Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1137

Kommissionens forordning (EU) nr. 1137/2014 af 27. oktober 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår håndtering af visse spiselige slagtebiprodukter fra dyr til konsum EØS-relevant tekst

OJ L 307, 28.10.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1137/oj

28.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1137/2014

af 27. oktober 2014

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår håndtering af visse spiselige slagtebiprodukter fra dyr til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. I henhold til forordningen skal ledere af fødevarevirksomheder sikre overholdelsen af særlige bestemmelser for videreforarbejdning af spiselige slagtebiprodukter såsom maver af drøvtyggere og tæer af hovdyr.

(2)

I overensstemmelse med bilag III til forordningen skal tæer af hovdyr bestemt til videreforarbejdning afhudes eller skoldes og skrabes, og maver af drøvtyggere skal skoldes eller renses på slagteriet, før de transporteres til en anden virksomhed.

(3)

Det udstyr, der er nødvendigt til afhudning eller skoldning og skrabning, kræver store investeringer. Derfor er især små og mellemstore slagterier ikke selv i stand til at håndtere tæer til konsum omkostningseffektivt.

(4)

Mens den teknologiske udvikling gør det muligt at udnytte tæer af hovdyr i fødevarer og dermed mindske fødevarespildet, har især små og mellemstore slagterier praktiske problemer, der hindrer en sådan udnyttelse.

(5)

Osteløbe raffineres til fremstilling af ost og udvindes af maver af unge drøvtyggere på særlige virksomheder. Skoldning eller rensning af maver reducerer udbyttet af osteløbe fra disse maver væsentligt uden at bidrage til sikkerheden ved osteløben, som efterfølgende raffineres stærkt.

(6)

For at fremme bedre regulering og konkurrenceevne er det nødvendigt at fastholde et højt niveau for fødevaresikkerhed, samtidig med at virksomhederne tilbydes lige vilkår, som også indbefatter små og mellemstore slagterier.

(7)

Maver af drøvtyggere og tæer af hovdyr er omfattet af definitionen af spiselige slagtebiprodukter i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004. Forordningens krav til håndtering af spiselige slagtebiprodukter, herunder temperaturkravene under oplagring og transport, sikrer, at disse produkter kan håndteres og transporteres sikkert til en virksomhed uden for slagteriet, indsamles fra forskellige slagterier og udnyttes. Transport af tæer af hovdyr, der ikke er afhudet eller skoldet og skrabet, til en anden virksomhed bør derfor tillades af den kompetente myndighed.

(8)

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 affattes afsnit I, kapitel IV, nr. 18, således:

»18.

Når de er bestemt til videreforarbejdning:

a)

skal maver skoldes eller renses, dog skal maver af unge drøvtyggere bestemt til osteløbeproduktion kun tømmes

b)

skal tarme tømmes og renses

c)

skal hoveder og tæer afhudes eller skoldes og skrabes, dog kan synligt rene tæer, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, transporteres til og afhudes eller skoldes og skrabes på en autoriseret virksomhed, der videreforarbejder tæerne med henblik på forarbejdning til fødevarer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


Top