EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0216

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/216 af 10. februar 2015 om ændring af beslutning 2000/572/EF for så vidt angår henvisningen til det harmoniserede system (HS) i standardcertifikatet for tilberedt kød og om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen (meddelt under nummer C(2015) 438) EØS-relevant tekst

OJ L 36, 12.2.2015, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/216/oj

12.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/216

af 10. februar 2015

om ændring af beslutning 2000/572/EF for så vidt angår henvisningen til det harmoniserede system (HS) i standardcertifikatet for tilberedt kød og om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen

(meddelt under nummer C(2015) 438)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3).

(2)

I del 2 i bilag II til nævnte beslutning er der opstillet en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre de pågældende varer til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet den relevante behandling som fastsat i del 4 i nævnte bilag.

(3)

Israel er opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt bl.a. med hensyn til indførsel til Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der har været underkastet en ikke-specifik behandling (»behandling A«).

(4)

Kommissionens levnedsmiddel- og veterinærkontor foretog i juni 2014 en audit i Israel for at evaluere dyresundhedskontrollen for fjerkræ og fjerkræprodukter, der skal eksporteres til Unionen (»auditten i 2014«).

(5)

Under auditten i 2014 blev der konstateret flere væsentlige mangler ved foranstaltningerne til bekæmpelse af Newcastle disease og udstedelsen af veterinærcertifikater for fjerkrævarer, der er bestemt til indførsel i Unionen, og disse mangler blev hurtigt afhjulpet af Israel.

(6)

Trods den indsats, som Israel i de seneste år har gjort med hensyn til biosikkerhed og andre foranstaltninger til forebyggelse af Newcastle disease, og de forbedringer, der er sket, forekommer der stadig regelmæssigt udbrud af sygdommen både i hobby- og erhvervsfjerkræbesætninger, og sygdommen vil højst sandsynligt ikke være under fuld kontrol og udryddet i en nær fremtid.

(7)

På grund af Newcastle disease-virus' persistens i Israel og de fortsatte udbrud i fjerkræflokke, som holdes til erhvervsmæssige formål, er det nødvendigt at give bedre garantier for sikkerheden ved indførsel af fjerkrævarer fra Israel til Unionen.

(8)

Den nuværende »behandling A«, som ikke foreskriver, at der skal opnås en bestemt temperatur under forarbejdningen, og som foreskrives for Israel i beslutning 2007/777/EF, er ikke tilstrækkelig til at fjerne de dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med indførsel til Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fuglevildt i betragtning af den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til Newcastle disease i dette land.

(9)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres, så der stilles krav om den mere intensive »behandling D«, hvorved forstås, at varerne skal være forarbejdet ved en minimumstemperatur på 70 °C overalt i varen med henblik på at inaktivere alle Newcastle disease-virus, som måtte være til stede i råvaren.

(10)

På grund af den dyresundhedsmæssige situation i Israel er det desuden hensigten at indføre restriktioner på indførslen af andre fjerkrævarer, som er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4), fra dette land til Unionen eller at fastsætte yderligere dyresundhedsmæssige betingelser, herunder laboratorieundersøgelser med henblik på at forbedre garantierne for de pågældende varer ved en ændring af nærværende retsakt.

(11)

I bilag II til Kommissionens beslutning 2000/572/EF (5) er der fastsat et standarddyre- og folkesundhedscertifikat for tilberedt kød, der skal sendes til Fællesskabet fra tredjelande, og bilag III indeholder et standardcertifikat til brug ved transit og oplagring af tilberedt kød. Beskrivelsen af de varer, der skal importeres til eller sendes i transit gennem Unionen, skal i overensstemmelse med del I i bemærkningerne i disse standardcertifikater indeholde en henvisning til de relevante HS-koder 02.10, 16.01 og 16.02.

(12)

Visse fødevarer fra fjerkræ, der er defineret som tilberedt kød, er imidlertid ikke dækket af disse HS-koder. For at muliggøre en korrekt certificering af disse varer bør HS-kode 02.07 tilføjes i del 1 i bemærkningerne i standarddyre- og folkesundhedscertifikatet for tilberedt kød, der skal sendes til Fællesskabet fra tredjelande, og modellen til brug ved transit og oplagring af tilberedt kød.

(13)

For at undgå unødvendige forstyrrelser af handelen bør der ved denne afgørelse fastsættes en overgangsperiode, så sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt og sendinger af tilberedt kød, som er blevet fremstillet eller sendt, eller som er på vej til Unionen inden denne afgørelses ikrafttræden, kan indføres til Unionen.

(14)

Med henblik på markedsgennemsigtighed og i overensstemmelse med folkeretten bør det præciseres, at certifikaternes geografiske dækning er begrænset til Staten Israels territorium bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden, der bør opføres i del 2 i bilag II.

(15)

Beslutning 2000/572/EF og 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2000/572/EF

Bilag II og III til beslutning 2000/572/EF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Ændring af beslutning 2007/777/EF

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser for ændringerne af beslutning 2007/777/EF

I en overgangsperiode indtil den 28. februar 2015 er import til og transit gennem Unionen af sendinger med oprindelse i Israel, herunder sendinger, der transporteres på åbent hav, af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der inden ændringerne ved nærværende afgørelse har været underkastet den ikke-specifikke behandling A, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, som kræves i henhold til beslutningen, fortsat tilladt, forudsat at de ledsages af et folke- og dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med beslutning 2007/777/EF, der er udfyldt, dateret og underskrevet senest den 31. januar 2015.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens beslutning 2000/572/EF af 8. september 2000 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af tilberedt kød til EF fra tredjelande (EFT L 240 af 23.9.2000, s. 19).


BILAG I

I bilag II og III til beslutning 2000/572/EF affattes linjen »— Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode fra Verdenstoldorganisationen: 02.10, 16.01 eller 16.02.« i del I i bemærkningerne til standarddyre- og folkesundhedscertifikatet for tilberedt kød, der skal sendes til Fællesskabet fra tredjelande, og til modellen til brug ved transit/oplagring således:

»—

Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode fra Verdenstoldorganisationen: 02.07, 02.10, 16.01 eller 16.02«


BILAG II

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Israel affattes således:

»IL (****)

Israel

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX«

2)

Følgende fodnote tilføjes:

»(****)

I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.«


Top