EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0266

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/266 af 16. februar 2015 om anerkendelse af Isle of Man som fri for varroatose og om ændring af bilag til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU (meddelt under nummer C(2015) 715) EØS-relevant tekst

OJ L 45, 19.2.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/266/oj

19.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/266

af 16. februar 2015

om anerkendelse af Isle of Man som fri for varroatose og om ændring af bilag til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU

(meddelt under nummer C(2015) 715)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/65/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Unionen af dyr samt sæd, æg og embryoner, der ikke er underlagt de dyresundhedsmæssige betingelser, som er fastsat i de i bilag F til samme direktiv nævnte specifikke EU-retsakter.

(2)

Varroatose hos bier er opført under »Trachemide-syge (varroatose)« i bilag B til direktiv 92/65/EØF. Sygdommen er forårsaget af ektoparasitiske mider af slægten Varroa og er blevet indberettet i hele verden.

(3)

Artikel 15 i direktiv 92/65/EØF foreskriver, at en medlemsstat, der mener, at være helt eller delvis fri for en af de i bilag B til direktivet nævnte sygdomme, skal forelægge Kommissionen behørigt dokumentationsmateriale, på grundlag af hvilket der vil blive vedtaget en afgørelse.

(4)

Varroatose spredes ved flytning af biyngel og ved direkte kontakt mellem smittede voksne bier. Direkte kontakt er kun mulig inden for biens flyveradius. Derfor er det kun områder, hvor flytning af bistader og biyngel kan kontrolleres, og som geografisk er tilstrækkeligt isolerede til at forhindre migration af bier fra andre områder, der kan anerkendes som sygdomsfrie. Derudover skal de kompetente myndigheder ved hjælp af resultaterne af en udvidet overvågning godtgøre, at området rent faktisk er varroatosefrit, og at der for at bevare denne status føres streng kontrol med indførsel af levende bier og biyngel.

(5)

Ved vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU (2) blev Ålandsøerne i Finland anerkendt som et område, der er frit for varroatose.

(6)

Det Forenede Kongerige har bedt Kommissionen om at anerkende Isle of Man som varroatosefri.

(7)

Selv om Isle of Man, der er et selvstyrende afhængigt område under den britiske krone, ikke er en del af Unionen, er øen underlagt en særlig begrænset ordning med Unionen. Som følge heraf foreskriver Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 (3), at ved anvendelsen af regler om bl.a. dyresundhedslovgivning skal Det Forenede Kongerige og Isle of Man behandles som én medlemsstat.

(8)

Varroatose er en anmeldelsespligtig sygdom på Isle of Man, og hverken bier i noget stadie af deres livscyklus, brugte bistader, bikuber eller nogen form for beholdere, der anvendes til at huse bier, må flyttes fra Det Forenede Kongeriges fastland til Isle of Man. Desuden er Isle of Man en ø, der ligger i Det Irske Hav langt uden for biers flyveradius, og det er derfor geografisk set tilstrækkeligt adskilt fra potentielt varroatoseinficerede områder.

(9)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 92/65/EØF har Det Forenede Kongerige forelagt Kommissionen dokumentation med nærmere oplysninger om de overvågningsforanstaltninger, der gennem flere år er blevet anvendt for bibestanden på Isle of Man, og om, hvad man har gjort for at verificere fraværet af varroatose hos bestanden.

(10)

Baseret på evalueringen af den dokumentation, der er fremlagt af Det Forenede Kongerige, kan Isle of Man betragtes som et område af Det Forenede Kongerige, der er frit for varroatose.

(11)

De supplerende garantier, der kræves i samhandelen, bør derfor fastlægges under hensyntagen til de foranstaltninger, som allerede er indført i Isle of Mans nationale lovgivning.

(12)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 38).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (EFT L 68 af 15.3.1973, s. 1).


BILAG

»BILAG

Medlemsstater eller områder heraf, der er anerkendt som varroatosefrie

1

2

3

4

5

ISO-kode

Medlemsstat

Område anerkendt som varroatosefrit

Traces-kode

Lokal veterinærenhed

Varer, som det er forbudt at indføre til det område, der er opført i tredje kolonne

FI

Finland

Ålandsøerne

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Forseglet yngel og udklækkede voksne levende honningbier

UK

Det Forenede Kongerige

Isle of Man

GB06301

ISLE OF MAN

Bier i alle stadier af deres livscyklus, brugte bistader, bikuber eller beholdere, der anvendes til at huse bier«


Top