Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0663

2014/663/EU: Kommissionens henstilling af 11. september 2014 om ændring af bilaget til Kommissionens henstilling 2013/711/EU om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer EØS-relevant tekst

OJ L 272, 13.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

13.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/17


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 11. september 2014

om ændring af bilaget til Kommissionens henstilling 2013/711/EU om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(2014/663/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens henstilling 2013/711/EU (1) er der fastsat indgrebsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er med henblik på at fremme en proaktiv indsats for at reducere forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer.

(2)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse indgrebsværdien for dioxinlignende PCB'er i ler som kosttilskud til den indgrebsværdi, der gælder for samme ler til foderbrug, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (2) og at tilpasse indgrebsværdien for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i korn til konsum til de indgrebsværdier, der gælder for korn til foderbrug.

(3)

Der er fundet oliefrø, som var forurenede med dioxiner og dioxinlignende PCB'er, men selv om der blev fastsat en indgrebsværdi for oliefrø til foderbrug, blev der ikke fastsat en sådan værdi for oliefrø til konsum. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte indgrebsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i oliefrø til konsum.

(4)

For tørret frugt og tørrede grøntsager (herunder tørrede urter) er det hensigtsmæssigt at anvende specifikke koncentreringsfaktorer for tørringen, jf. artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (3).

(5)

Henstilling 2013/711/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Bilaget til henstilling 2013/711/EU erstattes af bilaget til nærværende henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens henstilling 2013/711/EU af 3. december 2013 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer (EUT L 323 af 4.12.2013, s. 37).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).


BILAG

»BILAG

I dette bilag forstås ved:

a)   »dioxiner + furaner (WHO-TEQ)«: summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent (toxic equivalent — TEQ) med anvendelse af WHO-TEF

b)   »dioxinlignenede PCB'er (WHO-TEQ)«: summen af polychlorerede biphenyler (PCB'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF

c)   »WHO-TEF«: Verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalensfaktorer til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra WHO's ekspertmøde i Genève i juni 2005 om det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

PRODUKT

INDGREBSVÆRDI FOR DIOXINER + FURANER (WHO-TEQ) (1)

INDGREBSVÆRDI FOR DIOXINLIGNENDE PCB'ER (WHO-TEQ) (1)

Kød og kødprodukter (undtagen spiselige slagtebiprodukter) (2) af følgende dyr:

 

 

kvæg og får

fjerkræ

svin

Blandet fedt

1,75 pg/g fedt (3)

1,25 pg/g fedt (3)

0,75 pg/g fedt (3)

1,00 pg/g fedt (3)

1,75 pg/g fedt (3)

0,75 pg/g fedt (3)

0,50 pg/g fedt (3)

0,75 pg/g fedt (3)

Fiskekød (muskelkød) fra opdrættede fisk og akvakulturprodukter

1,50 pg/g vådvægt

2,50 pg/g vådvægt

Rå mælk (2) og mejeriprodukter (2), herunder smørfedt

1,75 pg/g fedt (3)

2,00 pg/g fedt (3)

Hønseæg og ægprodukter (2)

1,75 pg/g fedt (3)

1,75 pg/g fedt (3)

Ler som kosttilskud

0,50 pg/g vådvægt

0,50 pg/g vådvægt

Korn og oliefrø

0,50 pg/g vådvægt

0,35 pg/g vådvægt

Frugt og grøntsager (herunder friske urter) (4)

0,30 pg/g vådvægt

0,10 pg/g vådvægt


(1)  Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

(2)  Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(3)  Indgrebsværdierne gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 2 % fedtstof.

(4)  For tørret frugt og tørrede grøntsager (herunder tørrede urter) finder artikel 2 i forordning (EF) nr. 1881/2006 anvendelse. For tørrede urter skal en koncentreringsfaktor på 7 som følge af tørring tages i betragtning.«


Top