EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0175

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner EØS-relevant tekst

EUT L 30 af 6.2.2015, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/175/oj

6.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/175

af 5. februar 2015

om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger for foder og fødevarer, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden og miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

I Unionen blev der i juli 2007 fundet et stort indhold af pentachlorphenol (PCP) og dioxiner i visse partier guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien. En sådan forurening udgør en trussel mod folkesundheden i Unionen, hvis der ikke træffes foranstaltninger til at undgå tilstedeværelsen af pentachlorphenol og dioxiner i guargummi.

(3)

Der blev derfor fastsat særlige betingelser for importen af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien ved Kommissionens beslutning 2008/352/EF (2), der senere blev afløst af Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 (3), som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner.

(4)

Som en opfølgning på Europa-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontors (FVO) auditbesøg i 2007 og 2009, fandt endnu et auditbesøg sted i oktober 2011 for at vurdere systemerne til at kontrollere PCP- og dioxinforureningen i guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til eksport til Unionen.

(5)

FVO observerede under sit auditbesøg i oktober 2011, at den kompetente myndighed i Indien har indført en procedure til at sikre, at prøveudtagning foretages af en af to udpegede prøveudtagningsorganer i henhold til Unionens prøveudtagningsbestemmelser fastsat i Kommissionens direktiv 2002/63/EF (4), og at alle eksporterede partier er ledsaget af en attest og af en analyserapport fra et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 for analysen af PCP i foder og fødevarer. FVO har bemærket, at der på grund af denne procedure ikke eksporteres forurenede partier til Unionen.

(6)

EU-referencelaboratoriet for dioxiner og PCB i foder og fødevarer har undersøgt forholdet mellem PCP og dioxiner i forurenet guargummi fra Indien. Det kan af undersøgelsen konkluderes, at guargummi med et PCP-indhold under maksimalgrænseværdien på 0,01 mg/kg ikke indeholder uacceptable mængder dioxiner. Overholdelse af maksimalgrænseværdien for PCP vil derfor i dette tilfælde også sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau hvad dioxiner angår.

(7)

Laboratoriet finder stadig høje niveauer af PCP i guargummipulver bestemt til eksport til anvendelse i fødevarer. Eftersom PCP's juridiske status i Indien vedrørende industriel anvendelse er uklar, og der ikke er nogen dokumentation for forureningskilden, og der ikke er foretaget nogen undersøgelser vedrørende forureningskilden for partier, der ikke overholder grænsen, så er der fortsat mulighed for, at partier forurenes.

(8)

Disse resultater viser, at forureningen af guargummi med PCP ikke kan betragtes som et isoleret tilfælde, og at det udelukkende er den effektive analyse foretaget af det godkendte laboratorium, der har forhindret, at yderligere forurenede produkter er blevet eksporteret til Unionen.

(9)

Eftersom forureningskilden endnu ikke er blevet elimineret, bør de særlige betingelser for import opretholdes. Kontrolforanstaltningerne ved import bør dog bringes i overensstemmelse med de eksisterende kontrolforanstaltninger ved import for visse fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse. Eftersom en sådan tilpasning omfatter adskillige ændringer bør forordning (EU) nr. 258/2010 ophæves og afløses af en ny gennemførelsesforordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på partier af guargummi, der henhører under KN-kode ex 1302 32 90, Taric-underopdeling 10 og 19, med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til foderbrug eller konsum.

2.   Denne forordning finder også anvendelse på sendinger af foderblandinger og sammensatte fødevarer, der indeholder det i stk. 1 omhandlede guargummi i en mængde på over 20 %.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl om sendingens destination ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

4.   Denne forordning berører ikke bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (5).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (6) og artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (7).

Ved anvendelsen af denne forordning svarer en sending til et parti som omhandlet i Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

Artikel 3

Import til Unionen

1.   Sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, må kun importeres til Unionen i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning.

2.   Sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, må kun komme ind i Unionen gennem et udpeget indgangssted som defineret i forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 4

Analyserapport

1.   Sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, skal ledsages af en analyserapport udstedt af et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at analysere PCP i foder og fødevarer, hvorved det dokumenteres, at det importerede produkt ikke indeholder mere end 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP).

2.   Analyserapporten anfører:

a)

resultaterne af prøveudtagningen og analysen vedrørende tilstedeværelse af PCP udført af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet

b)

analyseresultatets måleusikkerhed

c)

analysemetodens detektionsgrænse og

d)

analysemetodens bestemmelsesgrænse.

3.   Prøveudtagningen, jf. stk. 2, foretages i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

4.   Ekstraktionen inden analyse foretages med et surt opløsningsmiddel. Analysen udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, der er beskrevet på hjemmesiden for EU-referencelaboratorierne for pesticidrester (8), eller en tilsvarende pålidelig metode.

Artikel 5

Sundhedscertifikat

1.   Sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, skal ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til modellen fastsat i bilaget.

2.   Sundhedscertifikatet udfyldes, underskrives og bekræftes af en bemyndiget repræsentant for den kompetente myndighed i oprindelseslandet, Indiens handels- og erhvervsministerium, eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

3.   Sundhedscertifikatet affattes på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. En medlemsstat kan dog vælge at acceptere sundhedscertifikater, der udfærdiges på et andet officielt EU-sprog.

4.   Sundhedscertifikatet er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Artikel 6

Identifikation

Enhver sending, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, skal kunne identificeres ved en identifikationskode. Denne kode skal være identisk med den identifikationskode, der er anført på analyserapporten, jf. artikel 4, og sundhedscertifikatet, jf. artikel 5.

Hver enkelt pose eller emballage i sendingen identificeres med denne identifikationskode.

Artikel 7

Forhåndsmeddelelse om sendinger

1.   Foderstof- og fødevarevirksomhedslederne giver de kompetente myndigheder ved det udpegede indgangssted forhåndsmeddelelse om:

a)

den skønnede dato og det skønnede tidspunkt for sendingens fysiske ankomst og

b)

sendingens art.

2.   I forbindelse med forhåndsmeddelelsen udfylder foderstof- og fødevarevirksomhedslederne del I i det fælles importdokument fastsat i forordning (EF) nr. 669/2009. De fremsender dette dokument til den kompetente myndighed ved det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag før sendingens ankomst.

3.   Ved udfyldelsen af det fælles importdokument henholder foderstof- og fødevarevirksomhedslederne sig til vejledningen for det fælles importdokument i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 8

Offentlig kontrol

1.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted foretager dokumentkontrol i forbindelse med hver enkelt sending, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4 og 5.

2.   Identitetskontrol og fysisk kontrol af sendingerne, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, i nærværende forordning, foretages i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 19 i forordning (EF) nr. 669/2009 på 5 % af sendingerne.

3.   Når kontrollen er gennemført, skal de kompetente myndigheder:

a)

udfylde de relevante oplysninger i del II i det fælles importdokument

b)

vedlægge resultaterne af de foretagne kontroller i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel

c)

tilvejebringe og udfylde referencenummeret på det fælles importdokument i det fælles importdokument

d)

stemple og underskrive det originale fælles importdokument

e)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

4.   Originalen af det fælles importdokument, sundhedscertifikatet, jf. artikel 5, og analyserapporten, jf. artikel 4, ledsager sendingen under transporten, indtil den er overgået til fri omsætning.

I tilfælde af at der udstedes tilladelse til videre transport af sendingen, indtil resultaterne af den fysiske kontrol foreligger, som fastsat ved artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 669/2009, skal en attesteret kopi af det oprindelige fælles importdokument ledsage sendingen i stedet for originalen.

Artikel 9

Opdeling af en sending

1.   Sendinger må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 8.

2.   Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en attesteret kopi af det fælles importdokument under transporten, indtil den er overgået til fri omsætning.

Artikel 10

Overgang til fri omsætning

1.   Sendingernes overgang til fri omsætning er betinget af, at foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Det fælles importdokument kan være enten fysisk eller elektronisk.

2.   Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 i det fælles importdokument og har sat sin underskrift i rubrik II.21.

Artikel 11

Manglende overholdelse

Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, skal den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 12

Rapporter

1.   Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport, der sammenfatter alle analyserapporterne i forbindelse med de offentlige kontroller af sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, i henhold til denne forordning. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal.

2.   Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

antal importerede sendinger

b)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver til analyse

c)

resultaterne af den i artikel 8, stk. 2, omhandlede kontrol.

Artikel 13

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af foderstof- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 258/2010 ophæves.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 5, stk. 1, tillader medlemsstaterne import af sendinger, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, der har forladt oprindelseslandet inden denne forordnings ikrafttrædelsesdato, og som er ledsaget af et sundhedscertifikat som fastsat i forordning (EU) nr. 258/2010.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/352/EF af 29. april 2008 om særlige betingelser vedrørende guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for, at sådanne produkter kan være forurenet med pentachlorphenol og dioxiner (EUT L 117 af 1.5.2008, s. 42).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 28).

(4)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf.


BILAG

Sundhedscertifikat til anvendelse ved import til Den Europæiske Union af

 (1)

Sendingens kodenummer Certifikatnr.

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 om særlige betingelser for import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner ATTESTERER

(den kompetente myndighed, jf. artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 herved, at

(indsæt foderstoffer eller fødevarer, jf. artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/175)

i denne sending bestående af:

(beskrivelse af sending, produkt, pakningernes antal og emballagetype samt brutto- eller nettovægt)

indlastet i (indladningssted)

af (transportfirmaets navn)

med destinationen (bestemmelsessted og -land)

hidrørende fra virksomheden

(virksomhedens navn og adresse)

er produceret, sorteret, håndteret, forarbejdet, emballeret og transporteret i overensstemmelse med god hygiejnepraksis.

Der er udtaget prøver af denne sending i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF den (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den

(dato) på

(laboratoriets navn). Nærmere oplysninger om prøveudtagning, analysemetoder og alle resultater er vedlagt.

Dette certifikat er gyldigt indtil den

Udfærdiget i den

Stempel og underskrift af den bemyndigede repræsentant for den kompetente myndighed, jf. artikel 5, stk. 2


(1)  Produkt og oprindelsesland.


Top