EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1229

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2014 af 17. november 2014 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed EØS-relevant tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1229/oj

18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1229/2014

af 17. november 2014

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som Italsur s.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål og beskyttelse af fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00574) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning«.

(6)

Den 30. oktober 2013 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som Italsur s.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede og beskyttelse af fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00575) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning«.

(8)

Den 30. oktober 2013 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som Italsur s.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål og vedligeholdelse af normale koncentrationer af LDL-kolesterol i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00576) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »vedligeholder et normalt kolesterolniveau i blodet«.

(10)

Den 30. oktober 2013 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Som opfølgning på en ansøgning, som Italsur s.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede og vedligeholdelse af normale koncentrationer af LDL-kolesterol i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00579) (5). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »vedligeholder et normalt kolesterolniveau i blodet«.

(12)

Den 30. oktober 2013 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af en kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(13)

Som opfølgning på en ansøgning, som Omikron Italia S.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin og vedligeholdelse af normal vene-kapillær-permeabilitet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00353) (6). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »flavonoidblandingen indeholdende 300 mg diosmin, 300 mg troxerutin og 100 mg hesperidin er et nyttigt hjælpestof til vedligeholdelse af fysiologisk vene-kapillær-permeabilitet«.

(14)

Den 13. januar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af en kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(15)

Som opfølgning på en ansøgning, som Omikron Italia S.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af en kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin og vedligeholdelse af normal venetonicitet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00354) (7). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »flavonoidblandingen indeholdende 300 mg diosmin, 300 mg troxerutin og 100 mg hesperidin er et nyttigt hjælpestof til vedligeholdelse af fysiologisk venetonicitet«.

(16)

Den 13. januar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af en kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(17)

Som opfølgning på en ansøgning, som Italsur s.r.l. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af bygsuppen »Orzotto« og beskyttelse af fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning (spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00578) (8). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning«.

(18)

Den 10. januar 2014 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af bygsuppen »Orzotto« og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013;11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013;11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013;11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013;11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014;12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014;12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014;12(1):3519.


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål

Bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning

Q-2013-00574

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede

Bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning

Q-2013-00575

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af »Black Tuscany«-kål, »trefarvet« sølvbede, »tofarvet« spinat og »blu savoy«-kål

Vedligeholder et normalt kolesterolniveau i blodet

Q-2013-00576

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af rød spinat, grøn spinat, rød cikorie, grøn cikorie, grøn bladbede, rød bladbede, rød sølvbede, gylden sølvbede og hvid sølvbede

Vedligeholder et normalt kolesterolniveau i blodet

Q-2013-00579

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin

Flavonoidblandingen indeholdende 300 mg diosmin, 300 mg troxerutin og 100 mg hesperidin er et nyttigt hjælpestof til vedligeholdelse af fysiologisk vene-kapillær-permeabilitet

Q-2013-00353

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

En kombination af diosmin, troxerutin og hesperidin

Flavonoidblandingen indeholdende 300 mg diosmin, 300 mg troxerutin og 100 mg hesperidin er et nyttigt hjælpestof til vedligeholdelse af fysiologisk venetonicitet

Q-2013-00354

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Bygsuppen »Orzotto«

Bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod skader på grund af iltning

Q-2013-00578


Top