EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1257

Kommissionens forordning (EU) nr. 1257/2014 af 24. november 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV EØS-relevant tekst

OJ L 337, 25.11.2014, p. 53–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; stiltiende ophævelse ved 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1257/oj

25.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2014

af 24. november 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kaliumråsalte er materialer, der udvindes af naturlige ressourcer ved minedrift. For sådanne naturlige produkter blev mindsteindholdet af næringsstoffer, der er anført i tabel A.3, løbenummer 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, fastsat i overensstemmelse med god industriel praksis. Men når malmens kaliumindhold af naturlige årsager falder, støder producenterne på stigende problemer med at overholde de nuværende grænseværdier, hvilket bringer den kontinuerlige forsyning af professionelle landmænd med gødninger, der fremstilles af kaliumråsalte, i fare. Af den grund bør disse grænseværdier reduceres en anelse, idet tabel A.3, løbenummer 1, i bilaget ændres, for at producenter fortsat kan markedsføre deres produkter under betegnelsen »EF-gødning«. Ved denne ændring tages der hensyn til, at de reviderede, lidt lavere grænseværdier også muliggør en effektiv gødskning, og ændringen kan derfor ses som en teknisk udvikling i henhold til artikel 31, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2003/2003.

(2)

3,4–dimethyl-1H-pyrazol-phosphat (i det følgende benævnt »DMPP«) er en nitrifikationshæmmer, der er egnet til brug med almindelige kvælstofholdige gødningsstoffer (faste eller flydende). DMPP nedsætter risikoen for kvælstofudledning til jordbunden og atmosfæren og øger derfor kvælstofeffektiviteten.

(3)

Reaktionsblandingen af N-(n-butyl)-thiophosphorsyretriamid og N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (i det følgende benævnt »NBPT/NPPT«) er en ureasehæmmer. NBPT/NPPT reducerer risikoen for kvælstofudledning i form af ammoniakemissioner efter anvendelsen af ureaholdige gødninger og øger derfor kvælstofeffektiviteten.

(4)

For at gøre DMPP og NBPT/NPPT mere tilgængelige for en bredere vifte af landmænd i hele Unionen bør de føjes til listen over tilladte nitrifikations- og ureasehæmmere i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2003/2003.

(5)

Faste og flydende enkeltgødninger indeholdende ureaformaldehyd og faste NPK-, NP- og NK-gødninger indeholdende ureaformaldehyd er opført som gødningstyper i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Selv om kondensater af ureaformaldehyd er stabile ved opløsning og opslæmning, er flydende NPK-, NP- og NK-gødninger indeholdende ureaformaldehyd endnu ikke opført i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 som en individuel produkttype. Da der er en stigende interesse for markedsføring af flydende NPK-, NP- og NK-gødninger indeholdende en vis mængde ureaformaldehyd som kilde til kvælstof, bør ureaformaldehyd tillades i fremstillingen af flydende NPK-, NP- og NK-gødninger. Derfor bør der tilføjes seks nye typebetegnelser til tabel C.2 i bilag I til den pågældende forordning.

(6)

Ud over at tilføje DMPP og NMPT/NPPT til bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 bør analysemetoder, der skal anvendes ved offentlig kontrol af disse gødninger, føjes til bilag IV til denne forordning.

(7)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre, at Den Europæiske Standardiseringsorganisation offentliggør analysemetoden for NBPT/NPPT, der på nuværende tidspunkt valideres, før NBPT/NPPT føjes til bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, og før den nye analysemetode for denne gødningstype føjes til forordningens bilag IV, bør anvendelsen af disse ændringer udsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilag I, nr. 4), og bilag II, nr. 2), finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I tabel A.3 affattes løbenummer 1 i tabellen således:

»1

Kaliumråsalt

Produkt udvundet af rå kaliumsalte

9 % K2O

Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

2 % MgO

Magnesium bestemt som vandopløselige magnesiumsalte og udtrykt som MgO

De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid

Vandopløseligt magnesiumoxid

Total natriumoxid

Chlorindholdet skal deklareres«

2)

Tabel C.2 ændres således:

a)

Punkt C.2.2 til C.2.8 affattes således:

»C.2.2

Typebetegnelse

Opløsning af NPK-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 15 % (N + P2O5 + K2O)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

3 % P2O5

3 % K2O

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

Vandopløseligt P2O5

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Vandopløseligt P2O5

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.3

Typebetegnelse

Suspension af NPK-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

for de enkelte næringsstoffer: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

største indhold af biuret: urea-N × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(1)

Vandopløseligt P2O5

(2)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

(3)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat

(1)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2

(2)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P2O5 altid anføres

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.4

Typebetegnelse

Suspension af NPK-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 20 % (N + P2O5 + K2O)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

Mindst 3/5 af det deklarerede kvælstofindhold (5) skal være opløseligt i varmt vand

4 % P2O5

4 % K2O

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

(1)

Vandopløseligt P2O5

(2)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

(3)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat

(1)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2

(2)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P2O5 altid anføres

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.5

Typebetegnelse

Opløsning af NP-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 %, (N + P2O5)

for de enkelte næringsstoffer: 3 % N, 5 % P2O5

største indhold af biuret: urea-N × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

Vandopløseligt P2O5

 

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Vandopløseligt P2O5

 


C.2.6

Typebetegnelse

Opløsning af NP-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 %, (N + P2O5)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

5 % P2O5

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

Vandopløseligt P2O5

 

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Vandopløseligt P2O5

 


C.2.7

Typebetegnelse

Suspension af NP-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 %, (N + P2O5)

for de enkelte næringsstoffer: 3 % N, 5 % P2O5

største indhold af biuret: urea-N × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(1)

Vandopløseligt P2O5

(2)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

(3)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand

 

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat

(1)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2

(2)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P2O5 altid anføres

 


C.2.8

Typebetegnelse

Suspension af NP-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 %, (N + P2O5)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

Mindst 3/5 af det deklarerede kvælstofindhold (5) skal være opløseligt i varmt vand

5 % P2O5

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

(1)

Vandopløseligt P2O5

(2)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

(3)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand

 

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat

(1)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2

(2)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P2O5 altid anføres«

 

b)

Følgende indsættes som C.2.9 til C.2.14:

»C.2.9

Typebetegnelse

Opløsning af NK-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 15 % (N + K2O)

for de enkelte næringsstoffer: 3 % N, 5 % K2O

største indhold af biuret: urea-N × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

 

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

 

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.10

Typebetegnelse

Opløsning af NK-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 15 % (N + K2O)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

5 % K2O

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

 

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

 

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.11

Typebetegnelse

Suspension af NK-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 % (N + K2O)

for de enkelte næringsstoffer: 3 % N, 5 % K2O

største indhold af biuret: urea-N × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

 

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

 

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.12

Typebetegnelse

Suspension af NK-gødning indeholdende ureaformaldehyd

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og indeholdende ureaformaldehyd

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 % (N + K2O)

for de enkelte næringsstoffer:

5 % N, mindst 25 % af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelsen (5)

Mindst 3/5 af det deklarerede kvælstofindhold (5) skal være opløseligt i varmt vand

5 % K2O

største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Total kvælstof

(2)

Nitratkvælstof

(3)

Ammoniumkvælstof

(4)

Ureakvælstof

(5)

Ureaformaldehydkvælstof

 

Vandopløseligt K2O

(1)

Total kvælstof

(2)

Dersom en af kvælstofformerne (2), (3) og (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres

(3)

Ureaformaldehydkvælstof

(4)

Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

 

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.13

Typebetegnelse

Opløsning af PK-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 % (P2O5 + K2O)

for de enkelte næringsstoffer: 5 % P2O5, 5 % K2O

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

Vandopløseligt P2O5

Vandopløseligt K2O

 

Vandopløseligt P2O5

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres


C.2.14

Typebetegnelse

Suspension af PK-gødning

Henvisning til fremstillingsmåde

Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent) og andre krav

i alt: 18 % (P2O5 + K2O)

for de enkelte næringsstoffer: 5 % P2O5, 5 % K2O

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 4, 5 og 6 givne specifikationer — Formalingsgrader

Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber — Øvrige krav

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)

Vandopløseligt P2O5

(2)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

(3)

P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand

Vandopløseligt K2O

 

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat

(1)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2

(2)

Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P2O5 altid anføres

(1)

Vandopløseligt kaliumoxid

(2)

Kun gødning, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig«

(3)

Chlorindholdet kan anføres«

3)

I tabel F.1 indsættes følgende som løbenummer 4:

»4

3,4-dimethyl-1H-pyrazol-phosphat (DMPP)

EC-nr. 424-640-9

Minimum: 0,8

Maksimum: 1,6«

 

 

4)

I tabel F.2 indsættes følgende som løbenummer 3:

»3

Reaktionsblanding af N-(n-butyl)-thiophosphorsyretriamid (NBPT) og N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (NPPT) (forhold 3:1 (1))

EC-nr. 700-457-2

Minimum: 0,02

Maksimum: 0,3«

 

 


(1)  Tolerance for andelen af N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (NPPT): 20 %.


BILAG II

I bilag IV, afsnit B, til forordning (EF) nr. 2003/2003 indsættes følgende metoder:

»Metode 12.6

Bestemmelse af DMPP

EN 16328: Gødning — Bestemmelse af 3,4-dimethyl-1H-pyrazol-phosphat (DMPP) — ved hjælp af HPLC-metoden (high-performance liquid chromatography)

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.

Metode 12.7

Bestemmelse af NBPT/NPPT

EN 16651: Gødning — Bestemmelse af N-(n-butyl)-thiophosphorsyretriamid (NBPT) og N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (NPPT) — ved hjælp af HPLC-metoden (high-performance liquid chromatography)

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.«


Top