EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0970

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 970/2014 af 12. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) EØS-relevant tekst

OJ L 272, 13.9.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0123

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/970/oj

13.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 970/2014

af 12. september 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 551/2004 fastsættes det, at netfunktioner skal tilsigte at styrke ATM-nettets generelle præstation og støtte initiativer på nationalt niveau eller for funktionelle luftrumsblokke.

(2)

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (3) skulle Kommissionen senest den 31. december 2013 foretage en revision af, hvor effektivt netfunktionerne udøves, under hensigtsmæssig hensyntagen til præstationsordningens referenceperioder. Af en indledende revision fremgik det, at der er behov for at forbedre de forskriftsmæssige rammer på nogle områder, især hvad angår netadministratorens opgaver, forvaltning og budget samt forbindelserne med tredjelande.

(3)

De opgaver, der påhviler netadministratoren, forudsætter et flerårigt arbejdsprogram og et dertil knyttet budget, samarbejdsordninger mellem netadministratoren og implementeringsforvalteren og ad hoc-aktiviteter med henblik på at påvise sikkerhedsrisici på netniveau. Der bør derfor træffes passende foranstaltninger i denne forbindelse.

(4)

Strategiske mål i netstrategiplanen bør inddrages behørigt i de operationelle interessenters forretningsplaner. Proceduren for godkendelse af denne plan bør ligeledes præciseres.

(5)

De operationelle interessenters driftsledelse bør rådgive netadministrationsorganet om operative anliggender.

(6)

Netadministrationsorganet bør definitivt fastlægge netadministratorens flerårige arbejdsprogram og netpræstationsplanen på grundlag af udkast, som udarbejdes af netadministratoren. Netpræstationsplanen skal efterfølgende forelægges Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (4). Netadministrationsorganet bør også afgive udtalelse om yderligere funktioner, som vil kunne overdrages til netadministratoren, og om samarbejdsordninger med tredjelande.

(7)

For at kunne afbøde konsekvenserne af en netkrise bør krisekoordineringscellen for europæisk luftfart (EACCC) samarbejde med et netværk af nationale kontaktpunkter og udføre krisestyringsøvelser for at foregribe en reel netkrise.

(8)

Netadministratorens budget bør give netadministratoren mulighed for at opfylde de mål, der er fastsat i præstationsordningen, og gennemføre sit arbejdsprogram. Budgettet skal være adskilt fra resten af budgettet for det organ, der er udpeget til at fungere som netadministrator, når dette organ udfører andre aktiviteter.

(9)

Forordning (EU) nr. 677/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 677/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra i) affattes således:

»i)

støtte de forskellige operationelle interessenter i gennemførelsen af de forpligtelser, de har fået pålagt, i forbindelse med implementeringen af systemer og procedurer inden for lufttrafikstyring og/eller luftfartstjenester (ATM/ANS) i overensstemmelse med ATM-masterplanen, bl.a. de fælles projekter, der er omhandlet i artikel 15a, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 (5).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10).«"

b)

Følgende indsættes som litra l) til q):

»l)

opstille og ajourføre et arbejdsprogram og dertil hørende budget med en flerårig dimension

m)

bidrage til implementeringen af SESAR i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 (6), særlig artikel 9, stk. 7, litra a)

n)

gennemføre arbejdsprogrammet og det årlige budget

o)

udarbejde en netpræstationsplan i henhold til artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

p)

udpege operationelle sikkerhedsrisici på netniveau og vurdere den dermed forbundne sikkerhedsrisiko for nettet

q)

forelægge Kommissionen et varsling- eller alarmeringssystem baseret på analysen af flyveplaner med henblik på at overvåge overholdelsen af driftsforbud, der er pålagt luftfartsselskaber i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (7) og/eller med andre flyvesikkerheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 af 3. maj 2013 om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (EUT L 123 af 4.5.2013, s. 1)."

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15).«"

2)

Artikel 5 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Netstrategiplanen skal bygge på den vejledende model, der er fastsat i bilag IV. Den vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004, efter at netadministrationsorganet har godkendt udkastet til netstrategiplan.«

b)

Følgende indsættes som stk. 5:

»5   De operationelle interessenter tager behørigt hensyn til netstrategiplanen.«

3)

I artikel 14, stk. 1, indsættes følgende punktum:

»En arbejdsgruppe sammensat af de operationelle interessenters driftsledelse og/eller repræsentanter for de tilsvarende sammenslutninger skal nedsættes for at give netadministrationsorganet operationel rådgivning.«

4)

Artikel 16 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

godkendelse af udkastet til netstrategiplan.«

ii)

I stk. 1 tilføjes følgende litraer:

»o)

godkendelse af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra l), og overvågning af gennemførelsen heraf.

p)

godkendelse af den netpræstationsplan, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra o)

q)

afgivelse af udtalelse om eventuelle yderligere funktioner, som kan pålægges netadministratoren i medfør af artikel 6, stk. 3, eller artikel 6, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 551/2004

r)

godkendelse af de samarbejdsordninger, der er omhandlet i artikel 22.«

b)

Stk. 8 affattes således:

»8.   Netadministrationsorganet godkender med simpelt flertal blandt sine medlemmer de afgørelser, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til d), og litra g), i), l), m) samt litra o) til r).«

5)

I artikel 18 affattes stk. 2 således:

»2.   De faste medlemmer af EACCC bliver en repræsentant for den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet, samt en repræsentant for hhv. Kommissionen, agenturet og Eurocontrol, netadministratoren, militæret, luftfartstjenesteudøverne, lufthavnene og luftrumsbrugerne.«

6)

I artikel 19, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

støtte til aktivering og koordinering af nødplaner på medlemsstatsniveau, navnlig gennem et netværk af nationale kontaktpunkter.«

b)

Følgende litra f) tilføjes:

»f)

tilrettelæggelse, fremme og/eller udførelse af et aftalt program for krisestyringsøvelser med deltagelse af medlemsstater og operationelle interessenter for at foregribe en reel netkrise.«

(7)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Forbindelser med tredjelande

1.   Tredjelande kan deltage i netadministratorens arbejde sammen med deres operationelle interessenter.

2.   Netadministratoren kan, når det har en direkte indvirkning på nettets præstationer, indgå samarbejdsordninger med luftfartstjenesteudøvere, der er etableret i andre tredjelande end dem, der er defineret i artikel 2, nr. 21), i ICAO EUR- og AFI-regioner.

3.   For bedre at varetage ATFM-funktionen, jf. artikel 3, stk. 5, kan netadministratoren, når det har direkte indvirkning på nettets præstationer, også indgå samarbejdsordninger med luftfartstjenesteudøvere, der opererer i andre regioner end ICAO EUR- og AFI-regionerne, når blot samarbejdsaktiviteterne hænger direkte sammen med en forbedring af nettets præstationer.«

8)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Finansiering af og budget for netadministratoren

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til finansiering af de netfunktioner, der er overdraget til netadministratoren baseret på luftfartsafgifter. Netadministratoren fastlægger sine udgifter på en entydig og gennemsigtig måde.

2.   Netadministratorens budget skal bl.a.:

a)

være tilstrækkeligt til, at netadministratoren kan opfylde sine præstationsmål i henhold til artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

b)

være tilstrækkeligt til, at netadministratoren kan gennemføre sit arbejdsprogram som omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, litra l)

c)

angives i adskilte regnskaber, når det organ, der er udpeget til at fungere som netadministrator, udfører andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i artikel 4.

3.   Hvis nedadministratorens budget for indeværende år ikke godkendes, skal netadministratoren anvende passende foranstaltninger for at sikre netfunktionernes kontinuitet med nødmekanismer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 af 7. juli 2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).


Top