EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1230/2014 af 17. november 2014 om godkendelse af kobberbilysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter EØS-relevant tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1230/2014

af 17. november 2014

om godkendelse af kobberbilysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af kobberbilysinat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af kobberbilysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 3. juli 2014 (2), at kobberbilysinat under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at stoffet kan betragtes som en effektiv kobberkilde for alle dyrearter. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af kobberbilysinat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Cu) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b411

Kobberbilysinat

Tilsætningsstoffets karakteristika

Pulver eller granulat med et indhold af kobber på ≥ 14,5 % og af lysin på ≥ 84,0 %.

Aktivstoffets karakteristika

Kobberchelat af L-lysinat-HCl

Kemisk formel: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS-nummer: 53383-24-7

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af lysinindholdet i fodertilsætningsstoffet:

Ionbytningskromatografi kombineret med postkolonnederivatisering og kolorimetrisk detektion eller fluorescensdetektion — EN ISO 17180.

Til kvantificering af det samlede indhold af kobber i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510

eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621

Til kvantificering af det samlede indhold af kobber i foder og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri (AAS) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510 eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) — EN 15621.

Alle dyrearter

Kvæg:

Kvæg inden drøvtygningens begyndelse: 15 (i alt)

Andet kvæg: 35 (i alt)

Får: 15 (i alt)

Smågrise op til 12 uger: 170 (i alt)

Krebsdyr: 50 (i alt)

Andre dyr: 25 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Brugersikkerhed: Der bør anvendes åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

3.

Følgende oplysninger skal fremgå af mærkningen:

I foder til får: Hvis kobberindholdet i foderet er større end 10 mg/kg:

»Indholdet af kobber i dette foderstof kan forårsage forgiftning hos visse fåreracer.«

I foder til kvæg efter drøvtygningens begyndelse, hvis kobberindholdet i foderet er mindre end 20 mg/kg:

»Indholdet af kobber i dette foderstof kan forårsage kobbermangel hos kvæg, der afgræsser arealer med stor forekomst af molybdæn eller svovl.«

»Lysinindholdet i tilsætningsstoffet bør tages i betragtning ved formulering af foder.«

8. december 2024


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top