EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0328

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/328 af 2. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 for så vidt angår importdokumentet, der finder anvendelse på foder og fødevarer af animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 58, 3.3.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2016; stiltiende ophævelse ved 32016R0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/328/oj

3.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/328

af 2. marts 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 for så vidt angår importdokumentet, der finder anvendelse på foder og fødevarer af animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (2) fastsættes særlige importbetingelser for foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima for at beskytte folke- og dyresundheden i EU.

(2)

I henhold til artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 skal foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter give forudgående meddelelse ved at udfylde del I af det fælles importdokument (CED), som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3), og sende dette dokument til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted eller på grænsekontrolstedet. Det fælles importdokument, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 669/2009, finder kun anvendelse på ikke-animalske foderstoffer og fødevarer og ikke på animalske foderstoffer og fødevarer, herunder fiskevarer.

(3)

For animalske foderstoffer og fødevarer, herunder fiskevarer, og som er omfattet af Rådets direktiv 97/78/EF (4), fastsættes det i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (5), at det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED) som fastlagt i bilag III til nævnte forordning skal anvendes ved afgivelse af forudgående meddelelse.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver forudgående meddelelse om ankomsten af alle sendinger af produkter, undtagen te med oprindelse i andre præfekturer end Fukushima.

2.   I forbindelse med den forudgående meddelelse udfylder de:

a)

vedrørende produkter af ikke-animalsk oprindelse: del I af det fælles importdokument (CED), som er omhandlet i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 669/2009, idet der tages hensyn til vejledningen til det fælles importdokument som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009

b)

vedrørende animalske foderstoffer og fødevarer, herunder fiskevarer, hvorom bestemmelser er nedlagt i Rådets direktiv 97/78/EF: det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED), der er fastsat i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (6).

Det relevante dokument sendes til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted eller grænsekontrolsted mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst.

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).«"

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Overgang til fri omsætning

Det er en betingelse for, at en sending af produkter, dog ikke produkter, der falder ind under ansvarsområdet for direktiv 97/78/EF og forordning (EF) nr. 136/2004, kan overgå til fri omsætning, at foder- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et (fysisk eller elektronisk) CED-dokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 i CED-dokumentet og har sat sin underskrift i rubrik II.21 i CED-dokumentet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(4)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).


Top