EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1291

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1291/2014 af 16. juli 2014 om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning EØS-relevant tekst

OJ L 349, 5.12.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1291/oj

5.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/25


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1291/2014

af 16. juli 2014

om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev ved Kommissionens beslutning 2000/367/EF (2) vedtaget et system til klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne. Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, samt massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, er blandt de byggevarer, som beslutningen finder anvendelse på.

(2)

Test har påvist, at disse varer har en stabil og forudsigelig ydeevne hvad angår brandbeskyttelsesevne, når de anvendes til væg- og loftsbeklædning, forudsat at varerne opfylder visse krav vedrørende træets massefylde samt pladernes og træbeklædningens tykkelse.

(3)

Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN14915, bør derfor anses for at opfylde ydeevneniveauerne for brandbeskyttelse, jf. beslutning 2000/367/EF, på de betingelser uden behov for yderligere prøvning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, anses for at opfylde ydeevneniveauerne for brandbeskyttelse som angivet i bilaget uden prøvning, når de anvendes til væg- og loftsbeklædning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens beslutning 2000/367/EF af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne (EFT L 133 af 6.6.2000, s. 26).


BILAG

Produkt (1)

EN-produktstandard

Produktoplysninger (2)

Mindste gennemsnitlige massefylde

(kg/m3)

Minimumstykkelse

(mm)

Klasse K (3)

Træfiberplade

EN 13986

Med og uden fer og not (5)

800

9

K2 10 (4)

OSB-paneler

EN 13986

Med og uden fer og not (6)

600

10

K2 10 (4)

Spånplade

EN 13986

Med fer og not (7)

600

10

K2 10 (4)

Spånplade

EN 13986

Med og uden fer og not (6)

600

12

K2 10 (4)

Krydsfiner

EN 13986

Med og uden fer og not (6)

450

12

K2 10 (4)

Massive træplader

EN 13986

Med og uden fer og not (6)

450

12

K2 10 (4)

Spånplade

EN 13986

Med fer og not (8)

600

25

K2 30

OSB-paneler

EN 13986

Med fer og not (8)

600

30

K2 30

Krydsfiner

EN 13986

Med fer og not (8)

450

26

K2 30

Massive træplader

EN 13986

Med fer og not (8)

450

26

K2 30

Massive træplader

EN 13986

Med fer og not (9)

450

53

K2 60

Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug

EN 14915

Med fer og not (10)

450

15

K2 10 (4)

Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug

EN 14915

Med fer og not (10)

450

27

K2 30

Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug

EN 14915

Med fer og not (11)

450

2 × 27 (12)

K2 60


(1)  Monteret direkte på alle typer underlag uden luftmellemrum.

(2)  Samlinger med ikke-afrundede kanter eller fer- og notprofil og med samme tykkelse som produktet og uden mellemrum.

(3)  Klasse jf. beslutning 2000/367/EF.

(4)  K1 10 for underlag ≥ 300 kg/m3

(5)  Stiftlængde minimum 40 mm og maksimumsafstand 100 mm

(6)  Skruelængde minimum 30 mm og maksimumsafstand 200 mm

(7)  Skruelængde minimum 30 mm og maksimumsafstand 150 mm

(8)  Skruelængde minimum 50 mm og maksimumsafstand 200 mm

(9)  Skruelængde minimum 75 mm og maksimumsafstand 200 mm

(10)  Sømlængde minimum 60 mm og maksimumsafstand 600 mm

(11)  Sømlængde minimum 50 mm (i hvert lag) og maksimumsafstand 600 mm

(12)  De to lag er monteret vinkelret på hinanden i længderetningen.


Top