en part-task trainer eller simulator.

d)

Ved bedømmelser gives karakteren »bestået« til en ansøger, der konsekvent udviser den fornødne effektivitet som anført i ATCO.D.030 og den adfærd, som er nødvendig for at sikre forsvarlige operationer hos flyvekontroltjenesten.

ATCO.D.030   Resultatmål for basisuddannelsen

Bedømmelse(r) skal omfatte evaluering ud fra følgende resultatmål:

a)

kontrollere og bruge udstyr ved arbejdspositioner

b)

skabe og opretholde overblik over situationen ved at holde øje med og identificere luftfartøjer, hvis det er nødvendigt

c)

holde øje med og opdatere visninger af flyvedata

d)

foretage konstant aflytning på den rette frekvens

e)

udstede passende klareringer, instrukser og oplysninger til trafikken

f)

anvende godkendt fraseologi

g)

kommunikere effektivt

h)

sikre adskillelse

i)

sikre den fornødne koordinering

j)

anvende de foreskrevne procedurer for et simuleret luftrum

k)

afsløre potentielle konflikter mellem luftfartøjer

l)

kunne prioritere handlinger

m)

vælge hensigtsmæssige adskillelsesmetoder.

ATCO.D.035   Eksamination og bedømmelse i forbindelse med kategorigivende uddannelse

a)

Kurser i kategorigivende uddannelse omfatter teoretisk(e) eksamination(er) og bedømmelse(r).

b)

Ved teoretisk(e) eksamination(er) gives karakteren »bestået« til en ansøger, som opnår mindst 75 % af samtlige karakterpoint ved den pågældende eksamination.

c)

Bedømmelse(r) foretages på basis af resultatmålene for kategorigivende uddannelse, som beskrives i ATCO.D.040.

d)

Bedømmelse(r) foretages i en simulator.

e)

Ved bedømmelse(r) gives karakteren »bestået« til en ansøger, der konsekvent udviser den fornødne effektivitet som anført i ATCO.D.040 og den adfærd, som er nødvendig for at sikre forsvarlige operationer hos flyvekontroltjenesten.

ATCO.D.040   Resultatmål for kategorigivende uddannelse

a)

Der fastlægges opgaver og fastsættes resultatmål for hvert kursus i kategorigivende uddannelse.

b)

I resultatmålene for kategorigivende uddannelse kræves det, at ansøgerne kan:

1)

udvise evnen til at styre lufttrafik på en måde, så sikker, velordnet og hurtig afvikling af tjenester sikres, og

2)

håndtere komplekse situationer og situationer med tæt trafik.

c)

Ud over kravene i litra b) skal resultatmålene for kategorigivende uddannelse for kategorierne flyvepladskontrol, visuel, (ADV) og flyvepladskontrol, instrument, (ADI) sikre, at ansøgerne kan:

1)

håndtere arbejdsbyrden og udøve lufttrafiktjenester inden for et nærmere defineret ansvarsområde på flyvepladsen og

2)

anvende teknikker og operationelle procedurer for kontrol af trafikken på flyvepladsen.

d)

Ud over kravene i litra b) skal resultatmålene for kategorigivende uddannelse inden for kategorien indflyvningskontrol, procedure, sikre, at ansøgerne kan:

1)

håndtere arbejdsbyrden og udøve lufttrafiktjenester inden for et nærmere defineret ansvarsområde for indflyvningskontrol og

2)

anvende procedurebaseret indflyvningskontrol, planlægningsteknikker og operationelle procedurer over for ankommende, ventende, afgående og gennemflyvende trafik.

e)

Ud over kravene i litra b) skal resultatmålene for kategorigivende uddannelse inden for kategorien indflyvningskontrol, overvågning, sikre, at ansøgerne kan:

1)

håndtere arbejdsbyrden og udøve lufttrafiktjenester inden for et nærmere defineret ansvarsområde for indflyvningskontrol og

2)

sikre overvågning ved indflyvningskontrol og anvende planlægningsteknikker og operationelle procedurer over for ankommende, ventende, afgående og gennemflyvende trafik.

f)

Ud over kravene i litra b) skal resultatmålene for kategorigivende uddannelse inden for kategorien områdekontrol, procedure, sikre, at ansøgerne kan:

1)

håndtere arbejdsbyrden og udøve lufttrafiktjenester inden for et nærmere defineret ansvarsområde for områdekontrol og

2)

anvende procedurebaseret områdekontrol, planlægningsteknikker og operationelle procedurer over for trafik i området.

g)

Ud over kravene i litra b) skal resultatmålene for kategorigivende uddannelse inden for kategorien områdekontrol, overvågning, sikre, at ansøgerne kan:

1)

håndtere arbejdsbyrden og udøve lufttrafiktjenester inden for et nærmere defineret ansvarsområde for områdekontrol og

2)

anvende procedurebaseret overvågning, planlægningsteknikker og operationelle procedurer over for trafik i området.

AFSNIT 3

Krav til uddannelse ved en enhed

ATCO.D.045   Sammensætning af uddannelse ved en enhed

a)

Uddannelse ved en enhed består af et eller flere uddannelseskurser for hver enhedspåtegning, der er fastlagt hos flyvelederenheden som defineret i uddannelsesplanen for enheden.

b)

Enhedspåtegningskurset(erne) udformes og udbydes af uddannelsesorganisationer i overensstemmelse med ATCO.D.060 og godkendes af den kompetente myndighed.

c)

Uddannelse ved en enhed omfatter uddannelse i:

1)

operationelle procedurer

2)

opgavespecifikke aspekter

3)

unormale situationer og nødsituationer og

4)

menneskelige faktorer.

ATCO.D.050   Forudsætninger for uddannelse ved en enhed

Uddannelse ved en enhed kan kun påbegyndes af indehavere af:

a)

et flyvelederelevcertifikat med den relevante kategori og eventuelle relevante kategoripåtegninger eller

b)

et flyveledercertifikat med den relevante kategori og eventuelle relevante kategoripåtegninger,

forudsat at kravene i ATCO.B.001, litra d), og ATCO.B.010, litra b), er opfyldt.

ATCO.D.055   Uddannelsesplan for en enhed

a)

Uddannelsesorganisationen udarbejder for hver flyvelederenhed en uddannelsesplan, som skal godkendes af den kompetente myndighed.

b)

Uddannelsesplanen for enheden skal som minimum indeholde:

1)

de kategorier og påtegninger, som uddannelse gennemføres for

2)

uddannelsens opbygning

3)

listen over enhedspåtegningskursus(er) i overensstemmelse med ATCO.D.060

4)

proceduren for gennemførelse af et enhedspåtegningskursus

5)

uddannelsesmetoderne

6)

enhedspåtegningskursernes minimale varighed

7)

proceduren for tilpasning af enhedspåtegningskurset(erne), så der tages behørigt hensyn til ansøgernes tilegnede kategorier og/eller kategoripåtegninger og erfaring, hvor det er relevant

8)

procedurerne for påvisning af teoretisk viden og forståelse i overensstemmelse med ATCO.D.065, herunder antallet og arten af eksaminationer og deres hyppighed samt minimumskarakterer for beståelse, som skal være mindst 75 % af samtlige karakterpoint ved disse eksaminationer

9)

procedurerne for bedømmelse i overensstemmelse med ATCO.D.070, herunder antallet af bedømmelser og deres hyppighed

10)

undervisernes kvalifikationer, roller og ansvarsområder

11)

proceduren ved afbrydelse af uddannelse

12)

appelproceduren

13)

udpegelse af fortegnelser, der skal føres specifikt for uddannelsen ved en enhed

14)

en liste over udpegede unormale situationer og nødsituationer, der er specifikke for hver enhedspåtegning

15)

procedurerne og begrundelserne for gennemgang og ændring af uddannelsesplanen for enheden og forelæggelse af den for den kompetente myndighed. Uddannelsesplanen for enheden skal gennemgås mindst én gang hvert tredje år.

ATCO.D.060   Enhedspåtegningskursus

a)

Enhedspåtegningskurset er en kombination af de faser i uddannelsen ved en enhed, der er relevante for udstedelse eller fornyelse af en enhedspåtegning i certifikatet. Hvert kursus skal omfatte:

1)

en fase med overgangsuddannelse

2)

en fase med uddannelse på arbejdsstedet.

Forberedende uddannelse på arbejdsstedet skal indgå i kurset i overensstemmelse med ATCO.D.005, litra a), nr. 2), hvis det kræves.

b)

De i litra a) omhandlede faser i uddannelsen ved en enhed gennemføres separat eller integreret.

c)

For enhedspåtegningskurser fastlægges pensum og resultatmål i overensstemmelse med ATCO.D.045, litra c), og kurserne gennemføres i overensstemmelse med uddannelsesplanen for enheden.

d)

Enhedspåtegningskurser, der omfatter uddannelse med henblik på kategoripåtegning(er) i overensstemmelse med ATCO.B.015, suppleres med yderligere uddannelse, som sikrer tilegnelse af de færdigheder, der kræves for de pågældende kategoripåtegninger.

e)

Uddannelse med henblik på en anden kategoripåtegning end ATCO.B.015, litra a), nr. 3), består af fag, faglige målsætninger, emner og underemner, som uddannelsesorganisationen udvikler, og som godkendes som en del af uddannelseskurset.

f)

Enhedspåtegningskurser, der gennemføres efter ombytning af et certifikat, tilpasses, så de omfatter de elementer i grunduddannelsen, der er specifikke for det enkelte FAB-miljø eller nationale miljø.

ATCO.D.065   Påvisning af teoretisk viden og forståelse

Teoretisk viden og forståelse dokumenteres ved eksaminationer.

ATCO.D.070   Bedømmelser under enhedspåtegningskurser

a)

Ansøgerne bedømmes under normale driftsbetingelser i det operationelle miljø som minimum én gang ved afslutningen af uddannelsen på arbejdsstedet.

b)

Hvis enhedspåtegningskurset omfatter en fase med forberedende uddannelse på arbejdsstedet, vurderes ansøgerens færdigheder i en syntetisk træningsanordning som minimum ved udgangen af denne fase.

c)

Uanset litra a) kan der ved bedømmelse i forbindelse med en enhedspåtegning anvendes en syntetisk træningsanordning for at påvise anvendelse af procedurer, som ansøgeren er uddannet i, men som ikke er forekommet i det operationelle miljø under bedømmelsen.

AFSNIT 4

Krav til vedligeholdelsesuddannelse

ATCO.D.075   Vedligeholdelsesuddannelse

Vedligeholdelsesuddannelse, som består af genopfrisknings- og omskolingskurser, gennemføres i overensstemmelse med kravene i kompetenceplanen for enheden i henhold til ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Genopfriskningsuddannelse

a)

Et eller flere genopfriskningskurser udformes og gennemføres af uddannelsesorganisationerne og godkendes af den kompetente myndighed.

b)

Genopfriskningsuddannelsen, som har til formål at gennemgå og øge flyveledernes viden og færdigheder, så de kan varetage sikker, velordnet og hurtig afvikling af lufttrafik, skal som minimum omfatte:

1)

uddannelse i standardprocedurer og fremgangsmåder, hvor der anvendes godkendt fraseologi og effektiv kommunikation

2)

uddannelse i unormale situationer og nødsituationer, hvor der anvendes godkendt fraseologi og effektiv kommunikation, og

3)

uddannelse i menneskelige faktorer.

c)

Der fastlægges et pensum for genopfriskningskurset, og hvis flyveledernes færdigheder opdateres i et fag/emne, fastlægges der desuden resultatmål.

ATCO.D.085   Omskoling

a)

Et eller flere omskolingskurser udformes og gennemføres af uddannelsesorganisationerne og godkendes af den kompetente myndighed.

b)

Omskolingen, som har til formål at øge deltagernes viden og færdigheder med hensyn til en ændring i det operationelle miljø, gennemføres af uddannelsesorganisationerne, hvis det ved sikkerhedsvurderingen af ændringen konkluderes, at der er behov for omskolingen.

c)

Ved omskolingskurser skal følgende fastlægges:

1)

kursets varighed og hensigtsmæssige uddannelsesmetoder under hensyntagen til ændringens art og omfang og

2)

metoderne til eksamination og/eller bedømmelse ved omskolingen.

d)

Omskoling skal gennemføres, før flyveledere udøver deres certifikats rettigheder i det ændrede operationelle miljø.

AFSNIT 5

Uddannelse af instruktører og bedømmere

ATCO.D.090   Uddannelse af praktiske instruktører

a)

Uddannelse af praktiske instruktører udformes og gennemføres af uddannelsesorganisationerne og består af:

1)

et kursus i praktiske instruktionsteknikker for instruktører for uddannelse på arbejdsstedet og/eller instruktører i syntetiske træningsanordninger, herunder en bedømmelse

2)

et genopfriskningskursus i praktiske undervisningsfærdigheder

3)

en eller flere metoder til bedømmelse af praktiske instruktørers kompetencer.

b)

De i litra a) omhandlede uddannelseskurser og bedømmelsesmetoder skal godkendes af den kompetente myndighed.

ATCO.D.095   Uddannelse af bedømmere

a)

Uddannelse af bedømmere udformes og gennemføres af uddannelsesorganisationerne og består af:

1)

et bedømmeruddannelseskursus, herunder en bedømmelse

2)

et genopfriskningskursus i bedømmerfærdigheder

3)

en eller flere metoder til bedømmelse af bedømmeres kompetencer.

b)

De i litra a) omhandlede uddannelseskurser og bedømmelsesmetoder skal godkendes af den kompetente myndighed.

Tillæg 1 til bilag I

BEDØMMELSESSKALA VEDRØRENDE SPROGFÆRDIGHEDER — KRAV TIL SPROGFÆRDIGHEDER

Bedømmelsesskala vedrørende sprogfærdigheder: ekspertniveau, udvidet niveau og operativt niveau

Niveau

Udtale

Anvender en dialekt og/eller accent, der er forståelig i luftfartsmiljøet

Struktur

De relevante grammatiske strukturer og sætningsmønstre bestemmes af sprogfunktioner, der passer til opgaven

Ordforråd

Udtryksevne

Forståelse

Interaktion

Ekspert

6

Udtale, tryk, rytme og intonation, der eventuelt kan være påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer næsten aldrig forståelsen.

Behersker til stadighed både enkle og komplekse grammatiske strukturer og sætningsmønstre.

Ordforrådet er stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om en bred vifte af kendte og ukendte emner. Ordforrådet er idiomatisk, nuanceret og tilpasset kommunikationsniveauet.

Formår at tale længe på naturlig og ubesværet måde. Varierer talestrømmen af stilistiske årsager, f.eks. for at understrege noget. Anvender spontant korrekte argumentative markører og konnektorer.

Forståelsen er til stadighed korrekt i næsten alle sammenhænge og indbefatter sproglige og kulturelle finesser.

Interagerer let i næsten alle situationer. Forstår sproglige og ikke-sproglige udtryk og reagerer korrekt på dem.

Udvidet niveau

5

Udtale, tryk, rytme og intonation, der er påvirket af modersmålet eller regional variation, hæmmer sjældent forståelsen.

Behersker til stadighed enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre. Der gøres forsøg med komplekse strukturer, men undertiden med meningsforstyrrende fejl.

Ordforrådet er stort og præcist nok til at samtale effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner. Er god til at bruge omskrivninger. Ordforrådet er undertiden idiomatisk.

Formår at tale længe og relativt ubesværet om kendte emner, men varierer ikke nødvendigvis talestrømmen som et stilistisk hjælpemiddel. Kan anvende korrekte argumentative markører og konnektorer.

Forståelsen er korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og for det meste korrekt, når der er tale om sproglige vanskeligheder, komplikationer eller uventede begivenheder. Kan forstå en række talevarianter (dialekt og/eller accent) eller stillejer.

Svarene er umiddelbare, korrekte og informative. Er god til at tale og lytte i samtalesituationer.

Operationel

4

Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes af modersmålet eller regional variation, men hæmmer kun af og til forståelsen.

Enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre anvendes kreativt og beherskes normalt. Der kan opstå fejl, især i usædvanlige eller uventede situationer, men de er sjældent meningsforstyrrende.

Ordforrådet er normalt stort og præcist nok til at kommunikere effektivt om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner. Er ofte i stand til at bruge omskrivninger, hvis ordforrådet ikke rækker i usædvanlige eller uventede situationer.

Taler sammenhængende i et passende tempo. Taler undertiden mindre flydende ved overgang fra indøvede faste vendinger eller fagsprog til spontan interaktion, men dette er ikke til hinder for effektiv kommunikation. Kan anvende argumentative markører og konnektorer i begrænset omfang. Fyldord virker ikke distraherende.

Forståelsen er for det meste korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og accenten eller måden at tale på er tilstrækkeligt forståelig for et internationalt samfund af sprogbrugere. Hvis der opstår sproglige vanskeligheder eller komplikationer eller indtræder uventede begivenheder, kan forståelsen være langsommere eller kræve afklarende spørgsmål.

Svarene er normalt umiddelbare, korrekte og informative. Indleder og fører en samtale selv i uventede situationer. Reagerer korrekt, når der ser ud til at forekomme misforståelser, ved at kontrollere, bekræfte eller bede om afklarende oplysninger.

Bedømmelsesskala vedrørende sprogfærdigheder: føroperativt niveau, elementært niveau og førelementært niveau

Niveau

Udtale

Anvender en dialekt og/eller accent, der er forståelig i luftfartsmiljøet

Struktur

De relevante grammatiske strukturer og sætningsmønstre bestemmes af sprogfunktioner, der passer til opgaven

Ordforråd

Udtryksevne

Forståelse

Interaktion

Før-operativt niveau

3

Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes af modersmålet eller regional variation og hæmmer ofte forståelsen.

Enkle grammatiske strukturer og sætningsmønstre i forbindelse med forudsigelige situationer beherskes ikke altid tilstrækkeligt. Der opstår ofte meningsforstyrrende fejl.

Ordforrådet er ofte stort og præcist nok til at kommunikere om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, men det er begrænset, og ordvalget er ofte ukorrekt. Er ofte ude af stand til at bruge omskrivninger i mangel af ordforråd.

Taler sammenhængende, men er ikke god til at formulere sig og holder for lange pauser. Tøvende eller langsom sprogbehandling kan forhindre effektiv kommunikation. Fyldord virker undertiden distraherende.

Forståelsen er ofte korrekt, når det drejer sig om almindelige, konkrete og arbejdsrelaterede emner, og accenten eller måden at tale på er tilstrækkeligt forståelig for et internationalt samfund af sprogbrugere. Kan have svært ved at forstå en sproglig vanskelighed eller en komplikation eller uventet begivenhed.

Svarene er undertiden umiddelbare, korrekte og informative. Kan indlede og føre en samtale relativt ubesværet om kendte emner og i forudsigelige situationer. Reagerer generelt ikke korrekt i uventede situationer.

Elementært niveau

2

Udtale, tryk, rytme og intonation påvirkes kraftigt af modersmålet eller regional variation og hæmmer normalt forståelsen.

Behersker kun i begrænset omfang nogle få enkle udenadlærte grammatiske strukturer og sætningsmønstre.

Begrænset ordforråd, der kun består af isolerede ord og udenadlærte vendinger.

Kan fremsætte meget korte, isolerede, udenadlærte ytringer med hyppige pauser og distraherende brug af fyldord i forsøg på at finde udtryk og udtale mindre velkendte ord.

Forståelsen er begrænset til isolerede, udenadlærte vendinger, når de udtales omhyggeligt og langsomt.

Reaktionstiden er langsom, og der reageres ofte ukorrekt. Interaktionen er begrænset til enkle rutineudvekslinger.

Førelementært niveau

1

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Niveauet er lavere end det elementære niveau.

Tillæg 2 til bilag I

BASISUDDANNELSE

(Reference: Bilag I — del ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a), nr. 1))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTRB 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTRB 1.1 —

Generelt om kurset

Underemne INTRB 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTRB 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INDL 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTRB 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTRB 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTRB 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE INDL 3 —   GENERELT OM ATCO'S FREMTID

Underemne INTRB 3.1 —

Jobudsigt

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAWB 1 —   GENERELT OM LUFTFARTSLOVGIVNING

Underemne LAWB 1.1 —

Luftfartslovgivningens relevans

EMNE LAWB 2 —   INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Underemne LAWB 2.1 —

ICAO

Underemne LAWB 2.2 —

Europæiske og andre agenturer

Underemne LAWB 2.3 —

Luftfartssammenslutninger

EMNE LAWB 3 —   NATIONALE ORGANISATIONER

Underemne LAWB 3.1 —

Formål og funktion

Underemne LAWB 3.2 —

Nationale lovgivningsmæssige procedurer

Underemne LAWB 3.3 —

Kompetent myndighed

Underemne LAWB 3.4 —

Nationale luftfartssammenslutninger

EMNE LAWB 4 —   ATS-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAWB 4.1 —

Flyvesikkerhedsrelaterede forskrifter

Underemne LAWB 4.2 —

Flyvesikkerhedsstyringssystem

EMNE LAWB 5 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAWB 5.1 —

Måleenheder

Underemne LAWB 5.2 —

ATCO-certificering

Underemne LAWB 5.3 —

Oversigt over luftfartstjenesten og lufttrafiktjenesten

Underemne LAWB 5.4 —

Lufttrafikregler

Underemne LAWB 5.5 —

Luftrum og ATS-ruter

Underemne LAWB 5.6 —

Flyveplan

Underemne LAWB 5.7 —

Flyvepladser

Underemne LAWB 5.8 —

Venteprocedurer for IFR-flyvninger

Underemne LAWB 5.9 —

Venteprocedurer for VFR-flyvninger

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATMB 1 —   LUFTTRAFIKSTYRING

Underemne ATMB 1.1 —

Anvendelse af måleenheder

Underemne ATMB 1.2 —

Flyvekontroltjeneste (ATC)

Underemne ATMB 1.3 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATMB 1.4 —

Alarmeringstjeneste

Underemne ATMB 1.5 —

Flyverådgivningstjeneste

Underemne ATMB 1.6 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

Underemne ATMB 1.7 —

Luftrumsstyring (ASM)

EMNE ATMB 2 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATMB 2.1 —

Højdemåling

Underemne ATMB 2.2 —

Gennemgangsniveau

Underemne ATMB 2.3 —

Niveautildeling

EMNE ATMB 3 —   RADIOTELEFONI (RTF)

Underemne ATMB 3.1 —

Generelle driftsprocedurer for radiotelefoni

EMNE ATMB 4 —   ATC-KLARERINGER OG -INSTRUKTIONER

Underemne ATMB 4.1 —

ATC-klareringers type og indhold

Underemne ATMB 4.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATMB 5 —   KOORDINERING

Underemne ATMB 5.1 —

Koordineringsprincipper, -typer og -indhold

Underemne ATMB 5.2 —

Koordineringsbehov

Underemne ATMB 5.3 —

Koordineringsmetoder

EMNE ATMB 6 —   VISNING AF DATA

Underemne ATMB 6.1 —

Ekstraktion af data

Underemne ATMB 6.2 —

Datastyring

EMNE ATMB 7 —   ADSKILLELSE

Underemne ATMB 7.1 —

Vertikal adskillelse og procedurer

Underemne ATMB 7.2 —

Horisontal adskillelse og procedurer

Underemne ATMB 7.3 —

Visuel adskillelse

Underemne ATMB 7.4 —

Flyvepladsadskillelse og -procedurer

Underemne ATMB 7.5 —

Adskillelse baseret på ATS-overvågningssystemer

Underemne ATMB 7.6 —

Adskillelse baseret på slipstrømsturbulens

EMNE ATMB 8 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATMB 8.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

Underemne ATMB 8.2 —

Jordbaserede sikkerhedsnet

EMNE ATMB 9 —   GRUNDLÆGGENDE PRAKTISKE FÆRDIGHEDER

Underemne ATMB 9.1 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATMB 9.2 —

Grundlæggende praktiske færdigheder gældende for alle kategorier

Underemne ATMB 9.3 —

Grundlæggende praktiske færdigheder gældende for flyvepladser

Underemne ATMB 9.4 —

Grundlæggende praktiske færdigheder gældende for overvågning

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE METB 1 —   GENERELT OM METEOROLOGI

Underemne METB 1.1 —

Anvendelse af måleenheder

Underemne METB 1.2 —

Luftfart og meteorologi

Underemne METB 1.3 —

Opbygning af den meteorologiske tjeneste

EMNE METB 2 —   ATMOSFÆRE

Underemne METB 2.1 —

Sammensætning og struktur

Underemne METB 2.2 —

Standardatmosfære

Underemne METB 2.3 —

Varme og temperatur

Underemne METB 2.4 —

Vand i atmosfæren

Underemne METB 2.5 —

Lufttryk

EMNE METB 3 —   ATMOSFÆRISK CIRKULATION

Underemne METB 3.1 —

Generel luftcirkulation

Underemne METB 3.2 —

Luftmasser og frontsystemer

Underemne METB 3.3 —

Mesoskalasystemer

Underemne METB 3.4 —

Vind

EMNE METB 4 —   METEOROLOGISK FÆNOMEN

Underemne METB 4.1 —

Skyer

Underemne METB 4.2 —

Nedbørstyper

Underemne METB 4.3 —

Sigtbarhed

Underemne METB 4.4 —

Meteorologiske farer

EMNE METB 5 —   METEOROLOGISK INFORMATION FOR LUFTFART

Underemne METB 5.1 —

Meddelelser og rapporter

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAVB 1 —   GENERELT OM NAVIGATION

Underemne NAVB 1.1 —

Anvendelse af måleenheder

Underemne NAVB 1.2 —

Formål med og brug af navigation

EMNE NAVB 2 —   JORDEN

Underemne NAVB 2.1 —

Jordens placering og bevægelse

Underemne NAVB 2.2 —

Koordinatsystem, retning og afstand

Underemne NAVB 2.3 —

Magnetisme

EMNE NAVB 3 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAVB 3.1 —

Kartografi og projektion

Underemne NAVB 3.2 —

Kort og diagrammer til brug inden for luftfart

EMNE NAVB 4 —   GRUNDLÆGGENDE NAVIGATIONSBEGREBER

Underemne NAVB 4.1 —

Vindpåvirkning

Underemne NAVB 4.2 —

Hastighed

Underemne NAVB 4.3 —

Visuel navigation

Underemne NAVB 4.4 —

Navigationsaspekter ved flyveplanlægning

EMNE NAVB 5 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAVB 5.1 —

Jordbaserede systemer

Underemne NAVB 5.2 —

Inertinavigationssystemer

Underemne NAVB 5.3 —

Satellitbaserede systemer

Underemne NAVB 5.4 —

Instrumentindflyvningsprocedurer

EMNE NAVB 6 —   YDELSESBASERET NAVIGATION

Underemne NAVB 6.1 —

Principper bag og fordele ved områdenavigation

Underemne NAVB 6.2 —

Generelt om PBN

Underemne NAVB 6.3 —

PBN-applikationer

EMNE NAVB 7 —   UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR NAVIGATION

Underemne NAVB 7.1 —

Fremtidige udviklingstendenser

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFTB 1 —   GENERELT OM LUFTFARTØJER

Underemne ACFTB 1.1 —

Anvendelse af måleenheder

Underemne ACFTB 1.2 —

Luftfart og luftfartøjer

EMNE ACFTB 2 —   FLYVEPRINCIPPER

Underemne ACFTB 2.1 —

Kræfter, der påvirker luftfartøjer

Underemne ACFTB 2.2 —

Luftfartøjers strukturkomponenter og styreorganer

Underemne ACFTB 2.3 —

Operationelle begrænsninger

EMNE ACFTB 3 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFTB 3.1 —

Luftfartøjskategorier

Underemne ACFTB 3.2 —

Kategorier af slipstrømsturbulens

Underemne ACFTB 3.3 —

ICAO's anflyvningskategorier

Underemne ACFTB 3.4 —

Miljøkategorier

EMNE ACFTB 4 —   LUFTFARTØJSDATA

Underemne ACFTB 4.1 —

Genkendelse

Underemne ACFTB 4.2 —

Ydelsesdata

EMNE ACFTB 5 —   FLYMOTORER

Underemne ACFTB 5.1 —

Stempelmotorer

Underemne ACFTB 5.2 —

Reaktionsmotorer

Underemne ACFTB 5.3 —

Turbopropmotorer

Underemne ACFTB 5.4 —

Flybrændstof

EMNE ACFTB 6 —   LUFTFARTØJSSYSTEMER OG -INSTRUMENTER

Underemne ACFTB 6.1 —

Flyveinstrumenter

Underemne ACFTB 6.2 —

Navigationsinstrumenter

Underemne ACFTB 6.3 —

Motorinstrumenter

Underemne ACFTB 6.4 —

Luftfartøjssystemer

EMNE ACFTB 7 —   FAKTORER MED INDVIRKNING PÅ LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFTB 7.1 —

Startfaktorer

Underemne ACFTB 7.2 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFTB 7.3 —

Flyvefaktorer

Underemne ACFTB 7.4 —

Nedstignings- og indledende anflyvningsfaktorer

Underemne ACFTB 7.5 —

Slutindflyvnings- og landingsfaktorer

Underemne ACFTB 7.6 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFTB 7.7 —

Miljø faktorer

EMNE 7:   MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE HUMB 1 —   GENERELT OM MENNESKELIGE FAKTORER

Underemne HUMB 1.1 —

Indlæringsteknikker

Underemne HUMB 1.2 —

De menneskelige faktorers betydning for flyvekontroltjenesten

Underemne HUMB 1.3 —

Menneskelige faktorer og flyvekontroltjeneste

EMNE HUMB 2 —   MENNESKELIG YDEEVNE

Underemne HUMB 2.1 —

Individuel adfærd

Underemne HUMB 2.2 —

Sikkerhedskultur og faglig hæderlighed

Underemne HUMB 2.3 —

Sundhed og trivsel

Underemne HUMB 2.4 —

Teamarbejde

Underemne HUMB 2.5 —

Arbejdstagernes grundlæggende behov

Underemne HUMB 2.6 —

Stress

EMNE HUMB 3 —   MENNESKELIGE FEJL

Underemne HUMB 3.1 —

Risici ved fejl

Underemne HUMB 3.2 —

Definition af en menneskelig fejl

Underemne HUMB 3.3 —

Klassificering af menneskelige fejl

Underemne HUMB 3.4 —

Risikoanalyse og risikostyring

EMNE HUMB 4 —   KOMMUNIKATION

Underemne HUMB 4.1 —

Betydning af god kommunikation inden for flyvekontroltjeneste

Underemne HUMB 4.2 —

Kommunikationsproces

Underemne HUMB 4.3 —

Kommunikationsmidler

EMNE HUMB 5 —   ARBEJDSMILJØET

Underemne HUMB 5.1 —

Ergonomi og behovet for god udformning

Underemne HUMB 5.2 —

Udstyr og værktøj

Underemne HUMB 5.3 —

Automatisering

EMNE 8:   UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE EQPSB 1 —   FLYVEKONTROLTJENESTENS UDSTYR

Underemne EQPSB 1.1 —

Hovedtyper af flyvekontroltjenestens udstyr

EMNE EQPSB 2 —   RADIO

Underemne EQPSB 2.1 —

Radioteori

Underemne EQPSB 2.2 —

Pejling

EMNE EQPSB 3 —   KOMMUNIKATIONSUDSTYR

Underemne EQPSB 3.1 —

Radiokommunikation

Underemne EQPSB 3.2 —

Talekommunikation mellem lufttrafiktjenesteenheder/-positioner

Underemne EQPSB 3.3 —

Data link-kommunikation

Underemne EQPSB 3.4 —

Flyselskabskommunikation

EMNE EQPSB 4 —   GENERELT OM OVERVÅGNING

Underemne EQPSB 4.1 —

ATS-overvågningskoncept

EMNE EQPSB 5 —   RADAR

Underemne EQPSB 5.1 —

Radarprincipper

Underemne EQPSB 5.2 —

Primærradar

Underemne EQPSB 5.3 —

Sekundærradar

Underemne EQPSB 5.4 —

Brug af radarer

Underemne EQPSB 5.5 —

Mode S

EMNE EQPSB 6 —   AFHÆNGIG AUTOMATISK OVERVÅGNING

Underemne EQPSB 6.1 —

Principper bag afhængig automatisk overvågning

Underemne EQPSB 6.2 —

Anvendelse af afhængig automatisk overvågning

EMNE EQPSB 7 —   MULTILATERATION

Underemne EQPSB 7.1 —

Principper bag multilateration

Underemne EQPSB 7.2 —

Anvendelse af multilateration

EMNE EQPSB 8 —   BEHANDLING AF OVERVÅGNINGSDATA

Underemne EQPSB 8.1 —

Netværkssamarbejde om overvågningsdata

Underemne EQPSB 8.2 —

Arbejdsprincipper bag netværkssamarbejde om overvågningsdata

EMNE EQPSB 9 —   FREMTIDIGT UDSTYR

Underemne EQPSB 9.1 —

Nye udviklingstendenser

EMNE EQPSB 10 —   ATS-AUTOMATISERING

Underemne EQPSB 10.1 —

Automatiseringsprincipper

Underemne EQPSB 10.2 —

Luftfartens faste telekommunikationsnet (AFTN)

Underemne EQPSB 10.3 —

Onlinedataudveksling

Underemne EQPSB 10.4 —

Anvendte systemer til automatisk informationsformidling

EMNE EQPSB 11 —   ARBEJDSPOSITIONER

Underemne EQPSB 11.1 —

Udstyr til arbejdspositioner

Underemne EQPSB 11.2 —

Flyvepladskontrol

Underemne EQPSB 11.3 —

Indflyvningskontrol

Underemne EQPSB 11.4 —

Områdekontrol

EMNE 9:   FAGLIGT MILJØ

EMNE PENB 1 —   RUTINEOPBYGNING

Underemne PENB 1.1 —

Lufttrafiktjenesten og flyvepladsfaciliteter

EMNE PENB 2 —   LUFTRUMSBRUGERE

Underemne PENB 2.1 —

Civil luftfart

Underemne PENB 2.2 —

Militær

Underemne PENB 2.3 —

Forventninger og krav til piloter

EMNE PENB 3 —   KUNDERELATIONER

Underemne PENB 3.1 —

Kunderelationer

EMNE PENB 4 —   MILJØBESKYTTELSE

Underemne PENB 4.1 —

Miljøbeskyttelse

Tillæg 3 til bilag I

KATEGORIEN FLYVEPLADSKONTROL, VISUEL (ADV)

(Reference: Bilag I — DEL ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a) nr. 2), i))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE 11:

FLYVEPLADSER

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTR 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTR 1.1 —

Generelt om kurset

Underemne INTR 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTR 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INTR 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTR 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTR 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTR 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAW 1 —   ATCO-CERTIFIKAT/KOMPETENCEBEVIS

Underemne LAW 1.1 —

Rettigheder og betingelser

EMNE LAW 2 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAW 2.1 —

Rapporter

Underemne LAW 2.2 —

Luftrum

EMNE LAW 3 —   ATC-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAW 3.1 —

Feedback-proces

Underemne LAW 3.2 —

Sikkerhedsundersøgelse

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATM 1 —   UDØVELSE AF TJENESTER

Underemne ATM 1.1 —

Flyvepladskontrol

Underemne ATM 1.2 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATM 1.3 —

Alarmeringstjeneste (ALRS)

Underemne ATM 1.4 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

EMNE ATM 2 —   KOMMUNIKATION

Underemne ATM 2.1 —

Effektiv kommunikation

EMNE ATM 3 —   ATC-KLARERINGER OG -INSTRUKTIONER

Underemne ATM 3.1 —

ATC-klareringer

Underemne ATM 3.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATM 4 —   KOORDINERING

Underemne ATM 4.1 —

Koordineringsbehov

Underemne ATM 4.2 —

Koordineringsværktøj og -metoder

Underemne ATM 4.3 —

Koordineringsprocedurer

EMNE ATM 5 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATM 5.1 —

Højdemåling

EMNE ATM 6 —   ADSKILLELSE

Underemne ATM 6.1 —

Adskillelse mellem afgående luftfartøjer

Underemne ATM 6.2 —

Adskillelse af ankommende luftfartøjer og luftfartøjer før landing eller afgående luftfartøjer

Underemne ATM 6.3 —

Længdeadskillelse udtrykt i tidsintervaller under hensyn til slipstrømsturbulens

Underemne ATM 6.4 —

Reducerede adskillelsesminima

EMNE ATM 7 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATM 7.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

Underemne ATM 7.2 —

Jordbaserede sikkerhedsnet

EMNE ATM 8 —   VISNING AF DATA

Underemne ATM 8.1 —

Datastyring

EMNE ATM 9 —   OPERATIONELT MILJØ (SIMULERET)

Underemne ATM 9.1 —

Det operationelle miljøs integritet

Underemne ATM 9.2 —

Verifikation af de operationelle procedurers aktualitet

Underemne ATM 9.3 —

Handover-takeover

EMNE ATM 10 —   UDØVELSE AF TÅRNKONTROLTJENESTE

Underemne ATM 10.1 —

Ansvar for udøvelsen

Underemne ATM 10.2 —

Kontroltårnets funktioner

Underemne ATM 10.3 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATM 10.4 —

Luftfartsfyr

Underemne ATM 10.5 —

Information til luftfartøjer fra kontroltårnet

Underemne ATM 10.6 —

Kontrol af flyvepladstrafik

Underemne ATM 10.7 —

Trafikkontrol i trafikrunden

Underemne ATM 10.8 —

Bane i brug

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE MET 1 —   METEOROLOGISKE FÆNOMENER

Underemne MET 1.1 —

Meteorologiske fænomener

EMNE MET 2 —   KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA

Underemne MET 2.1 —

Meteorologiske instrumenter

Underemne MET 2.2 —

Andre kilder til meteorologiske data

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAV 1 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAV 1.1 —

Kort og diagrammer

EMNE NAV 2 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAV 2.1 —

Navigationssystemer

Underemne NAV 2.2 —

Stabiliseret indflyvning

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFT 1 —   LUFTFARTØJERS INSTRUMENTER

Underemne ACFT 1.1

Luftfartøjers instrumenter

EMNE ACFT 2 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFT 2.1 —

Slipstrømsturbulens

EMNE ACFT 3 —   FAKTORER, DER PÅVIRKER LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFT 3.1 —

Startfaktorer

Underemne ACFT 3.2 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.3 —

Slutindflyvnings- og landingsfaktorer

Underemne ACFT 3.4 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFT 3.5 —

Miljøfaktorer

EMNE ACFT 4 —   LUFTFARTØJSDATA

Underemne ACFT 4.1 —

Genkendelse af luftfartøjstyper

Underemne ACFT 4.2 —

Ydelsesdata

EMNE 7:   MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE HUM 1 —   PSYKOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 1.1 —

Kognitive faktorer

EMNE HUM 2 —   MEDICINSKE OG FYSIOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 2.1 —

Træthed

Underemne HUM 2.2 —

Fysisk form

EMNE HUM 3 —   SOCIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER

Underemne HUM 3.1 —

Teamressourceforvaltning

Underemne HUM 3.2 —

Teamarbejde og teamroller

Underemne HUM 3.3 —

Ansvarlig adfærd

EMNE HUM 4 —   STRESS

Underemne HUM 4.1 —

Stress

Underemne HUM 4.2 —

Stresshåndtering

EMNE HUM 5 —   MENNESKELIGE FEJL

Underemne HUM 5.1 —

Menneskelige fejl

Underemne HUM 5.2 —

Overtrædelse af regler

EMNE HUM 6 —   SAMARBEJDE

Underemne HUM 6.1 —

Kommunikation

Underemne HUM 6.2 —

Samarbejde inden for samme ansvarsområde

Underemne HUM 6.3 —

Samarbejde mellem forskellige ansvarsområder

Underemne HUM 6.4 —

Flyveleder-/pilotsamarbejde

EMNE 8:   UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE EQPS 1 —   TALEKOMMUNIKATION

Underemne EQPS 1.1 —

Radiokommunikation

Underemne EQPS 1.2 —

Anden talekommunikation

EMNE EQPS 2 —   ATS-AUTOMATISERING

Underemne EQPS 2.1 —

Luftfartens faste telekommunikationsnet (AFTN)

Underemne EQPS 2.2 —

Automatisk dataudveksling

EMNE EQPS 3 —   ARBEJDSPOSITION FOR FLYVELEDERE

Underemne EQPS 3.1 —

Drift og kontrol af udstyr

Underemne EQPS 3.2 —

Situationsdisplays og informationssystemer

Underemne EQPS 3.3 —

Flyvedatasystemer

EMNE EQPS 4 —   FREMTIDIGT UDSTYR

Underemne EQPS 4.1 —

Nye udviklingstendenser

EMNE EQPS 5 —   UDSTYRETS OG SYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER OG FORRINGELSE

Underemne EQPS 5.1 —

Reaktion på begrænsninger

Underemne EQPS 5.2 —

Forringelse af kommunikationsudstyret

Underemne EQPS 5.3 —

Forringelse af navigationsudstyret

EMNE 9:   FAGLIGT MILJØ

EMNE PEN 1 —   RUTINEOPBYGNING

Underemne PEN 1.1 —

Studiebesøg på flyveplads

EMNE PEN 2 —   LUFTRUMSBRUGERE

Underemne PEN 2.1 —

Bidragydere til civile ATS-operationer

Underemne PEN 2.2 —

Bidragydere til militære ATS-operationer

EMNE PEN 3 —   KUNDERELATIONER

Underemne PEN 3.1 —

Udøvelse af tjenester og brugerkrav

EMNE PEN 4 —   MILJØBESKYTTELSE

Underemne PEN 4.1 —

Miljøbeskyttelse

EMNE 10:   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE ABES 1 —   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER (ABES)

Underemne ABES 1.1 —

Oversigt over ABES

EMNE ABES 2 —   KOMPETENCEUDVIKLING

Underemne ABES 2.1 —

Kommunikationens effektivitet

Underemne ABES 2.2 —

Forhindring af psykisk overbelastning

Underemne ABES 2.3 —

Samarbejde luft/jord

EMNE ABES 3 —   PROCEDURER FOR UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

Underemne ABES 3.1 —

Anvendelse af ABES-procedurer

Underemne ABES 3.2 —

Radiosvigt

Underemne ABES 3.3 —

Ulovlige handlinger og bombetrusler på luftfartøjer

Underemne ABES 3.4 —

Vildfarne eller uidentificerede luftfartøjer

Underemne ABES 3.5 —

Indtrængen på landingsbanen

EMNE 11:   FLYVEPLADSER

EMNE AGA 1 —   FLYVEPLADSDATA, -UDFORMNING OG -KOORDINERING

Underemne AGA 1.1 —

Definitioner

Underemne AGA 1.2 —

Koordinering

EMNE AGA 2 —   TRAFIKOMRÅDE

Underemne AGA 2.1 —

Trafikområde

Underemne AGA 2.2 —

Manøvreområde

Underemne AGA 2.3 —

Baner

EMNE AGA 3 —   HINDRINGER

Underemne AGA 3.1 —

Hindringsfrit luftrum omkring flyvepladser

EMNE AGA 4 —   DIVERSE UDSTYR

Underemne AGA 4.1 —

Placering

Tillæg 4 til bilag I

KATEGORIEN FLYVEPLADSKONTROL, INSTRUMENT FOR KONTROLTÅRNE — ADI (TWR)

(Reference: Bilag I — DEL ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a), nr. 2), ii))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE 11:

FLYVEPLADSER

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTR 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTR 1.1 —

Generelt om kurset

Underemne INTR 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTR 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INTR 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTR 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTR 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTR 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAW 1 —   ATCO-CERTIFIKAT/KOMPETENCEBEVIS

Underemne LAW 1.1 —

Rettigheder og betingelser

EMNE LAW 2 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAW 2.1 —

Rapporter

Underemne LAW 2.2 —

Luftrum

EMNE LAW 3 —   ATC-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAW 3.1 —

Feedback-proces

Underemne LAW 3.2 —

Sikkerhedsundersøgelse

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATM 1 —   UDØVELSE AF TJENESTER

Underemne ATM 1.1 —

Flyvepladskontrol

Underemne ATM 1.2 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATM 1.3 —

Alarmeringstjeneste (ALRS)

Underemne ATM 1.4 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

EMNE ATM 2 —   KOMMUNIKATION

Underemne ATM 2.1 —

Effektiv kommunikation

EMNE ATM 3 —   ATC-KLARERINGER OG -INSTRUKTIONER

Underemne ATM 3.1 —

ATC-klareringer

Underemne ATM 3.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATM 4 —   KOORDINERING

Underemne ATM 4.1 —

Koordineringsbehov

Underemne ATM 4.2 —

Koordineringsværktøj og -metoder

Underemne ATM 4.3 —

Koordineringsprocedurer

EMNE ATM 5 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATM 5.1 —

Højdemåling

Underemne ATM 5.2 —

Klarering af terræn

EMNE ATM 6 —   ADSKILLELSE

Underemne ATM 6.1 —

Adskillelse mellem afgående luftfartøjer

Underemne ATM 6.2 —

Adskillelse af afgående luftfartøjer og ankommende luftfartøjer

Underemne ATM 6.3 —

Adskillelse af ankommende luftfartøjer og luftfartøjer før landing eller afgående luftfartøjer

Underemne ATM 6.4 —

Længdeadskillelse udtrykt i tidsintervaller under hensyn til slipstrømsturbulens

Underemne ATM 6.5 —

Reducerede adskillelsesminima

EMNE ATM 7 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATM 7.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

Underemne ATM 7.2 —

Jordbaserede sikkerhedsnet

EMNE ATM 8 —   VISNING AF DATA

Underemne ATM 8.1 —

Datastyring

EMNE ATM 9 —   OPERATIONELT MILJØ (SIMULERET)

Underemne ATM 9.1 —

Det operationelle miljøs integritet

Underemne ATM 9.2 —

Verifikation af de operationelle procedurers aktualitet

Underemne ATM 9.3 —

Handover-takeover

EMNE ATM 10 —   UDØVELSE AF TÅRNKONTROLTJENESTE

Underemne ATM 10.1 —

Ansvar for udøvelsen

Underemne ATM 10.2 —

Kontroltårnets funktioner

Underemne ATM 10.3 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATM 10.4 —

Luftfartsfyr

Underemne ATM 10.5 —

Information til luftfartøjer fra kontroltårnet

Underemne ATM 10.6 —

Kontrol af flyvepladstrafik

Underemne ATM 10.7 —

Trafikkontrol i trafikrunden

Underemne ATM 10.8 —

Bane i brug

EMNE ATM 11 —   UDØVELSE AF TÅRNKONTROLTJENESTE — INSTRUMENT

Underemne ATM 11.1 —

Operationer i lav sigtbarhed og specielle visuelle flyveregler

Underemne ATM 11.2 —

Afgående trafik

Underemne ATM 11.3 —

Ankommende trafik

Underemne ATM 11.4 —

Tårnkontroltjeneste med avanceret systemstøtte

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE MET 1 —   METEOROLOGISKE FÆNOMENER

Underemne MET 1.1 —

Meteorologiske fænomener

EMNE MET 2 —   KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA

Underemne MET 2.1 —

Meteorologiske instrumenter

Underemne MET 2.2 —

Andre kilder til meteorologiske data

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAV 1 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAV 1.1 —

Kort og diagrammer

EMNE NAV 2 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAV 2.1 —

Navigationssystemer

Underemne NAV 2.2 —

Stabiliseret indflyvning

Underemne NAV 2.3 —

Instrumentudflyvninger og -indflyvninger

Underemne NAV 2.4 —

Satellitbaserede systemer

Underemne NAV 2.5 —

PBN-applikationer

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFT 1 —   LUFTFARTØJRS INSTRUMENTER

Underemne ACFT 1.1 —

Luftfartøjers instrumenter

EMNE ACFT 2 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFT 2.1 —

Slipstrømsturbulens

Underemne ACFT 2.2 —

ICAO's anflyvningskategorier

EMNE ACFT 3 —   FAKTORER, DER PÅVIRKER LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFT 3.1 —

Startfaktorer

Underemne ACFT 3.2 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.3 —

Slutindflyvnings- og landingsfaktorer

Underemne ACFT 3.4 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFT 3.5 —

Miljøfaktorer

EMNE ACFT 4 —   LUFTFARTØJSDATA

Underemne ACFT 4.1 —

Genkendelse af luftfartøjstyper

Underemne ACFT 4.2 —

Ydelsesdata

EMNE 7:   MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE HUM 1 —   PSYKOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 1.1 —

Kognitive faktorer

EMNE HUM 2 —   MEDICINSKE OG FYSIOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 2.1 —

Træthed

Underemne HUM 2.2 —

Fysisk form

EMNE HUM 3 —   SOCIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER

Underemne HUM 3.1 —

Teamressourceforvaltning

Underemne HUM 3.2 —

Teamarbejde og teamroller

Underemne HUM 3.3 —

Ansvarlig adfærd

EMNE HUM 4 —   STRESS

Underemne HUM 4.1 —

Stress

Underemne HUM 4.2 —

Stresshåndtering

EMNE HUM 5 —   MENNESKELIGE FEJL

Underemne HUM 5.1 —

Menneskelige fejl

Underemne HUM 5.2 —

Overtrædelse af regler

EMNE HUM 6 —   SAMARBEJDE

Underemne HUM 6.1 —

Kommunikation

Underemne HUM 6.2 —

Samarbejde inden for samme ansvarsområde

Underemne HUM 6.3 —

Samarbejde mellem forskellige ansvarsområder

Underemne HUM 6.4 —

Flyveleder-/pilotsamarbejde

EMNE 8:   UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE EQPS 1 —   TALEKOMMUNIKATION

Underemne EQPS 1.1 —

Radiokommunikation

Underemne EQPS 1.2 —

Anden talekommunikation

EMNE EQPS 2 —   ATS-AUTOMATISERING

Underemne EQPS 2.1 —

Luftfartens faste telekommunikationsnet (AFTN)

Underemne EQPS 2.2 —

Automatisk dataudveksling

EMNE EQPS 3 —   ARBEJDSPOSITION FOR FLYVELEDERE

Underemne EQPS 3.1 —

Drift og kontrol af udstyr

Underemne EQPS 3.2 —

Situationsdisplays og informationssystemer

Underemne EQPS 3.3 —

Flyvedatasystemer

EMNE EQPS 4 —   FREMTIDIGT UDSTYR

Underemne EQPS 4.1 —

Nye udviklingstendenser

EMNE EQPS 5 —   UDSTYRETS OG SYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER OG FORRINGELSE

Underemne EQPS 5.1 —

Reaktion på begrænsninger

Underemne EQPS 5.2 —

Forringelse af kommunikationsudstyret

Underemne EQPS 5.3 —

Forringelse af navigationsudstyret

EMNE 9:   FAGLIGT MILJØ

EMNE PEN 1 —   RUTINEOPBYGNING

Underemne PEN 1.1 —

Studiebesøg på flyveplads

EMNE PEN 2 —   LUFTRUMSBRUGERE

Underemne PEN 2.1 —

Bidragydere til civile ATS-operationer

Underemne PEN 2.2 —

Bidragydere til militære ATS-operationer

EMNE PEN 3 —   KUNDERELATIONER

Underemne PEN 3.1 —

Udøvelse af tjenester og brugerkrav

EMNE PEN 4 —   MILJØBESKYTTELSE

Underemne PEN 4.1 —

Miljøbeskyttelse

EMNE 10:   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE ABES 1 —   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER (ABES)

Underemne ABES 1.1 —

Oversigt over ABES

EMNE ABES 2 —   KOMPETENCEUDVIKLING

Underemne ABES 2.1 —

Kommunikationens effektivitet

Underemne ABES 2.2 —

Forhindring af psykisk overbelastning

Underemne ABES 2.3 —

Samarbejde luft/jord

EMNE ABES 3 —   PROCEDURER FOR UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

Underemne ABES 3.1 —

Anvendelse af ABES-procedurer

Underemne ABES 3.2 —

Radiosvigt

Underemne ABES 3.3 —

Ulovlige handlinger og bombetrusler på luftfartøjer

Underemne ABES 3.4 —

Vildfarne eller uidentificerede luftfartøjer

Underemne ABES 3.5 —

Indtrængen på landingsbanen

EMNE 11:   FLYVEPLADSER

EMNE AGA 1 —   FLYVEPLADSDATA, -UDFORMNING OG -KOORDINERING

Underemne AGA 1.1 —

Definitioner

Underemne AGA 1.2 —

Koordinering

EMNE AGA 2 —   TRAFIKOMRÅDE

Underemne AGA 2.1 —

Trafikområde

Underemne AGA 2.2 —

Manøvreområde

Underemne AGA 2.3 —

Baner

EMNE AGA 3 —   HINDRINGER

Underemne AGA 3.1 —

Hindringsfrit luftrum omkring flyvepladser

EMNE AGA 4 —   DIVERSE UDSTYR

Underemne AGA 4.1 —

Placering

Tillæg 5 til bilag I

KATEGORIEN INDFLYVNINGSKONTROL, PROCEDURE (APP)

(Reference: Bilag I — DEL ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a), nr. 2), iii))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE 11:

FLYVEPLADSER

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTR 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTR 1.1 —

Generelt om kurset

Underemne INTR 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTR 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INTR 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTR 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTR 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTR 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAW 1 —   ATCO-CERTIFIKAT/KOMPETENCEBEVIS

Underemne LAW 1.1 —

Rettigheder og betingelser

EMNE LAW 2 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAW 2.1 —

Rapporter

Underemne LAW 2.2 —

Luftrum

EMNE LAW 3 —   ATC-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAW 3.1 —

Feedback-proces

Underemne LAW 3.2 —

Sikkerhedsundersøgelse

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATM 1 —   UDØVELSE AF TJENESTER

Underemne ATM 1.1 —

Flyvekontroltjeneste (ATC)

Underemne ATM 1.2 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATM 1.3 —

Alarmeringstjeneste (ALRS)

Underemne ATM 1.4 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

Underemne ATM 1.5 —

Luftrumsstyring (ASM)

EMNE ATM 2 —   KOMMUNIKATION

Underemne ATM 2.1 —

Effektiv kommunikation

EMNE ATM 3 —   FLYVETILLADELSER OG FLYVEINSTRUKSER

Underemne ATM 3.1 —

ATC-klareringer

Underemne ATM 3.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATM 4 —   KOORDINERING

Underemne ATM 4.1 —

Koordineringsbehov

Underemne ATM 4.2 —

Koordineringsværktøj og -metoder

Underemne ATM 4.3 —

Koordineringsprocedurer

EMNE ATM 5 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATM 5.1 —

Højdemåling

Underemne ATM 5.2 —

Klarering af terræn

EMNE ATM 6 —   ADSKILLELSE

Underemne ATM 6.1 —

Vertikal adskillelse

Underemne ATM 6.2 —

Horisontal adskillelse

Underemne ATM 6.3 —

Uddelegering af adskillelse

EMNE ATM 7 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATM 7.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

EMNE ATM 8 —   VISNING AF DATA

Underemne ATM 8.1 —

Datastyring

EMNE ATM 9 —   OPERATIONELT MILJØ (SIMULERET)

Underemne ATM 9.1 —

Det operationelle miljøs integritet

Underemne ATM 9.2 —

Verifikation af de operationelle procedurers aktualitet

Underemne ATM 9.3 —

Handover-takeover

EMNE ATM 10 —   UDØVELSE AF KONTROLTJENESTE

Underemne ATM 10.1 —

Ansvar og behandling af oplysninger

Underemne ATM 10.2 —

Indflyvningskontrol

Underemne ATM 10.3 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATM 10.4 —

Håndtering af trafik

EMNE ATM 11 —   VENTEPOSITION

Underemne ATM 11.1 —

Generelle venteprocedurer

Underemne ATM 11.2 —

Indflyvende luftfartøj

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE MET 1 —   METEOROLOGISKE FÆNOMENER

Underemne MET 1.1 —

Meteorologiske fænomener

EMNE MET 2 —   KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA

Underemne MET 2.1 —

Kilder til meteorologiske oplysninger

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAV 1 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAV 1.1 —

Kort og diagrammer

EMNE NAV 2 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAV 2.1 —

Navigationssystemer

Underemne NAV 2.2 —

Stabiliseret indflyvning

Underemne NAV 2.3 —

Instrumentudflyvninger og -indflyvninger

Underemne NAV 2.4 —

Navigationsassistance

Underemne NAV 2.5 —

Satellitbaserede systemer

Underemne NAV 2.6 —

PBN-applikationer

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFT 1 —   LUFTFARTØJERS INSTRUMENTER

Underemne ACFT 1.1 —

Luftfartøjers instrumenter

EMNE ACFT 2 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFT 2.1 —

Slipstrømsturbulens

Underemne ACFT 2.2 —

ICAO's anflyvningskategorier

EMNE ACFT 3 —   FAKTORER, DER PÅVIRKER LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFT 3.1 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.2 —

Flyvefaktorer

Underemne ACFT 3.3 —

Nedstignings- og indledende anflyvningsfaktorer

Underemne ACFT 3.4 —

Slutindflyvnings- og landingsfaktorer

Underemne ACFT 3.5 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFT 3.6 —

Miljøfaktorer

EMNE ACFT 4 —   LUFTFARTØJSDATA

Underemne ACFT 4.1 —

Ydelsesdata

EMNE 7:   MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE HUM 1 —   PSYKOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 1.1 —

Kognitive faktorer

EMNE HUM 2 —   MEDICINSKE OG FYSIOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 2.1 —

Træthed

Underemne HUM 2.2 —

Fysisk form

EMNE HUM 3 —   SOCIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER

Underemne HUM 3.1 —

Teamressourceforvaltning

Underemne HUM 3.2 —

Teamarbejde og teamroller

Underemne HUM 3.3 —

Ansvarlig adfærd

EMNE HUM 4 —   STRESS

Underemne HUM 4.1 —

Stress

Underemne HUM 4.2 —

Stresshåndtering

EMNE HUM 5 —   MENNESKELIGE FEJL

Underemne HUM 5.1 —

Menneskelige fejl

Underemne HUM 5.2 —

Overtrædelse af regler

EMNE HUM 6 —   SAMARBEJDE

Underemne HUM 6.1 —

Kommunikation

Underemne HUM 6.2 —

Samarbejde inden for samme ansvarsområde

Underemne HUM 6.3 —

Samarbejde mellem forskellige ansvarsområder

Underemne HUM 6.4 —

Flyveleder-/pilotsamarbejde

EMNE 8:   UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE EQPS 1 —   TALEKOMMUNIKATION

Underemne EQPS 1.1 —

Radiokommunikation

Underemne EQPS 1.2 —

Anden talekommunikation

EMNE EQPS 2 —   ATS-AUTOMATISERING

Underemne EQPS 2.1 —

Luftfartens faste telekommunikationsnet (AFTN)

Underemne EQPS 2.2 —

Automatisk dataudveksling

EMNE EQPS 3 —   ARBEJDSPOSITION FOR FLYVELEDERE

Underemne EQPS 3.1 —

Drift og kontrol af udstyr

Underemne EQPS 3.2 —

Situationsdisplays og informationssystemer

Underemne EQPS 3.3 —

Flyvedatasystemer

EMNE EQPS 4 —   FREMTIDIGT UDSTYR

Underemne EQPS 4.1 —

Nye udviklingstendenser

EMNE EQPS 5 —   UDSTYRETS OG SYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER OG FORRINGELSE

Underemne EQPS 5.1 —

Reaktion på begrænsninger

Underemne EQPS 5.2 —

Forringelse af kommunikationsudstyret

Underemne EQPS 5.3 —

Forringelse af navigationsudstyret

EMNE 9:   FAGLIGT MILJØ

EMNE PEN 1 —   RUTINEOPBYGNING

Underemne PEN 1.1 —

Studiebesøg på flyveplads

EMNE PEN 2 —   LUFTRUMSBRUGERE

Underemne PEN 2.1 —

Bidragydere til civile ATS-operationer

Underemne PEN 2.2 —

Bidragydere til militære ATS-operationer

EMNE PEN 3 —   KUNDERELATIONER

Underemne PEN 3.1 —

Udøvelse af tjenester og brugerkrav

EMNE PEN 4 —   MILJØBESKYTTELSE

Underemne PEN 4.1 —

Miljøbeskyttelse

EMNE 10:   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE ABES 1 —   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER (ABES)

Underemne ABES 1.1 —

Oversigt over ABES

EMNE ABES 2 —   KOMPETENCEUDVIKLING

Underemne ABES 2.1 —

Kommunikationens effektivitet

Underemne ABES 2.2 —

Forhindring af psykisk overbelastning

Underemne ABES 2.3 —

Samarbejde luft/jord

EMNE ABES 3 —   PROCEDURER FOR UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

Underemne ABES 3.1 —

Anvendelse af ABES-procedurer

Underemne ABES 3.2 —

Radiosvigt

Underemne ABES 3.3 —

Ulovlige handlinger og bombetrusler på luftfartøjer

Underemne ABES 3.4 —

Vildfarne eller uidentificerede luftfartøjer

Underemne ABES 3.5 —

Omdirigeringer

EMNE 11:   FLYVEPLADSER

EMNE AGA 1 —   FLYVEPLADSDATA, -UDFORMNING OG -KOORDINERING

Underemne AGA 1.1 —

Definitioner

Underemne AGA 1.2 —

Koordinering

EMNE AGA 2 —   TRAFIKOMRÅDE

Underemne AGA 2.1 —

Trafikområde

Underemne AGA 2.2 —

Manøvreområde

Underemne AGA 2.3 —

Baner

EMNE AGA 3 —   HINDRINGER

Underemne AGA 3.1 —

Hindringsfrit luftrum omkring flyvepladser

EMNE AGA 4 —   DIVERSE UDSTYR

Underemne AGA 4.1 —

Placering

Tillæg 6 til bilag I

KATEGORIEN OMRÅDEKONTROL, PROCEDURE (ACP)

(Reference: bilag I — DEL ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a), nr. 2), iv))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTR 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTR 1.1 —

Introduktion

Underemne INTR 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTR 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INTR 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTR 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTR 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTR 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAW 1 —   ATCO-CERTIFIKAT/KOMPETENCEBEVIS

Underemne LAW 1.1 —

Rettigheder og betingelser

EMNE LAW 2 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAW 2.1 —

Rapporter

Underemne LAW 2.2 —

Luftrum

EMNE LAW 3 —   ATC-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAW 3.1 —

Feedback-proces

Underemne LAW 3.2 —

Sikkerhedsundersøgelse

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATM 1 —   UDØVELSE AF TJENESTER

Underemne ATM 1.1 —

Flyvekontroltjeneste (ATC)

Underemne ATM 1.2 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATM 1.3 —

Alarmeringstjeneste (ALRS)

Underemne ATM 1.4 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

Underemne ATM 1.5 —

Luftrumsstyring (ASM)

EMNE ATM 2 —   KOMMUNIKATION

Underemne ATM 2.1 —

Effektiv kommunikation

EMNE ATM 3 —   ATC-KLARERINGER OG -INSTRUKTIONER

Underemne ATM 3.1 —

ATC-klareringer

Underemne ATM 3.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATM 4 —   KOORDINERING

Underemne ATM 4.1 —

Koordineringsbehov

Underemne ATM 4.2 —

Koordineringsværktøj og -metoder

Underemne ATM 4.3 —

Koordineringsprocedurer

EMNE ATM 5 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATM 5.1 —

Højdemåling

Underemne ATM 5.2 —

Klarering af terræn

EMNE ATM 6 —   ADSKILLELSE

Underemne ATM 6.1 —

Vertikal adskillelse

Underemne ATM 6.2 —

Horisontal adskillelse

EMNE ATM 7 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATM 7.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

EMNE ATM 8 —   VISNING AF DATA

Underemne ATM 8.1 —

Datastyring

EMNE ATM 9 —   OPERATIONELT MILJØ (SIMULERET)

Underemne ATM 9.1 —

Det operationelle miljøs integritet

Underemne ATM 9.2 —

Verifikation af de operationelle procedurers aktualitet

Underemne ATM 9.3 —

Handover-takeover

EMNE ATM 10 —   UDØVELSE AF KONTROLTJENESTE

Underemne ATM 10.1 —

Ansvar og behandling af oplysninger

Underemne ATM 10.2 —

Områdekontrol

Underemne ATM 10.3 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATM 10.4 —

Håndtering af trafik

EMNE ATM 11 —   VENTEPOSITION

Underemne ATM 11.1 —

Generelle venteprocedurer

Underemne ATM 11.2 —

Luftfartøj i venteposition

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE MET 1 —   METEOROLOGISKE FÆNOMENER

Underemne MET 1.1 —

Meteorologiske fænomener

EMNE MET 2 —   KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA

Underemne MET 2.1 —

Kilder til meteorologiske oplysninger

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAV 1 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAV 1.1 —

Kort og diagrammer

EMNE NAV 2 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAV 2.1 —

Navigationssystemer

Underemne NAV 2.2 —

Navigationsassistance

Underemne NAV 2.3 —

PBN-applikationer

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFT 1 —   LUFTFARTØJERS INSTRUMENTER

Underemne ACFT 1.1

Luftfartøjers instrumenter

EMNE ACFT 2 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFT 2.1 —

Slipstrømsturbulens

EMNE ACFT 3 —   FAKTORER, DER PÅVIRKER LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFT 3.1 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.2 —

Flyvefaktorer

Underemne ACFT 3.3 —

Nedstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.4 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFT 3.5 —

Miljøfaktorer

EMNE ACFT 4 —   LUFTFARTØJSDATA

Underemne ACFT 4.1 —

Ydelsesdata

EMNE 7:   MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE HUM 1 —   PSYKOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 1.1 —

Kognitive faktorer

EMNE HUM 2 —   MEDICINSKE OG FYSIOLOGISKE FAKTORER

Underemne HUM 2.1 —

Træthed

Underemne HUM 2.2 —

Fysisk form

EMNE HUM 3 —   SOCIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER

Underemne HUM 3.1 —

Teamressourceforvaltning

Underemne HUM 3.2 —

Teamarbejde og teamroller

Underemne HUM 3.3 —

Ansvarlig adfærd

EMNE HUM 4 —   STRESS

Underemne HUM 4.1 —

Stress

Underemne HUM 4.2 —

Stresshåndtering

EMNE HUM 5 —   MENNESKELIGE FEJL

Underemne HUM 5.1 —

Menneskelige fejl

Underemne HUM 5.2 —

Overtrædelse af regler

EMNE HUM 6 —   SAMARBEJDE

Underemne HUM 6.1 —

Kommunikation

Underemne HUM 6.2 —

Samarbejde inden for samme ansvarsområde

Underemne HUM 6.3 —

Samarbejde mellem forskellige ansvarsområder

Underemne HUM 6.4 —

Flyveleder-/pilotsamarbejde

EMNE 8:   UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE EQPS 1 —   TALEKOMMUNIKATION

Underemne EQPS 1.1 —

Radiokommunikation

Underemne EQPS 1.2 —

Anden talekommunikation

EMNE EQPS 2 —   ATS-AUTOMATISERING

Underemne EQPS 2.1 —

Luftfartens faste telekommunikationsnet (AFTN)

Underemne EQPS 2.2 —

Automatisk dataudveksling

EMNE EQPS 3 —   ARBEJDSPOSITION FOR FLYVELEDERE

Underemne EQPS 3.1 —

Drift og kontrol af udstyr

Underemne EQPS 3.2 —

Situationsdisplays og informationssystemer

Underemne EQPS 3.3 —

Flyvedatasystemer

EMNE EQPS 4 —   FREMTIDIGT UDSTYR

Underemne EQPS 4.1 —

Nye udviklingstendenser

EMNE EQPS 5 —   UDSTYRETS OG SYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER OG FORRINGELSE

Underemne EQPS 5.1 —

Reaktion på begrænsninger

Underemne EQPS 5.2 —

Forringelse af kommunikationsudstyret

Underemne EQPS 5.3 —

Forringelse af navigationsudstyret

EMNE 9:   FAGLIGT MILJØ

EMNE PEN 1 —   RUTINEOPBYGNING

Underemne PEN 1.1 —

Studiebesøg på områdekontrolcentral

EMNE PEN 2 —   LUFTRUMSBRUGERE

Underemne PEN 2.1 —

Bidragydere til civile ATS-operationer

Underemne PEN 2.2 —

Bidragydere til militære ATS-operationer

EMNE PEN 3 —   KUNDERELATIONER

Underemne PEN 3.1 —

Udøvelse af tjenester og brugerkrav

EMNE PEN 4 —   MILJØBESKYTTELSE

Underemne PEN 4.1 —

Miljøbeskyttelse

EMNE 10:   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE ABES 1 —   UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER (ABES)

Underemne ABES 1.1 —

Oversigt over ABES

EMNE ABES 2 —   KOMPETENCEUDVIKLING

Underemne ABES 2.1 —

Kommunikationens effektivitet

Underemne ABES 2.2 —

Forhindring af psykisk overbelastning

Underemne ABES 2.3 —

Samarbejde luft/jord

EMNE ABES 3 —   PROCEDURER FOR UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

Underemne ABES 3.1 —

Anvendelse af ABES-procedurer

Underemne ABES 3.2 —

Radiosvigt

Underemne ABES 3.3 —

Ulovlige handlinger og bombetrusler på luftfartøjer

Underemne ABES 3.4 —

Vildfarne eller uidentificerede luftfartøjer

Underemne ABES 3.5 —

Omdirigeringer

Tillæg 7 til bilag I

KATEGORIEN INDFLYVNINGSKONTROL, OVERVÅGNING (APS)

(Reference: Bilag I — DEL ATCO, subpart D, afsnit 2, ATCO.D.010, litra a), nr. 2), v))

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNE 1:

GENERELT OM KURSET

EMNE 2:

LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE 3:

LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE 4:

METEOROLOGI

EMNE 5:

NAVIGATION

EMNE 6:

LUFTFARTØJER

EMNE 7:

MENNESKELIGE FAKTORER

EMNE 8:

UDSTYR OG SYSTEMER

EMNE 9:

FAGLIGT MILJØ

EMNE 10:

UNORMALE SITUATIONER OG NØDSITUATIONER

EMNE 11:

FLYVEPLADSER

EMNE 1:   GENERELT OM KURSET

EMNE INTR 1 —   KURSUSLEDELSE

Underemne INTR 1.1 —

Introduktion

Underemne INTR 1.2 —

Kursusadministration

Underemne INTR 1.3 —

Undervisningsmateriale og uddannelsesdokumentation

EMNE INTR 2 —   GENERELT OM FLYVELEDERUDDANNELSEN

Underemne INTR 2.1 —

Kursets indhold og opbygning

Underemne INTR 2.2 —

Uddannelsesetik

Underemne INTR 2.3 —

Bedømmelsesproces

EMNE 2:   LUFTFARTSLOVGIVNING

EMNE LAW 1 —   ATCO-CERTIFIKAT/KOMPETENCEBEVIS

Underemne LAW 1.1 —

Rettigheder og betingelser

EMNE LAW 2 —   REGLER OG BESTEMMELSER

Underemne LAW 2.1 —

Rapporter

Underemne LAW 2.2 —

Luftrum

EMNE LAW 3 —   ATC-FLYVESIKKERHEDSSTYRING

Underemne LAW 3.1 —

Feedback-proces

Underemne LAW 3.2 —

Sikkerhedsundersøgelse

EMNE 3:   LUFTTRAFIKSTYRING

EMNE ATM 1 —   UDØVELSE AF TJENESTER

Underemne ATM 1.1 —

Flyvekontroltjeneste (ATC)

Underemne ATM 1.2 —

Flyveinformationstjeneste (FIS)

Underemne ATM 1.3 —

Alarmeringstjeneste (ALRS)

Underemne ATM 1.4 —

ATS-systemkapacitet og lufttrafikregulering

Underemne ATM 1.5 —

Luftrumsstyring (ASM)

EMNE ATM 2 —   KOMMUNIKATION

Underemne ATM 2.1 —

Effektiv kommunikation

EMNE ATM 3 —   ATC-KLARERINGER OG -INSTRUKTIONER

Underemne ATM 3.1 —

ATC-klareringer

Underemne ATM 3.2 —

ATC-instruktioner

EMNE ATM 4 —   KOORDINERING

Underemne ATM 4.1 —

Koordineringsbehov

Underemne ATM 4.2 —

Koordineringsværktøj og -metoder

Underemne ATM 4.3 —

Koordineringsprocedurer

EMNE ATM 5 —   HØJDEMÅLING OG NIVEAUTILDELING

Underemne ATM 5.1 —

Højdemåling

Underemne ATM 5.2 —

Klarering af terræn

EMNE ATM 6 —   ADSKILLELSE

Underemne ATM 6.1 —

Vertikal adskillelse

Underemne ATM 6.2 —

Længdeadskillelse i et overvågningsområde

Underemne ATM 6.3 —

Uddelegering af adskillelse

Underemne ATM 6.4 —

Adskillelse udtrykt i afstandsintervaller under hensyn til slipstrømsturbulens

Underemne ATM 6.5 —

Adskillelse baseret på ATS-overvågningssystemer

EMNE ATM 7 —   LUFTBÅRNE ANTIKOLLISIONSSYSTEMER OG JORDBASEREDE SIKKERHEDSNET

Underemne ATM 7.1 —

Luftbårne antikollisionssystemer

Underemne ATM 7.2 —

Jordbaserede sikkerhedsnet

EMNE ATM 8 —   VISNING AF DATA

Underemne ATM 8.1 —

Datastyring

EMNE ATM 9 —   OPERATIONELT MILJØ (SIMULERET)

Underemne ATM 9.1 —

Det operationelle miljøs integritet

Underemne ATM 9.2 —

Verifikation af de operationelle procedurers aktualitet

Underemne ATM 9.3 —

Handover-takeover

EMNE ATM 10 —   UDØVELSE AF KONTROLTJENESTE

Underemne ATM 10.1 —

Ansvar og behandling af oplysninger

Underemne ATM 10.2 —

Lufttrafiktjenestes overvågningstjeneste

Underemne ATM 10.3 —

Lufttrafikstyringen

Underemne ATM 10.4 —

Håndtering af trafik

Underemne ATM 10.5 —

Kontroltjeneste med avanceret systemstøtte

EMNE ATM 11 —   VENTEPOSITION

Underemne ATM 11.1 —

Generelle venteprocedurer

Underemne ATM 11.2 —

Indflyvende luftfartøj

Underemne ATM 11.3 —

Venteposition i et overvågningsområde

EMNE ATM 12 —   IDENTIFIKATION

Underemne ATM 12.1 —

Etablering af identifikation

Underemne ATM 12.2 —

Vedligeholdelse af identifikation

Underemne ATM 12.3 —

Tab af identitet

Underemne ATM 12.4 —

Positionsinformation

Underemne ATM 12.5 —

Overførsel af identitet

EMNE 4:   METEOROLOGI

EMNE MET 1 —   METEOROLOGISKE FÆNOMENER

Underemne MET 1.1 —

Meteorologiske fænomener

EMNE MET 2 —   KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA

Underemne MET 2.1 —

Kilder til meteorologiske oplysninger

EMNE 5:   NAVIGATION

EMNE NAV 1 —   KORT OG LUFTFARTSKORT

Underemne NAV 1.1 —

Kort og diagrammer

EMNE NAV 2 —   INSTRUMENTNAVIGATION

Underemne NAV 2.1 —

Navigationssystemer

Underemne NAV 2.2 —

Stabiliseret indflyvning

Underemne NAV 2.3 —

Instrumentudflyvninger og -indflyvninger

Underemne NAV 2.4 —

Navigationsassistance

Underemne NAV 2.5 —

Satellitbaserede systemer

Underemne NAV 2.6 —

PBN-applikationer

EMNE 6:   LUFTFARTØJER

EMNE ACFT 1 —   LUFTFARTØJERS INSTRUMENTER

Underemne ACFT 1.1 —

Luftfartøjers instrumenter

EMNE ACFT 2 —   LUFTFARTØJSKATEGORIER

Underemne ACFT 2.1 —

Slipstrømsturbulens

Underemne ACFT 2.2 —

ICAO's anflyvningskategorier

EMNE ACFT 3 —   FAKTORER MED INDVIRKNING PÅ LUFTFARTØJETS YDELSE

Underemne ACFT 3.1 —

Opstigningsfaktorer

Underemne ACFT 3.2 —

Flyvefaktorer

Underemne ACFT 3.3 —

Nedstignings- og indledende anflyvningsfaktorer

Underemne ACFT 3.4 —

Slutindflyvnings- og landingsfaktorer

Underemne ACFT 3.5 —

Økonomiske faktorer

Underemne ACFT 3.6 —

Miljøfaktorer