EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0926

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 af 27. august 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU EØS-relevant tekst

OJ L 254, 28.8.2014, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/926/oj

28.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 926/2014

af 27. august 2014

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 35, stk. 6, artikel 36, stk. 6, og artikel 39, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at indføre standardformularer, -modeller og -procedurer for meddelelser om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser er det nødvendigt at definere nogle tekniske udtryk for at skelne tydeligt mellem meddelelser om filialer, meddelelser om tjenesteydelser, meddelelser som følge af ændringer i en filials oplysninger og meddelelser, der vedrører et planlagt ophør af en filials aktiviteter.

(2)

Standardprocedurer for sproget og kommunikationsmidlerne i forbindelse med pasmeddelelser fra kreditinstitutterne til de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet letter udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser og gør de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet i stand til at varetage deres respektive opgaver og ansvarsområder mere effektivt.

(3)

Tekniske standarder bør pålægge de kompetente myndigheder i hjemlandet at vurdere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de indsendte pasmeddelelser med henblik på at klarlægge de respektive ansvarsområder, som de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet har, og sikre kvaliteten af de pasmeddelelser, som kreditinstitutterne indgiver.

(4)

De kompetente myndigheder i hjemlandet bør oplyse kreditinstitutterne om, i hvilke henseender pasmeddelelser vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, for at gøre det lettere at identificere, meddele og indgive de manglende eller ukorrekte elementer.

(5)

For at sikre gennemsigtighed og rettidig vurdering af indgivne pasmeddelelser er det nødvendigt at bestemme starten på den periode på tre måneder, der er omhandlet i artikel 35, stk. 3, direktiv 2013/36/EU, uden uklarhed, således at de kompetente myndigheder i hjemlandet kan træffe afgørelse om tilstrækkeligheden af kreditinstituttets administrative struktur og finansielle situation og kan videregive pasmeddelelsen til den kompetente myndighed i værtslandet. Det er også nødvendigt uden uklarhed at bestemme starten på den periode, der er omhandlet i artikel 36, stk. 3, og artikel 39, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, i løbet af hvilken de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet skal træffe deres respektive afgørelser og meddele de relevante oplysninger til hinanden eller til kreditinstitutterne.

(6)

Det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder i værtslandet bekræfter modtagelsen af den indgivne pasmeddelelse, for at kunne fastslå datoen for modtagelse af den relevante meddelelse, den periode, de kompetente myndigheder i værtslandet har til at forberede tilsyn med kreditinstitutterne, og til at meddele de vilkår, som under hensyn til samfundsmæssige interesser måtte gælde for udøvelse af deres virksomhed, samt den præcise dato, hvor kreditinstitutterne vil kunne etablere deres filialer og begynde deres aktiviteter på værtslandets område.

(7)

For at sikre åbenhed om eventuelle vilkår, som under hensyn til samfundsmæssige interesser måtte gælde for udøvelse af aktiviteter i værtslandet, bør de kompetente myndigheder i værtslandet meddele de kompetente myndigheder i hjemlandet de vilkår, der pålægger begrænsninger på de aktiviteter, som filialer af kreditinstitutterne udøver på værtslandets område.

(8)

Procedurerne for meddelelser om ændring af en filials oplysninger bør også omfatte tilfælde af planlagt ophør af en filials aktiviteter, da dette anses for at være en større ændring af en filials oplysninger, som bør meddeles de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet.

(9)

Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de vedrører meddelelser om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser. Af hensyn til sammenhængen mellem bestemmelserne, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle visse af de i direktiv 2013/36/EU krævede reguleringsmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.

(11)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges standardformularerne, -modellerne og -procedurerne for meddelelser om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til artikel 35, stk. 6, artikel 36, stk. 6, og artikel 39, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »pasmeddelelse om en filial«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område, til de kompetente myndigheder i dets hjemland

2)   »meddelelse om ændring af en filials oplysninger«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut til de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet om en ændring af de oplysninger, der er meddelt i henhold til nævnte direktivs artikel 35, stk. 2, litra b), c) eller d)

3)   »pasmeddelelse om tjenesteydelser«: en meddelelse indgivet i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU af et kreditinstitut, der ønsker for første gang at udøve den frie udveksling af tjenesteydelser ved at drive virksomhed på en anden medlemsstats område, til de kompetente myndigheder i dets hjemland

4)   »pasmeddelelser«: en pasmeddelelse om en filial, en meddelelse om ændring af en filials oplysninger eller en pasmeddelelse om tjenesteydelser.

Artikel 3

Generelle krav til pasmeddelelser

1.   Pasmeddelelser, der indgives i henhold til denne forordning, skal opfylde følgende krav:

a)

De skal være skriftlige og på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i hjemlandet, og på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i værtslandet, eller på et hvilket som helst EU-sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder både i hjemlandet og i værtslandet.

b)

De skal indgives pr. post eller elektronisk, hvis dette accepteres af de relevante kompetente myndigheder.

2.   De kompetente myndigheder gør følgende oplysninger offentligt tilgængelige:

a)

de sprog, der accepteres i overensstemmelse med stk. 1, litra a)

b)

den adresse, pasmeddelelserne skal sendes til, hvis de indgives pr. post

c)

de elektroniske veje, som pasmeddelelser kan indgives ad, og eventuelle relevante kontaktoplysninger.

KAPITEL II

PROCEDURER FOR PASMEDDELELSER OM EN FILIAL

Artikel 4

Indgivelse af pasmeddelelser om en filial

Kreditinstitutterne anvender formularen i bilag I til at indgive en pasmeddelelse om en filial til de kompetente myndigheder i hjemlandet.

Artikel 5

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om en filial

1.   Ved modtagelsen af en pasmeddelelse om en filial vurderer de kompetente myndigheder i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.

2.   De kompetente myndigheder i hjemlandet skal anse den periode på tre måneder, der er nævnt i artikel 35, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, for at være begyndt på datoen for modtagelse af den pasmeddelelse om en filial, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

3.   Hvis de meddelte oplysninger i pasmeddelelsen om en filial vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet straks underrette kreditinstituttet, og anføre, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

Artikel 6

Videregivelse af pasmeddelelser om en filial

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet anvender formularen i bilag II til at videregive en pasmeddelelse om en filial til de kompetente myndigheder i værtslandet sammen med en kopi af pasmeddelelsen om en filial samt de seneste tilgængelige oplysninger om kapitalgrundlag ved brug af formularen i bilag III.

2.   De kompetente myndigheder i værtslandet bekræfter straks modtagelse af pasmeddelelsen om en filial over for de kompetente myndigheder i hjemlandet med angivelse af datoen for modtagelsen af pasmeddelelsen om en filial.

3.   Efter at de kompetente myndigheder i værtslandet har bekræftet modtagelse, underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet straks kreditinstituttet om følgende:

a)

videregivelsen af pasmeddelelsen om en filial til de kompetente myndigheder i værtslandet

b)

den dato, hvor de kompetente myndigheder i værtslandet modtog pasmeddelelsen om en filial.

Artikel 7

Meddelelse om vilkår, der gælder af hensyn til samfundsmæssige interesser

1.   De kompetente myndigheder i værtslandet meddeler skriftligt kreditinstituttet eventuelle vilkår som omhandlet i artikel 36, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, som under hensyn til samfundsmæssige interesser måtte gælde for udøvelse af aktiviteter i værtslandet.

2.   Hvis de i stk. 1 omhandlede vilkår pålægger begrænsninger på filialens virksomhed, skal de kompetente myndigheder i værtslandet også meddele disse vilkår skriftligt til de kompetente myndigheder i hjemlandet.

KAPITEL III

PROCEDURER FOR MEDDELELSE OM ÆNDRING AF EN FILIALS OPLYSNINGER

Artikel 8

Indgivelse af meddelelse om ændring af en filials oplysninger

1.   Kreditinstitutterne anvender formularen i bilag I til at meddele ændring af en filials oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet, medmindre ændringen vedrører et planlagt ophør af filialens aktiviteter.

2.   Kreditinstitutterne anvender formularen i bilag IV til at meddele ændring af en filials oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet, hvis ændringen vedrører et planlagt ophør af filialens aktiviteter.

Artikel 9

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af meddelelser

1.   Ved modtagelsen af en meddelelse om ændring af en filials oplysninger vurderer de kompetente myndigheder i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.

2.   De kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet skal anse den periode på en måned, der er nævnt i artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, for at være begyndt på datoen for modtagelse af den meddelelse om ændring af en filials oplysninger, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte. De kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet samarbejder med henblik på at træffe de afgørelser, der er nævnt i artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, i løbet af den deri fastsatte periode.

3.   Hvis de meddelte oplysninger i en meddelelse om ændring af en filials oplysninger vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet straks underrette kreditinstituttet, og anføre, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

Artikel 10

Underretning om de afgørelser, der træffes efter meddelelsen

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler skriftligt deres afgørelse, jf. artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, til kreditinstituttet og til de kompetente myndigheder i værtslandet.

2.   De kompetente myndigheder i værtslandet meddeler skriftligt deres afgørelse, jf. artikel 36, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU til kreditinstituttet.

3.   Hvis den i stk. 2 omhandlede afgørelse fastsætter betingelser, der lægger begrænsninger på filialens virksomhed, skal de kompetente myndigheder i værtslandet også meddele disse vilkår skriftligt til de kompetente myndigheder i hjemlandet.

KAPITEL IV

PROCEDURER FOR PASMEDDELELSER OM TJENESTEYDELSER

Artikel 11

Indgivelse af pasmeddelelser om tjenesteydelser

Kreditinstitutterne anvender formularen i bilag V til at indgive en pasmeddelelse om tjenesteydelser til de kompetente myndigheder i hjemlandet.

Artikel 12

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om tjenesteydelser

1.   Ved modtagelsen af en pasmeddelelse om tjenesteydelser vurderer de kompetente myndigheder i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.

2.   De kompetente myndigheder i hjemlandet skal anse den periode på en måned, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, for at være begyndt på datoen for modtagelse af den pasmeddelelse om tjenesteydelser, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

3.   Hvis de meddelte oplysninger i pasmeddelelsen om tjenesteydelser vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet straks underrette kreditinstituttet, og anføre, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

Artikel 13

Videregivelse af pasmeddelelser om tjenesteydelser

De kompetente myndigheder i hjemlandet anvender formularen i bilag VI til at videregive en pasmeddelelse om tjenesteydelser til de kompetente myndigheder i værtslandet.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

Formular til brug ved indgivelse af pasmeddelelse om en filial eller meddelelse om ændring af en filials oplysninger

Når kreditinstitutterne meddeleler ændringer af en filials oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet, skal kreditinstitutterne kun udfylde de dele af formularen, der indeholder ændrede oplysninger.

1.   Kontaktoplysninger

Meddelelsestype

[Pasmeddelelse om en filial/meddelelse om ændring af en filials oplysninger]

Medlemsstat, hvor filialen skal etableres:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Kreditinstituttets navn og referencenummer:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Kreditinstituttets adresse i værtslandet, hvorfra dokumenter kan rekvireres:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Påtænkt hovedforretningssted for filialen i værtslandet:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Dato, hvor filialen har til hensigt at påbegynde sin virksomhed:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Navn på kontaktperson hos filialen:

[udfyldes af kreditinstituttet]

Tlf.:

[udfyldes af kreditinstituttet]

E-mail:

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.   Driftsplan

2.1.   Arten af den påtænkte virksomhed

2.1.1.   Beskrivelse af filialens vigtigste mål og forretningsstrategi og en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til kreditinstituttets strategi, og, hvis det er relevant, koncernens strategi

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.1.2.   Beskrivelse af de forskellige målgrupper og modparter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.1.3.   Liste over de aktiviteter, som er anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, med angivelse af de aktiviteter, der vil udgøre kerneaktiviteterne i værtslandet, herunder den planlagte startdato for hver kerneaktivitet

Nr.

Aktivitet

Aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve

Aktiviteter, som vil udgøre kerneaktiviteterne

Planlagt startdato for hver kerneaktivitet

1.

At tage imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler

 

 

 

2.

Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring med eller uden regres og finansiering af handelstransaktioner (herunder forfaitering)

 

 

 

3.

Finansiel leasing

 

 

 

4.

Betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF (1)

 

 

 

4a.

Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb placeres på en betalingskonto, samt alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto

 

 

 

4b.

Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto

 

 

 

4c.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller lignende

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer

 

 

 

4d.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller lignende

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer

 

 

 

4e.

Udstedelse og/eller indløsning af betalingsinstrumenter

 

 

 

4f.

Pengeoverførsel

 

 

 

4g.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor betalerens samtykke til at gennemføre en betalingstransaktion meddeles ved hjælp af enhver form for telekommunikation, digitalt udstyr eller IT-udstyr, og betalingen sker til den operatør, der driver telekommunikationssystemet, it-systemet eller netværket, og som kun handler som mellemmand mellem brugeren af betalingstjenesten og leverandøren af varer og tjenesteydelser (2)

 

 

 

5.

Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (f.eks. rejsechecks og bankveksler), i det omfang sådan aktivitet ikke er dækket af punkt 4

 

 

 

6.

Garantier og tilsagn

 

 

 

7.

Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende:

 

 

 

7a.

pengemarkedspapirer (f.eks. checks, veksler, indskudsbeviser)

 

 

 

7b.

udenlandsk valuta

 

 

 

7c.

finansielle futures og optioner

 

 

 

7d.

valuta- og renteinstrumenter

 

 

 

7e.

værdipapirer

 

 

 

8.

Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

 

9.

Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder

 

 

 

10.

Låneformidling

 

 

 

11.

Porteføljeforvaltning og -rådgivning

 

 

 

12.

Opbevaring og forvaltning af værdipapirer

 

 

 

13.

Kreditoplysninger

 

 

 

14.

Boksudlejning

 

 

 

15.

Udstedelse af elektroniske penge

 

 

 

2.1.4.   Liste over tjenesteydelser og aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, og som er omhandlet i afsnit A og B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (3), i forbindelse med de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit C i bilag I til nævnte direktiv

Finansielle Instrumenter

Investeringstjenesteydelser og -aktiviteter

Accessoriske tjenesteydelser

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Række- og søjleoverskrifterne henviser til de relevante afsnit og numre i bilag I til direktiv 2004/39/EF (f.eks. henviser A1 til afsnit A, punkt 1, i bilag I).

2.2.   Filialens organisationsstruktur

2.2.1.   Beskrivelse af filialens organisationsstruktur, herunder de funktionsbestemte og juridiske rapporteringsveje og filialens position og rolle i instituttets selskabsstruktur og, hvis det er relevant, i koncernens selskabsstruktur

[udfyldes af kreditinstituttet]

Beskrivelsen kan understøttes af relevante dokumenter, f.eks. en organisationsplan

2.2.2.   Beskrivelse af filialens ledelsessystem og interne kontrolmekanismer, herunder følgende punkter:

2.2.2.1.

filialens risikostyringsprocedurer og oplysninger om instituttets likviditetsrisikostyring og, hvis det er relevant, koncernens likviditetsrisikostyring

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.2.

eventuelle begrænsninger, der gælder for filialens aktiviteter, især långivning

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.3.

oplysninger om filialens systemer for intern revision, herunder oplysninger om den person, der er ansvarlig for disse ordninger og, hvis det er relevant, oplysninger om den eksterne revisor

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.4.

filialens foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre, at foranstaltningerne overholdes

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.5.

kontrol med outsourcing og andre ordninger med tredjemand i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i filialen, og som er omfattet af instituttets tilladelse

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.   Hvis filialen forventes at udøve en eller flere af de former for investeringsservice eller -aktiviteter, der er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2004/39/EF, en beskrivelse af følgende foranstaltninger:

2.2.3.1.

foranstaltninger til at beskytte kundernes penge og aktiver

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.2.

foranstaltninger for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 i direktiv 2004/39/EF, og de foranstaltninger, der er truffet i medfør heraf af værtslandets relevante kompetente myndigheder

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.3.

det interne adfærdskodeks, herunder kontrol med handel for egen regning

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.4.

oplysninger om den person, der er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med filialens investeringsservice og -aktiviteter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.5.

oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre overholdelse af filialens ordninger for investeringsservice og -aktiviteter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.4.   oplysninger om, hvilken erhvervserfaring de ansvarlige for filialens ledelse har

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.3.   Andre oplysninger

2.3.1.   Finansieringsplan med prognoser for balancen og resultatopgørelsen, der dækker en periode på tre år

[udfyldes af kreditinstituttet]

Oplysningerne kan gives som bilag til denne meddelelse

2.3.2.   Navn og kontaktoplysninger på de indskudsgaranti- og investorbeskyttelsesordninger i Unionen, som instituttet er medlem af, og som dækker filialens aktiviteter og tjenesteydelser, sammen med investorbeskyttelsesordningens maksimale dækning

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.3.3.   Oplysninger om filialens IT-indretning.

[udfyldes af kreditinstituttet]

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1).

(2)  Omfatter den i punkt 4g omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med betingelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 2007/64/EF?

☐ ja ☐ nej

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG II

Formular til brug ved videregivelse af pasmeddelelse om en filial

De kompetente myndigheder i hjemlandet:

 

Navn på kontaktperson:

 

Tlf.:

 

E-mail:

 

 

 

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

 

 

[Dato]

 

Ref:

 

 

 

 

Videregivelse af pasmeddelelse om en filial

[Meddelelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 

kreditinstituttets navn og referencenummer

 

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelser og tilsyn med kreditinstituttet

 

erklæring om kreditinstituttets hensigt om at udøve virksomhed på værtslandets område, herunder datoen for modtagelsen af den pasmeddelelse om en filial, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte

 

navne og kontaktoplysninger på de personer, der er ansvarlige for filialens ledelse

 

navne og kontaktoplysninger på de indskudsgaranti- og investorbeskyttelsesordninger i Unionen, som instituttet er medlem af, og som dækker filialens aktiviteter og tjenesteydelser.]

 

 

 

[Kontaktdaten]

 


BILAG III

Formular til brug ved underretning om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlaget og kapitalgrundlagskrav

1.   Størrelse og sammensætning af kapitalgrundlag

Post

Alle henvisninger er til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1)

Beløb

(i mio. EUR)

Kapitalgrundlag

Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72

[data som indberettet i række 010 i model 1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014  (2) ]

Kernekapital

Artikel 25

[data som indberettet i række 015 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Egentlig kernekapital

Artikel 50

[data som indberettet i række 020 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Hybrid kernekapital

Artikel 61

[data som indberettet i række 530 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Supplerende kapital

Artikel 71

[data som indberettet i række 750 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

2.   Kapitalgrundlagskrav

Post

Alle henvisninger er til bestemmelserne forordning (EU) nr. 575/2013

Beløb

(i mio. EUR)

Samlet risikoeksponering

Artikel 92, stk. 3, artikel 95, 96 og 98

[data som indberettet i række 010 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko, modpartskreditrisiko, udvandingsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries)

Artikel 92, stk. 3, litra a) og f)

[data som indberettet i række 040 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Samlet risikoeksponering for afvikling/levering

Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b)

[data som indberettet i række 490 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Samlet risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici

Artikel 92, stk. 3, litra b, nr. i), litra c, nr. i) og iii), og artikel 92, stk. 4, litra b)

[data som indberettet i række 520 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Samlet risikoeksponering for operationel risiko

Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b)

[data som indberettet i række 590 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Yderligere risikoeksponering som følge af faste omkostninger

Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a)

[data som indberettet i række 630 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Samlet risikoeksponering for kreditværdijustering

Artikel 92, stk. 3, litra d)

[data som indberettet i række 640 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Samlet risikoeksponering i forbindelse med store eksponeringer i handelsbeholdningen

Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401

[data som indberettet i række 680 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]

Andre risikoeksponeringer

Artikel 3, 458, 459 og 500 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af de andre poster i denne tabel.

[data som indberettet i række 690 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).


BILAG IV

Formular til brug ved indgivelse af meddelelse om ændring af en filials oplysninger, der vedrører det planlagte ophør af en filials virksomhed

Navn på kontaktperson i kreditinstituttet eller filialen:

 

Tlf.:

 

E-mail:

 

 

 

Adresse på de kompetente myndigheder i hjemlandet:

 

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

 

 

 

 

[Dato]

 

[Ref:]

 

 

 

 

Indgivelse af meddelelse om ændring af en filials oplysninger, der vedrører det planlagte ophør af en filials virksomhed

[Meddelelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 

kreditinstituttets navn og referencenummer

 

navnet på filialen på værtslandets område

 

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelser og tilsyn med kreditinstituttet

 

erklæring om kreditinstituttets hensigt om at indstille filialens virksomhed på værtslandets område og den dato, hvor afslutningen gælder fra

 

navne og kontaktoplysninger på de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af filialens ophør

 

den anslåede tidsplan for det planlagte ophør

 

oplysninger om gennemførelsen af afslutningen af de forretningsmæssige forbindelser med filialens kunder.]

 

[Kontaktoplysninger]

 


BILAG V

Formular til brug ved indgivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

1   Kontaktoplysninger

Meddelelsestype

Pasmeddelelse om tjenesteydelser

Det værtsland, hvor kreditinstituttet har til hensigt at udøve sine aktiviteter:

 

Kreditinstituttets navn og referencenummer:

 

Adresse på kreditinstituttets hovedsæde:

 

Navn på kontaktperson i kreditinstituttet:

 

Tlf.:

 

E-mail:

 

2.   Liste over de aktiviteter, som er anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, med angivelse af de aktiviteter, der vil udgøre kreditinstituttets kerneaktiviteter i værtslandet, herunder den planlagte startdato for hver kerneaktivitet

Nr.

Aktivitet

Aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve

Aktiviteter, som vil udgøre kerneaktiviteterne

Planlagt startdato for hver kerneaktivitet

1.

At tage imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler

 

 

 

2.

Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring med eller uden regres og finansiering af handelstransaktioner (herunder forfaitering)

 

 

 

3.

Finansiel leasing

 

 

 

4.

Betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv 2007/64/EF

 

 

 

4a

Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb placeres på en betalingskonto, samt alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto

 

 

 

4b

Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto

 

 

 

4c

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller lignende

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer

 

 

 

4d

Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller lignende

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer

 

 

 

4e

Udstedelse og/eller indløsning af betalingsinstrumenter

 

 

 

4f

Pengeoverførsel

 

 

 

4g

Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor betalerens samtykke til at gennemføre en betalingstransaktion meddeles ved hjælp af enhver form for telekommunikation, digitalt udstyr eller IT-udstyr, og betalingen sker til den operatør, der driver telekommunikationssystemet, IT-systemet eller netværket, og som kun handler som mellemmand mellem brugeren af betalingstjenesten og leverandøren af varer og tjenesteydelser (1)

 

 

 

5.

Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (f.eks. rejsechecks og bankveksler), i det omfang sådan aktivitet ikke er dækket af punkt 4

 

 

 

6.

Garantier og tilsagn

 

 

 

7.

Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende:

 

 

 

7a

pengemarkedspapirer (f.eks. checks, veksler, indskudsbeviser)

 

 

 

7b

udenlandsk valuta

 

 

 

7c

finansielle futures og optioner

 

 

 

7d

valuta- og renteinstrumenter

 

 

 

7e

værdipapirer

 

 

 

8.

Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

 

9.

Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder

 

 

 

10.

Låneformidling

 

 

 

11.

Porteføljeforvaltning og -rådgivning

 

 

 

12.

Opbevaring og forvaltning af værdipapirer

 

 

 

13.

Kreditoplysninger

 

 

 

14.

Boksudlejning

 

 

 

15.

Udstedelse af elektroniske penge

 

 

 

3.   Liste over tjenesteydelser og aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, og som er omhandlet i afsnit A og B i bilag I til direktiv 2004/39/EF, i forbindelse med de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit C i bilag I til nævnte direktiv

Finansielle Instrumenter

Investeringstjenesteydelser og -aktiviteter

Accessoriske tjenesteydelser

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Række- og søjleoverskrifterne henviser til de relevante afsnit og numre i bilag I til direktiv 2004/39/EF (f.eks. henviser A1 til afsnit A, punkt 1, i bilag I).


(1)  Omfatter den i punkt 4g omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med betingelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 2007/64/EF?

☐ ja ☐ nej


BILAG VI

Formular til brug ved videregivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

De kompetente myndigheder i hjemlandet:

 

Navn på kontaktperson:

 

Tlf.:

 

E-mail:

 

 

 

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

 

 

 

 

[Dato]

 

Ref:

 

 

Videregivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

[Meddelelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 

kreditinstituttets navn og referencenummer

 

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelser og tilsyn med kreditinstituttet

 

erklæring om kreditinstituttets hensigt om at udøve virksomhed på værtslandets område gennem den frie udveksling af tjenesteydelser.]

 

 

 

 

 

[Kontaktoplysninger]

 


Top