EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0966

Kommissionens forordning (EU) nr. 966/2014 af 12. september 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår calciumpropionat EØS-relevant tekst

OJ L 272, 13.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/966/oj

13.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 966/2014

af 12. september 2014

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår calciumpropionat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) fastsættes der specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 10. september 2013 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet calciumpropionat (E 282). Ansøgningen er blevet forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

I de gældende specifikationer for calciumpropionat (E 282) er der fastsat en grænseværdi for fluorid på 10 mg/kg, hvilket skaber problemer for forsyningen af råstoffer og fremstillingen af dette tilsætningsstof. Calciumpropionat (E 282) fremstilles ud fra calciumoxid (E 529), for hvilket der er fastsat en grænseværdi for fluorid på 50 mg/kg. For at producenter kan fremstille calciumpropionat, der opfylder den allerede gældende grænseværdi for fluorid, skal de bruge calciumoxid med et maksimalt indhold af fluorid på 33 mg/kg, hvilket er under den grænseværdi, der på nuværende tidspunkt er tilladt. Derfor findes der på det europæiske marked næsten ikke calciumoxid til fremstilling af calciumpropionat. For at have tilstrækkelige forsyninger af calciumoxid til fremstilling af calciumpropionat bør grænseværdien for fluorid i calciumpropionat hæves fra 10 til 20 mg/kg.

(5)

Den nye grænseværdi på 20 mg/kg ligger stadig langt under de grænseværdier for fluorid, der i øjeblikket gælder for andre fødevaretilsætningsstoffer. Den yderligere eksponering for fluorid baseret på den nye grænseværdi forventes fortsat at være begrænset og ikke at føre til en stigning i det samlede indtag. Der bør derfor gives tilladelse til at ændre specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet calciumpropionat (E 282).

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(7)

Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 affattes specifikationen for renhed for fluorid i oplysningerne vedrørende E 282 calciumpropionat således:

»Fluorid

Ikke over 20 mg/kg«


Top