EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0918

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 918/2014 af 22. august 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet ligekædede sommerfugleferomoner EØS-relevant tekst

OJ L 251, 23.8.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/918/oj

23.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 918/2014

af 22. august 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet ligekædede sommerfugleferomoner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet ligekædede sommerfugleferomoner blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 (4). Efter at direktiv 91/414/EØF blev afløst af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes dette stof som godkendt i henhold til nævnte forordning og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5).

(2)

I overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) den 13. december 2013 Kommissionen sin vurdering af udkastet til revideret vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner (6). Autoriteten kommunikerede sin vurdering af ligekædede sommerfugleferomoner til anmelderen. Kommissionen opfordrede denne til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner. Udkastet til revideret vurderingsrapport og autoritetens vurdering blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 11. juli 2014 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner.

(3)

Det bekræftes, at aktivstoffet ligekædede sommerfugleferomoner betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Ligekædede sommerfugleferomoner er en gruppe af feromoner, der produceres naturligt af insekter af sommerfugleordenen. De har samme strukturmæssige definition og virkningsmekanisme. Den reviderede vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner (SANCO/2633/2008) omfatter en liste over enkelte forbindelser, der har samme strukturmæssige definition som ligekædede sommerfugleferomoner og findes i godkendte plantebeskyttelsesmidler. Denne liste opdateres efter behov.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for ligekædede sommerfugleferomoner. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(6)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række aktivstoffer (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Straight Chain Lepidopteran Pheromones. EFSA Journal 2014;12(1):3524. 537 ff. doi:10.2903/j.efsa.2014.3524. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 255 om aktivstoffet ligekædede sommerfugleferomoner således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»255

Ligekædede sommerfugleferomoner

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2633/2008)

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2633/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner (SANCO/2633/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

1)

den genotoksiske profil for aldehydgruppeforbindelser

2)

eksponering af mennesker og miljøet som følge af forskellige måder, hvorpå ligekædede sommerfulgeferomoner er anvendt som et plantebeskyttelsesmiddel i sammenligning med disse feromoners naturlige baggrundsniveau.

Ansøgeren forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten de oplysninger, der er angivet i punkt 1, senest den 31. december 2015 og de oplysninger, der er angivet i punkt 2, senest den 31. december 2016.«


Top