EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1171

Kommissionens forordning (EU) nr. 1171/2014 af 31. oktober 2014 om ændring og berigtigelse af bilag I, III, VI, IX, XI og XVII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 315, 1.11.2014, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; stiltiende ophævelse ved 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1171/oj

1.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 315/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1171/2014

af 31. oktober 2014

om ændring og berigtigelse af bilag I, III, VI, IX, XI og XVII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2007/46/EF fastlægger en harmoniseret ramme med de administrative bestemmelser og generelle tekniske krav for alle nye køretøjer. Med direktiv 2007/46/EF blev EF-køretøjstypegodkendelse obligatorisk for alle køretøjsklasser, herunder dem, der opbygges etapevis, i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført i direktivets bilag XIX.

(2)

Kravene i bilag XVII til direktiv 2007/46/EF om den procedure, der skal følges ved etapevis EF-typegodkendelse, bør suppleres for at gøre denne procedure fuldt operationel. Bilag I, III og IX til direktiv 2007/46/EF bør ligeledes ændres for at sikre, at der er forbindelse mellem de forskellige konstruktionsetaper ved et etapevis opbygget køretøj.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 (2) blev flere direktiver ophævet og erstattet af tilsvarende regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE). Efter at de fleste af disse direktiver i medfør af forordning (EF) nr. 661/2009 blev ophævet fra den 1. november 2014, bør de relevante angivelser i bilag VI til direktiv 2007/46/EF ajourføres.

(4)

Bilag IX til direktiv 2007/46/EF bør berigtiges for at sikre, at de forskellige typeattestmodeller har konsekvent nummerering i de angivelser, der vedrører køretøjets masse i køreklar stand og dets reelle masse. Desuden bør det i bilag XI tydeliggøres, at nakkestøttesystemer kun er obligatoriske for køretøjer i klasse M1.

(5)

Direktiv 2007/46/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fabrikanterne bør sikres tilstrækkelig tid til at tilpasse deres køretøjer til de nye krav om den etapevise godkendelsesprocedure og til at ændre typeattesten i overensstemmelse med denne forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Bilag I, III, VI, IX og XI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

2.   Bilag XVII til direktiv 2007/46/EF erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Typegodkendelser af nye køretøjstyper meddeles i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF som ændret ved denne forordning.

Fabrikanter skal for alle nye køretøjer levere typeattester i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF som ændret ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016. Den kan anvendes før denne dato, såfremt fabrikanten anmoder den godkendende myndighed herom.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).


BILAG I

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 0.2.2.:

»0.2.2.

For etapevis godkendte køretøjer, typegodkendelsesoplysninger om basiskøretøj/køretøjet på den forudgående etape (der angives oplysninger for hver etape. Dette kan gøres med et skema)

Type:

Variant(er):

Version(er):

Typegodkendelsesnummer, inkl. udvidelsesnummer«

.

b)

Følgende indsættes som punkt 0.5.1:

»0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r)«

.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 0.2.2:

»0.2.2.

For etapevis godkendte køretøjer, typegodkendelsesoplysninger om basiskøretøj/køretøjet på den forudgående etape (der angives oplysninger for hver etape. Dette kan gøres med et skema):

Type:

Variant(er):

Version(er):

Typegodkendelsesnummer, inkl. udvidelsesnummer«

.

b)

Følgende indsættes som punkt 0.5.1:

»0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r)«

.

c)

Følgende indsættes som punkt 2.17, 2.17.1 og 2.17.2:

»2.17.

Køretøj, der underkastes etapevis typegodkendelse (kun i tilfælde af delvis opbyggede eller trinvis færdigopbyggede køretøjer i klasse N1, der falder inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 715/2007): ja/nej (1)

2.17.1.

Basiskøretøjets masse i køreklar stand kg.

2.17.2.

Standardmasse (tilføjet), beregnet i overensstemmelse med afsnit 5 i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008: kg.«

3)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Model A, punkt 0.5, affattes således:

»0.5.

Firmanavn og adresse på fabrikanten af det færdigopbyggede/trinvis færdigopbyggede køretøj (1):«

.

b)

I model A indsættes følgende som punkt 0.5.1:

»0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r) «

.

c)

I model A affattes tillægget således:

»Tillæg

Liste over retsakter, som typen af køretøj er i overensstemmelse med

(udfyldes kun ved typegodkendelse efter artikel 6, stk. 3)

Emne (1)

Retsaktens nummer (1)

Ændret ved

Gældende for varianterne

1.

Tilladt støjniveau

 

 

 

2.

Emissioner

 

 

 

3.

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

 

 

 

 

 

 

4)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I, »Færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer«, foretages følgende ændringer:

i)

I »Model B — Side 1 — Etapevis færdigopbyggede køretøjer — EF-typeattest« affattes punkt 0.2.2 således:

»0.2.2.

For etapevis godkendte køretøjer, typegodkendelsesoplysninger om basiskøretøj/køretøjet på de forudgående etaper (der angives oplysninger for hver etape):

Type:

Variant (a):

Version (a):

Typegodkendelsesnummer, udvidelsesnummer«

.

ii)

I »Model B — Side 1 — Etapevis færdigopbyggede køretøjer — EF-typeattest« affattes punkt 0.5.1 således:

»0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r)«

.

iii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse O3 og O4 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 13.2:

»13.2.

Køretøjets reelle masse: kg«

.

b)

Del II, »Delvis opbyggede køretøjer«, affattes således:

i)

I »Model C1 — Side 1, Delvis opbyggede køretøjer, EF-typeattest«, indsættes følgende som punkt 0.2.2:

»0.2.2.

For etapevis godkendte køretøjer, typegodkendelsesoplysninger om basiskøretøj/køretøjet på de forudgående etaper (der angives oplysninger for hver etape):

Type:

Variant (a):

Version (a):

Typegodkendelsesnummer, udvidelsesnummer«

.

ii)

I »Model C1 — Side 1, Delvis opbyggede køretøjer, EF-typeattest«, indsættes følgende som punkt 0.5.1:

»0.5.1.

For etapevis godkendte køretøjer, firmabetegnelse og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet/køretøjet på de(n) forudgående etape(r)«

.

iii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M1 (delvis opbyggede køretøjer)« udgår punkt 13.2.

iv)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M1 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

v)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M1 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

vi)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M2 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

vii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M2 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

viii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M3 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

ix)

I »Side 2 — Køretøjsklasse M3 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

x)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N1 (delvis opbyggede køretøjer)« udgår punkt 13.

xi)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N1 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

xii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N1 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

xiii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N2 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

xiv)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N2 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

xv)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N3 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

xvi)

I »Side 2 — Køretøjsklasse N3 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

xvii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse O1 og O2 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: …kg«

.

xviii)

I »Side 2 — Køretøjsklasse O1 og O2 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

xix)

I »Side 2 — Køretøjsklasse O3 og O4 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes punkt 14 således:

»14.

Det delvis opbyggede køretøjs masse i køreklar stand: … kg«

.

xx)

I »Side 2 — Køretøjsklasse O3 og O4 (delvis opbyggede køretøjer)« indsættes følgende som punkt 14.2:

»14.2.

Det delvis opbyggede køretøjs reelle masse: … kg«

.

xxi)

I de forklarende noter til bilag IX affattes fodnote e således:

»(e)

Angivelse 4 og 4.1 udfyldes i overensstemmelse med henholdsvis definition 25 (akselafstand) og 26 (akselafstand — hvis flerakslet) i forordning (EU) nr. 1230/2012«

5)

I bilag XI foretages følgende ændringer:

a)

I tillæg 1 affattes punkt 38 A således:

»38A

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 25

D

G+D«

 

 

b)

I tillæg 4 udgår punkt 38 A.


(1)  I overensstemmelse med bilag IV til dette direktiv.«


BILAG II

»

BILAG XVII

PROCEDURER, SOM SKAL ANVENDES VED ETAPEVIS EF-TYPEGODKENDELSE

1.   FABRIKANTERNES FORPLIGTELSER

1.1.

For at proceduren for etapevis EF-typegodkendelse kan fungere tilfredsstillende, er en samlet indsats af alle berørte fabrikanter nødvendig. Med dette for øje skal de godkendende myndigheder, inden de meddeler typegodkendelse i anden eller en følgende etape, påse, at de pågældende fabrikanter har truffet passende arrangementer til at udlevere og udveksle dokumenter og information, således at den færdigopbyggede køretøjstype opfylder de tekniske krav i alle de relevante retsakter i bilag IV eller XI. Sådan information omfatter oplysninger om relevante godkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt om køretøjsdele, der indgår i det delvis opbyggede køretøj, men endnu ikke er godkendt. Fabrikanten af den forudgående etape skal afgive oplysninger til fabrikanten af den følgende etape om eventuelle ændringer, som kan påvirke typegodkendelser af systemet eller af hele køretøjet. Disse oplysninger fremsendes, så snart den nye udvidelse for en køretøjstypegodkendelse er udstedt og senest på startdatoen for produktion af det delvis opbyggede køretøj.

1.2.

Den enkelte fabrikant i en etapevis EF-typegodkendelse er ansvarlig for godkendelse af de systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som han producerer eller tilføjer til det foregående opbygningsstade, og for denne produktions overensstemmelse. Fabrikanten af den følgende etape er ikke ansvarlig for det, der er godkendt i en tidligere etape, undtagen i de tilfælde, hvor han foretager så omfattende ændringer på de pågældende dele, at den tidligere meddelte godkendelse bliver ugyldig.

1.3.

Den etapevise godkendelsesprocedure kan anvendes af en enkelt fabrikant. Den etapevise godkendelsesprocedure må imidlertid ikke anvendes til at omgå de krav, der gælder for køretøjer bygget i en enkelt etape. Køretøjer, der er godkendt på denne måde, anses ikke for etapevis opbygget, jf. betydningen i punkt 3.4 i dette bilag og artikel 22, 23 og 27 i dette direktiv (for små serier og for restkøretøjer).

2.   DE TYPEGODKENDENDE MYNDIGHEDERS FORPLIGTELSER

2.1.

Den typegodkendende myndighed skal:

a)

kontrollere, at alle EF-typegodkendelsesattester udstedt i henhold til de retsakter, som finder anvendelse på typegodkendelse af køretøjer, omfatter køretøjstypen på dens opbygningsstade og svarer til de fastlagte krav

b)

sørge for, at alle data, der er relevante ud fra køretøjets opbygningsstade, findes i informationsmappen

c)

ved gennemgang af dokumentationsmaterialet sikre sig, at de køretøjsspecifikationer og -data, der kræves i del I i oplysningsskemaet vedrørende køretøjerne, også indgår i informationspakken og i EF-typegodkendelsesattesterne i henhold til de relevante retsakter; og i tilfælde af færdigopbyggede køretøjer, hvor et punkt i del I i oplysningsskemaet ikke findes i informationspakken vedrørende en af retsakterne, kontrollere, at den pågældende del eller egenskab svarer til oplysningerne i informationsmappen

d)

på en udvalgt stikprøve af køretøjer af den type, der skal godkendes, foretage eller lade foretage inspektion af køretøjsdele og -systemer og dermed kontrollere, at køretøjerne er konstrueret i overensstemmelse med oplysningerne i informationspakkerne, der hører til EF-typegodkendelser, der er udstedt i henhold til de relevante retsakter

e)

om nødvendigt foretage eller lade foretage kontrol af monteringen af separate tekniske enheder.

2.2.

Der skal til inspektionen under punkt 2.1, litra d), udtages tilstrækkelig mange køretøjer til, at der under hensyntagen til køretøjets opbygningsstade kan ske behørig kontrol af de forskellige kombinationer, der skal EF-typegodkendes med hensyn til følgende kriterier:

motor

gearkasse

drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

styrende aksler (antal og placering)

karrosseriform

antal døre

højre- eller venstrestyring

antal sæder

udstyrsniveau.

3.   GÆLDENDE KRAV

3.1.

I henhold til dette bilag skal der meddeles EF-typegodkendelse af køretøjstypen på dens aktuelle opbygningsstade, og den skal omfatte alle godkendelser i de tidligere etaper.

3.2.

For køretøjstypegodkendelsen finder lovgivningen (navnlig kravene i bilag II og de retsakter, der er opført i bilag IV og bilag XI til dette direktiv) anvendelse på samme måde som ved meddelelse (eller udvidelse) af godkendelse til fabrikanten af basiskøretøjet.

3.2.1.

Hvis en type køretøjssystem/komponent ikke er blevet ændret, forbliver den systemgodkendelse/komponentgodkendelse, som blev meddelt i den forudgående etape gyldig, så længe datoen for første registrering i den pågældende retsakt ikke er nået.

3.2.2.

Hvis et køretøjssystem i den følgende etape er blevet ændret i en sådan grad, at den skal prøves igen med henblik på typegodkendelse, begrænses vurderingen til de dele af systemet, som er blevet ændret eller berørt af ændringerne.

3.2.3.

Hvis et køretøjssystem eller køretøjstypen i den følgende etape er blevet ændret af en anden fabrikant i en sådan grad, at den, bortset fra fabrikantens navn, stadig kan betragtes som samme type, kan de krav, der gælder for eksisterende typer, stadig finde anvendelse, så længe datoen for første registrering i den pågældende retsakt ikke er nået.

3.2.4.

Hvis køretøjets klasse ændres, skal de relevante krav for den nye klasse være opfyldt. Typegodkendelsesattesterne fra den tidligere klasse kan dog accepteres, forudsat at de krav, som køretøjet opfylder, svarer til eller er strengere end dem, der gælder for den nye klasse.

3.3.

Med forbehold af den godkendende myndigheds accept behøver en køretøjstypegodkendelse, som er meddelt fabrikanten af den følgende etape, ikke blive udvidet eller revideret, hvis en udvidelse, som er meddelt i den forudgående etape, ikke berører den følgende etape eller køretøjets tekniske data. Imidlertid skal typegodkendelsesnummeret, herunder udvidelsesnummeret for køretøjet i de(n) forudgående etape(r), kopieres til punkt 0.2.2 på typeattesten for køretøjet i den følgende etape.

3.4.

Hvis lastarealet i et færdigopbygget eller etapevis færdigopbygget køretøj i klasse N eller O er blevet ændret af en anden fabrikant med henblik på tilføjelse af aftageligt udstyr til lagring og sikring af lasten (f.eks. lastrumsunderlag, lagerreoler og tagbagagebærer), kan sådanne behandles som en del af nyttelasten, og der behøves ikke godkendelse, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a)

ud over en stigning i køretøjets reelle masse berører ændringerne på ingen måde køretøjets typegodkendelse

b)

det tilføjede udstyr kan fjernes uden brug af specialværktøj.

4.   IDENTIFIKATION AF KØRETØJET

4.1.

Basiskøretøjets identifikationsnummer (VIN), som foreskrevet ved forordning (EU) nr. 19/2011 (1), skal anvendes på alle de efterfølgende trin af typegodkendelsesprocessen for at sikre, at processen kan »spores«.

4.2.

I anden etape og alle følgende etaper skal hver fabrikant ud over den i forordning (EU) nr. 19/2011 foreskrevne fabrikationsplade forsyne køretøjet med en supplerende plade som vist i tillægget til dette bilag. Pladen skal være solidt fastgjort på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted, som indgår i en køretøjsdel, der normalt ikke udskiftes i køretøjets levetid. Det skal være let læseligt og omfatte følgende angivelser anbragt på en måde, så de ikke kan slettes og i følgende orden:

fabrikantens navn

del 1, 3 og 4 af EF-typegodkendelsesnummeret

godkendelsesetapen

basiskøretøjets VIN-nummer

køretøjets teknisk tilladte totalmasse, hvis værdien er ændret i forhold til foregående godkendelsesetape

kombinationens teknisk tilladte totalmasse (hvis værdien er ændret i forhold til foregående godkendelsesetape, og hvis køretøjet må trække et påhængskøretøj). »0« anvendes, hvis køretøjet ikke må trække et påhængskøretøj

teknisk tilladt totalt akseltryk på hver aksel, i rækkefølge begyndende med forreste aksel, hvis værdien er ændret i forhold til foregående godkendelsesetape

for sættevogn eller kærre, teknisk tilladt totalt tryk på koblingspunktet, hvis værdien er ændret i forhold til foregående godkendelsesetape.

Medmindre andet er angivet i ovenstående, skal pladen overholde kravene i bilag I og bilag II til forordning (EU) nr. 19/2011.

Tillæg

EKSEMPEL PÅ SUPPLERENDE FABRIKATIONSSKILT

Eksemplet er kun vejledende.

FABRIKANTENS NAVN (etape 3)

e2*2007/46*2609

Etape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1-700 kg

2-810 kg

«

(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1).


Top