EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0204

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/204 af 6. februar 2015 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza (meddelt under nummer C(2015) 554) EØS-relevant tekst

OJ L 33, 10.2.2015, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/204/oj

10.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/204

af 6. februar 2015

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza

(meddelt under nummer C(2015) 554)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme (i det følgende benævnt »varerne«).

(2)

Del 1 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en beskrivelse af de områder i tredjelande, for hvilke indførsel i Unionen af varerne er begrænset af dyresundhedsmæssige grunde, og for hvilke regionalisering finder anvendelse. Del 2 i det nævnte bilag indeholder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre varerne til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet den relevante behandling, jf. del 4 i bilaget.

(3)

Canada er opført i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt med hensyn til bl.a. indførsel til Unionen af varer hidrørende fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling som omhandlet i del 4 i det nævnte bilag (i det følgende benævnt »behandling A«), forudsat at det kød, hvoraf varerne blev fremstillet, opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser for fersk kød, herunder dets oprindelse i et tredjeland eller dele heraf, der er frit/frie for højpatogen aviær influenza (HPAI), jf. standardcertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF.

(4)

En aftale mellem Unionen og Canada (3) giver mulighed for en hurtig, gensidig anerkendelse af regionaliseringsforanstaltninger i tilfælde af sygdomsudbrud i Unionen eller i Canada (herefter »aftalen«).

(5)

Der er blevet bekræftet udbrud af HPAI af subtypen H5N2 på fjerkræbedrifter i provinsen British Columbia i Canada.

(6)

I lyset af den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til HPAI i Canada er behandling A ikke tilstrækkelig til at fjerne de dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med indførsel til Unionen af varer fremstillet af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fuglevildt. Med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen bør disse varer mindst underkastes behandling D, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF (i det følgende benævnt »behandling D«).

(7)

Canada har indsendt oplysninger om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI, og Kommissionen har evalueret disse oplysninger. På grundlag af denne evaluering samt de forpligtelser, der er fastsat i aftalen, og de garantier, der er blevet stillet af Canada, er det rimeligt at konkludere, at kravet om behandling D bør være tilstrækkeligt til at dække de risici, der er forbundet med indførsel til Unionen af varer, der er fremstillet af kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fuglevildt fra det berørte område, hvor veterinærmyndighederne i Canada har indført restriktioner på grund af de aktuelle udbrud af HPAI. Del 2 og 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(8)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(3)  Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter som godkendt på vegne af Fællesskabet ved Rådets afgørelse 1999/201/EF (EFT L 71 af 18.3.1999, s. 3).


BILAG

I bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 indsættes følgende række vedrørende Canada mellem oplysningerne om Brasilien og oplysningerne om Kina:

»Canada

CA

01/2014

Hele landet

CA-1

01/2014

Hele landet undtagen området CA-2

CA-2

01/2014

Område af Canada, der er angivet som »primær kontrolzone« og

placeret inden for følgende grænser:

mod vest, Stillehavet

mod syd, grænsen til USA

mod nord, motorvej 16

mod øst, grænsen mellem provinserne British Columbia og Alberta«

2)

I del 2 affattes oplysningerne vedrørende Canada således:

»CA

Canada CA

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

XXX

A

Canada CA-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

Canada CA-2

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D


Top