Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0140

Kommissionens forordning (EU) 2015/140 af 29. januar 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår sterilt cockpit og om forordningens berigtigelse

OJ L 24, 30.1.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/140/oj

30.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/140

af 29. januar 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår sterilt cockpit og om forordningens berigtigelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Luftfartsforetagender og personale, der medvirker i operation med visse luftfartøjer, skal opfylde de relevante væsentlige krav i punkt 8.b i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastlægger betingelserne for sikker operation af luftfartøjer.

(3)

Med henblik på at nedbringe risikoen i forbindelse med eventuelle fejl, der kan opstå som følge af, at flyvebesætningen forstyrres eller distraheres under visse faser af flyvningen, bør det kræves, at luftfartsforetagender sikrer, at besætningsmedlemmerne ikke skal udføre andre aktiviteter under kritiske faser af flyvningen end dem, der er nødvendige for at føre luftfartøjet sikkert.

(4)

Forordning (EU) nr. 965/2012 begrænser antallet af personer, der må medtages ombord under specialoperationer. Begrænsningen er imidlertid ikke berettiget af sikkerhedsmæssige hensyn. Artikel 5, stk. 7, bør derfor tilpasses.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2014 (3) blev der indsat en artikel 9a i forordning (EU) nr. 965/2012. Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 (4) blev der siden indsat endnu en artikel 9a, der skulle have haft nummeret 9b. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør den artikel 9a, der blev indsat ved forordning (EU) nr. 83/2014, erstattes og gives det rette nummer.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre overensstemmelse med de termer, der er anvendt i forordning (EF) nr. 216/2008, er det nødvendigt at rette visse af de termer, der er anvendt i forordning (EU) nr. 965/2012, på visse sprog.

(7)

Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres og berigtiges.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på en udtalelse fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (5) afgivet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Luftfartsforetagender, der udfører ikke-erhvervsmæssige operationer, herunder ikke-erhvervsmæssige specialoperationer, med andre flyvemaskiner og helikoptere end komplekse motordrevne flyvemaskiner og helikoptere samt balloner og svævefly, skal udføre operationerne med luftfartøjet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII.«

b)

I stk. 5 affattes litra b) således:

»b)

andre flyvemaskiner og helikoptere samt balloner og svævefly i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII.«

c)

I stk. 7 affattes andet punktum således:

»Foruden besætningsmedlemmerne må der ikke medtages andre personer om bord end dem, der er uundværlige for missionen.«

2)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, første afsnit, affattes første punktum således:

»2.   Uanset artikel 5, stk. 1, skal luftfartøjer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 216/2008, når der er tale om flyvemaskiner, opereres på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens afgørelse C(2009) 7633 af 14. oktober 2009, når de benyttes til erhvervsmæssige lufttransportoperationer.«

b)

I stk. 4a affattes den indledende tekst således:

»4a.   Uanset artikel 5, stk. 1 og 6, kan følgende operationer med andre flyvemaskiner og helikoptere end komplekse motordrevne flyvemaskiner og helikoptere samt balloner og svævefly gennemføres i overensstemmelse med bilag VII:«

3)

Artikel 9a som indsat ved forordning (EU) nr. 83/2014 affattes således:

»Artikel 9b

Revision

Agenturet reviderer løbende effektiviteten af flyve- og tjenestetidsbegrænsningerne samt hviletidsbestemmelserne i bilag II og III. Senest den 18. februar 2019 udarbejder agenturet en første rapport om resultaterne af denne revision.

Ved revisionen inddrages videnskabelig ekspertise, og den skal bygge på operationelle data, der indsamles med bistand fra medlemsstaterne over lang tid efter datoen for anvendelsen af denne forordning.

I forbindelse med revisionen vurderes som minimum følgende forholds indvirkning på flyvebesætningens årvågenhed:

a)

tjenestetider på mere end 13 timer på den mest gunstige tid på døgnet

b)

tjenestetider på mere end 10 timer på en mindre gunstig tid på døgnet

c)

tjenestetider på mere end 11 timer for besætningsmedlemmer med ukendt akklimatiseringstilstand

d)

tjeneste i operationer med et højt antal sektorer (mere end 6)

e)

rådighedsvagter, som f.eks. standby eller tilkaldevagt, efterfulgt af flyvetjeneste og

f)

afbrudte tidsplaner.«

4)

Bilag I, III, IV, VI og VIII ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende berigtigelser:

1)

Artikel 6, stk. 7, affattes således:

»7.   Uanset SPA.PBN.100 PBN i bilag V skal ikke-erhvervsmæssige operationer med andre flyvemaskiner end komplekse motordrevne flyvemaskiner i nærmere bestemte luftrum, på ruter eller i henhold til procedurer, hvor specifikationer for performancebaseret navigation (PBN) er fastlagt, fortsat opereres på betingelserne i medlemsstaternes nationale lovgivning, indtil de relaterede gennemførelsesbestemmelser er vedtaget og finder anvendelse.«

2)

Bilag II, III, IV, VII og VIII berigtiges som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 3, finder dog først anvendelse fra 18. februar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2014 af 27. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 27).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 28 af 31.1.2014, s. 17).

(5)  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 05/2013 af 10. juni 2013 vedrørende en forordning fra Kommission om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til procedurer for sterilt cockpit.


BILAG I

I bilag I, III, IV, VI og VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes følgende som nr. 109a:

»109a.   »sterilt cockpit«: enhver periode, hvor flyvebesætningsmedlemmerne ikke forstyrres eller distraheres med andet end forhold af afgørende betydning for sikker operation af luftfartøjet eller for de ombordværendes sikkerhed«

.

2)

I bilag III (Del-ORO) foretages følgende ændringer:

a)

I ORO.GEN.110 affattes litra f) således:

»f)

Luftfartsforetagendet opstiller procedurer og instruktioner for sikker operation af hver luftfartøjstype, herunder opgaver og ansvarsområder, som jordpersonalet og besætningsmedlemmerne skal varetage i forbindelse med alle typer operationer på jorden og i luften. Disse procedurer og instruktioner må ikke pålægge besætningsmedlemmer at udføre andre aktiviteter under kritiske faser af flyvningen end dem, der er nødvendige for sikker operation af luftfartøjet. Der skal ligeledes opstilles procedurer og instruktioner med henblik på sterilt cockpit.«

b)

I ORO.MLR.105 affattes litra a) således:

»a)

Der skal opstilles en minimumsudstyrsliste (MEL) i henhold til punkt 8.a.3 i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 baseret på den relevante masterminimumsudstyrsliste (MMEL) som defineret i de data, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012. Er der ikke opstillet en MMEL som led i data om operationel egnethed, kan MEL opstilles på grundlag af den relevante MMEL, som luftfartsforetagendets hjemstat eller registreringsstat har godkendt.«

3)

I bilag IV (Del-CAT) indsættes følgende punkt:

»CAT.GEN.MPA.124   Taxiing af luftfartøjer

Luftfartsforetagendet skal udarbejde procedurer for taxiing af luftfartøjer med henblik på sikker operation og for at øge sikkerheden på start- og landingsbanen.«

4)

I bilag VI (Del-NCC) indsættes følgende punkt:

»NCC.GEN.119   Taxiing af luftfartøjer

Luftfartsforetagendet skal udarbejde procedurer for taxiing med henblik på sikker operation og for at øge sikkerheden på start- og landingsbanen.«

5)

I bilag VIII (Del-SPO) indsættes følgende punkt:

»SPO.GEN.119   Taxiing af luftfartøjer

Luftfartsforetagendet skal udarbejde procedurer for taxiing af luftfartøjer med henblik på sikker operation og for at øge sikkerheden på start- og landingsbanen.«


BILAG II

I bilag II, III, IV, VII og VIII f til forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

[Vedrører ikke den danske udgave]

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I punkt ORO.GEN.110, litra k), affattes nr. ii) således:

»ii)

andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere, når disse andre helikoptere er enmotorede og har en MOPSC på 5 eller derunder,«

.

b)

I punkt ORO.FC.005, litra b), affattes nr. 2 således:

»2)

erhvervsmæssige lufttransportoperationer med passagerer, der udføres i henhold til visuelle flyveregler (VFR) om dagen, og som starter og slutter på samme flyveplads eller driftssted og inden for et lokalområde udpeget af den kompetente myndighed, med

enmotorede, propeldrevne flyvemaskiner, hvis højeste tilladte startmasse er 5 700 kg eller derunder, og som har en MOPSC på 5, eller

andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere, når disse andre helikoptere er enmotorede og har en MOPSC på 5.«

c)

I punkt ORO.FC.105, litra d), affattes nr. 2) således:

»2)

erhvervsmæssige lufttransportoperationer med passagerer, der udføres i henhold til VFR om dagen, og som starter og slutter på samme flyveplads eller driftssted og inden for et lokalområde udpeget af den kompetente myndighed, med andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere, når disse andre helikoptere er enmotorede og har en MOPSC på 5.«

d)

I punkt ORO.FC.230, litra b), affattes nr. 4) således:

»4)

Et flyvebesætningsmedlem, der deltager i operationer om dagen på ruter, som flyves med reference til visuelle landmærker, med andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere, kan gennemføre luftfartsforetagendets duelighedscheck i en af de relevante typer, der indehaves. Luftfartsforetagendets duelighedscheck gennemføres hver gang på den type, hvor det er længst tid siden, duelighedscheck blev gennemført. De relevante helikoptertyper, der kan være grupperede i forbindelse med luftfartsforetagendets duelighedscheck, skal være angivet i driftshåndbogen.«

e)

I punkt ORO.FC.230, litra b), affattes nr. 5) således:

»5)

Uanset ORO.FC.145, litra a), nr. 2), kan kontrollen for operationer med andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere om dagen på ruter, som flyves med reference til visuelle landmærker, og flyvemaskiner i præstationsklasse B gennemføres af en passende kvalificeret luftfartøjschef, der er udpeget af luftfartsforetagendet og uddannet i CRM-begreber og vurdering af CRM-færdigheder. Luftfartsforetagendet underretter den kompetente myndighed om de udpegede personer.«

3)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

[Vedrører ikke den danske udgave]

b)

I punkt CAT.OP.MPA.100, litra b), affattes nr. 1) således:

»1)

VFR-operationer om dagen med andre flyvemaskiner end komplekse motordrevne flyvemaskiner«

.

c)

I punkt CAT.OP.MPA.105, litra b), affattes nr. 1) således:

»1)

andre flyvemaskiner end komplekse motordrevne flyvemaskiner og«

.

d)

I punkt CAT.OP.MPA.130, affattes litra a) således:

»a)

Luftfartsforetagendet skal udarbejde egnede operationelle procedurer for afgang og indflyvning/ankomst for hver flyvemaskinetype under hensyntagen til behovet for at minimere virkningen af luftfartøjsstøj. Dette gælder dog ikke for VFR-operationer med andre flyvemaskiner end komplekse motordrevne flyvemaskiner.«

e)

[Vedrører ikke den danske udgave]

f)

I punkt CAT.OP.MPA.175, litra c), affattes nr. 1) således:

»1)

andre flyvemaskiner end komplekse motordrevne flyvemaskiner, når disse andre flyvemaskiner starter og lander på samme flyveplads eller driftssted, eller«

.

4)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE LUFTFARTSOPERATIONER MED ANDRE LUFTFARTØJER END KOMPLEKSE MOTORDREVNE LUFTFARTØJER«

.

b)

Punkt NCO.SPEC.100, affattes således:

»NCO.SPEC.100   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger specifikke krav, som skal følges af en luftfartøjschef, der gennemfører ikke-erhvervsmæssige specialoperationer med andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer.«

5)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I punkt SPO.GEN.005 affattes litra b) således:

»b)

Uanset litra a) skal ikke-erhvervsmæssige specialoperationer med andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer være i overensstemmelse med bilag VII (del-NCO).«

b)

I punkt SPO.GEN.005 affattes litra c) således:

»c)

Uanset litra a) kan følgende operationer med andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer udføres i overensstemmelse med bilag VII (del-NCO):«

c)

[Vedrører ikke den danske udgave]

d)

I punkt SPO.IDE.H.195 affattes overskriften således:

»Flyvning over vand — andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere«

.

e)

I punkt SPO.IDE.H.203 affattes den indledende tekst således:

»Komplekse motordrevne helikoptere, der flyves over vand i et hostile environment og i en afstand fra land, der svarer til mere end 10 minutters flyvetid ved normal marchfart, og andre helikoptere end komplekse motordrevne helikoptere, når disse andre helikoptere flyves over vand i et hostile environment ud over en afstand på 50 NM fra land, skal være:«

.

Top