EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0347

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/347 af 2. marts 2015 om uoverensstemmelse mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode og om fremsættelse af henstillinger om revision af disse mål (meddelt under nummer C(2015) 1263) EØS-relevant tekst

OJ L 60, 4.3.2015, p. 48–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/347/oj

4.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/347

af 2. marts 2015

om uoverensstemmelse mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode og om fremsættelse af henstillinger om revision af disse mål

(meddelt under nummer C(2015) 1263)

(kun den bulgarske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den maltesiske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 3, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004 vedtage nationale planer eller planer for funktionelle luftrumsblokke, herunder bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, som sikrer overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. Forordningen fastsætter også, at Kommissionen under anvendelse af vurderingskriterierne i forordningens artikel 11, stk. 6, litra d), skal vurdere, om disse mål er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål, og at Kommissionen kan vælge at fremsætte henstillinger, hvis vurderingskriterierne ikke er opfyldt. Der er fastsat detaljerede bestemmelser herfor i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (2).

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU (3) er der vedtaget EU-dækkende præstationsmål for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet for den anden referenceperiode 2015-2019.

(3)

Medlemsstaterne indgav præstationsplaner for de funktionelle luftrumsblokke inden den 1. juli 2014. En række af de første planer havde udelukkende form af et udkast. Derudover blev en del planer efterfølgende ændret ved tillæg eller berigtigelser, hvoraf den seneste er dateret den 9. januar 2015. Kommissionen har i sin vurdering taget udgangspunkt i de nyeste oplysninger, den har modtaget.

(4)

Præstationsvurderingsorganet, som har til opgave at bistå Kommissionen i gennemførelsen af præstationsordningen, jf. artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, fremlagde sin første vurderingsrapport for Kommissionen den 7. oktober 2014 og en ajourført udgave af denne rapport den 15. december 2014. Kommissionen har modtaget yderligere rapporter fra præstationsvurderingsorganet, som er baseret på oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om overvågningen af de præstationsplaner og mål, der er fremlagt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(5)

Med hensyn til det centrale præstationsområde kapacitet er der i henhold til princippet i punkt 4 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 foretaget en vurdering af overensstemmelsen af medlemsstaternes fremlagte mål for overflyvnings-ATFM-forsinkelse ved at anvende de respektive FAB-referenceværdier for kapacitet, som er beregnet af netforvalteren og fastsat i den seneste version af netoperationsplanen (2014-2018/19) fra juni 2014 (»netoperationsplanen«), og som, når de anvendes, sikrer, at EU-dækkende præstationsmål nås på EU-niveau. Vurderingen har vist, at målene for Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC, Østrig, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Slovenien og Slovakiet for FABCE, Cypern, Italien, Grækenland og Malta for Blue Med FAB, Bulgarien og Rumænien for Danube FAB, og Portugal og Spanien for SW FAB ikke stemmer overens med de respektive referenceværdier og derfor ikke stemmer overens med det pågældende EU-dækkende præstationsmål.

(6)

Med hensyn til det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet er der i henhold til principperne i punkt 5 sammenholdt med punkt 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 foretaget en vurdering af de af medlemsstaterne fremlagte mål udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger ved at tage højde for tendensen for de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode og den samlede periode (første og anden referenceperiode, 2012-2019), antallet af tjenesteenheder (trafikprognose) samt niveauet for fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater med lignende operationelle og økonomiske vilkår. Vurderingen har vist, at de mål, der er fremlagt af Østrig og Slovakiet for FABCE, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC og Italien for Blue Med FAB, ikke stemmer overens med det relevante EU-dækkende præstationsmål af nedenstående årsager.

(7)

Østrig har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 3,5 % om året. Selv om dette er en smule over målet for nedbringelsen af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året), ligger Østrigs planlagte nedbringelse i den samlede periode (første og anden referenceperiode) under tendensen på EU-niveau (– 1,1 % om året sammenlignet med – 1,7 % om året). Desuden er målene baseret på de planlagte fastlagte overflyvningsomkostninger ved begyndelsen af den anden referenceperiode, som ligger 8 % over de faktiske overflyvningsomkostninger i 2013. Som følge heraf er der, da målene for den anden referenceperiode blev fastlagt, ikke taget tilstrækkelig højde for forbedringen af omkostningseffektiviteten i den første referenceperiode. Derudover er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger væsentligt over (+ 20 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Østrigs, og omtrent 19 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(8)

Slovakiet har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 2,6 % om året. Dette er under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Selv om nedbringelsen af de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ligger en smule over tendensen på EU-niveau (– 2,1 % om året sammenlignet med – 1,7 % om året), er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger væsentligt over (+ 18,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår miljø, der ligner Slovakiets.

(9)

Belgien og Luxembourg har en fælles afgiftszone. Deres mål er baseret på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningomkostninger i den anden referenceperiode med blot 0,2 % om året i gennemsnit. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,4 % sammenlignet med – 1,7 %). Derudover er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger over (+ 3,7 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Belgiens og Luxembourgs, og omtrent 27 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(10)

Hvad angår Frankrig, har landet baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med kun 0,7 % om året i gennemsnit. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,2 % sammenlignet med – 1,7 %). Derudover er målene baseret på de planlagte fastlagte overflyvningsomkostninger ved begyndelsen af den anden referenceperiode, som ligger 6,2 % over de faktiske overflyvningsomkostninger i 2013. Som følge heraf er der, da målene for den anden referenceperiode blev fastlagt, ikke taget tilstrækkelig højde for forbedringen af omkostningseffektiviteten i den første referenceperiode. Selv om målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger en smule under (– 2,8 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Frankrigs, ligger de omtrent 23 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(11)

Tyskland har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 1,1 % om året. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (+ 0,7 % sammenlignet med – 1,7 %), men nærmere er tiltagende. Målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i 2019, som er væsentligt over (+ 26,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Tysklands, og ligger omtrent 52 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(12)

Hvad angår Nederlandene, har landet baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt kun 0,3 % om året. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (–3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,3 % sammenlignet med – 1,7 %). Mens målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som er en smule under de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Nederlandenes (– 3,7 %), ligger de omtrent 18 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(13)

Italien har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 2,8 % om året. Dette stemmer ikke overens med målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at Italiens planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 1,4 % sammenlignet med – 1,7 %). Målet for 2019 er desuden baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som er væsentligt over (+ 16,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Italiens, og ligger omtrent 25 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(14)

Kommissionen bør følgelig fremsætte henstillinger om de nødvendige foranstaltninger, som de pågældende medlemsstater skal træffe for at sikre, at deres nationale tilsynsmyndigheder fremlægger forslag om reviderede præstationsmål med henblik på at rette de uoverensstemmelser, der er konstateret i nærværende afgørelse. Ifølge forordning (EF) nr. 549/2004 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 er det efterfølgende op til de berørte medlemsstater at vedtage reviderede præstationsmål og underrette Kommissionen herom inden fire måneder efter meddelelsen af denne afgørelse.

(15)

For at rette op på uoverensstemmelserne med hensyn til det centrale præstationsområde kapacitet bør det sikres, at de reviderede præstationsmål som minimum stemmer overens med FAB-referenceværdierne for kapacitet som fastsat i netoperationsplanen. Hvis netoperationsplanen omfatter afhjælpende eller afbødende foranstaltninger, der har til formål at sørge for, at de relevante FAB-referenceværdier overholdes, bør revisionen af præstationsmålene for de pågældende medlemsstater tage højde for sådanne foranstaltninger.

(16)

For at rette op på uoverensstemmelserne med hensyn til det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet, hvad angår Østrig, Slovakiet, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Italien, bør præstationsmålene for omkostningseffektivitet udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger nedjusteres, så de er på niveau med nedbringelsen af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode og i den samlede periode (første og anden referenceperiode).

(17)

Når præstationsmålene for omkostningseffektivitet revideres, bør de relevante trafikprognoser, som disse mål bygger på, ligeledes revideres. Hvad angår Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene bør de skønnede tjenesteenheder i den anden referenceperiode øges set i lyset af den øgede trafik, der blev observeret i 2014. Italien bør på baggrund af de faktiske trafiktal derimod reducere sine skønnede tjenesteenheder i den anden referenceperiode.

(18)

Kommissionen har i henhold til artikel 14, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 hørt de pågældende medlemsstater om henstillingerne i denne afgørelse.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Målene i de præstationsplaner, der er fremlagt i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004, og som er opført i bilaget, stemmer ikke overens med de EU-dækkende præstationsmål for anden referenceperiode, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU.

Artikel 2

Følgende lande bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres nationale tilsynsmyndigheder udarbejder reviderede præstationsmål i overensstemmelse med artikel 3 og 4: Østrig, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Slovenien og Slovakiet for så vidt angår FABCE, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for så vidt angår FABEC, Cypern, Italien, Grækenland og Malta for så vidt angår Blue Med FAB, Bulgarien og Rumænien for så vidt angår Danube FAB, og Portugal og Spanien for så vidt angår SW FAB.

Artikel 3

Præstationsmålene for det centrale præstationsområde kapacitet fremlagt af Østrig, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Slovenien og Slovakiet for FABCE, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC, Cypern, Italien, Grækenland og Malta for Blue Med FAB, Bulgarien og Rumænien for Danube FAB, og Portugal og Spanien for SW FAB, skal nedjusteres. Målene skal som minimum stemme overens med de respektive FAB-referenceværdier, som er fastsat i netoperationsplanen. Hvis netoperationsplanen fastsætter afhjælpende foranstaltninger, bør der tages højde for disse foranstaltninger, når præstationsmålene revideres.

Artikel 4

De præstationsmål for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, der er fremlagt af Østrig og Slovakiet for FABCE, af Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC og af Italien for Blue Med FAB, nedjusteres til et niveau, som stemmer overens med nedbringelsen af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode og, hvor dette ikke allerede er tilfældet, i den samlede periode (første og anden referenceperiode). Disse nedjusteringer bør omfatte en nedbringelse af de fastlagte overflyvningsomkostninger i den anden referenceperiode og for Belgien, Luxembourg, Frankrig, Nederlandene og Italien en revision af den forventede trafik udtrykt i tjenesteenheder.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20).


BILAG

Præstationsmål for de centrale præstationsområder kapacitet og omkostningseffektivitet, der indgår i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke fremlagt i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004, og som ikke stemmer overens med de EU-dækkende præstationsmål for anden referenceperiode

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE KAPACITET

Overflyvnings-ATFM-forsinkelse i min./flyvning

MEDLEMSSTAT

FAB

FAB-MÅL FOR EN ROUTE-KAPACITET

2015

2016

2017

2018

2019

Østrig

FAB CE

0,32

0,31

0,31

0,30

Stemmer overens (0,29)

Kroatien

Tjekkiet

Ungarn

Slovakiet

Slovenien

Belgien/Luxembourg

FAB EC

0,48

0,49

0,48

0,47

Stemmer overens (0,43)

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

[Schweiz]

Cypern

Blue Med

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

Grækenland

Italien

Malta

Bulgarien

Danube

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

Rumænien

Portugal

SW

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Spanien

DET CENTRALE PRÆSTATIONSOMRÅDE OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

Forklaring

Kendetegn

Post

Enhed

A)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i nominelle værdier og national valuta)

B)

Inflationsrate

(%)

C)

Inflationsindeks

(100 = 2009)

D)

Fastlagte overflyvningsomkostninger i alt

(i reale 2009-priser og national valuta)

E)

Overflyvnings-tjenesteenheder i alt

(TSU — Total En-route Services Units)

F)

Fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger (DUC — En-route Determined Unit Cost)

(i reale 2009-priser og national valuta)

BLUE MED FAB

Afgiftszone: Italien — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

696 150 348

712 171 934

731 453 130

750 864 934

765 870 274

B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

C)

111,3

112,5

114,0

115,7

117,5

D)

625 518 979

632 952 539

641 746 263

649 041 739

651 586 847

E)

9 014 000

9 447 000

9 824 000

10 209 000

10 630 000

F)

69,39

67,00

65,32

63,58

61,30

FAB CE

Afgiftszone: Østrig — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

188 243 000

195 340 000

198 306 000

203 074 000

206 839 000

B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

C)

114,4

116,4

118,3

120,4

122,4

D)

164 512 578

167 861 269

167 561 493

168 722 008

168 977 503

E)

2 693 000

2 658 000

2 728 000

2 798 000

2 882 000

F)

61,09

63,15

61,42

60,30

58,63


Afgiftszone: Slovakiet — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

61 695 383

66 471 778

69 789 826

73 508 613

74 662 243

B)

1,6 %

1,8 %

2,0 %

2,1 %

2,2 %

C)

112,9

115,0

117,3

119,7

122,3

D)

54 631 715

57 814 800

59 507 010

61 395 324

61 041 573

E)

1 114 110

1 168 000

1 219 000

1 268 000

1 330 604

F)

49,04

49,50

48,82

48,42

45,88

FAB EC

Afgiftszone: Belgien/Luxembourg — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

168 053 280

172 546 632

177 419 403

180 598 797

184 687 422

B)

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,4 %

C)

112,2

113,5

115,0

116,6

118,2

D)

149 766 718

151 965 777

154 223 135

154 872 832

156 223 161

E)

2 370 804

2 397 991

2 426 749

2 462 930

2 501 309

F)

63,17

63,37

63,55

62,88

62,46


Afgiftszone: Frankrig — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

1 290 640 175

1 296 576 851

1 328 676 965

1 340 098 296

1 343 820 915

B)

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,6 %

C)

109,8

111,3

112,9

114,6

116,4

D)

1 174 993 349

1 165 249 826

1 177 263 728

1 169 490 307

1 154 043 494

E)

18 487 000

18 604 000

18 714 000

18 876 000

19 064 000

F)

63,56

62,63

62,91

61,96

60,54


Afgiftszone: Tyskland — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

1 085 545 510

1 042 966 695

1 042 231 408

1 040 128 865

1 054 280 740

B)

1,4 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

C)

110,5

112,3

114,2

116,2

118,1

D)

981 973 060

928 599 125

912 433 104

895 371 101

892 382 909

E)

12 568 000

12 665 000

12 765 000

12 879 000

13 004 000

F)

78,13

73,32

71,48

69,52

68,62


Afgiftszone: Nederlandene — valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

186 172 831

185 355 981

189 152 594

195 873 996

200 293 234

B)

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

C)

111,2

112,5

114,2

115,9

117,6

D)

167 474 497

164 697 439

165 685 043

169 053 642

170 296 296

E)

2 806 192

2 825 835

2 845 616

2 874 072

2 902 813

F)

59,68

58,28

58,22

58,82

58,67


Top