EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0100

Kommissionens direktiv 2014/100/EU af 28. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet EØS-relevant tekst

OJ L 308, 29.10.2014, p. 82–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/100/oj

29.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/82


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/100/EU

af 28. oktober 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske søtransports konkurrenceevne kan fremmes gennem mere effektiv brug af ressourcer og bedre anvendelse af elektroniske informationer.

(2)

For at maksimere effektiviteten og undgå overlappende indsatser skal der bygges på eksisterende nationale og europæiske platforme og tekniske løsninger og på standardisering, hvorved der også kan høstes fordele ved de investeringer, der allerede er foretaget.

(3)

Ud over at øge søfartssikkerheden, sikringen af havne og den maritime sikring, miljøbeskyttelsen og forureningsberedskabet giver Unionens maritime informationsudvekslingssystem, SafeSeaNet, som er oprettet i henhold til direktiv 2002/59/EF, i overensstemmelse med EU-lovgivningen mulighed for at udveksle yderligere informationer, som skal øge skibstrafikken og søtransportens effektivitet.

(4)

For at muliggøre besparelser og undgå oprettelse af flere styringsgrupper samt drage fordel af erfaringerne fra styregruppen på højt plan bør forvaltningsprincipperne og opgaverne tilpasses, så de omfatter de øvrige områder, der er dækket af direktivet.

(5)

Ifølge direktiv 2002/59/EF skal medlemsstaterne og Kommissionen samarbejde om udvikling og ajourføring af Unionens maritime informationsudvekslingssystem på grundlag af de erfaringer, der er høstet i forbindelse med driften af systemet, og dets potentiale og funktioner, med henblik på at forbedre det under hensyntagen til udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologier.

(6)

Der er høstet erfaringer, ligesom der er gjort tekniske fremskridt, navnlig hvad angår udvikling af et interoperabelt dataudvekslingssystem, som kan samkøre informationerne fra SafeSeaNet med informationer fra de øvrige overvågnings- og sporingssystemer i EU (CleanSeaNet, EU's datacenter for identifikation og sporing af skibe på lang afstand (EU LRIT-datacentret) og EU's database for havnestatskontrol (Thetis)) og fra eksterne systemer (f.eks. oplysninger fra det automatiske identifikationssystem, AIS), som yderligere skal fremme integrerede maritime tjenester. Der er lanceret adskillige AIS-initiativer, bl.a. på medlemsstaternes initiativ, hvilket understreger de driftsmæssige fordele, der er ved adgang til satellitbaserede data.

(7)

De systemer og applikationer, som forvaltes af Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, kan give myndigheder i medlemsstaterne og EU-organer omfattende oplysninger om f.eks. skibes positioner, farlige laster, forurening m.m. og levere støttetjenester såsom kystvagt, bekæmpelse af pirateri og statistikker i overensstemmelse med de adgangsrettigheder, som er tildelt i henhold til grænseflade- og funktionskontroldokumentet, som er fastsat og opretholdt ved artikel 22a og bilag III til direktivet.

(8)

Forvaltningen af systemet og de teknologiske forbedringer drøftes regelmæssigt med medlemsstaterne i styringsgruppen på højt plan vedrørende SafeSeaNet, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/584/EF (2). Gruppen drøfter ligeledes de forbedringer, som har ført til den tekniske integrering af de forskellige udviklede systemer og applikationer. Disse fremskridt og prøvningerne af et integreret miljø for maritime data, som er foretaget af Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, har skabt synergier, forbedrede systemfunktioner og tjenester.

(9)

Bilag III til direktiv 2002/59/EF bør derfor ændres, så det afspejler disse tekniske fremskridt og de erfaringer, der er høstet i forbindelse med SafeSeaNet.

(10)

Bilag III til direktiv 2002/59/EF, som dækker Unionens maritime informationsudvekslingssystem, og som også henviser til anden relevant EU-lovgivning, bør gøres mere nøjagtig ved specificering af, hvilke EU-retsakter med hensyn til SafeSeaNet der p.t. finder anvendelse, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF (5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (6); med hensyn til de nævnte retsakter kan anvendelsen af SafeSeaNet styrke udveksling og deling af oplysninger og bør fremme yderligere brug af systemet, det integrerede informationssystem og en platform, som sikrer konvergens og interoperabilitet mellem de maritime systemer og applikationer, herunder rumbaserede teknologier.

(11)

Den udvikling, som dette direktiv afspejler, kan også spille en central rolle for udviklingen af en fælles ramme for informationsudveksling (CISE) på det maritime område, som er en frivillig samarbejdsproces, gennem hvilken Unionen søger at øge og fremme relevant informationsdeling mellem de myndigheder, der er berørt af havovervågning.

(12)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2002/59/EF erstattes af teksten i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. november 2015. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2009/584/EF af 31. juli 2009 om nedsættelse af Styringsgruppen på Højt Plan vedrørende SafeSeaNet (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 63).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).


BILAG

»BILAG III

ELEKTRONISKE MEDDELELSER OG UNIONENS INFORMATIONSUDVEKSLINGSSYSTEM (SAFESEANET)

1.   Generelt koncept og opbygning

Unionens maritime informationsudvekslingssystem, SafeSeaNet, skal kunne modtage, opbevare, spore og udveksle informationer vedrørende sikkerhed til søs, sikring i havne og til søs og beskyttelse af havmiljøet samt søfartens og søtransportens effektivitet.

SafeSeaNet er et specialiseret system, der er indført for at lette udvekslingen af oplysninger i elektronisk format mellem medlemsstaterne og for at stille relevante oplysninger til rådighed for Kommissionen og medlemsstaterne i henhold til EU-retten. Det udgøres af et netværk bestående af de nationale SafeSeaNet-systemer i de enkelte medlemsstater og et centralt SafeSeaNet-system, der fungerer som knudepunkt.

Unionens maritime informationsudvekslingssystem knytter alle nationale SafeSeaNet-systemer, som er indført i henhold til dette direktiv, sammen og omfatter SafeSeaNets centrale system.

2.   Forvaltning, drift, udvikling og vedligeholdelse

2.1.   Ansvarsområder

2.1.1.   Nationale SafeSeaNet-systemer

Medlemsstaterne indfører og vedligeholder et nationalt SafeSeaNet-system med henblik på udveksling af maritime data mellem bemyndigede brugere under ledelse af en kompetent national myndighed.

Den kompetente nationale myndighed er ansvarlig dels for forvaltningen af det nationale system, hvilket omfatter national koordinering af databrugere og -leverandører samt udpegelse af UN/LOCODE-områder, dels for at den nødvendige nationale IT-infrastruktur og de procedurer, der er beskrevet i grænseflade- og funktionskontroldokumentet, jf. punkt 2.3, indføres og vedligeholdes.

Det nationale SafeSeaNet-system giver mulighed for sammenkobling af brugere, der er bemyndiget af den kompetente nationale myndighed, og kan gøres tilgængeligt for identificerede aktører inden for søfarten (redere, agenter, førere, afskibere osv.), når de er bemyndiget af den kompetente nationale myndighed, navnlig med henblik på at lette elektronisk indgivelse og modtagelse af rapporter i henhold til EU-retten.

2.1.2.   Det centrale SafeSeaNet-system

Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen og udviklingen på politisk niveau af det centrale SafeSeaNet-system og for opsyn med dette system i samarbejde med medlemsstaterne, mens Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 (1) har ansvaret for:

den tekniske gennemførelse af og dokumentation vedrørende SafeSeaNet

udvikling, drift og integrering af elektroniske meddelelser og data såvel som vedligeholdelse af grænsefladerne med det centrale SafeSeaNet-system, herunder AIS-data fra satellitter, og de forskellige informationssystemer i dette direktiv, jf. punkt 3.

Det centrale SafeSeaNet-system skal som knudepunkt sammenkoble alle nationale SafeSeaNet-systemer og indføre den nødvendige IT-infrastruktur og de procedurer, der er beskrevet i grænseflade- og funktionskontroldokumentet, jf. punkt 2.3.

2.2.   Principper for forvaltning

Kommissionen nedsætter en styringsgruppe på højt plan, der vedtager sin egen forretningsorden, og som er sammensat af repræsentanter fra medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at:

udarbejde henstillinger til forbedring af systemets effektivitet og sikkerhed

bistå med relevant vejledning vedrørende udviklingen af systemet

bistå Kommissionen med evaluering af systemets effektivitet

bistå med vejledning vedrørende udviklingen af det interoperable dataudvekslingssystem, som samkører informationer fra SafeSeaNet med informationer fra de øvrige informationssystemer, jf. punkt 3

godkende grænseflade- og funktionskontroldokumentet, jf. punkt 2.3, og eventuelle ændringer heraf

vedtage retningslinjer for indsamling og videreformidling af informationer via SafeSeaNet vedrørende de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at varetage relevante funktioner i henhold til dette direktiv

etablere forbindelser med andre relevante arbejdsfora, navnlig gruppen vedrørende maritim administrativ forenkling og elektroniske informationstjenester.

2.3.   Grænseflade- og funktionskontroldokumentet og teknisk dokumentation

Kommissionen udvikler og vedligeholder i tæt samarbejde med medlemsstaterne et grænseflade- og funktionskontroldokument.

Dokumentet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af præstationskravene og de procedurer, der gælder for de nationale og centrale dele af SafeSeaNet-systemet med henblik på at opfylde de relevante krav i henhold til EU-retten.

Dokumentet skal indeholde bestemmelser om:

adgangsrettighedsanvisninger for forvaltning af datakvalitet

integrering af data, jf. punkt 3 og formidling heraf gennem SafeSeaNet-systemet

operationelle procedurer for agenturet og medlemsstaterne, som fastsætter kontrolmekanismer for SafeSeaNets datakvalitet

sikkerhedsspecifikationer for datatransmission og -udveksling samt

datalagring på nationalt og centralt plan.

Dokumentet skal angive metoder vedrørende opbevaring og tilgængelighed af data om farligt eller forurenende gods i forbindelse med skibe i rutefart, for hvilke der er indrømmet en undtagelse i henhold til dette direktivs artikel 15.

Teknisk dokumentation i forbindelse med SafeSeaNet, f.eks. standarder for dataudvekslingsformater, interoperabilitet med andre systemer og applikationer, brugervejledninger, specifikationer vedrørende netsikkerhed og referencedatabaser til støtte for rapporteringspligten, skal udvikles og vedligeholdes af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed i samarbejde med medlemsstaterne.

3.   Dataudveksling og -deling

Systemet skal benytte branchens standarder og kunne fungere sammen med de offentlige og private systemer, der benyttes til at udarbejde, levere eller modtage data inden for SafeSeaNet.

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om undersøgelser af systemernes funktionsdygtighed og udvikling, således at de i videst muligt omfang sikrer, at dataleverandører, herunder skibsførere, redere, agenter, operatører, afskibere og relevante myndigheder, kun skal indgive data én gang under behørig hensyntagen til forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (2) og anden EU-lovgivning på området. Medlemsstaterne sikrer, at de indgivne data kan anvendes i forbindelse med enhver relevant rapportering, anmeldelse, informationsdeling og trafikovervågnings- og trafikinformationssystemer for skibsfarten (VTMIS).

Medlemsstaterne skal udvikle og vedligeholde de nødvendige grænseflader til elektronisk datatransmission til og fra SafeSeaNet.

Det centrale SafeSeaNet skal anvendes til formidling af elektroniske meddelelser og udveksling eller deling af data i overensstemmelse med dette direktiv og anden relevant EU-lovgivning, bl.a.:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (3), artikel 12, stk. 3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening (4), artikel 10

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (5), artikel 24

direktiv 2010/65/EU, artikel 6.

Driften af SafeSeaNet, herunder AIS-data fra satellitter, skal fremme etableringen af det europæiske søtransportområde uden barrierer.

Hvis det i medfør af internationalt vedtagne regler er tilladt at overføre LRIT-data vedrørende skibe fra tredjelande, skal SafeSeaNet benyttes til at formidle de LRIT-data, der er meddelt i henhold dette direktivs artikel 6b, til medlemsstaterne på et hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau.

4.   Sikkerhed og adgangsrettigheder

Det centrale SafeSeaNet-system og de nationale SafeSeaNet-systemer skal opfylde kravene i dette direktiv for så vidt angår informationernes fortrolige karakter og de sikkerhedsprincipper og specifikationer, der er beskrevet i grænseflade- og funktionskontroldokumentet, navnlig hvad angår adgangsrettigheder.

Medlemsstaterne skal identificere alle brugere, der har fået tildelt en rolle og adgangsrettigheder i henhold til grænseflade- og funktionskontroldokumentet.«


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

(3)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

(4)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11.

(5)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.


Top