EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1361

Kommissionens forordning (EU) nr. 1361/2014 af 18. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 3 og 13 og IAS 40 EØS-relevant tekst

OJ L 365, 19.12.2014, p. 120–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj

19.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/120


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1361/2014

af 18. december 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 3 og 13 og IAS 40

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 12. december 2013 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) årlige forbedringer af International Reporting Standards for perioden 2011-2013, i det følgende benævnt »de årlige forbedringer«, inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med de årlige forbedringer er at håndtere ikke presserende, men nødvendige emner, der er blevet drøftet af IASB i projektperioden, som begyndte i 2011, inden for områder, hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til de internationale regnskabsstandarder (»IFRS«), eller hvor det er nødvendigt at præcisere ordlyden. Ændringerne af IFRS 3 og 13 er præciseringer af eller rettelser til de respektive standarder. Ændringerne af International Accounting Standard (IAS) 40 medfører ændringer i de gældende krav eller giver yderligere vejledning om gennemførelsen af disse krav.

(3)

Disse ændringer af de gældende standarder indeholder henvisninger til IFRS 9, der ikke kan anvendes i øjeblikket, da IFRS 9 endnu ikke er blevet vedtaget af Unionen. Derfor bør henvisninger til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(4)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe under European Financial Reporting Advisory Group bekræfter, at forbedringerne opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

IFRS 13 Måling af dagsværdi ændres som anført i bilaget til denne forordning.

c)

IAS 40 Investeringsejendomme ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2.   Henvisninger til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Artikel 2

Virksomhederne anvender de i artikel 1, stk. 1, nævnte ændringer senest fra den første dag i det regnskabsår, der starter på eller efter [set the first day of the month following the date of entry into force of this Regulation].

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS (Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle) (1)

Ændring af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

Afsnit 2 ændres, og afsnit 64J tilføjes.

ANVENDELSESOMRÅDE

2

Denne standard finder anvendelse på transaktioner eller andre begivenheder, der opfylder definitionen på en virksomhedssammenslutning. Denne standard finder ikke anvendelse på:

a)

den regnskabsmæssige behandling af dannelsen af en fælles ordning i regnskabet for den fælles ordning som sådan.

b)

Ikrafttrædelsesdato

64J

Afsnit 2a) ændres som led i det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS (Annual Improvements Cycle 2011-2013), som blev udstedt i december 2013. Virksomheder skal anvende denne ændring fremadrettet for regnskabsår, som begynder 1. juli 2014 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Ændring af IFRS 13 Dagsværdimåling

Afsnit 52 ændres, og afsnit C4 tilføjes.

Anvendelse på finansielle aktiver og finansielle forpligtelser med modsvarende positioner i forbindelse med markedsrisici eller modpartens kreditrisiko

52

Undtagelsen i afsnit 48 finder kun anvendelse på finansielle aktiver og finansielle forpligtelser og andre kontrakter inden for anvendelsesområdet for IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling eller IFRS 9 Finansielle instrumenter. Henvisningerne til finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i afsnit 48-51 og 53-56 bør læses som henvisninger til alle kontrakter, som er omfattet af og behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med IAS 39 eller IFRS 9, uanset om de opfylder definitionerne af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser i IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation.

Appendiks C

Ikrafttrædelsesdato og overgang

C4

Afsnit 52 ændres som led i det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS (Annual Improvements Cycle 2011-2013), som blev udstedt i december 2013. Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder 1. juli 2014 eller derefter. Virksomheden skal anvende denne ændring fremadrettet fra begyndelsen af det regnskabsår, hvor IFRS 13 blev anvendt første gang. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Ændring af IAS 40 Investeringsejendomme

En overskrift tilføjes før afsnit 6. Afsnit 14A tilføjes. En overskrift og afsnit 84A og 85D tilføjes efter afsnit 84 a.

Klassificering af ejendomme som investeringsejendomme eller domicilejendomme

6

En ejendomsandel, som besiddes af leasingtager gennem en operationel leasingkontrakt, kan udelukkende klassificeres og behandles regnskabsmæssigt som en investeringsejendom, hvis ejendommen i øvrigt opfylder definitionen på en investeringsejendom, og leasingtager anvender den i afsnit 33-55 opstillede dagsværdimodel for det indregnede aktiv. Denne alternative klassifikation kan anvendes efter en vurdering baseret på den specifikke ejendom. Hvis dette alternativ vælges for en sådan ejendomsandel, som besiddes gennem en operationel leasingkontrakt, skal alle ejendomme, der klassificeres som investeringsejendomme, imidlertid behandles regnskabsmæssigt ved anvendelse af dagsværdimodellen. Når denne alternative klassifikation er valgt, falder alle således klassificerede andele ind under oplysningskravene i afsnit 74-78

14

Vurderingen af, hvorvidt en ejendom opfylder kriterierne for en investeringsejendom beror på et skøn. Virksomheden udarbejder kriterier, som gør, at den kan udøve dette skøn på ensartet vis i overensstemmelse med definitionerne på investeringsejendomme og den tilknyttede vejledning i afsnit 7-13. Afsnit 75c) kræver, at virksomheden oplyser om disse kriterier, når klassifikation er vanskelig.

14 A

Skøn er også nødvendige for at afgøre, om erhvervelse af investeringsejendomme er anskaffelse af et aktiv eller en gruppe af aktiver eller en virksomhedssammenslutning, som er omfattet af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger. Der skal henvises til IFRS 3 for at fastslå, om det er en virksomhedssammenslutning. Drøftelserne i afsnit 7-14 i denne standard skal fastslå, hvorvidt ejendomme er domicilejendomme eller investeringsejendomme og ikke, om erhvervelsen af ejendomme er en virksomhedssammenslutning som defineret i IFRS 3. Fastslåelse af, hvorvidt en bestemt transaktion opfylder definitionen på en virksomhedssammenslutning som defineret i IFRS 3 og omfatter en investeringsejendom som defineret i denne standard, kræver særskilt anvendelse af begge standarder.

Overgangsbestemmelser

Kostprismodellen

Virksomhedssammenslutninger

84 A

Afsnit 14A og en overskrift før afsnit 6 tilføjes som led i det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS (Annual Improvements Cycle 2011-2013), som blev udstedt i december 2013. Virksomheder skal anvende denne ændring fremadrettet for erhvervelse af investeringsejendomme fra begyndelsen af det første regnskabsår, for hvilket det indfører denne ændring. Følgelig skal den regnskabsmæssige behandling af erhvervelse af investeringsejendomme i forudgående perioder ikke justeres. En virksomhed kan imidlertid vælge at anvende ændringen på individuelle erhvervelser af investeringsejendomme, der fandt sted før begyndelsen af det første regnskabsår, og som fandt sted på eller efter ikrafttrædelsesdatoen, hvis — og kun hvis — de oplysninger, der er nødvendige for at anvende ændringen på disse tidligere transaktioner, er til virksomhedens rådighed.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

85D

En overskrift før afsnit 6 og en overskrift efter afsnit 84 tilføjes, og afsnit 14A og 84A tilføjes som led i det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS (Annual Improvements Cycle 2011-2013), som blev udstedt i december 2013. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. juli 2014 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.


(1)  »Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for« fair dealing». Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«.


Top