Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0006

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/6 af 31. oktober 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2011, 2012 og 2013 EØS-relevant tekst

OJ L 3, 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/6

af 31. oktober 2014

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2011, 2012 og 2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den værdi for den gennemsnitlige masse, der skal anvendes til at beregne de specifikke CO2-emissioner for hver ny personbil, skal justeres hvert tredje år for at tage hensyn til ændringer i den gennemsnitlige masse af nye køretøjer, der registreres i Unionen.

(2)

Det fremgår tydeligt af overvågningen af massen i køreklar stand af nye personbiler, der blev registreret i kalenderårene 2011, 2012 og 2013, at den gennemsnitlige masse er steget, og værdien M0, der er omhandlet i punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 bør derfor justeres.

(3)

I forbindelse med denne første justering bør der undtagelsesvis tages højde for, at kvaliteten af de data, der blev overvåget i 2011, 2012 og 2013, har været svingende. Den nye værdi bør der derfor fastsættes ved kun at tage hensyn til de masseværdier, der kunne bekræftes af de pågældende fabrikanter, mens værdier, der var åbenlyst ukorrekte, udelukkes fra beregningen, f.eks. værdier over 2 840 kg eller under 500 kg, samt værdier vedrørende køretøjer, der ikke var omfattet af forordning (EF) nr. 443/2009. Endvidere er den nye værdi baseret på det vægtede gennemsnit under hensyn til antallet af nye registreringer i hvert referenceår.

(4)

På baggrund heraf bør den M0-værdi, der skal anvendes fra den 1. januar 2016, øges med 20,4 kg fra 1 372,0 til 1 392,4 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 affattes således:

»b)

Fra 2016:

Specifik CO2-emission = 130 + a × (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i kilogram (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.


Top