EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1151

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1151/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (EØS-relevant tekst)

OJ L 309, 30.10.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1151/oj

30.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1151/2014

af 4. juni 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 35, stk. 5, artikel 36, stk. 5, og artikel 39, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Oplysningerne i de meddelelser, der indgives af kreditinstitutter, skal være detaljerede nok til, at de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de er meddelt tilladelse, kan vurdere, om disse kreditinstitutters administrative struktur og finansielle situation er tilstrækkelig til, at de kan udøve de påtænkte aktiviteter på en anden medlemsstats område, hvor de ønsker at drive virksomhed; samtidig skal de forberede værtslandets kompetente myndigheder på tilsynet med disse kreditinstitutter.

(2)

Med henblik på at foretage en klar sondring mellem de oprindelige meddelelser, meddelelser som følge af ændringer i oplysningerne i de oprindelige meddelelser og meddelelser vedrørende planlagt ophør af en filials virksomhed er det nødvendigt at definere en række af de anvendte tekniske termer.

(3)

For at holde omfanget af de oplysninger, der skal meddeles, inden for rimelige rammer bør kun oplysninger, der er relevante for vurderingen af en oprindelig meddelelse, indberettes til de kompetente myndigheder. Den oprindelige meddelelse bør indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere filialen og det kreditinstitut, der ønsker at etablere denne filial, samt oplysninger, der gør det muligt at undersøge kreditinstituttets påtænkte driftsplan for filialen. I disse oplysninger bør indgå finansielle overslag for de næste tre år, således at de kompetente myndigheder kan sikre, at filialens aktiviteter ikke undergraver kreditinstituttets soliditet i fremtiden. Af oplysningerne bør også fremgå niveauet for og omfanget af beskyttelsen af filialens kunder.

(4)

Hvis kreditinstitutter påtænker at levere en eller flere af de investeringstjenesteydelser og -aktiviteter, der er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (2), i en anden medlemsstat, bør der til de kompetente myndigheder i hjemlandet meddeles særlige oplysninger om filialens organisationsstruktur. Der skal heri indgå oplysninger om de interne ordninger til sikring af, at kravene i nævnte direktiv overholdes, således at de kompetente myndigheder kan vurdere, om filialens organisationsstruktur er tilstrækkelig i betragtning af de påtænkte investeringstjenesteydelser og -aktiviteter.

(5)

De kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet har brug for ajourførte oplysninger i tilfælde af ændring af en pasmeddelelse om en filial, herunder filialens ophør, for at kunne træffe en informeret afgørelse inden for rammerne af deres beføjelser og respektive ansvarsområder.

(6)

Denne forordning bør også behandle kreditinstitutters meddelelser vedrørende udøvelsen af aktiviteter i et værtsland, der finder sted i form af udbud af grænseoverskridende tjenesteydelser. På grund af karakteren af grænseoverskridende tjenesteydelser kommer de kompetente myndigheder i værtslandene ofte ud for, at der ikke findes tilstrækkelige oplysninger om virksomhed, der udøves i deres jurisdiktioner, og det er derfor vigtigt nøje at præcisere, hvilke oplysninger der skal meddeles.

(7)

Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de vedrører meddelelser om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, herunder investorer, der ikke er bosiddende i EU, er det hensigtsmæssigt at indarbejde en række reguleringsmæssige tekniske standarder, der kræves i henhold til direktiv 2013/36/EU, i én enkelt forordning.

(8)

Bestemmelserne i denne forordning bør sammenholdes med bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 (3).

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.

(10)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 35, stk. 5, artikel 36, stk. 5, og artikel 39, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »pasmeddelelse om en filial«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område, til de kompetente myndigheder i dets hjemland

2)   »meddelelse om ændring af en filials oplysninger«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut til de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet om en ændring af de oplysninger, der er meddelt i henhold til nævnte direktivs artikel 35, stk. 2, litra b), c) eller d)

3)   »pasmeddelelse om tjenesteydelser«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut, der ønsker for første gang at udøve den frie udveksling af tjenesteydelser ved at drive virksomhed på en anden medlemsstats område, til de kompetente myndigheder i dets hjemland.

Artikel 3

Pasmeddelelse om en filial

1.   De oplysninger, der skal fremgå af en pasmeddelelse om en filial, omfatter følgende:

a)

navn og adresse på kreditinstituttet samt navn på og påtænkt hovedforretningssted for filialen

b)

driftsplanen som fastsat i stk. 2.

2.   Den i stk. 1, litra b), omhandlede driftsplan skal indeholde følgende oplysninger:

a)

arten af den påtænkte virksomhed, herunder følgende:

i)

filialens vigtigste mål og forretningsstrategi og en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til kreditinstituttets strategi, og, hvis det er relevant, koncernens strategi

ii)

en fortegnelse over de aktiviteter i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet påtænker at udøve i værtslandet

iii)

en angivelse af de aktiviteter, der vil udgøre kerneaktiviteterne i værtslandet, herunder den planlagte startdato for hver kerneaktivitet

iv)

en beskrivelse af de forskellige målgrupper og modparter

b)

filialens organisationsstruktur, herunder følgende:

i)

en beskrivelse af filialens organisationsstruktur, herunder de funktionsbestemte og juridiske rapporteringsveje og filialens position og rolle i instituttets selskabsstruktur og, hvis det er relevant, koncernens selskabsstruktur

ii)

en beskrivelse af filialens ledelsessystem og interne kontrolmekanismer, herunder følgende:

filialens risikostyringsprocedurer og oplysninger om instituttets likviditetsrisikostyring og, hvis det er relevant, koncernens likviditetsrisikostyring

eventuelle begrænsninger, der gælder for filialens aktiviteter, især långivning

oplysninger om filialens systemer for intern revision, herunder oplysninger om den person, der er ansvarlig for disse ordninger, og, hvis det er relevant, oplysninger om den eksterne revisor

filialens foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre, at foranstaltningerne overholdes

kontrol med outsourcing og andre ordninger med tredjemand i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i filialen, og som er omfattet af instituttets tilladelse

iii)

en beskrivelse af følgende ordninger, hvis filialen forventes at levere en eller flere af de investeringstjenesteydelser og -aktiviteter, der er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2004/39/EF:

foranstaltninger til at beskytte kundernes penge og aktiver

ordningerne for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 i direktiv 2004/39/EF, og de foranstaltninger, der er truffet i medfør heraf af værtslandets relevante kompetente myndigheder

den interne adfærdskodeks, herunder kontrol med handel for egen regning

oplysninger om den person, der er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med filialens investeringstjenesteydelser og -aktiviteter

oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre overholdelse af filialens ordninger for investeringstjenesteydelser og -aktiviteter

c)

oplysninger om, hvilken erhvervserfaring de ansvarlige for filialens ledelse har

d)

andre oplysninger, herunder:

i)

en finansieringsplan med prognoser for balancen og resultatopgørelsen, der dækker en periode på tre år

ii)

navn og kontaktoplysninger på de indskudsgaranti- og investorbeskyttelsesordninger i Unionen, som instituttet er medlem af, og som dækker filialens aktiviteter og tjenesteydelser, sammen med investorbeskyttelsesordningens maksimale dækning

iii)

oplysninger om filialens IT-indretning.

Artikel 4

Meddelelse om ændring af en filials oplysninger og meddelelse om ophør af en filials virksomhed

1.   Der skal indgives en meddelelse om ændring af en filials oplysninger, som ikke vedrører et planlagt ophør af en filials virksomhed, hvis der er ændringer i de oplysninger, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), bortset fra oplysninger som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), siden kreditinstituttets sidste indgivelse af meddelelse, eller, hvis disse oplysninger ikke er blevet meddelt, siden denne forordnings ikrafttrædelse.

2.   De oplysninger, der skal meddeles, hvis et kreditinstitut planlægger en filials ophør, skal omfatte:

a)

navn og kontaktoplysninger på de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af filialens ophør

b)

den anslåede tidsplan for det planlagte ophør og eventuelle relevante opdateringer i løbet af gennemførelsen

c)

oplysninger om gennemførelsen af afslutningen af de forretningsmæssige forbindelser med filialens kunder.

Artikel 5

Pasmeddelelse om tjenesteydelser

De oplysninger, der skal fremgå af en pasmeddelelse om tjenesteydelser, omfatter følgende:

a)

de aktiviteter i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet påtænker at udøve for første gang i værtslandet

b)

de aktiviteter, der vil udgøre kreditinstituttets kerneaktiviteter i værtslandet

c)

den påtænkte startdato for hver kerneaktivitetsydelse, når dette er relevant.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 af 27. august 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 254 af 28.8.2014, s. 2).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top