EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0045

Kommissionens forordning (EU) 2015/45 af 14. januar 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO 2 -emissionerne fra lette erhvervskøretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 9, 15.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/45/oj

15.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/45

af 14. januar 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (1), særlig artikel 5, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (2), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (3) skal der tages hensyn til CO2-besparelser opnået ved anvendelse af innovative teknologier ved beregningen af hver enkelt fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissionsmål. Nærmere bestemmelser om godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 (4).

(2)

For at tage hensyn til CO2-besparelser opnået ved anvendelse af innovative teknologier ved beregningen af hver enkelt fabrikants specifikke CO2-emissionsmål, og for at sikre en effektiv overvågning af de specifikke CO2-besparelser for enkeltkøretøjer bør køretøjer udstyret med miljøinnovationer certificeres som led i typegodkendelsen af et køretøj, og besparelserne bør i henhold til artikel 11, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 angives særskilt i både dokumentationen for typegodkendelsen og i typeattesten i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ændre de dokumenter, der anvendes i forbindelse med typegodkendelsen, således at de i tilstrækkeligt omfang indeholder oplysningerne om miljøinnovationer.

(4)

Ændringen af de dokumenter, der anvendes i forbindelse med typegodkendelsen, har til formål for det første at give de godkendende myndigheder relevante data med henblik på certificering af lette erhvervskøretøjer udstyret med miljøinnovationer og for det andet at integrere CO2-besparelserne som følge af miljøinnovationerne i de repræsentative oplysninger om et køretøjs specifikke type, variant eller version.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (5) er der fastsat administrative bestemmelser om kontrol af køretøjernes overholdelse af reglerne om CO2-emissioner og krav til måling af sådanne køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(6)

Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Fabrikanter og nationale myndigheder bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres procedurer til de nye regler.

(8)

Fabrikanterne bør have mulighed for på frivillig basis at ansøge om certificering af CO2-besparelser som følge af anvendelsen af innovative teknologier, inden datoen for anvendelsen af de nye regler.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og IX til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Bilag I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden må de nationale myndigheder ikke nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjstyper, der opfylder kravene i denne forordning.

Fra den 1. januar 2016 meddeles typegodkendelser for køretøjer udstyret med innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 som ændret ved denne forordning.

Senest fra den 1. januar 2016 skal fabrikanterne levere typeattester, som er i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 som ændret ved nærværende forordning, for alle nye køretøjer.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


BILAG I

I bilag I og IX til direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I erstattes punkt 3.5.6 og 3.5.6.1 af følgende:

»3.5.6.

Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og artikel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse N1: ja/nej (1)

3.5.6.1.

Type/variant/version af basiskøretøjet som omhandlet artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i M1 og artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjer i N1 (hvis relevant):.«

2)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 3, 3.1 og 3.2 i afsnit 49 i del I, side 2 — Køretøjsklasse N1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), i modellen for EF-overensstemmelseserklæringen:

»3.

Køretøj udstyret med miljøinnovation(er): ja/nej (1)

3.1.

Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode (p1):

3.2.

Samlede CO2-emissionsbesparelser som følge af miljøinnovationen/erne (p2) (gentages for hvert prøvet referencebrændstof):.«

b)

Følgende indsættes som punkt 3, 3.1 og 3.2 i afsnit 49 i del II, side 2 — Køretøjsklasse N1 (delvis opbyggede køretøjer), i modellen for EF-overensstemmelseserklæringen:

»3.

Køretøj udstyret med miljøinnovation(er): ja/nej (1)

3.1.

Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode (p1):

3.2.

Samlede CO2-emissionsbesparelser som følge af miljøinnovationen/erne (p2) (gentages for hvert prøvet referencebrændstof):«

.


BILAG II

I bilag I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 4.3.5.1 affattes således:

»4.3.5.1.

For et køretøj udstyret med en eller flere miljøinnovationer, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og artikel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse N1, dokumenteres produktionens overensstemmelse med hensyn til miljøinnovationerne ved at gennemføre de prøvninger, der foreskrives i Kommissionens afgørelse(r) om godkendelsen af den eller de pågældende miljøinnovationer.«

b)

Tillæg 3, punkt 3.5.6 og 3.5.6.1 affattes således:

»3.5.6.

Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og artikel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse N1: ja/nej (*)

3.5.6.1.

Type/variant/version af basiskøretøjet som omhandlet artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i M1 og artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjer i N1 (**)«

.

2)

I bilag XII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 4.1 og 4.2 affattes således:

»4.1.

I henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse M1, og i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjer i klasse N1 skal en fabrikant, der ønsker at udnytte en reduktion af køretøjets gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, der er en følge af besparelser opnået ved en eller flere miljøinnovationer, køretøjet er udstyret med, ansøge en godkendende myndighed om en EF-typegodkendelsesattest for det køretøj, der er udstyret med miljøinnovationen/-erne.

4.2.

CO2-emissionsbesparelserne fra køretøjet, der er udstyret med en miljøinnovation, skal med henblik på typegodkendelse bestemmes ved anvendelse af den procedure og prøvningsmetode, der er angivet i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen i henhold til artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og i henhold til artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjer i klasse N1«

.

b)

Punkt 4.4 affattes således:

»4.4.

Der meddeles ikke typegodkendelse, hvis miljøinnovationskøretøjet ikke viser en emissionsreduktion på mindst 1 g CO2/km i forhold til basiskøretøjet, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 for så vidt angår køretøjer i klasse M1 og artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 for så vidt angår køretøjet i klasse N1«

.


Top