EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0079

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/79 af 18. december 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, hvad angår aktivbehæftelser, den enkelte datapunktmodel og valideringsregler EØS-relevant tekst

OJ L 14, 21.1.2015, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/79/oj

21.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/79

af 18. december 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, hvad angår aktivbehæftelser, den enkelte datapunktmodel og valideringsregler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, første og fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indberetning af sammenhængende, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger om aktivbehæftelser i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) er et væsentligt element i at opnå indblik i institutters finansieringsposition.

(2)

Indberetning af aktivbehæftelser bør så vidt muligt baseres på eksisterende indberetningsbegreber fra tilsynsmæssig og regnskabsmæssig indberetning vedrørende balanceposter for at minimere institutternes implementerings- og indberetningsbyrde.

(3)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør små institutter, som ikke har betydelige aktivbehæftelser, ikke være omfattet af de detaljerede indberetningskrav, der finder anvendelse på store institutter.

(4)

I forbindelse med indberetningskravene bør der tages hensyn til alle former for aktivbehæftelser, herunder betinget behæftelse, da en sådan behæftelse udgør en væsentlig risiko for institutternes likviditets- og solvensprofiler, navnlig for institutter med betydelige aktivbehæftelser.

(5)

Institutter, som udsteder dækkede obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (3), bør indberette oplysninger om sådanne aktiver.

(6)

For at sikre, at indberetning med henblik på tilsyn af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, finansielle oplysninger, tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom, store engagementer, gearingsgrad, likviditet og aktivbehæftelse gennemføres ensartet, og at sikre fælles tilsynsrelaterede data med høj kvalitet og præcision bør de dataposter, der er fastlagt i de obligatoriske indberetningstabeller i bilag I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 omdannes til en enkelt datapunktmodel.

(7)

Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne og klarlægge alle relevante forretningskoncepter med sigte på ensartet indberetning med henblik på tilsyn og bør indeholde alle relevante tekniske specifikationer, der er nødvendige for yderligere udvikling af ensartede indberetningsløsninger.

(8)

For at sikre kvaliteten, ensartetheden og nøjagtigheden af dataposter, som institutterne indberetter til de kompetente myndigheder om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, finansielle oplysninger, tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom, store engagementer, gearingsgrad, likviditet og aktivbehæftelse, bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.

(9)

På grund af deres egenart ajourføres valideringsregler og datapunktdefinitioner regelmæssigt for at sikre, at de til enhver tid opfylder gældende forskriftsmæssige, analytiske og informationsteknologiske krav. Den tid, der i dag kræves for at vedtage og offentliggøre den detaljerede enkelte datapunktmodel og valideringsregler, betyder, at det ikke er muligt at foretage ændringer tilstrækkeligt hurtigt til at sikre permanent ensartet tilsyn med henblik på indberetning i Unionen. Derfor bør den detaljerede datapunktmodel i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og de detaljerede valideringsregler i bilag XV til nævnte forordning erstattes af strenge kvalitative kriterier for den enkelte datapunktmodel og valideringsregler, der offentliggøres elektronisk af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed på dens websted.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(11)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4).

(12)

For at give institutter og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at gennemføre denne forordnings krav på en sådan måde, at der opnås data af høj kvalitet, bør den første skæringsdato for indberetning være den 31. december 2014 for alle institutter.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1 indsættes som litra f):

»f)

aktivbehæftelser i henhold til artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.«

2.

Som kapitel 7a indsættes:

»KAPITEL 7a

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF AKTIVBEHÆFTELSER PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG

Artikel 16a

Format for og hyppighed af indberetning af aktivbehæftelser på individuelt og konsolideret grundlag

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om aktivbehæftelser, jf. artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter de oplysninger, der er anført i bilag XVI til nævnte forordning, i henhold til instrukserne i bilag XVII til nævnte forordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger indsendes i overensstemmelse med følgende:

a)

oplysningerne i del A, B og D i bilag XVI indberettes hvert kvartal

b)

oplysningerne i del C i bilag XVI indberettes hvert år

c)

oplysningerne i del E i bilag XVI indberettes hvert halve år.

3.   Det kræves ikke, at institutter indberetter oplysningerne i del B, C og E i bilag XVI, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

a)

deres samlede aktiver, beregnet i overensstemmelse med stk. 10, pkt. 1.6, i bilag XVII, er på under 30 mia. EUR

b)

niveauet for deres aktivbehæftelser, beregnet i overensstemmelse med stk. 9, pkt. 1.6, i bilag XVII, er på under 15 %.

4.   Det kræves kun, at institutter indberetter oplysningerne i del D i bilag XVI, hvis de udsteder de obligationer, der er omhandlet i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (5).

3.

Artikel 17, stk. 1, affattes således:

»1.   Institutter indsender de oplysninger, der er anført i denne forordning, i de dataudvekslingsformater og -former, som de kompetente myndigheder kræver, og som overholder de definitioner af datapunkt, der er anført i den enkelte datapunktmodel i bilag XIV, og de valideringsregler, der er anført i bilag XV, samt følgende specifikationer:

a)

oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, indsendes ikke ved indgivelse af data

b)

numeriske værdier indgives som fakta i overensstemmelse med følgende:

i)

datapunkter af typen »Beløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder

ii)

datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

iii)

datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og præcision svarende til enheder.«

4.

I artikel 18 indsættes følgende fjerde stykke:

»Hvad angår de oplysninger, der skal indberettes i henhold til artikel 16a, er den første skæringsdato den 31. december 2014.«

5.

I artikel 19 indsættes følgende femte stykke:

»Artikel 16a finder anvendelse fra den 1. december 2014.«

6.

Bilag XIV og XV erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

7.

Bilag XVI og XVII tilføjes som anført i henholdsvis bilag II og III til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).«


BILAG I

»

BILAG XIV

Den enkelte datapunktmodel

Alle de i bilag I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI omhandlede dataposter omdannes til en enkelt datapunktmodel, som udgør grundlaget for institutters og kompetente myndigheders it-systemer.

Den enkelte datapunktmodel skal opfylde følgende kriterier:

a)

den skal omfatte en struktureret fremstilling af alle de i bilag I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI omhandlede dataposter

b)

den skal beskrive alle de i bilag I til XIII, bilag XVI og bilag XVII omhandlede forretningskoncepter

c)

den skal indeholde en dataordbog med angivelse af tabelmærker, ordinatmærker, aksemærker, domænemærker, dimensionsmærker og mærker for medlem

d)

den skal omfatte parametre med en definition af arten eller mængden af datapunkter

e)

den skal indeholde datapunktdefinitioner, der udtrykkes som en sammensætning af egenskaber, som utvetydigt fastlægger det finansielle koncept

f)

den skal indeholde alle relevante tekniske specifikationer, som er nødvendige for udvikling af it-indberetningsløsninger, som giver ensartede tilsynsrelaterede data.

BILAG XV

Valideringsregler

De i bilag I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI omhandlede dataposter skal være omfattet af valideringsregler, som sikrer dataenes kvalitet og ensartethed.

Valideringsreglerne skal opfylde følgende kriterier:

a)

de skal definere det logiske forhold mellem relevante datapunkter

b)

de skal omfatte filtre og forudsætninger, som definerer et sæt data, der er omfattet af en valideringsregel

c)

de skal kontrollere de indberettede datas ensartethed

d)

de skal kontrollere de indberettede datas nøjagtighed

e)

de skal fastsætte standardværdier, som skal anvendes, hvis de relevante oplysninger ikke er blevet indberettet.

«

BILAG II

»BILAG XVI

SKEMAER FOR INDBERETNING AF AKTIVBEHÆFTELSE

SKEMAER FOR AKTIVBEHÆFTELSE

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Forkortet navn

DEL A — OVERSIGT OVER BEHÆFTELSE

32,1

F 32.01

DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER

AE-ASS

32,2

F 32.02

MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE

AE-COL

32,3

F 32.03

EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG VÆRDIPAPIRER MED SIKKERHED I AKTIVER (ABS), SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE STILLET SOM PANT

AE-NPL

32,4

F 32.04

BEHÆFTELSESKILDER

AE-SOU

DEL B — LØBETIDSDATA

33

F 33.00

LØBETIDSDATA

AE-MAT

DEL C — BETINGET BEHÆFTELSE

34

F 34.00

BETINGET BEHÆFTELSE

AE-CONT

DEL D — DÆKKEDE OBLIGATIONER

35

F 35.00

UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER

AE-CB

DEL E — AVANCEREDE DATA

36,1

F 36.01

AVANCEREDE DATA. DEL I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

AVANCEREDE DATA. DEL II

AE-ADV2


F 32.01 — DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER (AE-ASS)

 

Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver

Dagsværdi af behæftede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: belånbare i centralbanker

 

heraf: belånbare i centralbanker

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: belånbare i centralbanker

 

heraf: belånbare i centralbanker

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Det indberettende instituts aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Lån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Aktieinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

heraf: dækkede obligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

heraf: udstedt af finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

heraf: realkreditlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Andre aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE (AE-COL)

 

Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer

Ubehæftet

Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes

Nominel værdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: belånbare i centralbanker

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

heraf: belånbare i centralbanker

010

020

030

040

050

060

070

130

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut

 

 

 

 

 

 

 

140

Lån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

160

Gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

170

heraf: dækkede obligationer

 

 

 

 

 

 

 

180

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

 

 

 

 

 

 

190

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

 

 

 

 

 

 

 

200

heraf: udstedt af finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

210

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

 

 

 

 

 

 

 

220

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

 

 

 

 

 

 

 

230

Andre modtagne sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

240

Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS

 

 

 

 

 

 

 

250

SAMLEDE AKTIVER, MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE OG EGNE UDSTEDTE GÆLDSVÆRDIPAPIRER

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG VÆRDIPAPIRER MED SIKKERHED I AKTIVER (ABS), SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE STILLET SOM PANT (AE-NPL)

 

Ubehæftet

Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver

Dagsværdi af udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes

Nominel værdi af udstedte egne gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes

 

heraf: belånbare i centralbanker

010

020

030

040

010

Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, som er udstedt og endnu ikke stillet som pant

 

 

 

 

020

Udstedte dækkede obligationer, som ikke er afhændet

 

 

 

 

030

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, som er udstedt og ikke afhændet

 

 

 

 

040

Foranstillede

 

 

 

 

050

Mezzanin

 

 

 

 

060

First Loss

 

 

 

 


F 32.04 — BEHÆFTELSESKILDER (AE-SOU)

 

Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsbeviser, bortset fra dækkede obligationer og behæftede ABS

 

heraf: fra andre enheder i koncernen

 

heraf: genanvendte modtagne sikkerheder

heraf: egne behæftede gældsværdipapirer

010

020

030

040

050

010

Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser

 

 

 

 

 

020

Derivater

 

 

 

 

 

030

heraf: over-the-counter

 

 

 

 

 

040

Indskud

 

 

 

 

 

050

Genkøbsaftaler

 

 

 

 

 

060

heraf: centralbanker

 

 

 

 

 

070

Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler

 

 

 

 

 

080

heraf: centralbanker

 

 

 

 

 

090

Udstedte gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

100

heraf: dækkede udstedte obligationer

 

 

 

 

 

110

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

 

 

 

 

120

Andre behæftelseskilder

 

 

 

 

 

130

Nominel værdi af modtagne låneforpligtelser

 

 

 

 

 

140

Nominel værdi af modtagne finansielle garantier

 

 

 

 

 

150

Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse

 

 

 

 

 

160

Andre

 

 

 

 

 

170

BEHÆFTELSESKILDER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal ikke indsættes i et skema for konsolideret grundlag

 

Skal ikke indsættes under nogen omstændigheder


F 33.00 — MODENHEDSDATA (AE-MAT)

 

Åben løbetid

Dag til dag-indlån

> 1 dag <= 1 uge

> 1 uge <= 2 uger

> 2 uger <= 1 måned

> 1 måned <= 3 måneder

> 3 måneder <= 6 måneder

> 6 måneder <= 1 år

> 1 år <= 2 år

> 2 år <= 3 år

3 år <= 5 år

5 år <= 10 år

> 10 år

 

Passivers restløbetid

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Modtagne sikkerheder, som genanvendes (modtagelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Modtagne sikkerheder, som genanvendes (genanvendelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — BETINGET BEHÆFTELSE (AE-CONT)

 

Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

Betinget behæftelse

A. Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi

B. Nettovirkning af en nedskrivning på 10 % af valutaer af væsentlig betydning

Supplerende beløb for behæftede aktiver

Supplerende beløb for behæftede aktiver

Valuta af væsentlig betydning 1

Valuta af væsentlig betydning 2

Valuta af væsentlig betydning n

010

020

030

040

050

 

010

Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser

 

 

 

 

 

 

020

Derivater

 

 

 

 

 

 

030

heraf: over-the-counter

 

 

 

 

 

 

040

Indskud

 

 

 

 

 

 

050

Genkøbsaftaler

 

 

 

 

 

 

060

heraf: centralbanker

 

 

 

 

 

 

070

Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler

 

 

 

 

 

 

080

heraf: centralbanker

 

 

 

 

 

 

090

Udstedte gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

100

heraf: dækkede udstedte obligationer

 

 

 

 

 

 

110

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

 

 

 

 

 

 

120

Andre behæftelseskilder

 

 

 

 

 

 

170

BEHÆFTELSESKILDER I ALT

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER (AE-CB)

z-akse

Id for dækningspuljen (åben)

 

Overholdelse af artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013

Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer

Dækningspulje

Indberetningsdato

+ 6 måneder

+ 12 måneder

+ 2 år

+ 5 år

+ 10 år

Derivatpositioner i sikkerhedpuljen med negativ markedsværdi opgjort netto

Ekstern kreditvurdering af den dækkede obligation

Indberetningsdato

+ 6 måneder

+ 12 måneder

+ 2 år

+ 5 år

+ 10 år

Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positiv markedsværdi opgjort netto

Beløb i dækningspuljen, som overstiger kravene om minimumsdækning

[JA/NEJ]

Hvis JA, anføres dækningspuljens primære aktivklasse

i henhold til den relevante vedtægtsmæssige ordning for dækkede obligationer

I henhold til kreditvurderingsbureauernes metode for opretholdelse af den eksterne kreditvurdering af dækkede obligationer

Indberetnings-dato

Kreditvurderings-bureau 1

Kredit-vurdering 1

Kreditvurderings-bureau 2

Kredit-vurdering 2

Kreditvurderings-bureau 3

Kredit-vurdering 3

Indberetnings-dato

Kreditvurderingsbureau 1

Kreditvurderingsbureau 2

Kreditvurderingsbureau 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Nominel værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Nutidsværdi (swap)/Markedsværdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Aktivspecifik værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Regnskabsmæssig værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — AVANCEREDE DATA. DEL I (AE-ADV-1)

 

Behæftelseskilder

Aktiver/passiver

Sikkerhedsstillelsestype — Klassificering efter aktivtype

I alt

Lån på anfordring

Aktieinstrumenter

Gældsværdipapirer

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Andre aktiver

I alt

heraf: dækkede obligationer

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

heraf: udstedt af finansielle selskaber

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Centralbanker og offentlig forvaltning og service

Finansielle selskaber

Ikke-finansielle selskaber

Husholdninger

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

 

heraf: realkreditlån

 

heraf: realkreditlån

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Børshandlede derivater

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivater, der handles over-the-counter

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Genkøbsaftaler

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Udstedte dækkede obligationer

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Udstedte værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og ABS

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Andre behæftelseskilder

Behæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Behæftede aktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

heraf: belånbare i centralbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ubehæftede aktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

heraf: belånbare i centralbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Behæftede + ubehæftede aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — AVANCEREDE DATA. DEL II (AE-ADV-2)

 

Behæftelseskilder

Aktiver/passiver

Sikkerhedsstillelses type — Klassificering efter aktivtype

I alt

Lån på anfordring

Aktieinstrumenter

Gældsværdipapirer

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Andre modtagne sikkerheder

Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS

I alt

heraf: dækkede obligationer

heraf: værdipapirer med sikkerhed i aktiver

heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service

heraf: udstedt af finansielle selskaber

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Centralbanker og offentlig forvaltning og service

Finansielle selskaber

Ikke-finansielle selskaber

Husholdninger

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

 

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

 

heraf: realkreditlån

 

heraf: realkreditlån

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Børshandlede derivater

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivater, der handles over-the-counter

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Genkøbsaftaler

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Udstedte dækkede obligationer

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Udstedte værdipapirer med sikkerhed i aktiver

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og ABS

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Modsvarende forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Andre behæftelseskilder

Modtagne behæftede sikkerheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Modtagne behæftede sikkerheder i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

heraf: belånbare i centralbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Modtagne behæftede sikkerheder i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

heraf: belånbare i centralbanken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Modtagne behæftede og ubehæftede sikkerheder«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG III

»BILAG XVII

INDBERETNING AF AKTIVBEHÆFTELSER

Indholdsfortegnelse

GENERELLE INSTRUKSER 19

1.

STRUKTUR OG KONVENTIONER 19

1.1.

STRUKTUR 19

1.2.

REGNSKABSSTANDARD 20

1.3.

NUMMERERINGSKONVENTION 20

1.4.

TEGNKONVENTION 20

1.5.

ANVENDELSESOMFANG 20

1.6.

PROPORTIONALITET 20

1.7.

DEFINITION AF BEHÆFTELSE 20
INSTRUKSER RELATEREDE TIL INDBERETNINGSSKEMAER 21

2.

DEL A: OVERSIGT OVER BEHÆFTELSE: 21

2.1.

INDBERETNINGSKEMA: AE-ASS. DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER 21

2.1.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 21

2.1.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 24

2.1.3.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 25

2.2.

INDBERETNINGSKEMA: AE-COL. SIKKERHEDSSTILLELSE MODTAGET AF DET INDBERETTENDE INSTITUT 26

2.2.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 26

2.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 27

2.2.3.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 28

2.3.

INDBERETNINGSKEMA: AE-NPL. EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG VÆRDIPAPIRER MED SIKKERHED I AKTIVER (ABS), SOM ENDNU IKKE ER STILLET SOM PANT 29

2.3.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 29

2.3.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 29

2.3.3.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 30

2.4.

INDBERETNINGSKEMA: AE-SOU. BEHÆFTELSESKILDER 30

2.4.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 30

2.4.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 31

2.4.3.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 32

3.

DEL B: LØBETIDSDATA 33

3.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 33

3.2.

INDBERETNINGSKEMA: AE-MAT. LØBETIDSDATA 33

3.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 33

3.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 34

4.

DEL C: BETINGET BEHÆFTELSE 35

4.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 35

4.1.1.

SCENARIO A: ET FALD PÅ 30 % I DE BEHÆFTEDE AKTIVERS VÆRDI 35

4.1.2.

SCENARIO B: EN NEDSKRIVNING PÅ 10 % AF ALLE VALUTAER AF VÆSENTLIG BETYDNING 35

4.2.

INDBERETNINGSKEMA: AE-CONT. BETINGET BEHÆFTELSE 36

4.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 36

4.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 36

5.

DEL D: DÆKKEDE OBLIGATIONER 36

5.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 36

5.2.

INDBERETNINGSKEMA: AE-CB. UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER 37

5.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE Z-AKSEN. 37

5.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 37

5.2.3.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 38

6.

DEL E: AVANCEREDE DATA 40

6.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 40

6.2.

INDBERETNINGSKEMA: AE-ADV1. AVANCERET INDBERETNINGSSKEMA FOR DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER 40

6.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 40

6.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 42

6.3.

INDBERETNINGSKEMA: AE-ADV2. AVANCERET INDBERETNINGSSKEMA FOR SIKKERHEDER MODTAGET AF DET INDBERETTENDE INSTITUT 43

6.3.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE RÆKKER 43

6.3.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE KOLONNER 43

GENERELLE INSTRUKSER

1.   STRUKTUR OG KONVENTIONER

1.1.   Struktur

1.

Rammerne består af fem sæt indberetningsskemaer, som omfatter i alt ni indberetningsskemaer, jf. følgende oversigt:

a)

Del A: Oversigt over behæftelse:

AE-ASS-skemaet. Det indberettende instituts aktiver

AE-COL-skemaet. Sikkerheder modtaget af det indberettende institut

AE-NPL. Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver, som er udstedt og endnu ikke stillet som pant

AE-SOU. Behæftelseskilder

b)

Del B: Løbetidsdata:

AE-MAT-indberetningsskemaet. Løbetidsdata

c)

Del C: Betinget behæftelse

AE-CONT-indberetningsskemaet. Betinget behæftelse

d)

Del D: Dækkede obligationer

AE-CB-indberetningsskemaet. Udstedelse af dækkede obligationer

e)

Del E: Avancerede data:

AE-ADV-1-indberetningsskemaet. Avanceret indberetningsskema for det indberettende instituts aktiver

AE-ADV-2-indberetningsskemaet. Avanceret indberetningsskema for sikkerheder modtaget af det indberettende institut.

2.

For hvert indberetningsskema er der anført henvisninger til retsakter samt mere detaljerede oplysninger om indberetningens mere generelle aspekter.

1.2.   Regnskabsstandard

3.

Institutter skal indberette regnskabsmæssige værdier inden for rammerne af de regnskabssystemer, de anvender til indberetning af finansielle oplysninger i overensstemmelse med artikel 9-11. Institutter, som ikke skal indberette finansielle oplysninger, skal anvende deres respektive regnskabssystemer.

4.

I dette bilag henviser »IAS« og »IFRS« til de internationale regnskabsstandarder som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. For institutter, som indberetter i henhold til IFRS-standarder, er der blevet indsat henvisninger til de relevante IFRS-standarder.

1.3.   Nummereringskonvention

5.

Følgende generelle notation anvendes i disse instrukser, når der henvises til et skemas kolonner, rækker og celler: {Skema; Række; Kolonne}. En asterisk anvendes til at angive, at valideringen gælder hele rækken eller kolonnen. F.eks. henviser {AE-ASS; *; 2} til datapunktet for samtlige rækker i kolonne 2 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

6.

I tilfælde af valideringer inden for et indberetningsskema anvendes følgende notation til at henvise til datapunkterne i det pågældende indberetningsskema: {Række; Kolonne}.

1.4.   Tegnkonvention

7.

Indberetningsskemaerne i bilag XVI skal følge den tegnkonvention, der er beskrevet i afsnit 9 og 10 i bilag V, del I.

1.5.   Anvendelsesomfang

8.

Anvendelsesomfanget for indberetning af aktivbehæftelser følger anvendelsesomfanget for indberetningskravene for kapitalgrundlaget i artikel 99, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013. Følgelig skal institutter, som ikke er omfattet af tilsynsmæssige krav i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke indberette oplysninger om aktivbehæftelser.

1.6.   Proportionalitet

9.

Med henblik på artikel 16a, stk. 2, litra b), beregnes niveauet for aktivbehæftelser som følger:

Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver og stillede sikkerheder = {AE - ASS;010;010} + {AE-COL;130;010}.

Aktiver og stillede sikkerheder i alt = {AE - ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060} + {AE - COL;130;010} + {AE - COL;130;040}.

Ratio for aktivbehæftelse = (Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver og stillede sikkerheder)/(Aktiver og stillede sikkerheder i alt).

10.

Med henblik på artikel 16a, stk. 4, litra a), beregnes de samlede aktiver som følger:

Samlede aktiver = {AE - ASS;010;010} + {AE - ASS;010;060}.

1.7.   Definition af behæftelse

11.

I forbindelse med dette bilag og bilag XVI behandles et aktiv som behæftet, hvis det er stillet som pant eller er genstand for en ordning, hvormed en transaktion sikres, behæftes eller kreditstyrkes, og hvorfra det ikke frit kan trækkes ud.

Det er vigtigt at bemærke, at aktiver, der er stillet som pant, og som er omfattet af begrænsninger med hensyn til tilbagetrækning, herunder f.eks. aktiver, som kun kan tilbagetrækkes eller erstattes med andre aktiver efter forudgående godkendelse, bør betragtes som behæftede. Definitionen er ikke baseret på en eksplicit juridisk definition som f.eks. afhændelse, men snarere på økonomiske principper, fordi de retlige rammer inden for dette område kan variere landene imellem. Der er dog en nøje sammenhæng mellem definitionen og kontraktmæssige betingelser. EBA anser følgende kontrakttyper for at være dækket af definitionen på hensigtsmæssig vis (der er tale om en ikke-udtømmende liste):

finansielle transaktioner mod sikkerhed, herunder genkøbskontrakter og -aftaler, udlån af værdipapirer og andre former for sikret udlån

forskellige sikkerhedsstillelsesaftaler, f.eks. sikkerhed stillet for markedsværdien i derivattransaktioner

finansielle garantier med sikkerhedsstillelse. Det bør bemærkes, at hvis der ikke er hindringer for tilbagetrækning af sikkerhederne, som f.eks. forudgående godkendelse, for den uudnyttede del af garantien, skal kun det uudnyttede beløb anvendes (fordeling på pro rata-basis)

sikkerheder, der er anbragt i clearingsystemer, hos centrale modparter eller andre infrastrukturinstitutter som en betingelse for adgang til tjenester. Dette omfatter misligholdelsesfonde og initialmarginer

centralbankfaciliteter. Forhåndsanbragte aktiver bør ikke betragtes som behæftede, medmindre centralbanken ikke tillader tilbagetrækning af anbragte aktiver uden forudgående godkendelse. Hvad angår uudnyttede finansielle garantier, bør den uudnyttede del, dvs. efter fradrag af det minimumsbeløb, som centralbanken kræver, fordeles pro rata blandt de aktiver, der er anbragt i centralbanken

underliggende aktiver fra securitiseringsstrukturer, hvor de finansielle aktiver ikke fratrækkes instituttets finansielle aktiver. De underliggende aktiver for ikke-afhændede værdipapirer anses ikke for at være behæftede, medmindre de pågældende værdipapirer i en eller anden form er stillet som pant eller sikkerhed for en transaktion

aktiver i sikkerhedspuljer (cover pools), der anvendes til udstedelse af dækkede obligationer. De underliggende aktiver for dækkede obligationer anses for at være behæftede undtagen i visse situationer, hvor institutterne besidder de pågældende dækkede obligationer (egne udstedte obligationer)

som generelt princip bør aktiver, som anbringes i faciliteter, der ikke anvendes, og frit kan tilbagetrækkes, ikke betragtes som behæftede.

INSTRUKSER RELATEREDE TIL INDBERETNINGSSKEMAER

2.   DEL A: OVERSIGT OVER BEHÆFTELSE:

12.

I indberetningsskemaerne for oversigt over behæftelse sondres der mellem aktiver, som anvendes til støtte af finansiering eller dækning af behov for sikkerhedsstillelse på balancedagen (»behæftelse på et bestemt tidspunkt«), og aktiver, der er til rådighed til potentielle finansieringsbehov.

13.

Oversigtsindberetningsskemaerne viser størrelsen af det indberettende instituts behæftede og ubehæftede aktiver i en tabellarisk struktur opdelt efter produkter. Samme opdeling anvendes også for modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsbeviser med undtagelse af dækkede obligationer og securitiseringer.

2.1.   Indberetningskema: AE-ASS. Det indberettende instituts aktiver

2.1.1.   Generelle bemærkninger

14.

I dette afsnit findes instrukser for de hovedtyper af transaktioner, der er relevante, når AE-indberetningsskemaerne udfyldes:

Alle transaktioner, der øger et instituts behæftelsesniveau, har to aspekter, der skal indberettes uafhængigt i alle AE-indberetningsskemaerne. Sådanne transaktioner skal både indberettes som en behæftelseskilde og som et behæftet aktiv eller en stillet sikkerhed.

Følgende eksempler viser, hvordan en transaktionstype indberettes i denne del, men samme regler gælder for de øvrige AE-indberetningsskemaer.

a)   Sikrede indskud

Et sikret indskud indberettes på følgende måde:

i)

Indskuddets regnskabsmæssige værdi registreres som en behæftelseskilde i {AE - SOU; r070; c010}.

ii)

Hvis sikkerhederne indgår i det indberettende instituts aktiver: Dets regnskabsmæssige værdi indberettes i {AE - ASS; *; c010} og {AE - SOU; r070; c030}; dets dagsværdi indberettes i {AE - ASS; *; c040}.

iii)

Hvis sikkerhederne er modtaget af det indberettende institut, indberettes dens dagsværdi i {AE - COL; *; c010}, {AE - SOU; r070; c030} og {AE - SOU; r070; c040}.

b)   Genkøbsaftaler/matchende genkøbsaftaler

En genkøbsaftale indberettes på følgende måde:

i)

Genkøbsaftalens regnskabsmæssige værdi indberettes som en behæftelseskilde i {AE - SOU; r050; c010}.

ii)

Den i genkøbsaftalen stillede sikkerhed bør fremgå som følger:

iii)

Hvis sikkerhederne indgår i det indberettende instituts aktiver: Dets regnskabsmæssige værdi indberettes i {AE - ASS; *; c010} og {AE - SOU; r050; c030}; dets dagsværdi indberettes i {AE - ASS; *; c040}.

iv)

Hvis sikkerhederne er modtaget af det indberettende institut gennem en tidligere revers genkøbsaftale (matchende genkøbsaftale), indberettes dens dagsværdi i {AE - COL; *; c010}, {AE - SOU; r050; c030} og i {AE - SOU; r050; c040}.

c)   Centralbankfinansiering

Da centralbankfinansiering med sikkerhedsstillelse blot er en særlig form for indskud med sikkerhedsstillelse eller en genkøbstransaktion, hvor modparten er en centralbank, finder reglerne i i) og ii) ovenfor anvendelse.

For transaktioner, hvor det ikke er muligt at udpege den specifikke sikkerhedsstillelse for hver enkelt transaktion, fordi sikkerhedsstillelsen indgår i en pulje, skal der foretages en proportionel opdeling af sikkerhedsstillelsen på grundlag af sikkerhedsstillelsespuljens sammensætning.

Aktiver, der er forhåndsanbragt hos centralbanker, betragtes ikke som behæftede aktiver, medmindre centralbanken ikke tillader tilbagetrækning af anbragte aktiver uden forudgående godkendelse. Hvad angår uudnyttede finansielle garantier, fordeles den uudnyttede del, dvs. efter fradrag af det minimumsbeløb, som centralbanken kræver, på pro rata-basis blandt de aktiver, der er anbragt i centralbanken.

d)   Udlån af værdipapirer

For udlån af værdipapirer med kontant sikkerhedsstillelse finder reglerne vedrørende genkøbsaftaler/matchende genkøbsaftaler anvendelse.

Udlån af værdipapirer uden kontant sikkerhedsstillelse indberettes som følger:

i)

De lånte værdipapirers dagsværdi indberettes som en behæftelseskilde i {AE - SOU; r150; c010}. Hvis långiveren ikke modtager nogen værdipapirer som modydelse for de værdipapirer, der udlånes, men derimod modtager et gebyr, indberettes i {AE - SOU; r150; c010} en værdi på nul.

ii)

Hvis de værdipapirer, der udlånes som sikkerhedsstillelse, indgår i det indberettende instituts aktiver: Deres regnskabsmæssige værdi indberettes i {AE - ASS; *; c010} og {AE - SOU; r150; c030}; deres dagsværdi indberettes i {AE - ASS; *; c040}.

iii)

Hvis de værdipapirer, der udlånes som sikkerhedsstillelse, modtages af det indberettende institut, indberettes deres dagsværdi i {AE - COL; *; c010}, {AE - SOU; r150; c030} og {AE - SOU; r150; c040}.

e)   Derivater (forpligtelser)

Derivater med sikkerhedsstillelse, som har negativ dagsværdi, indberettes som følger:

i)

Derivatets regnskabsmæssige værdi indberettes som en behæftelseskilde i {AE - SOU; r020; c010}.

ii)

Sikkerhederne (initialmarginer, som kræves for åbning af posten, og enhver sikkerhedsstillelse for markedsværdien af transaktioner i derivater) indberettes som følger:

i)

Hvis aktivet indgår i det indberettende instituts aktiver: Dets regnskabsmæssige værdi indberettes i {AE - ASS; *; c010} og {AE - SOU; r020; c030}; dets dagsværdi indberettes i {AE - ASS; *; c040}.

ii)

Hvis sikkerheden er modtaget af det indberettende institut, indberettes dets dagsværdi i {AE - COL; *; c010}, {AE - SOU; r020; c030} og {AE - SOU; r020; c040}.

f)   Dækkede obligationer

For hele indberetningen af aktivbehæftelse refererer dækkede obligationer til de instrumenter, der refereres til i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i direktiv 2009/65/EU, uanset om disse instrumenter juridisk set er værdipapirer eller ej.

Der gælder ingen specifikke regler for dækkede obligationer, hvor en del af de værdipapirer, der er udstedt af det indberettende institut, ikke tilbageholdes.

Hvis en del af udstedelsen ikke afhændes, finder nedennævnte behandling anvendelse for at undgå en dobbeltberegning:

i)

Hvis egne dækkede obligationer ikke er stillet som sikkerhed, skal den del af sikkerhedspuljen (cover poolen), som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som sikkerhed, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaerne som ubehæftede aktiver. Yderligere oplysninger om ikke-afhændede dækkede obligationer, som endnu ikke er stillet som pant (underliggende aktiver, dagsværdi og afgrænsning af de aktiver, som kan behæftes, og nominel værdi af de aktiver, som ikke- kan behæftes), indberettes i AE-NPL-indberetningsskemaet.

ii)

Hvis egne dækkede obligationer er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen (cover poolen), som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som er stillet som pant, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver.

I nedenstående tabel findes oplysninger om indberetning af udstedelse af dækkede obligationer på 100 EUR, hvoraf 15 % ikke afhændes og ikke stilles som sikkerhed, og hvoraf 10 % ikke afhændes, men stilles som sikkerhed i en genkøbstransaktion på 11 EUR med en centralbank, hvor dækningspuljen omfatter ikke-sikrede lån, og lånenes regnskabsmæssige værdi er 150 EUR.

BEHÆFTELSESKILDER

Type

Beløb

Celler

Behæftede lån

Celler

Dækkede obligationer

75 % (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75 % (150) = 112.5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Centralbank-finansiering

11

{AE-Sources, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Beløb

Celler

Ubehæftede lån

Celler

Ikke-afhændede egne dækkede obligationer

15 % 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15 % (150) = 22.5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)   Securitiseringer

Securitiseringer er gældsbeviser, som besiddes af det indberettende institut, og som stammer fra en securitiseringstransaktion, jf. artikel 4, stk. 61, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Reglerne for dækkede obligationer finder anvendelse på securitiseringer, som fortsat optræder på balancen (indregnes).

Der er ingen behæftelse for securitiseringer, som ikke længere indregnes, hvis instituttet besidder en vis mængde værdipapirer. Sådanne værdipapirer vil fremgå af handelsbogen eller det indberettende instituts handelsbeholdning på samme måde som alle andre værdipapirer udstedt af en tredjepart.

2.1.2.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Det indberettende instituts aktiver

IAS 1.9 (a), Gennemførelsesvejledning (Implementation Guidance (IG)) 6

Samlede aktiver, som det indberettende institut har registreret på sin balance.

020

Lån på anfordring

IAS 1.54 (i)

Inkluderer udestående fordringer hos centralbanker og andre institutter. Kontanter, dvs. besiddelser af nationale og udenlandske pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, inkluderes i rækken »øvrige aktiver«.

030

Aktieinstrumenter

Aktieinstrumenter besiddet af det indberettende institut som defineret i IAS 32.1.

040

Gældsværdipapirer

Bilag V, del 1, afsnit 26

Gældsinstrumenter, som besiddes af det indberettende institut og er udstedt som værdipapirer, der ikke er lån, jf. Den Europæiske Centralbanks forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren.

050

heraf: dækkede obligationer

Gældsbeviser, som besiddes af det indberettende institut og er obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

060

heraf: securitiseringer

Gældsbeviser, som besiddes af det indberettende institut, og som er securitiseringer i henhold til artikel 4, stk. 61, i forordning (EU) nr. 575/2013.

070

heraf: udstedt af offentlige myndigheder

Gældsbeviser, som indehaves af det indberettende institut og er udstedt af offentlige myndigheder.

080

heraf: udstedt af finansielle selskaber

Gældsbeviser, som besiddes af det indberettende institut og er udstedt af finansielle selskaber som defineret i bilag V, del 1, pkt. 35, litra c) og d).

090

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Gældsbeviser, som besiddes af det indberettende institut og er udstedt af ikke-finansielle selskaber som defineret i bilag V, del 1, pkt. 35, litra e).

100

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Lån og forskud, dvs. gældsinstrumenter, som besiddes af det indberettende institut og ikke er værdipapirer, bortset fra udestående fordringer.

110

heraf: realkreditlån

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er realkreditlån i henhold til bilag V, del 2, pkt. 41, litra h).

120

Andre aktiver

Det indberettende instituts øvrige aktiver, der er registreret på balancen, bortset fra de i ovennævnte rækker omhandlede og egne udstedte gældsbeviser samt egne aktieinstrumenter, som et ikke-IFRS-institut ikke kan vælge at undlade at indregne på balancen. Egne gældsinstrumenter skal i så fald angives vedrørende række 240 i AE-COL-indberetningsskemaet, og egne aktieinstrumenter skal ikke indgå i indberetningen af aktivbehæftelse.

2.1.3.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af de aktiver, der besiddes af det indberettende institut, og som er behæftede i henhold til definitionen for aktivbehæftelse. Den regnskabsmæssige værdi er den værdi, der balanceføres på aktivsiden.

020

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver, der besiddes af det indberettende institut, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

030

heraf: belånbare i centralbanken

Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver, der besiddes af det indberettende institut og er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

040

Dagsværdi af behæftede aktiver

IFRS 13 og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (1) for ikke-IFRS-institutter.

Dagsværdi af de gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut, og som er behæftede i henhold til definitionen for aktivbehæftelse. Dagsværdien af et finansielt instrument er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for overdragelse af en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet. IFRS 13 Måling af dagsværdi.)

050

heraf: belånbare i centralbanken

Dagsværdi af behæftede gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut og er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

060

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af de aktiver, der besiddes af det indberettende institut, og som er ubehæftede i henhold til definitionen for aktivbehæftelse. Den regnskabsmæssige værdi er den værdi, der balanceføres på aktivsiden.

070

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver, der besiddes af det indberettende institut, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

080

heraf: belånbare i centralbanken

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver, der besiddes af det indberettende institut og er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

090

Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver

IFRS 13 og artikel 8 i direktiv 2013/34/EU for ikke-IFRS-institutter.

Dagsværdi af de gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut, og som er ubehæftede i henhold til definitionen for aktivbehæftelse. Dagsværdien af et finansielt instrument er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet. IFRS 13 Måling af dagsværdi.)

100

heraf: belånbare i centralbanken

Dagsværdi af ubehæftede gældsbeviser, der besiddes af det indberettende institut og er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

2.2.   Indberetningskema: AE-COL. Sikkerhedsstillelse modtaget af det indberettende institut

2.2.1.   Generelle bemærkninger

15.

For sikkerheder modtaget af det indberettende institut og udstedte egne gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS, er kategorien »ubehæftede aktiver« opdelt mellem aktiver, »som kan behæftes« eller potentielt kan behæftes, og aktiver »som ikke kan behæftes«.

16.

Aktiver »kan ikke behæftes«, når de er modtaget som sikkerhedsstillelse, og det indberettende institut ikke har tilladelse til at sælge eller »genanvende« sikkerhederne i anden sammenhæng, medmindre sikkerhedernes ejer misligholder. Egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, kan ikke behæftes, hvis der i udstedelsesbetingelserne er fastsat begrænsninger for salg eller »genanvendelse« af de værdipapirer, der besiddes, som sikkerhed i anden sammenhæng.

17.

I forbindelse med indberetning af aktivbehæftelse gælder også, at værdipapirer, som er lånt mod et gebyr, uden at der er stillet sikkerhed i form af kontanter, eller sikkerhedsstillelse i anden form end kontanter, indberettes som modtagne sikkerheder.

2.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

130

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut

Alle klasser af sikkerheder modtaget af det indberettende institut.

140

Lån på anfordring

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter lån på anfordring. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 020 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

150

Aktieinstrumenter

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter aktieinstrumenter. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 030 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

160

Gældsværdipapirer

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 040 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

170

heraf: dækkede obligationer

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter dækkede obligationer. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

180

heraf: securitiseringer

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter securitiseringer. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

190

heraf: udstedt af offentlige myndigheder

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser udstedt af offentlige myndigheder. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 070 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

200

heraf: udstedt af finansielle selskaber

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser udstedt af finansielle selskaber. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 080 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

210

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter gældsbeviser udstedt af ikke-finansielle selskaber. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 090 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

220

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter lån og forskud, bortset fra lån på anfordring. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 100 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

230

Andre modtagne sikkerheder

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som omfatter andre aktiver. (Jf. juridiske henvisninger og instrukser vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.)

240

Egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS

Egne gældsbeviser, som ikke er afhændet af det indberettende institut, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer. Da de ikke-afhændede eller genkøbte egne udstedte gældsbeviser ifølge IAS 39.42 mindsker de relaterede finansielle forpligtelser, indgår disse værdipapirer ikke i det indberettende instituts kategori af aktiver (række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet). Egne gældsbeviser, som et ikke-IFRS-institut ikke kan vælge at undlade at indregne på balancen, skal anføres i denne række.

Egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer indberettes ikke i denne kategori, da der gælder forskellige regler for disse tilfælde for at undgå en dobbeltberegning:

a)

Hvis egne gældsbeviser er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som er stillet som pant, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver.

b)

Hvis egne gældsbeviser ikke er stillet som pant, skal beløbet for den sikkerhedspulje/de underliggende aktiver, som ligger bag de ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som pant, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaerne som ubehæftede aktiver. Yderligere oplysninger om denne anden type af egne gældsbeviser, som endnu ikke er stillet som pant (underliggende aktiver, dagsværdi og afgrænsning af de aktiver, som kan behæftes, og nominel værdi af de aktiver, som ikke kan behæftes), indberettes i AE-NPL-indberetningsskemaet.

250

SAMLEDE AKTIVER, SIKKKERHEDER MODTAGET OG EGNE UDSTEDTE GÆLDSBEVISER

Alle aktiver, som det indberettende institut har registreret på sin balance, alle klasser af sikkerheder modtaget af det indberettende institut og egne gældsbeviser, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som ikke er egne dækkede obligationer eller egne udstedte securitiseringer.

2.2.3.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Dagsværdi af behæftede sikkerheder modtaget eller egne udstedte gældsbeviser

Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er behæftet i henhold til definitionen for aktivbehæftelse.

Dagsværdien af et finansielt instrument er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet. IFRS 13 Måling af dagsværdi.)

020

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

030

heraf: belånbare i centralbanken

Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som det indberettende institut besidder/ikke har afhændet, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

040

Dagsværdi af sikkerheder modtaget eller egne udstedte gældsbeviser, som kan behæftes

Dagsværdi af sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er ubehæftede, men kan behæftes, eftersom det indberettende institut har tilladelse til at sælge eller »genanvende« pantet, uden at der er tale om misligholdelse fra sikkerhedernes ejers side. Det omfatter dagsværdien af egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som er ubehæftede, men kan behæftes.

050

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller værdipapirer, som kan behæftes, og som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

060

heraf: belånbare i centralbanken

Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

070

Nominel værdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsbeviser, som ikke kan behæftes

Nominel værdi af modtagne sikkerheder, som det indberettende institut besidder, som er ubehæftede og ikke kan behæftes. Det omfatter den nominelle værdi af egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer, som ikke er afhændet af det indberettende institut, er ubehæftede og heller ikke kan behæftes.

2.3.   Indberetningskema: AE-NPL. Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), som endnu ikke er stillet som pant

2.3.1.   Generelle bemærkninger

18.

For at undgå dobbeltberegning finder følgende regel anvendelse på egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet:

a)

Hvis disse værdipapirer er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag dem, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som behæftede aktiver. Hvis egne dækkede obligationer eller securitiseringer stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaktion, hvori securitiseringerne stilles som pant (centralbankfinansiering eller en anden type sikret finansiering), og ikke den oprindelige udstedelse af dækkede obligationer eller securitiseringer.

b)

Hvis disse værdipapirer endnu ikke er stillet som pant, skal den del af sikkerhedspuljen/de underliggende aktiver, som ligger bag disse værdipapirer, indberettes i AE-ASS-indberetningsskemaet som ubehæftede aktiver.

2.3.2.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Egne dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), som endnu ikke er stillet som pant

Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.

020

Udstedte dækkede obligationer, som ikke er afhændet

Egne dækkede obligationer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.

030

Udstedte securitiseringer, som ikke er afhændet

Egne udstedte securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede.

040

Foranstillede

Foranstillede trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede. Jf. artikel 4, stk. 67, i forordning (EU) nr. 575/2013.

050

Mezzanin

Mezzanintrancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede. Alle trancher, som ikke er foranstillede trancher, dvs. de sidste til at absorbere tabet eller first loss-trancher, betragtes som mezzanintrancher. Jf. artikel 4, stk. 67, i forordning (EU) nr. 575/2013.

060

First loss

First loss-trancher af udstedte egne securitiseringer, som det indberettende institut har udstedt og ikke afhændet, og som er ubehæftede. Jf. artikel 4, stk. 67, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.3.3.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver

Regnskabsmæssig værdi af den sikkerhedspulje/de underliggende aktiver, som ligger bag egne dækkede obligationer og egne ikke-afhændede værdipapirer, som endnu ikke er stillet som pant.

020

Dagsværdi af udstedte gældsbeviser, som kan behæftes

Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men kan behæftes.

030

heraf: belånbare i centralbanken

Dagsværdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændede og opfylder hver af følgende betingelser:

i)

de er ubehæftede

ii)

de kan behæftes

iii)

de er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.

Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

040

Nominel værdi af udstedte egne gælds-beviser, som kan behæftes

Nominel værdi af egne dækkede obligationer og egne securitiseringer, som ikke er afhændet og er ubehæftede, men også obliga-tioner og securitiseringer, som ikke kan behæftes.

2.4.   Indberetningskema: AE-SOU. Behæftelseskilder

2.4.1.   Generelle bemærkninger

19.

Dette indberetningsskema indeholder oplysninger om betydningen for det indberettende institut af forskellige kilder til behæftelse, herunder kilder uden tilknyttet finansiering som f.eks. modtagne låneforpligtelser eller finansielle garantier og udlån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse.

20.

Den samlede beholdning af aktiver og modtagne sikkerheder i AE - ASS- og AE - COL–indberetningsskemaerne opfylder følgende valideringsregel: {AE - SOU; r170; c030} = {AE - ASS; r010; c010} + {AE - COL; r130; c010} + {AE - COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udvalgte finansielle forpligtelser med sikkerhed, for så vidt at disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

020

Derivater

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, dvs. med negativ dagsværdi, for så vidt at disse derivater medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.

030

heraf: over-the-counter

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhed, som er finansielle forpligtelser, der handles over-the-counter, for så vidt at disse derivater medfører aktivbehæftelse.

040

Indskud

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts indskud med sikkerhed, for så vidt at disse forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

050

Genkøbsaftaler

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

Genkøbsaftaler er transaktioner, hvor det indberettende institut modtager kontanter til gengæld for finansielle aktiver, solgt til en bestemt pris, og med en forpligtelse til at tilbagekøbe de samme (eller identiske) aktiver til en fast pris på en nærmere angivet dato i fremtiden. Følgende transaktioner af genkøbstypen skal alle indberettes som genkøbsaftaler: beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand i form af værdipapirlån mod sikkerhedsstillelse i kontanter og beløb modtaget for værdipapirer, som midlertidigt overføres til tredjemand ved hjælp af en salgs- og tilbagekøbsaftale.

060

heraf: centralbanker

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse.

070

Sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler, for så vidt at disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

080

heraf: centralbanker

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler med centralbanker, for så vidt at disse indskud fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

090

Udstedte gældsbeviser

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts udstedte gældsbeviser, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

Den ikke-afhændede del af en udstedelse skal underkastes den i del A, stk. 15, nr. iv, omhandlede specifikke behandling, således at kun den procentdel af gældsbeviserne, der er anbragt uden for koncernens enheder, bliver omfattet af denne kategori.

100

heraf: dækkede udstedte obligationer

Regnskabsmæssig værdi af dækkede obligationer, hvis aktiver leveres af det indberettende institut, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

110

heraf: udstedte securitiseringer

Regnskabsmæssig værdi af securitiseringer udstedt af det indberettende institut, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

120

Andre kilder til behæftelse

Størrelsen af det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse, bortset fra finansielle forpligtelser, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

130

Nominel værdi af modtagne låneforpligtelser

Nominel værdi af låneforpligtelser modtaget af det indberettende institut, for så vidt at disse modtagne forpligtelser fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

140

Nominel værdi af modtagne finansielle garantier

Nominel værdi af finansielle garantier modtaget af det indberettende institut, for så vidt at disse modtagne garantier fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

150

Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikke-kontant sikkerhedsstillelse

Dagsværdi af det indberettende instituts lån af værdipapirer uden kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

160

Andre

Størrelsen af det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse — bortset fra finansielle forpligtelser — som ikke er omfattet af ovenstående poster, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

170

KILDER TIL BEHÆFTELSE I ALT

Størrelsen af alle det indberettende instituts transaktioner med sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

2.4.3.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

Finansielle forpligtelsers regnskabsmæssige værdi skal indberettes, eventualforpligtelsers nominelle værdi indberettes, og dagsværdien af værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse indberettes.

020

heraf: fra andre enheder i koncernen

Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at modparten er en anden enhed, som er omfattet af konsolideringsreglerne, og transaktionen fører til aktivbehæftelse for det indberettende institut.

Reglerne vedrørende beløbstyper kan findes i instrukserne for kolonne 010.

030

Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede ABS

Beløbet for aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.

For at sikre overensstemmelse med kriterierne i AE-ASS-indberetningsskemaet og AE-COL-indberetningsskemaet skal den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut har registreret på balancen, indberettes, mens dagsværdien af genanvendte modtagne sikkerheder og af behæftede egne udstedte securitiseringer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, skal indberettes.

040

heraf: genanvendte modtagne sikkerheder

Dagsværdi af modtagne sikkerheder, som genanvendes/er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.

050

heraf: egne behæftede gældsbeviser

Dagsværdi af egne udstedte værdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, der er behæftet som følge af de forskellige transaktionstyper, der er specificeret i rækkerne.

3.   DEL B: LØBETIDSDATA

3.1.   Generelle bemærkninger

21.

Indberetningsskemaet i del B giver en generel oversigt over værdien af behæftede aktiver og modtaget og genanvendte sikkerheder, som hører under de definerede intervaller for modsvarende passivers restløbetid.

3.2.   Indberetningskema: AE-MAT. Løbetidsdata

3.2.1.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Behæftede aktiver

I forbindelse med dette indberetningsskema omfatter behæftede aktiver alle følgende aktiver:

a)

det indberettende instituts aktiver (jf. instrukserne vedrørende række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet), hvis regnskabsmæssige værdi indberettes;

b)

egne udstedte gældsbeviser — bortset fra dækkede obligationer eller securitiseringer (jf. instrukserne for række 240 i AE-COL-indberetningsskemaet) — hvis dagsværdi indberettes.

Disse beløb fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer).

020

Modtagne sikkerheder, som genanvendes (modtagelse)

Jf. instrukserne til række 130 i AE-COL-indberetningsskemaet og række 040 i AE-SOU-indberetningsskemaet.

Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de sæt af restløbetider, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til restløbetiden for den transaktion, som førte til den pågældende enheds modtagelse af sikkerheder, som genanvendes (modtagelses-benet).

030

Modtagne sikkerheder, som genanvendes (genanvendelse)

Jf. instrukserne til række 130 i AE-COL-indberetningsskemaet og række 040 i AE-SOU-indberetningsskemaet.

Beløbene indberettes som dagsværdi og fordeles mellem de restløbetidsintervaller, der er specificeret i kolonnerne, i henhold til behæftelseskildens restløbetid (genanvendelsesbenet): modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller transaktioner med udlån af værdipapirer.

3.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Åben løbetid

På anfordring, uden specifik forfaldsdato

020

Dag til dag-indlån

Løbetid mindre end eller lig med 1 dag

030

> 1 dag <= 1 uge

Løbetid over 1 dag, men mindre end eller lig med 1 uge

040

> 1 uge <= 2 uger

Løbetid over 1 uge, men mindre end eller lig med 2 uger

050

> 2 uger <= 1 måned

Løbetid over 2 uger, men mindre end eller lig med 1 måned

060

> 1 måned <= 3 måneder

Løbetid over 1 måned, men mindre end eller lig med 3 måneder

070

> 3 måneder <= 6 måneder

Løbetid over 3 måneder, men mindre end eller lig med 6 måneder

080

> 6 måneder <= 1 år

Løbetid over 6 måneder, men mindre end eller lig med 1 år

090

> 1 år <= 2 år

Løbetid over 1 år, men mindre end eller lig med 2 år

100

> 2 år <= 3 år

Løbetid over 2 år, men mindre end eller lig med 3 år

110

> 3 år <= 5 år

Løbetid over 3 år, men mindre end eller lig med 5 år

120

> 5 år <= 10 år

Løbetid over 5 år, men mindre end eller lig med 10 år

130

> 10 år

Løbetid over 10 år

4.   DEL C: BETINGET BEHÆFTELSE

4.1.   Generelle bemærkninger

22.

I dette indberetningsskema skal institutterne beregne aktivbehæftelsesniveauet i en række stressscenarier.

23.

Betinget behæftelse henviser til yderligere aktiver, som det kan være nødvendigt at behæfte, hvis det indberettende institut oplever en negativ udvikling som følge af eksterne begivenheder, som det ikke er herre over (herunder en nedjustering, et fald i behæftede aktivers dagsværdi eller generel svigtende tillid). I sådanne tilfælde må det indberettende institut behæfte yderligere aktiver som følge af eksisterende transaktioner. Det supplerende beløb for behæftede aktiver skal opgøres uden virkningerne af instituttets risikoafdækningstransaktioner mod de begivenheder, der er beskrevet i forbindelse med førnævnte stressscenarier.

24.

Dette indberetningsskema omfatter følgende to scenarier for indberetning af betinget behæftelse, som beskrives mere indgående i afsnit 4.1.1. og 4.1.2. De oplysninger, der indberettes, skal være instituttets rimelige skøn baseret på de bedste tilgængelige oplysninger.

a)

Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi. Dette scenario dækker kun en ændring i aktivernes underliggende værdi og ikke eventuelle andre ændringer, som kan påvirke deres regnskabsmæssige værdi som f.eks. valutakursgevinster eller -tab eller potentiel værdiforringelse. Det indberettende institut kan så blive tvunget til at stille mere sikkerhed for at opretholde værdien af sikkerhedsstillelsen.

b)

En nedskrivning på 10 % af hver valuta, hvori instituttet har samlede forpligtelser, som udgør mindst 5 % af instituttets samlede passiver.

25.

Scenarierne skal indberettes uafhængigt af hinanden, og valutadeprecieringer af væsentlig betydning skal også indberettes uafhængigt af deprecieringer af andre valutaer af væsentlig betydning. Følgelig skal institutterne ikke tage korrelationer mellem scenarierne i betragtning.

4.1.1.   Scenario A: Et fald på 30 % i de behæftede aktivers værdi

26.

Det antages, at alle behæftede aktivers værdi falder med 30 %. Ved fastlæggelse af behovet for yderligere sikkerhedsstillelse som følge af et sådant fald skal der tages hensyn til den eksisterende supplerende sikkerhed ud over det krævede, således at kun det minimale sikkerhedsstillelsesniveau opretholdes. Ved fastlæggelse af behovet for yderligere sikkerhedsstillelse skal der også tages hensyn til de kontrakt- og aftalemæssige krav, der påvirkes, herunder udløsningstærskler.

27.

Kun kontrakter og aftaler med en juridisk forpligtelse til levering af yderligere sikkerhedsstillelse skal medtages. Dette omfatter udstedelse af dækkede obligationer, hvor der er et juridisk krav om at opretholde et minimumsniveau for supplerede sikkerhedsstillelse, men ikke noget krav om at opretholde den eksisterende rating for den dækkede obligation.

4.1.2.   Scenario B: En nedskrivning på 10 % af alle valutaer af væsentlig betydning

28.

En valuta er af væsentlig betydning, hvis instituttet har samlede forpligtelser i den pågældende valuta, som udgør mindst 5 % af instituttets samlede passiver.

29.

Ved beregningen af en depreciering på 10 % skal der tages højde for ændringer på både aktiv- og passivsiden, dvs. at der skal fokuseres på uoverensstemmelser mellem aktiver og passiver. F.eks. medfører en genkøbsaftale i USD, der er baseret på aktiver i USD, ikke yderligere behæftelse, hvorimod en genkøbsaftale i USD, der er baseret på aktiver i EUR, medfører yderligere behæftelse.

30.

Alle transaktioner, som involverer mere end en valuta, skal være omfattet af denne beregning.

4.2.   Indberetningskema: AE-CONT. Betinget behæftelse

4.2.1.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

31.

Jf. instrukserne vedrørende specifikke kolonner i AE-SOU-indberetningsskemaet i afdeling 1.5.1. Indholdet i kolonnerne i dette indberetningsskema, AE-CONT, afviger ikke fra AE-SOU-indberetningsskemaet.

4.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer

Samme instrukser og data som for kolonne 010 i AE-SOU-indberetningsskemaet.

Beløbet for modsvarende finansielle forpligtelser, eventualforpligtelser (modtagne låneforpligtelser og finansielle garantier) og værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse, for så vidt at disse transaktioner fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

Som for hver enkelt række i indberetningsskemaet indberettes den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser, den nominelle værdi af eventualforpligtelser og dagsværdien af værdipapirer udlånt med ikke-kontant sikkerhedsstillelse.

020

A.   Supplerende beløb for behæftede aktiver

Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af scenario A.

Ifølge instrukserne i del I i dette bilag indberettes disse beløbs regnskabsmæssige værdi, hvis beløbet er relateret til det indberettende instituts aktiver, eller dagsværdien, hvis det er relateret til modtagne sikkerheder. Beløb, som overstiger instituttets ikke-behæftede aktiver og sikkerheder, indberettes til dagsværdien.

030

B.   Supplerende beløb for behæftede aktiver. Valuta af væsentlig betydning 1

Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af depreciering af valuta af væsentlig betydning nummer 1 i scenario B.

Jf. reglerne for beløbstyperne vedrørende række 020.

040

B.   Supplerende beløb for behæftede aktiver. Valuta af væsentlig betydning 2

Supplerende beløb for aktiver, som vil blive behæftet som følge af en lovgivnings- eller kontraktmæssig bestemmelse, som finder anvendelse i tilfælde af depreciering af valuta af væsentlig betydning nummer 2 i scenario B.

Jf. reglerne for beløbstyperne vedrørende række 020.

5.   DEL D: DÆKKEDE OBLIGATIONER

5.1.   Generelle bemærkninger

32.

Oplysningerne i dette indberetningsskema indberettes for alle UCITS-konforme dækkede obligationer, der er udstedt af det indberettende institut. UCITS-konforme dækkede obligationer er obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF 2009/65/EC. Disse er dækkede obligationer udstedt af det indberettende institut, hvis det indberettende institut, hvad angår den dækkede obligation, i henhold til lovgivningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer, og hvis det for en sådan dækket obligation kræves, at provenuet fra udstedelse af sådanne obligationer i henhold til loven investeres i aktiver, der i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og som ifølge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af de påløbne renter i tilfælde af misligholdelse fra udstederens side.

33.

Dækkede obligationer, som udstedes på vegne af det indberettende institut og ikke er UCITS-konforme dækkede obligationer, skal ikke indberettes i AE-CB-indberetningsskemaet.

34.

Indberetningen skal baseres på de lovbestemte regler for dækkede obligationer, dvs. de retlige rammer for programmer for udstedelse af dækkede obligationer.

5.2.   Indberetningskema: AE-CB. Udstedelse af dækkede obligationer

5.2.1.   Instrukser vedrørende z-aksen.

z-akse

Juridiske henvisninger og instrukser

010

Id for sikkerhedspuljen (åben)

Id for sikkerhedspuljen består af navnet eller en præcis forkortelse for den enhed, der udsteder sikkerhedspuljen, og betegnelsen for den sikkerhedspulje, som individuelt set er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation.

5.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Kolonner

Juridiske henvisninger og instrukser

010

Nominel værdi

Den nominelle værdi er summen af krav om tilbagebetaling af hovedstolen, fastsat i overensstemmelse med de regler for de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer, som finder anvendelse ved fastsættelse af tilstrækkelig dækning.

020

Nutidsværdi (swap)

Nutidsværdien (swap) er summen af krav på betaling af hovedstol og renter, som diskonteret ved hjælp af en valutaspecifik risikofri rentekurve og fastsat i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer, som finder anvendelse ved fastsættelse af tilstrækkelig dækning.

I kolonne 080 og 210 vedrørende derivatpositioner i sikkerhedspuljen skal markedsværdien indberettes.

030

Aktivspecifik værdi

Den aktivspecifikke værdi er den økonomiske værdi af aktiverne i sikkerhedspuljen, som kan beskrives som en dagsværdi i henhold til IFRS 13, en markedsværdi, der kan konstateres på grundlag af transaktioner, der er gennemført på likvide markeder, eller en nutidsværdi, hvor fremtidige pengestrømme for et aktiv diskonteres ved hjælp af en aktivspecifik rentekurve.

040

Regnskabsmæssig værdi

Den regnskabsmæssige værdi af en forpligtelse vedrørende en dækket obligation eller et aktiv i sikkerhedspuljen er regnskabsværdien hos udstederen af den dækkede obligation.

5.2.3.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

010

Overholdelse af artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 [JA/NEJ]

Institutterne skal specificere, hvorvidt sikkerhedspuljen overholder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, for at være berettiget til den i artikel 5, stk. 129 og 4, i nævnte forordning omhandlede præferencebehandling.

012

Hvis JA, anføres sikkerhedspuljens primære aktivklasse

Hvis sikkerhedspuljen er berettiget til den i artikel 5, stk. 129 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede præferencebehandling (der er svaret JA i kolonne 11), anføres sikkerhedspuljens primære aktivklasse i dette felt. Klassificeringen i artikel 129, stk. 1, i nævnte forordning anvendes til dette formål, og kode »a«, »b«, »c«, »d«, »e«, »f« eller »g« anføres, alt efter hvad der er relevant. Kode »h« vil blive anvendt, når sikkerhedspuljens primære aktivklasse ikke hører under nogen af ovennævnte kategorier.

020-140

Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer

Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer er den udstedende enheds forpligtelser som følge af udstedelsen af dækkede obligationer og omfatter alle poster som defineret i de lovbestemte regler for dækkede obligationer, som er omfattet af de relevante beskyttelsesforanstaltninger for dækkede obligationer (dette kan f.eks. omfatte værdipapirer, som er i omløb, samt positioner for modparter til udstederen af dækkede obligationer under derivatpositioner med en — set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt — negativ markedsværdi, som er tildelt sikkerhedspuljen og behandles som beslægtede forpligtelser vedrørende dækkede obligationer i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer).

020

Indberetningsdato

Beløb for forpligtelser vedrørende dækkede obligationer, bortset fra derivatpositioner i sikkerhedspuljen, i henhold til de forskellige fremtidige datointervaller.

030

+ 6 måneder

Datoen »+ 6 måneder« er tidspunktet 6 måneder efter referencedatoen for indberetningen. Når beløbene anføres, skal det antages, at der bortset fra afskrivninger ikke er ændringer i forpligtelserne vedrørende dækkede obligationer set i forhold til referencedatoen for indberetningen. Hvis der ikke findes en fast betalingsplan, skal den forventede løbetid for beløb, der forfalder på en dato i fremtiden, anvendes konsekvent.

040-070

+ 12 måneder — + 10 år

Som + »6 måneder« (kolonne 030) for det pågældende tidspunkt efter referencedatoen for indberetningen.

080

Derivatpositioner i sikkerhedpuljen med negativ markedsværdi opgjort netto

Den negative markedsværdi opgjort netto for derivatpositioner i sikkerhedspuljen, som set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt har en negativ markedsværdi opgjort netto. Derivatpositioner i sikkerhedspuljen er nettoderivatpositioner, som i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer er blevet inkluderet i sikkerhedspuljen og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation, for så vidt at sådanne derivatpositioner med negativ markedsværdi kræver dækning af kvalificerede aktiver i sikkerhedspuljen.

Den negative markedsværdi opgjort netto skal kun indberettes for referencedatoen for indberetningen.

090-140

Ekstern kreditvurdering af den dækkede obligation

Der skal anføres oplysninger om eventuelle eksterne kreditvurderinger af den pågældende dækkede obligation på indberetningsdatoen.

090

Kreditvurderingsbureau 1

Hvis mindst et kreditvurderingsbureau har udarbejdet en kreditvurdering på indberetningsdatoen, skal kreditvurderingsbureauets navn anføres her. Hvis mere end tre kreditvurderingsbureauer har udarbejdet kreditvurderinger på indberetningsdatoen, skal de tre kreditvurderingsbureauer, som der afgives oplysninger til, udvælges på grundlag af deres markedsrepræsentation.

100

Kreditvurdering 1

Kreditvurderingen udstedt af det kreditvurderingsbureau, der er indberettet i kolonne 090, for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen. Hvis samme kreditvurderingsbureau har udarbejdet både lang- og kortfristede kreditvurderinger, skal den langfristede kreditvurdering indberettes. Den kreditvurdering, der indberettes, skal omfatte eventuelle modifikatorer.

110, 130

Kreditvurderingsbureau 2 og kreditvurderingsbureau 3

Som kreditvurderingsbureau 1 (kolonne 090) for yderligere kreditvurderingsbureauer, som har udstedt kreditvurderinger for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen.

120, 140

Kreditvurdering 2 og kreditvurdering 3

Som kreditvurdering 1 (kolonne 100) for yderligere kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureau for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen.

150-250

Dækningspulje

Sikkerhedspuljen består af alle positioner, herunder derivatpositioner, som set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt har en positiv markedsværdi opgjort netto og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation.

150

Indberetningsdato

Beløb for aktiver i sikkerhedspuljen, bortset fra derivatpositioner i sikkerhedspuljen. Dette beløb omfatter minimumskravet for for stor sikkerhedsstillelse plus eventuel yderligere for stor sikkerhedsstillelse, der overstiger minimumskravet, i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation.

160

+ 6 måneder

Indberetningsdatoen »+ 6 måneder« er tidspunktet 6 måneder efter referencedatoen for indberetningen. Når beløbene anføres, skal det antages, at der bortset fra afskrivninger ikke er ændringer i sikkerhedspuljen set i forhold til referencedatoen for indberetningen. Hvis der ikke findes en fast betalingsplan, skal den forventede løbetid for beløb, der forfalder på en dato i fremtiden, anvendes konsekvent.

170-200

+ 12 måneder — + 10 år

Som + »6 måneder« (kolonne 160) for det pågældende tidspunkt efter referencedatoen for indberetningen.

210

Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positiv markedsværdi opgjort netto

Den positive markedsværdi opgjort netto for derivatpositioner i sikkerhedspuljen, som set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt har en positiv markedsværdi opgjort netto. Derivatpositioner i sikkerhedspuljen er nettoderivatpositioner, som i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer er blevet inkluderet i sikkerhedspuljen og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation, for så vidt at sådanne derivatpositioner med positiv markedsværdi ikke ville indgå i den dækkede obligations udsteders generelle konkursbo.

Den positive markedsværdi opgjort netto skal kun indberettes for indberetningsdatoen.

220-250

Beløb i sikkerhedspuljen, som overstiger kravene om minimumsdækning

Beløb i sikkerhedspuljen, herunder derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positive markedsværdier opgjort netto, som overstiger kravene om minimumsdækning (supplerende sikkerhedsstillelse).

220

I henhold til de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer

Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til kravene om minimumsdækning i de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer.

230-250

I henhold til kreditvurderingsbureauernes metode for opretholdelse af den eksterne kreditvurdering af dækkede obligationer

Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til det niveau, som i henhold til de oplysninger om det relevante kreditvurderingsbureaus metode, som udstederen af de dækkede obligationer råder over, mindst kræves for at opretholde den kreditvurdering, som det pågældende kreditvurderingsbureau har udstedt.

230

Kreditvurderingsbureau 1

Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til det niveau, som i henhold til de oplysninger om kreditvurderingsbureau 1's metode (kolonne 090), som udstederen af de dækkede obligationer råder over, mindst kræves for at opretholde kreditvurdering 1 (kolonne).

240-250

Kreditvurderingsbureau 2 og kreditvurderingsbureau 3

Instrukserne for kreditvurderingsbureau 1 (kolonne 230) anvendes også på kreditvurderingsbureau 2 (kolonne 110) og kreditvurderingsbureau 3 (kolonne 130).

6.   DEL E: AVANCEREDE DATA

6.1.   Generelle bemærkninger

35.

Del E følger samme struktur som indberetningsskemaet for oversigt over behæftelse i del A i bilag I med forskellige indberetningsskemaer for henholdsvis behæftelse af det indberettende instituts aktiver og modtagne sikkerheder: Henholdsvis AE-ADV1 og AE-ADV2. Følgelig svarer modsvarende forpligtelser til de forpligtelser, der er sikret med de behæftede aktiver, og der er ikke behov for nogen én til én relation.

6.2.   Indberetningskema: AE-ADV1. Avanceret indberetningsskema for det indberettende instituts aktiver

6.2.1.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

Rækker

Juridiske henvisninger og instrukser

010-020

Centralbankfinansiering (alle typer, herunder genkøbsaftaler)

Alle det indberettende instituts typer forpligtelser, hvori transaktionens modpart er en centralbank.

Aktiver, der er forhåndsanbragt hos centralbanker, skal ikke behandles som behæftede aktiver, medmindre centralbanken ikke tillader tilbagetrækning af anbragte aktiver uden forudgående godkendelse. Hvad angår uudnyttede finansielle garantier, fordeles den uudnyttede del, dvs. efter fradrag af det minimumsbeløb, som centralbanken kræver, på pro rata-basis blandt de aktiver, der er anbragt i centralbanken.

030-040

Børshandlede derivater

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhedsstillelse, som er finansielle forpligtelser, for så vidt at disse derivater noteres og handles på en anerkendt eller godkendt børs og fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

050-060

Over-the-counter-derivater

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhedsstillelse, som er finansielle forpligtelser, for så vidt at disse derivater handles over-the-counter og fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut. Samme instrukser i kolonne 030 i AE-SOU-indberetningsskemaet.

070-080

Genkøbsaftaler

Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler, hvori transaktionens modpart ikke er en centralbank, for så vidt at disse transaktioner medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut. Trepartsgenkøbsaftaler bør behandles på samme måde som genkøbsaftaler, for så vidt at disse transaktioner medfører aktivbehæftelse for det indberettende institut.

090-100

Sikrede indskud, bortset fra genkøbsaftaler

Regnskabsmæssig værdi af sikrede indskud, bortset fra det indberettende instituts genkøbsaftaler, hvori transaktionens modpart ikke er en centralbank, for så vidt at disse indskud medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.

110-120

Udstedte dækkede obligationer

Jf. instrukserne vedrørende række 100 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

130-140

Udstedte securitiseringer

Jf. instrukserne vedrørende række 110 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

150-160

Udstedte gældsbeviser, bortset fra dækkede obligationer og ABS

Regnskabsmæssig værdi af gældsbeviser udstedt af det indberettende institut, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.

Hvis det indberettende institut har undladt at afhænde en del af de udstedte gældsbeviser, enten fra udstedelsesdatoen eller et senere tidspunkt, som følge af en genkøbsforretning, bør disse ikke-afhændede værdipapirer ikke anføres under denne post. Desuden bør den sikkerhedsstillelse, som knyttes til dem, klassificeres som ubehæftet i forbindelse med dette indberetningsskema.

170-180

Andre kilder til behæftelse

Jf. instrukserne vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

190

Behæftede aktiver i alt

For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, og som er behæftede.

200

heraf: belånbare i centralbanken

For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, som er behæftede, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

210

Ubehæftede aktiver i alt

For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, og som er ubehæftede. Den regnskabsmæssige værdi er den værdi, der balanceføres på aktivsiden.

220

heraf: belånbare i centralbanken

For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, som er behæftede, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til. Indberettende institutter, som ikke kan godtgøre, at en post er belånbar i en centralbank, f.eks. fordi de opererer i et retsområde uden en klar definition af aktiver, som er belånbare i genkøbsaftaler med centralbanker, eller ikke har adgang til et stabilt marked for genkøbsaftaler med centralbanker, kan undlade at indberette beløbet for denne post, dvs. undlade at udfylde indberetningsfeltet.

230

Behæftede + Ubehæftede aktiver

For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder.

6.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Juridiske henvisninger og instrukser

010

Lån på anfordring

Jf. instrukserne vedrørende række 020 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

020

Aktieinstrumenter

Jf. instrukserne vedrørende række 030 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

030

I alt

Jf. instrukserne vedrørende række 040 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

040

heraf: dækkede obligationer

Jf. instrukserne vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

050

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Dækkede obligationer som beskrevet i instrukserne vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet, som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

060

heraf: securitiseringer

Jf. instrukserne vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

070

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Securitiseringer som beskrevet i instrukserne vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet, som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

080

heraf: udstedt af offentlige myndigheder

Jf. instrukserne vedrørende række 070 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

090

heraf: udstedt af finansielle selskaber

Jf. instrukserne vedrørende række 080 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

100

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Jf. instrukserne vedrørende række 090 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

110

Centralbanker og offentlige myndigheder

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til centralbanker eller offentlige myndigheder.

120

Finansielle selskaber

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til finansielle selskaber.

130

Ikke-finansielle selskaber

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til ikke-finansielle selskaber.

140

heraf: realkreditlån

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til ikke-finansielle selskaber.

150

Husholdninger

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til husholdninger.

160

heraf: realkreditlån

Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til husholdninger.

170

Andre aktiver

Jf. instruksen vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

180

I alt

Jf. instruksen vedrørende række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

6.3.   Indberetningskema: AE-ADV2. Avanceret indberetningsskema for sikkerheder modtaget af det indberettende institut

6.3.1.   Instrukser vedrørende specifikke rækker

36.

Jf. pkt. 6.2.1, da rækkerne er ens i de to indberetningsskemaer.

6.3.2.   Instrukser vedrørende specifikke kolonner

Kolonner

Juridiske henvisninger og instrukser

010

Lån på anfordring

Jf. instrukserne vedrørende række 140 i AE-COL-indberetningsskemaet.

020

Aktieinstrumenter

Jf. instrukserne vedrørende række 150 i AE-COL-indberetningsskemaet.

030

I alt

Jf. instrukserne vedrørende række 160 i AE-COL-indberetningsskemaet.

040

heraf: dækkede obligationer

Jf. instrukserne vedrørende række 170 i AE-ASS-indberetningsskemaet.

050

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er dækkede obligationer udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

060

heraf: securitiseringer

Jf. instrukserne vedrørende række 180 i AE-COL-indberetningsskemaet.

070

heraf: udstedt af andre enheder i koncernen

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er securitiseringer udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.

080

heraf: udstedt af offentlige myndigheder

Jf. instrukserne vedrørende række 190 i AE-COL-indberetningsskemaet.

090

heraf: udstedt af finansielle selskaber

Jf. instrukserne vedrørende række 200 i AE-COL-indberetningsskemaet.

100

heraf: udstedt af ikke-finansielle selskaber

Jf. instrukserne vedrørende række 210 i AE-COL-indberetningsskemaet.

110

Centralbanker og offentlige myndigheder

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til centralbanker eller offentlige myndigheder.

120

Finansielle selskaber

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til finansielle selskaber.

130

Ikke-finansielle selskaber

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til ikke-finansielle selskaber.

140

heraf: realkreditlån

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til ikke-finansielle selskaber.

150

Husholdninger

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til husholdninger.

160

heraf: realkreditlån

Sikkerheder modtaget af det indberettende institut, som er lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til husholdninger.

170

Andre aktiver

Jf. instrukserne vedrørende række 230 i AE-COL-indberetningsskemaet.

180

Egne udstedte gældsbeviser, bortset fra egne dækkede obligationer eller ABS

Jf. instrukserne vedrørende række 240 i AE-COL-indberetningsskemaet.

190

I alt

Jf. instrukserne vedrørende række 130 og 140 i AE-COL-indberetningsskemaet.«


(1)  Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s 19).


Top