EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1136

Kommissionens forordning (EU) nr. 1136/2014 af 24. oktober 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 283/2013 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for procedurer vedrørende plantebeskyttelsesmidler EØS-relevant tekst

OJ L 307, 28.10.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1136/oj

28.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1136/2014

af 24. oktober 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 283/2013 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for procedurer vedrørende plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2013 (2) ophævede Kommissionens forordning (EU) nr. 544/2011 (3) og fastsatte nye datakrav vedrørende aktivstoffer.

(2)

Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne og de berørte parter at forberede sig på at opfylde de nye krav fastsætter forordning (EU) nr. 283/2013 overgangsforanstaltninger vedrørende såvel fremlæggelse af data i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af, fornyelse af godkendelser af eller ændring af godkendelser af aktivstoffer som fremlæggelse af data i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af, fornyelse af godkendelser af eller ændring af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler.

(3)

Overgangsforanstaltningerne vedrørende procedurer om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler bør ændres for i visse tilfælde at muliggøre fremlæggelsen af data om aktivstoffer i ansøgninger om godkendelse af eller ændring af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med de gældende datakrav på tidspunktet for deres godkendelse eller fornyelse. Formålet med denne ændring er at forhindre forekomsten af uligheder i vurderingen af data genereret i overensstemmelse med de nye datakrav foretaget af medlemsstater, der hører til forskellige zoner, og dermed at bevare en ensartet og harmoniseret tilgang til vurdering af disse data gennem deres evaluering på EU-plan.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 283/2013 affattes således:

»1.   I tilfælde af ansøgninger om godkendelse, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, der omhandler plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et eller flere aktivstoffer, for hvilke dossiererne er fremlagt i overensstemmelse med artikel 3, eller for hvilke godkendelsen ikke er fornyet i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4), finder forordning (EU) nr. 544/2011 fortsat anvendelse vedrørende fremlæggelsen af data om dette eller disse aktivstoffer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende aktivstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 93 af 3.4.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 544/2011 af 10. juni 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår datakravene vedrørende aktivstoffer (EUT L 155 af 11.6.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).«


Top