Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1175

Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 EØS-relevant tekst

OJ L 316, 4.11.2014, p. 4–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1175/oj

4.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1175/2014

af 30. oktober 2014

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 452/2008 er der fastlagt fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over uddannelse og livslang læring.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 (2) blev der indført foranstaltninger til gennemførelse af individuelle statistiske aktioner med henblik på udarbejdelse af statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring, som er omfattet af område 2 i forordning (EF) nr. 452/2008.

(3)

Ved udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring bør medlemsstaternes og EU's statistiske myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som blev godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System i september 2011.

(4)

Indsamlingen af data over voksnes deltagelse i livslang læring skal regelmæssigt tilpasses, således at såvel ændringer og nye tendenser inden for livslang læring som nye informationsbehov tilgodeses.

(5)

Med henblik på at fremme harmoniseringen af de forskellige landes undersøgelsesresultater mest muligt bør Kommissionen udarbejde metodologiske retningslinjer for undersøgelsens gennemførelse.

(6)

Forordning (EU) nr. 823/2010 bør derfor ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indsamlingen af data i forbindelse med den anden undersøgelse af voksnes deltagelse eller ikke-deltagelse i livslang læring (i det følgende benævnt »anden voksenundervisningsundersøgelse«) finder sted mellem den 1. juli 2016 og den 31. marts 2017. Den referenceperiode, for hvilken der skal indsamles data om deltagelse i livslange læringsaktiviteter, er de 12 måneder, der går forud for interviewet.

Artikel 2

Undersøgelsen skal dække aldersgruppen 25-64 år. Aldersgrupperne 18-24 og 65-69 år dækkes på frivillig basis.

Artikel 3

Variablerne for de emner, der er omfattet af den anden voksenundervisningsundersøgelse som anført under område 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008, og opdelingen heraf fremgår af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 4

Stikprøveudtagnings- og præcisionsstandarder til opfyldelse af kravene vedrørende datakilder og stikprøvestørrelser anført under område 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008 fremgår af bilag II til nærværende forordning.

Artikel 5

Medlemsstaterne indsender en standardkvalitetsrapport om den anden voksenundervisningsundersøgelse til Kommissionen (Eurostat). Rapportens struktur skal overholde det europæiske statistiske systems krav til strukturen i standardkvalitetsrapporter og særlig tage hensyn til de kvalitetskriterier, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 452/2008, og de yderligere krav, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne indberetter »rene« mikrodatafiler vedrørende den anden voksenundervisningsundersøgelse til Kommissionen (Eurostat) senest 6 måneder efter udløbet af den nationale dataindsamlingsperiode.

2.   Medlemsstaterne indsender standardkvalitetsrapporten vedrørende den anden voksenundervisningsundersøgelse til Kommissionen (Eurostat) senest 3 måneder efter indberetningen af mikrodatafilerne.

Artikel 7

Kravene i denne forordning er minimumskrav. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere nationale krav vedrørende den anden voksenundervisningsundersøgelse, forudsat at kvalitetskravene i denne forordning overholdes.

Artikel 8

Forordning (EU) nr. 823/2010 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring (EUT L 246 af 18.9.2010, s. 33).


BILAG I

Variabler

Note til tabellen:

Alle variabler indberettes. De i artikel 6 omhandlede data og metadata stilles til rådighed for Eurostat via den centrale dataportaltjeneste. De i nedenstående tabel anførte koder og kodelister er kun vejledende. Kommissionen (Eurostat) angiver datastrukturdefinitionerne og indberetningsformaterne.

1.   Baggrundsoplysninger om den enkelte person

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

COUNTRY

 

BOPÆLSLAND

Alle

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne

 

REGION

 

BOPÆLSREGION

Alle

 

2 cifre

2-cifret kode i NUTS

 

DEG_URB

 

URBANISERINGSGRAD FOR DET OMRÅDE, HVOR HUSSTANDEN BOR

Alle

 

1

Tætbefolket område

 

 

2

Område med gennemsnitlig befolkningstæthed

 

 

3

Tyndtbefolket område

 

REFYEAR

 

ÅRET FOR INTERVIEWET

Alle

 

4 cifre

 

 

REFMONTH

 

MÅNEDEN FOR INTERVIEWET

Alle

 

1-12

 

 

RESPID

 

IDENTIFIKATION AF RESPONDENTEN

Alle

 

numerisk

Identifikationskode for hver besvarelse

 

RESPWEIGHT

 

VÆGTNINGSFAKTOR FOR ENKELTPERSONER

Alle

 

numerisk

Vægtningsfaktor for enkeltpersoner (angives med 3 decimaler efter komma)

 

NFEACTWEIGHT

 

VÆGTNINGSFAKTOR FOR IKKE-FORMELLE AKTIVITETER

NFENUM ≥ 1

 

numerisk

Vægtningsfaktor for ikke-formelle aktiviteter udvalgt under NFERAND1 og NFERAND2 (angives med 3 decimaler efter komma)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

ANVENDT DATAINDSAMLINGSMETODE

Alle

 

10

Pr. post, ikke-elektronisk

 

 

11

Pr. post, elektronisk

 

 

20

Personligt interview, ikke elektronisk

 

 

21

Personligt interview, elektronisk

 

 

30

Telefonisk, ikke-elektronisk

 

 

31

Telefonisk, elektronisk

 

 

40

Internet anvendt

 

 

50

Kombineret indsamlingsmetode (f.eks. pr. post og personligt interview)

 

(HHNBPERS)

 

ANTAL PERSONER, DER BOR I SAMME HUSSTAND (INKLUSIVE RESPONDENTEN)

Alle

HHNBPERS_tot

0-98

Samlet antal personer, der bor i husstanden

 

HHNBPERS_0_13

0-98

0-13 år

 

HHNBPERS_14_24

0-98

14-24 år

 

HHNBPERS_25plus

0-98

25 år og derover

 

 

-1

Intet svar

 

HHTYPE

 

HUSSTANDENS ART

Alle

 

10

Enpersonshusstand

 

 

21

Enlig forælder med barn/børn under 25 år

 

 

22

Par uden barn/børn under 25 år

 

 

23

Par med barn/børn under 25 år

 

 

24

Par eller enlig forælder med barn/børn under 25 år og andre personer, der bor i husstanden

 

 

30

Andet

 

 

-1

Intet svar

 

HHINCOME

 

HUSSTANDENS MÅNEDLIGE ÆKVIVALEREDE NETTOINDKOMST

Alle

 

1

Under 1. kvintil

 

 

2

Mellem 1. og 2. kvintil

 

 

3

Mellem 2. og 3. kvintil

 

 

4

Mellem 3. og 4. kvintil

 

 

5

Over 4. kvintil

 

 

-1

Intet svar

 

KØN

 

KØN

Alle

 

1

Mand

 

 

2

Kvinde

 

 

 

FØDSELSÅR OG -MÅNED

 

BIRTHYEAR

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

Alle

BIRTHMONTH

1-12

Måneden angives med 2 cifre

Alle

CITIZEN

 

STATSBORGERSKAB

Alle

 

0

Svarer til bopælslandet

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

-1

Intet svar

 

BIRTHPLACE

 

FØDELAND

Alle

 

0

Født i dette land

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

-1

Intet svar

 

RESTIME

 

ANTAL ÅR MED BOPÆL I DETTE LAND

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Har opholdt sig i landet i 1 år eller derunder

 

 

2-10

Har opholdt sig i landet i 2 til 10 år (antal år angives)

 

 

11

Har opholdt sig i landet i over 10 år

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

DE FACTO ÆGTESKABELIG STILLING (samlivsforhold)

Alle

 

1

Person, der lever i et samlivsforhold

 

 

2

Person, der ikke lever i et samlivsforhold

 

 

-1

Intet svar

 

HATLEVEL

 

UDDANNELSESNIVEAU (højeste fuldførte niveau for teoretisk eller praktisk uddannelse som defineret i ISCED 2011, kodning baseret på ISCED-kortlægninger, der leveres til Eurostat)

Alle

 

000

Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Intet svar

 

HATFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE

HATLEVEL = 300-800

 

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

eller

fakultativ

eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 800)

 

HATYEAR

 

ÅR, I HVILKET DET HØJESTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE BLEV FULDFØRT

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 cifre

Det år, hvor det højeste niveau for teoretisk eller praktisk uddannelse blev fuldført, angives med 4 cifre

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE EFTER UDDANNELSESRETNING

HATLEVEL = 300 til 400 og (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eller (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

OPGIVET PÅBEGYNDT FORMEL TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE (højeste ikke fuldførte uddannelse angives i tilfælde af flere opgivne uddannelser)

HATLEVEL ≠ 000, -1 og (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1 eller (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

NIVEAU FOR DEN FORMELLE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE UDDANNELSE, SOM BLEV OPGIVET

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

UDDANNELSESRETNING FOR DEN FORMELLE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE UDDANNELSE, SOM BLEV OPGIVET

DROPEDUCLEVEL = 300 til 400 og (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 til 400 eller (REFYEAR — HATYEAR) > 20

 

MAINSTAT

 

NUVÆRENDE VÆSENTLIGSTE ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Alle

 

 

Udøver på tidspunktet for interviewet et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.:

 

 

11

På fuld tid

 

 

12

På deltid

 

 

20

Arbejdsløs

 

 

31

Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant

 

 

32

Pensioneret eller førtidig pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

 

 

33

Permanent uarbejdsdygtig

 

 

34

I obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

 

 

35

Hjemmegående

 

 

36

Anden person, som ikke er i arbejde

 

 

-1

Intet svar

 

EMP12M

 

BESKÆFTIGELSE GENNEM DE SENESTE 12 MÅNEDER

MAINSTAT = 20 til 36

 

 

Har på et tidspunkt inden for de seneste 12 måneder udøvet et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.:

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

ERHVERVSMÆSSIG STATUS

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

 

 

12

Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

 

 

21

Lønmodtager med fast arbejde eller arbejdskontrakt af ubestemt varighed

 

 

22

Lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

 

 

30

Medarbejdende familiemedlem

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

STILLING/FAG

MAINSTAT = 11, 12

 

2 cifre

2-cifret kode i ISCO-08

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

DEN LOKALE ENHEDS ØKONOMISKE AKTIVITET

MAINSTAT = 11, 12

 

2 cifre

2-cifret kode i NACE rev. 2

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

ANTAL PERSONER, DER ARBEJDER I DEN LOKALE ENHED

JOBSTAT=11, 21, 22, 30

 

1

1-9 personer

 

 

2

10-19 personer

 

 

3

20-49 personer

 

 

4

50-249 personer

 

 

5

250 personer og derover

 

 

7

Ved ikke præcist, men 10 personer eller derover

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ÅR, I HVILKET DEN PÅGÆLDENDE BEGYNDTE AT ARBEJDE I SIN NUVÆRENDE HOVEDBESKÆFTIGELSE

MAINSTAT = 11, 12

 

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

DINE FORÆLDRES (VÆRGENS) HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE

 

HATFATHER

 

FADEREN (DEN MANDLIGE VÆRGE)

Alle

 

1

Første sekundærtrin eller derunder

 

 

2

Andet sekundærtrin

 

 

3

Videregående uddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (faderen ukendt)

 

HATMOTHER

 

MODEREN (DEN KVINDELIGE VÆRGE)

Alle

 

1

Første sekundærtrin eller derunder

 

 

2

Andet sekundærtrin

 

 

3

Videregående uddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (moderen ukendt)

 

 

 

DINE FORÆLDRES FØDELAND

 

BIRTHFATHER

 

FADERENS FØDELAND

Alle

 

0

Født i dette land

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (faderen ukendt)

 

BIRTHMOTHER

 

MODERENS FØDELAND

Alle

 

0

Født i dette land

 

 

2 cifre

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (moderen ukendt)

 

2.   Adgang til oplysninger om læringsmuligheder og vejledning

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

SEEKINFO

 

SØGT OPLYSNINGER OM LÆRINGSMULIGHEDER I DE SENESTE 12 MÅNEDER (formel og ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse)

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

GUIDEINST

 

OPLYSNINGER ELLER RÅD/HJÆLP VEDRØRENDE LÆRINGSMULIGHEDER MODTAGET FRA INSTITUTIONER/ORGANISATIONER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

-1

Intet svar

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

GUIDEINST_1

 

Ja, jeg har modtaget gratis oplysninger eller råd/hjælp vedrørende læringsmuligheder fra institutioner/organisationer

 

GUIDEINST_2

 

Ja, jeg har betalt for oplysninger eller råd/hjælp vedrørende læringsmuligheder fra institutioner/organisationer

 

GUIDEINST_3

 

Nej, jeg har ikke modtaget nogen form for oplysninger eller råd/hjælp vedrørende læringsmuligheder fra institutioner/organisationer

 

 

 

Hver GUIDEINST_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -1, hvis intet svar

 

GUIDESOURCE

 

KILDE TIL GRATIS OPLYSNINGER ELLER RÅD/HJÆLP VEDRØRENDE LÆRINGSMULIGHEDER MODTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

GUIDESOURCE_1

 

Fra uddannelsesinstitutionen (skole, gymnasium, universitet, erhvervsuddannelsesinstitution, voksenuddannelsesinstitution, valideringscenter)

 

GUIDESOURCE_2

 

Fra a-kasse/jobcenter

 

GUIDESOURCE_3

 

Fra arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation

 

GUIDESOURCE_4

 

Fra fagforeninger eller samarbejdsudvalg

 

GUIDESOURCE_5

 

Fra andre institutioner/organisationer (end de ovenfor nævnte), som stiller gratis oplysninger eller råd/hjælp vedrørende læringsmuligheder til rådighed

 

 

 

Hver GUIDESOURCE_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1, hvis intet svar

 

GUIDETYPE

 

ARTEN AF GRATIS OPLYSNINGER ELLER RÅD/HJÆLP VEDRØRENDE LÆRINGSMULIGHEDER MODTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

GUIDETYPE_1

 

Oplysninger eller råd/hjælp vedrørende læringsmuligheder

 

GUIDETYPE_2

 

Vurdering af færdigheder og kompetencer gennem tests, undersøgelser eller interviews

 

GUIDETYPE_3

 

Oplysninger eller råd/hjælp vedrørende procedurer for validering/anerkendelse af færdigheder, kompetencer eller realkompetencer

 

GUIDETYPE_4

 

Anden type oplysninger eller råd/hjælp

 

 

 

Hver GUIDETYPE_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1, hvis intet svar

 

GUIDEMODE

 

MÅDEN, HVORPÅ GRATIS OPLYSNINGER ELLER RÅD/HJÆLP VEDRØRENDE LÆRINGSMULIGHEDER ER MODTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

GUIDEMODE_1

 

Personlig kontakt

 

GUIDEMODE_2

 

Kontakt med en person gennem internet, telefonisk, pr. e-mail eller gennem andet medie

 

GUIDEMODE_3

 

Kontakt med en computerbaseret applikation til indhentning af informationer eller råd/hjælp (herunder onlineværktøjer til selvevaluering)

 

GUIDEMODE_4

 

Ingen kontakt, oplysninger udelukkende modtaget gennem relevant materiale (bøger, opslag, websteder, brochurer, tv-programmer osv.)

 

 

 

Hver GUIDEMODE_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1, hvis intet svar

 

3.   Deltagelse i formel teoretisk og praktisk uddannelse

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

FED

 

DELTAGELSE I FORMEL UDDANNELSE I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

FEDNUM

 

ANTAL FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITETER, HVORI RESPONDENTEN HAR DELTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

0

Ingen (FED = 2)

 

 

1-99

Antal aktiviteter

 

FEDLEVEL

 

NIVEAU FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1 og FEDLEVEL = 300 til 800

 

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

eller

fakultativ

eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 300 til 800)

 

FEDVOC

 

SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET EFTER UDDANNELSESRETNING

FEDLEVEL= 300 til 400

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDLEVEL ≠ 300 til 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

ÅR, HVOR DEN SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET PÅBEGYNDTES

FEDNUM ≥ 1

 

4 cifre

År, hvor den seneste formelle uddannelsesaktivitet påbegyndtes

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MÅNED, HVOR DEN SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET PÅBEGYNDTES

FEDNUM ≥ 1

 

1-12

Måned, hvor den seneste formelle uddannelsesaktivitet påbegyndtes

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

FULDFØRELSE AF SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Nej, jeg opgav før den forventede afslutning

 

 

2

Nej, den er stadig i gang

 

 

3

Ja, jeg har fuldført den

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET TILRETTELAGT SOM FJERNUNDERVISNING

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

FJERNUNDERVISNING TILRETTELAGT SOM ONLINEKURSUS

FEDDIST = 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

ANVENDELSE AF ONLINEUDDANNELSESRESSOURCER UNDER DEN SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Meget ofte

 

 

2

Ofte

 

 

3

En gang imellem

 

 

4

Aldrig

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

KONTAKT MED ANDRE PERSONER (F.EKS. LÆRERE, UDDANNELSESSØGENDE) GENNEM WEBSTEDER/PORTALER FOR UDDANNELSE UNDER DEN SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE I DEN SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

FEDREASON_01a

 

For at udføre mit arbejde bedre

 

FEDREASON_01b

 

For at få bedre karrieremuligheder

 

FEDREASON_02

 

For at være mindre udsat for at miste mit arbejde

 

FEDREASON_03

 

For at forbedre mine muligheder for at få job eller skifte til andet job/erhverv

 

FEDREASON_04

 

For at starte egen virksomhed

 

FEDREASON_05

 

Jeg blev tvunget til at deltage

 

FEDREASON_06

 

For at opnå viden/færdigheder til brug i hverdagen

 

FEDREASON_07

 

For at øge min viden/mine færdigheder inden for et emne, der interesserer mig

 

FEDREASON_08

 

For at opnå et eksamensbevis

 

FEDREASON_09

 

For at møde nye mennesker/få adspredelse

 

 

 

Hver FEDREASON_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (FEDNUM = 0), -1, hvis intet svar

 

FEDWORKTIME

 

SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Kun inden for betalt arbejdstid

 

 

2

Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid

 

 

3

Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid

 

 

4

Kun uden for betalt arbejdstid

 

 

5

Ikke i arbejde på det tidspunkt

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

ANTAL UNDERVISNINGSTIMER I ALT UNDER SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1-9999

Antal undervisningstimer

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

BETALING FOR UDGIFTER TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Betalt fuldt ud af dig selv

 

 

2

Delvis betalt af dig selv, delvis betalt af anden part

 

 

3

Betalt fuldt ud af anden part

 

 

4

Vederlagsfri aktivitet

 

 

5

Ved ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ALLE ELLER EN DEL AF UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE UDDANNELSESAKTIVITET ER BETALT AF:

FEDNUM ≥ 1 og FEDPAID = 2 eller 3

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller (FEDPAID ≠ 2 og FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

FEDPAIDBY_1

 

Arbejdsgiver eller kommende arbejdsgiver

 

FEDPAIDBY_2

 

A-kasse/jobcenter

 

FEDPAIDBY_3

 

Andre offentlige institutioner

 

FEDPAIDBY_4

 

Et medlem af husstanden eller en slægtning

 

 

 

Hver FEDPAIDBY_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (FEDNUM = 0 eller (FEDPAID ≠ 2 og FEDPAID ≠ 3)), -1, hvis intet svar

 

FEDUSEA

 

LØBENDE ANVENDELSE AF FÆRDIGHEDER ELLER VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

FORVENTET ANVENDELSE AF FÆRDIGHEDER ELLER VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

RESULTATER AF DE NYE FÆRDIGHEDER/DEN NYE VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

FEDOUTCOME_1

 

Har fået (nyt) job

 

FEDOUTCOME_3

 

Lønforhøjelse

 

FEDOUTCOME_2

 

Forfremmelse

 

FEDOUTCOME_4

 

Nye arbejdsopgaver

 

FEDOUTCOME_5

 

Bedre præstationer på arbejdet

 

FEDOUTCOME_6

 

Personlige resultater (har mødt andre mennesker, genopfrisket færdigheder på generelle områder mv.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Endnu ingen resultater

 

 

 

Hver FEDOUTCOME _x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (FEDNUM = 0), -1, hvis intet svar

 

4.   Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

(NFE)

 

DELTAGELSE I EN ELLER FLERE AF FØLGENDE AKTIVITETER FOR AT FORBEDRE SIN VIDEN ELLER SINE FÆRDIGHEDER PÅ ET HVILKET SOM HELST OMRÅDE (HERUNDER HOBBYER) I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

NFECOURSE

 

a)

KURSER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFEWORKSHOP

 

b)

WORKSHOPPER OG SEMINARER

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFEGUIDEDJT

 

c)

OPLÆRING PÅ JOBBET

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFELESSON

 

d)

PRIVATUNDERVISNING

Alle

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

NFENUM

 

ANTAL IKKE-FORMELLE TEORETISKE OG PRAKTISKE UDDANNELSESAKTIVITETER I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

0

Ingen (NFECOURSE = 2 og NFEWORKSHOP = 2 og NFEGUIDEDJT = 2 og NFELESSON = 2)

 

 

1-99

Antal aktiviteter

 

 

 

IDENTIFIKATION AF AKTIVITETER (OP TIL 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — Identifikation af 1. aktivitet

 

NFEACT01_TYPE

 

AKTIVITETSTYPE

NFENUM ≥ 1

 

1

Kurser

 

 

2

Workshopper og seminarer

 

 

3

Oplæring på jobbet

 

 

4

Privatundervisning

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

FORMÅL MED AKTIVITETEN

NFENUM ≥ 1

 

1

Hovedsagelig jobrelateret

 

 

2

Hovedsagelig personlig/ikke jobrelateret

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

LÆRINGSAKTIVITETEN FANDT HELT ELLER DELVIST STED INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING)

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (herunder ikke i arbejde på det tidspunkt)

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

ARBEJDSGIVEREN HAR HELT ELLER DELVIST BETALT LÆRINGSAKTIVITETEN

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej (herunder ikke i arbejde på det tidspunkt)

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Identifikation af 2. aktivitet

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — Identifikation af 3. aktivitet

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — Identifikation af 4. aktivitet

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — Identifikation af 5. aktivitet

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — Identifikation af 6. aktivitet

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — Identifikation af 7. aktivitet

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Angives som (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

KODE FOR 1. TILFÆLDIGT UDVALGTE AKTIVITET

NFENUM ≥ 1

 

01-07

Identifikationskode for 1. tilfældigt udvalgte aktivitet (samme aktivitetskode som for NFEACTxx-variablerne)

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Som angivet under NFEACT01_TYPE til NFEACT07_TYPE for 1. tilfældigt udvalgte aktivitet

 

NFEFIELD1

 

FAGOMRÅDE FOR 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

eller

fakultativ

eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder for teoretisk og praktisk uddannelse

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

1. AKTIVITET TILRETTELAGT SOM FJERNUNDERVISNING

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

FJERNUNDERVISNING FOR 1. AKTIVITET TILRETTELAGT SOM ONLINEKURSUS

NFEDIST1 = 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

ANVENDELSE AF ONLINE-UDDANNELSESRESSOURCER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

KONTAKT MED ANDRE PERSONER (F.EKS. LÆRERE, UDDANNELSESSØGENDE) GENNEM WEBSTEDER/PORTALER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFENUM ≥ 1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE I 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

NFEREASON1_01a

 

For at udføre mit arbejde bedre

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_01b

 

For at få bedre karrieremuligheder

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_02

 

For at være mindre udsat for at miste mit arbejde

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_03

 

For at forbedre mine muligheder for at få job eller skifte til andet job/erhverv

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_04

 

For at starte egen virksomhed

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_13

 

På grund af organisatoriske og/eller teknologiske forandringer på arbejdspladsen

Jobrelateret aktivitet

NFEREASON1_11

 

Krævet af arbejdsgiveren eller lovgivningen

 

NFEREASON1_06

 

For at opnå viden/færdigheder til brug i hverdagen

 

NFEREASON1_07

 

For at øge min viden/mine færdigheder inden for et emne, der interesserer mig

 

NFEREASON1_08

 

For at opnå et eksamensbevis

 

NFEREASON1_09

 

For at møde nye mennesker/få adspredelse

 

NFEREASON1_10

 

Af sundhedsmæssige årsager

 

NFEREASON1_12

 

For at udføre frivillige aktiviteter bedre

 

 

 

Hver NFEREASON1_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2), -1, hvis intet svar

 

NFENBHOURS1

 

ANTAL UNDERVISNINGSTIMER I ALT I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1-9999

Antal undervisningstimer

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

UDBYDER AF 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Formel uddannelsesinstitution

 

 

2

Ikke-formelle uddannelsesinstitutioner

 

 

3

Kommerciel institution, hvis hovedaktivitet ikke er uddannelse (f.eks. leverandører af undervisningsredskaber)

 

 

4

Arbejdsgiver

 

 

5

Arbejdsgiverorganisationer, handelskamre

 

 

6

Fagforeninger

 

 

7

Nonprofitorganisationer, f.eks. kulturelt selskab, politisk parti

 

 

8

Enkeltpersoner (f.eks. studerende, der giver privatundervisning)

 

 

9

Ikke-kommerciel institution, hvis hovedaktivitet ikke er uddannelse (f.eks. biblioteker, museer og ministerier)

 

 

10

Andet

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

OPNÅELSE AF EKSAMENSBEVIS EFTER 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Ja, krævet af arbejdsgiveren eller en faglig organisation eller ved lov

 

 

2

Nej, ikke krævet af arbejdsgiveren eller en faglig organisation eller ved lov

 

 

3

Nej (tilstedeværelsesattest)

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

BETALING FOR UDGIFTER TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Betalt fuldt ud af dig selv

 

 

2

Delvis betalt af dig selv, delvis betalt af anden part

 

 

3

Betalt fuldt ud af anden part

 

 

4

Vederlagsfri aktivitet

 

 

5

Ved ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

ALLE ELLER EN DEL AF UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET ER BETALT AF:

NFERAND1 ≠ -2 og NFEPAID1 = 2 eller 3

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2 or (NFEPAID1 ≠ 2 or 3))

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Arbejdsgiver eller kommende arbejdsgiver

 

NFEPAIDBY1_2

 

A-kassen/jobcenteret

 

NFEPAIDBY1_3

 

Andre offentlige institutioner

 

NFEPAIDBY1_4

 

Et medlem af husstanden eller en slægtning

 

 

 

Hver NFEPAIDBY1_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller (NFEPAID1 ≠ 2 eller 3)), -1, hvis intet svar

 

NFEPAIDVAL1

 

UDGIFTER TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER OG/ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET BETALT PERSONLIGT ELLER AF ET MEDLEM AF HUSSTANDEN ELLER EN SLÆGTNING

NFEPAID1 = 1 eller NFEPAID1 = 2 eller (NFEPAID1 = 3 og NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

I euro

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant [NFEPAID1 ≠ 1 og NFEPAID1 ≠ 2 og (NFEPAID1 = 3 og NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

LØBENDE ANVENDELSE AF FÆRDIGHEDER ELLER VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

FORVENTET ANVENDELSE AF FÆRDIGHEDER ELLER VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Meget

 

 

2

Forholdsvis meget

 

 

3

Meget lidt

 

 

4

Slet ikke

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

RESULTATER AF DE NYE FÆRDIGHEDER/DEN NYE VIDEN ERHVERVET I FORBINDELSE MED 1. AKTIVITET

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Har fået (nyt) job

 

NFEOUTCOME1_3

 

Lønforhøjelse

 

NFEOUTCOME1_2

 

Forfremmelse

 

NFEOUTCOME1_4

 

Nye arbejdsopgaver

 

NFEOUTCOME1_5

 

Bedre præstationer på arbejdet

 

NFEOUTCOME1_6

 

Personlige resultater (har mødt andre mennesker, genopfrisket færdigheder på generelle områder mv.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Endnu ingen resultater

 

 

 

Hver NFEOUTCOME1_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (NFERAND1 = -2), -1, hvis intet svar

 

NFERAND2

 

KODE FOR 2. TILFÆLDIGT UDVALGTE AKTIVITET

Variabler og kodning som for NFERAND1

 

5.   Vanskeligheder i forbindelse med deltagelse i formel og ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

DIFFICULTY

 

VANSKELIGHEDER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE (ELLER FORTSAT DELTAGELSE) I FORMEL ELLER IKKE-FORMEL TEORETISK OG PRAKTISK UDDANNELSE I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

 

1

Person har deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse, men ønsker ikke at fortsætte

 

 

2

Person har deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse og ønskede at fortsætte

 

 

3

Person har ikke deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse og ønskede ikke at deltage

 

 

4

Person har ikke deltaget i formel eller ikke-formel uddannelse, men ønskede at deltage

 

 

-1

Intet svar

 

Behov

 

INTET BEHOV FOR (YDERLIGERE) TEORETISK OG PRAKTISK UDDANNELSE

DIFFICULTY = 1 eller 3

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 1 eller 3)

 

DIFFTYPE

 

VANSKELIGHEDERNES ART

DIFFICULTY = 2 eller 4

 

0

Ingen af nedennævnte svarmuligheder

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant [(DIFFICULTY ≠ 2 eller 4) og NEED ≠ 2]

 

 

 

Liste over svarmuligheder (flere mulige svar):

 

DIFFTYPE_01

 

Vanskelighed 01 — Forudsætninger

 

DIFFTYPE_02

 

Vanskelighed 02 — Omkostninger

 

DIFFTYPE_03

 

Vanskelighed 03 — Manglende støtte fra arbejdsgiver eller offentlige myndigheder

 

DIFFTYPE_04

 

Vanskelighed 04 — Tidspunkt

 

DIFFTYPE_05

 

Vanskelighed 05 — Afstand

 

DIFFTYPE_06

 

Vanskelighed 06 — Ikke adgang til computer eller internettet

 

DIFFTYPE_07

 

Vanskelighed 07 — Familieforpligtelser

 

DIFFTYPE_08a

 

Vanskelighed 08a — Helbred

 

DIFFTYPE_08b

 

Vanskelighed 08b — Alder

 

DIFFTYPE_09

 

Vanskelighed 09 — Andre personlige forhold

 

DIFFTYPE_10

 

Vanskelighed 10 — Ingen passende uddannelsesaktivitet

 

DIFFTYPE_12

 

Vanskelighed 12 — Tidligere negative læringserfaringer

 

 

 

Hver DIFFTYPE_xx-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 2 eller 4), -1, hvis intet svar

 

DIFFMAIN

 

VIGTIGSTE VANSKELIGHED

(DIFFICULTY = 2 eller 4) eller NEED = 2

 

3 cifre

Kode for vanskelighed fra 01 til 12 (samme kode som for DIFFTYPE-variablerne)

 

 

-2

Ikke relevant [(DIFFICULTY ≠ 2 eller 4) og NEED ≠ 2]

 

 

-1

Intet svar

 

6.   Deltagelse i uformel læring

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

(INF)

 

DELTAGELSE I FØLGENDE ANDRE AKTIVITETER (MÅLRETTET LÆRING MED HENBLIK PÅ FORBEDRING AF VIDEN ELLER FÆRDIGHEDER PÅ ARBEJDE ELLER I FRITIDEN) I DE SENESTE 12 MÅNEDER

Alle

INFFAMILY

 

LÆRING GENNEM ET FAMILIEMEDLEM, EN VEN ELLER EN KOLLEGA

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

INFMATERIAL

 

LÆRING VED HJÆLP AF TRYKT MATERIALE (BØGER, FAGTIDSSKRIFTER OSV.)

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

INFCOMPUTER

 

LÆRING VED HJÆLP AF COMPUTER (ONLINE ELLER OFFLINE)

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

INFMEDIA

 

LÆRING GENNEM TV/RADIO/VIDEOER

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

INFMUSEUM

 

LÆRING GENNEM GUIDEDE BESØG PÅ MUSEER, HISTORISKE STEDER, I NATUR- ELLER INDUSTRIOMRÅDER

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

INFLIBRARIES

 

LÆRING GENNEM BESØG PÅ LÆRINGSCENTRE (HERUNDER BIBLIOTEKER)

 

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

7.   Sprog

Variabel — betegnelse

Kode

Beskrivelse

Filter

LANGMOTHER

 

MODERSMÅL

Alle

 

 

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

2 cifre

1. sprog

 

 

2 cifre

2. sprog (00, hvis ikke relevant)

 

LANGUSED

 

ANDRE SPROG UD OVER MODERMÅLET/MODERSMÅLENE

Alle

 

0-99

Antal andre sprog

 

 

-1

Intet svar

 

LANGUSED_1

2 cifre

1 — Kode for første sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_2

2 cifre

2 — Kode for andet sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_3

2 cifre

3 — Kode for tredje sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_4

2 cifre

4 — Kode for fjerde sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_5

2 cifre

5 — Kode for femte sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_6

2 cifre

6 — Kode for sjette sprog eller 00 (ikke relevant)

 

LANGUSED_7

2 cifre

7 — Kode for syvende sprog eller 00 (ikke relevant)

 

 

 

Hver LANGUSED_x-variabel angives med ISO-landekoderne

 

LANGBEST1

 

FØRSTE, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

2 cifre

1. sprog (2-cifret kode)

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

FØRSTE, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG — NIVEAU

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Jeg er kun i stand til at forstå og anvende få ord og sætninger

 

 

1

Jeg er i stand til at forstå og anvende de mest almindelige dagligdags udtryk. Jeg anvender sproget i forbindelse med velkendte ting og situationer.

 

 

2

Jeg er i stand til at forstå det vigtigste af et klart udtrykt budskab og skrive en enkel tekst. Jeg kan beskrive oplevelser og begivenheder og kommunikere forholdsvis flydende.

 

 

3

Jeg er i stand til at forstå en bred vifte af vanskelige tekster og anvende sproget fleksibelt og nuanceret. Jeg behersker sproget næsten fuldstændigt.

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

ANDET, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Baseret på ISO-landekoderne

 

 

2 cifre

2. sprog (2-cifret kode)

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

ANDET, BEDST BEHERSKEDE FREMMEDSPROG — NIVEAU

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Angives som LANGLEVEL1

 


BILAG II

Stikprøvemetode og præcisionskrav

1.

Data til den anden voksenundervisningsundersøgelse baseres på tilfældige, nationalt repræsentative stikprøver.

Vægtene bør beregnes under særligt hensyn til udvælgelsessandsynligheden og til foreliggende oplysninger fra andre kilder om den undersøgte populations fordeling på køn, aldersklasser [25-34; 35-54; 55-64], uddannelse [første sekundærtrin eller derunder (ISCED-niveau 1 eller derunder, ISCED 2- og ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed); andet sekundærtrin (ISCED-niveau 3 og 4); videregående uddannelse (niveau 5 til 8)]; beskæftigelse [beskæftiget eller arbejdsløs]; region [NUTS II-niveau], såfremt sådanne andre kilders oplysninger herom anses for at være tilstrækkeligt pålidelige på nationalt plan.

2.

I bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008 hedder det: »Stikprøvens omfang fastlægges på grundlag af de krav, der stilles til dataenes nøjagtighed, idet den effektive nationale stikprøve ikke må være større end 5 000 enkeltpersoner, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt.«

Den absolutte fejlmargen for den i punkt 3 nævnte indikator må ikke overskride den i punkt 3 anførte tærskel, medmindre der kræves en effektiv national stikprøve på over 5 000 enkeltpersoner. I sidstnævnte tilfælde fastsættes omfanget af den krævede, effektive nationale stikprøve til 5 000 enkeltpersoner.

3.

Den anden voksenundervisningsundersøgelse tilrettelægges på en sådan måde, at skønnet for den absolutte fejlmargen ikke overskrider 1,4 procentpoint for så vidt angår den skønnede deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse for den samlede referencepopulation på 25-64 år.

Dette krav lempes, således at tærsklen er 1,7 procentpoint for lande med en population af 25-64-årige på mellem 1 og 3,5 millioner.

Dette krav lempes, således at tærsklen er 2,0 procentpoint for lande med en population af 25-64-årige på under 1 million.

4.

Den absolutte fejlmargen nævnt i punkt 3 udgør den halve længde af 95 % konfidensintervallet.

Omfanget af den effektive nationale stikprøve bør tilpasses under hensyntagen til stikprøveplaneffekter og forventet respondentbortfald ved fastlæggelsen af stikprøvens reelle omfang på planlægningsstadiet.

Disse krav gælder for en stikprøve af residente enheder på 25-64 år. I forbindelse med bredere nationale stikprøver bør skøn for den residente population på 25-64 år være i overensstemmelse med præcisionskravene ovenfor.


BILAG III

Kvalitetskrav og standardkvalitetsrapport

Der skal indsendes en standardkvalitetsrapport udarbejdet efter det europæiske statistiske systems krav til strukturen i standardkvalitetsrapporter. Der lægges særlig vægt på relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 452/2008.

Medlemsstaterne skal indsende en standardkvalitetsrapport som omhandlet i nærværende forordnings artikel 6. De skal i den forbindelse benytte de af Kommissionen (Eurostat) angivne indberetningsformater. Rapporten skal ledsages af en kopi af det nationale spørgeskema.

Standardkvalitetskriterierne anvendes således:

1.   RELEVANS

gennemførelse af undersøgelsen, og i hvor høj grad statistikkerne opfylder nuværende og potentielle brugeres behov

beskrivelse og klassifikation af brugere

hver brugergruppes individuelle behov

om og i hvilket omfang disse behov er blevet opfyldt.

2.   NØJAGTIGHED

2.1.   Stikprøvefejl

beskrivelse af stikprøveplanen og den udtagne stikprøve

beskrivelse af beregningen af de endelige vægte, herunder bortfaldsmodel og de anvendte hjælpevariabler

variationskoefficienten af estimaterne efter stikprøvens strata for så vidt angår de relevante indikatorer, der er opført i bilag II, punkt 3.

software til estimation af variansen

beskrivelse af hjælpevariabler eller anvendte oplysninger

i tilfælde af en bortfaldsanalyse en beskrivelse af skævhederne (bias) i stikprøven og resultaterne.

2.2.   Andre fejl end stikprøvefejl

2.2.1.   Dækningsfejl

beskrivelse af det register, der er anvendt ved stikprøveudtagningen, og dets generelle kvalitet

de data, registeret indeholder, og dets opdateringshyppighed

fejl, som skyldes uoverensstemmelse mellem stikprøvegrundlaget og målpopulationen og delpopulationerne (overrepræsentation, underrepræsentation, fejlklassificering)

metoder til indhentning af disse oplysninger

noter om behandlingen af fejlklassificeringer.

2.2.2.   Målefejl

En vurdering af fejl, der opstod i forbindelse med indsamlingen af data, f.eks. på grund af:

spørgeskemaets udformning (resultater af forudgående test eller laboratoriemetoder; spørgestrategi)

indberettende enhed/respondent (respondenternes reaktioner)

dataindsamlingsværktøjer og anvendelsen af administrative registre (overensstemmelse mellem registeroplysninger og aspekter af undersøgelsen, f.eks. referenceperiode, forekomsten af individuelle data)

dataindsamlingsmetoder.

2.2.3.   Bearbejdningsfejl

Beskrivelse af dataediteringsprocessen:

databehandlingssystem og -værktøj

fejl på grund af kodning, editering, vægtning og tabulering mv.

kvalitetskontrol på makro-/mikroniveau

opdeling af korrektioner og fejlbehæftede editeringer i manglende værdier, fejl og anomalier.

2.2.4.   Bortfaldsfejl

Beskrivelse af initiativer til »fornyet henvendelse«

respondent- og variabelsvarprocent

vurdering af bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder og ikke-besvarede spørgsmål

udførlig redegørelse for imputeringsteknik, herunder metoder til imputering og/eller ny vægtning

metodologiske noter og resultaterne af en bortfaldsanalyse eller andre metoder til vurdering af bortfaldsvirkninger.

3.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

tabeloversigt over datoer for påbegyndelse og afslutning af følgende undersøgelsesfaser: dataindsamling, rykkere og opfølgning, datakontrol og dataeditering, yderligere validering og imputering, bortfaldsundersøgelse (efter behov), skøn, indberetning af data til Eurostat samt udbredelse af nationale resultater.

4.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

betingelser for adgang til data

plan for udbredelse af resultater

kopi af alle metodologidokumenter vedrørende de leverede statistikker.

5.   SAMMENLIGNELIGHED

Om nødvendigt kommenterer landene følgende:

afvigelser fra det europæiske spørgeskema og definitioner

hvorvidt undersøgelsen havde relation til en anden national undersøgelse

i hvilket omfang undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af eksisterende registerdata

en beskrivelse af, hvordan kravene i nærværende forordning er opfyldt, således at datasammenligneligheden kan vurderes.

6.   SAMMENHÆNG

sammenligning med statistikker om samme fænomen eller kendetegn fra andre undersøgelser eller kilder

en beskrivelse af, hvordan kravene i nærværende forordning er opfyldt, således at datasammenligneligheden kan vurderes.

7.   OMKOSTNINGER OG BYRDE

Analyse af byrde og nytteværdi på nationalt niveau f.eks. set i forhold til:

gennemsnitstid for besvarelse af spørgeskemaet

problematiske spørgsmål eller moduler fra undersøgelsen

problemer med klassificeringen og definitionen af læringsaktiviteter, problemer med andre klassificeringer

variabler, som har været mest/mindst relevante til indsamling af data om voksnes deltagelse i læring

skønnet eller faktisk tilfredshed blandt databrugere på nationalt niveau

byrden for respondenterne.

Bestræbelserne for at reducere byrden.


Top