EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0901

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 af 18. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler EØS-relevant tekst

OJ L 249, 22.8.2014, p. 1–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/901/oj

22.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 901/2014

af 18. juli 2014

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (1), særlig artikel 22, stk. 7, artikel 27, stk. 4, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 2, 3 og 6, artikel 32, stk. 1, artikel 38, stk. 2, artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 4, artikel 50, stk. 2, artikel 51, stk. 3, artikel 57, stk. 8 og artikel 72,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at sikre klarhed og forudsigelighed samt en rationel og enkel gennemførelse og med henblik på at mindske de administrative byrder for køretøjsfabrikanterne bør denne forordning på grundlag af gældende praksis yderligere forenkle og standardisere de dokumenter, der anvendes til typegodkendelsesprocedurerne.

(2)

Siden udarbejdelsen af de modeller for typegodkendelsesprocedurer, som findes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF (2), er der blevet introduceret nye teknologier i køretøjerne (bl.a. elmotorer eller anvendelse af Euro-emissionsniveauer). Derfor bør modellerne tilpasses.

(3)

For at angive, hvilken procedure fabrikanten har valgt ved ansøgning om typegodkendelse, bør der indføres en ny model for et ark til informationsmappen.

(4)

For at sikre, at køretøjerne er konstrueret på en måde, som sikrer sikker kørsel i et rimeligt tidsrum, bør der udarbejdes modeller for fabrikantens udtalelse om holdbarheden af de systemer, de dele og det udstyr, der er afgørende for den funktionelle sikkerhed, og om køretøjskonstruktionens integritet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 168/2013.

(5)

For at sikre rimelig adgang til reparationsoplysninger for uafhængige operatører, herunder informationer om egendiagnosesystemet og dets interaktion med andre køretøjssystemer, skal fabrikanterne give ubegrænset adgang til disse informationer og godtgøre over den godkendende myndighed, at dette krav er opfyldt. Der bør fastlægges en model for fabrikantens attest med henblik herpå.

(6)

Der bør være tre modeller for typeattester, som svarer til typegodkendelsesprocedurerne for færdigopbyggede, etapevis færdigopbyggede og delvis opbyggede køretøjer.

(7)

For at lette konverteringen af et køretøjs ydeevne fra underklasse (L3e/L4e)-A2 til underklasse (L3e/L4e)-A3 og den anden vej, bør der udarbejdes en model for den tilsvarende erklæring fra fabrikanten, som skal vedlægges informationsmappen. Der bør desuden indføres nye oplysninger og punkter i typeattesten og fastlægges karakteristika for et specifikt foreskrevet skilt for disse underklasser.

(8)

I henhold til artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 kan fabrikanter anmode om EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af nye køretøjstyper efter den nævnte forordning allerede inden dennes anvendelsesdato. For at fremme en tidlig anvendelse af den nævnte forordning, bør det på de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, indtil den 31. december 2015 være tilladt at anvende modellen for typeattesten i bilag IV til direktiv 2002/24/EF.

(9)

For at forenkle kontrolprocedurerne, samtidig med at de administrative byrder for fabrikanterne mindskes, bør der ikke længere stilles krav om et indgrebskontrolskilt, og de relevante oplysninger, som fandtes herpå, bør findes på det foreskrevne skilt.

(10)

For at forenkle den mest almindelige EU-typegodkendelsesattest bør der udarbejdes en ny model, som udelukkende gælder for EU-typegodkendelser af hele køretøjer for færdigopbyggede køretøjstyper, mens der for andre kombinationer af køretøjstyper bør fastlægges en anden model for EU-typegodkendelser af hele køretøjer.

(11)

Når fabrikanten vælger en enkelttrintypegodkendelsesprocedure, bør der som bilag til EU-typegodkendelsesattesten føjes en liste over gældende krav eller retsakter, som den pågældende køretøjstype overholder.

Der bør fastlægges en model for EU-typegodkendelsesattesten for at harmonisere de forskellige modeller, der tidligere er blevet fremlagt i forskellige EU-direktiver for systemer og komponenter eller separate tekniske enheder.

(12)

Nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester i bilag V til direktiv 2002/24/EF bør ændres for at tage hensyn til den nye struktur af retsakterne med de typegodkendelseskrav, som attesterne påviser overensstemmelse med.

(13)

For at harmonisere fremlæggelsen af de mest relevante informationer i prøvningsrapporterne, bør der fastlægges en række minimumskrav til prøvningsrapportens format.

(14)

For at man på en enkel måde kan finde resultaterne af de prøvninger, der er udført på det typegodkendte køretøj, bør der til EU-typegodkendelsesattesten vedlægges et bilag med prøvningsresultater, som indeholder bestemte minimumsinformationer.

(15)

Der bør udarbejdes en liste over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller for dets miljømæssige præstationer.

(16)

Der bør fastlægges en model for den attest, som giver tilladelse til markedsføring af dele eller udstyr, der kan udgøre en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller for dets miljømæssige præstationer, samt et nummereringssystem for disse attester.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

I denne forordning fastlægges de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 72 i forordning (EU) nr. 168/2013, for at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af de administrative bestemmelser for godkendelse af nye to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer. Desuden fastlægges de administrative bestemmelser for markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af væsentlige systemer.

Artikel 2

Modeller for oplysningsskemaet og informationsmappen

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse leverer fabrikanten oplysningsskemaet og informationsmappen som omhandlet i artikel 27, stk. 1, og artikel 27, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 168/2013 på grundlag af modellerne i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

Modeller for fabrikantens udtalelse om holdbarhedsprøvning og køretøjskonstruktionens integritet

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse leverer fabrikanten udtalelser om holdbarheden af de systemer, de dele og det udstyr, der er afgørende for den funktionelle sikkerhed, som omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013, og om køretøjskonstruktionens integritet som omhandlet i bilag XIX til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2014 (3) om supplerende bestemmelser til den nævnte forordning på grundlag af modellerne i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Modeller for fabrikantens attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, der påviser overensstemmelse over for den godkendende myndighed

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse leverer fabrikanten en attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger til den godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 57, stk. 8, i forordning (EU) nr. 168/2013 på grundlag af modellerne i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Modeller for typeattester

1.   Fabrikanter leverer typeattesten som omhandlet i artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 i overensstemmelse med modellerne i bilag IV til nærværende forordning.

2.   I overensstemmelse med artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013, som giver fabrikanter mulighed for at anmode om typegodkendelse efter den nævnte forordning allerede fra ikrafttrædelsesdatoen for nærværende gennemførelsesforordning og indtil den 31. december 2015, kan fabrikanter som alternativ til modellen for typeattesten i bilag IV, tillæg 1, anvende modellen for typeattesten i bilag IV til direktiv 2002/24/EF for sådanne nye køretøjstyper; disse typeattester skal dog under punkt nr. 04 »Køretøjskategori« og nr. 50 »Bemærkninger« indeholde de oplysninger og punkter, som er fastlagt i tillæg 2 til bilag IV.

Artikel 6

Modeller for det foreskrevne skilt og EU-typegodkendelsesmærket

Fabrikanter udformer det foreskrevne skilt og EU-typegodkendelsesmærket som omhandlet i artikel 39, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 i overensstemmelse med modellerne i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 7

Modeller for EU-typegodkendelsesattesten

Den godkendende myndighed udsteder EU-typegodkendelsesattester som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 på grundlag af modellerne i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 8

Nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester

I henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EU) nr. 168/2013 nummereres EU-typegodkendelsesattesterne efter det harmoniserede system, der er fastsat i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 9

Modeller for bilaget med prøvningsresultater

Den godkendende myndighed udsteder bilaget med prøvningsresultater som omhandlet i artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 168/2013 på grundlag af modellen i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 10

Prøvningsrapportens format

Prøvningsrapportens format som omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 skal opfylde de generelle krav i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 11

Liste over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af væsentlige systemer

Listen over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller for dets miljømæssige præstationer, som omhandlet i artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013, er fastsat i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 12

Model og nummereringssystem for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af væsentlige systemer

Den godkendende myndighed udsteder attesten, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed og for dets miljømæssige præstationer, som omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 på grundlag af modellen og efter nummereringssystemet i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om typegodkendelse af to- eller trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EUT L 124 af 9.5.2002, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2014 af 24. oktober 2013 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 7 af 10.1.2014, s. 1)


BILAGSFORTEGNELSE

Bilag nummer

Bilagets titel

Side

I

Modeller for oplysningsskemaet og informationsmappen

6

II

Modeller for fabrikantens udtalelse om holdbarhedsprøvning og køretøjskonstruktionens integritet

128

III

Modeller for fabrikantens attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, der beviser overensstemmelse over for den godkendende myndighed

130

IV

Modeller for typeattester

134

V

Modeller for det foreskrevne skilt og EU-typegodkendelsesmærket

149

VI

Modeller for EU-typegodkendelsesattesten

158

VII

Nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester

175

VIII

Prøvningsrapporternes format og model for bilaget med prøvningsresultater

179

IX

Model og nummereringssystem for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af væsentlige systemer

198

X

Liste over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af væsentlige systemer

202

BILAG I

Modeller for oplysningsskemaet og informationsmappen

LISTE OVER TILLÆG

Tillæg nummer

Tillæggets titel

Side

1

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et emissionsbegrænsningssystem

59

2

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system til begrænsning af emissioner af krumtaphusgasser og fordampningsemissioner

63

3

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et egendiagnosesystem (OBD)

64

4

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et støjniveausystem

68

5

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et fremdriftsydelsessystem

70

6

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en forureningsbegrænsende anordning som en separat teknisk enhed

72

7

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en lyddæmper som en separat teknisk enhed

76

8

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en udstødning (foreningsbegrænsende anordning og lyddæmper) som en separat teknisk enhed

78

9

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et bremsesystem

82

10

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af lygter og lyssignalsystem

85

11

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et styrtsikkert førerværnssystem (ROPS)

87

12

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af et dæksystem

89

13

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et lydsignalapparat som en komponent

92

14

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en forrude uden sikkerhedsrudematerialer som en komponent/separat teknisk enhed

94

15

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et forrudevaskersystem som en komponent/separat teknisk enhed

96

16

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en anordning til bagudrettet udsyn som en komponent/separat teknisk enhed

98

17

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af sikkerhedsseler som en separat teknisk enhed

100

18

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en siddeplads (saddel/sæde) som en komponent/separat teknisk enhed

102

19

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en tilkoblingsanordning som en separat teknisk enhed

104

20

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af tyverisikringsanordninger som en separat teknisk enhed

106

21

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af håndgreb til passagerer som en separat teknisk enhed

108

22

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af fodstøtter som en separat teknisk enhed

110

23

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en sidevogn som en separat teknisk enhed

111

24

Fabrikantens erklæring om muligheden for at konvertere køretøjets ydeevne fra underklasse (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og den anden vej

120

25

Fabrikantens erklæring om foranstaltninger mod ulovlige indgreb på drivaggregatet

123

AFSNIT A

OPLYSNINGSSKEMA

1.   Generelle krav

1.1.

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed leverer fabrikanten i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 168/2013 et oplysningsskema, som skal indeholde følgende:

1.1.1.

en indholdsfortegnelse

1.1.2.

oplysninger om den valgte typegodkendelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013, for hvilken der er fastlagt en model i punkt 2 (informationsmappen)

1.1.3.

oplysningsskemaet som fastlagt i dettes bilags afsnit B

1.1.4.

alle relevante data, tegninger, fotografier og andre oplysninger, som kræves i oplysningsskemaet

1.1.5.

fabrikantens udtalelse om holdbarheden af de systemer, de dele og det udstyr, der er afgørende for den funktionelle sikkerhed, som omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og fastsat i bilag II til nærværende forordning

1.1.6.

fabrikantens udtalelse om køretøjskonstruktionens integritet som omhandlet i artikel 22, stk. 5, i forordning (EU) nr. 168/2013 og i punkt 1.1 i bilag XIX til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2013 af 24. oktober 2013 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (1) som fastsat i punkt 1.4 i bilag II til nærværende forordning

1.1.7.

fabrikantens attest, der beviser overensstemmelse over for den typegodkendende myndighed, om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger som omhandlet i artikel 57. stk. 8, i forordning (EU) nr. 168/2013 og fastsat i bilag III til nærværende forordning

1.1.8.

fabrikantens erklæring om konvertering af en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A2 til en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A3 og den anden vej som omhandlet i artikel 25, stk. 8, i forordning (EU) nr. 168/2013 og i punkt 4.2.6 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 44/2014 af 21. november 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (2) som fastsat i tillæg 24 til nærværende bilag

1.1.9.

fabrikantens erklæring om foranstaltninger mod ulovlige indgreb på drivaggregatet som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og i punkt 2.2, 2.6 og 5.2 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 44/2014 i overensstemmelse med modellerne i tillæg 25 til nærværende bilag

1.1.10.

alle yderligere oplysninger, som den godkendende myndighed anmoder om i forbindelse med godkendelsesproceduren.

1.2.

Ansøgninger i papirformat skal indleveres i tre eksemplarer. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

1.3.

Hvis systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder er elektronisk styrede, skal der fremlægges oplysninger om deres ydeevne.

2.   Model for ark til informationsmappen

Oplysninger

om den valgte typegodkendelsesprocedure i henhold til artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013

Ark til informationsmappe

En behørigt udfyldt version af denne erklæring skal findes i informationsmappen.

Undertegnede: [… (fulde navn og stilling)]

Fabrikantens navn og adresse: …

Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald): …

Ansøger hermed om typegodkendelsesprocedure (4):

a)

trinvis typegodkendelse

b)

enkelttrintypegodkendelse

c)

blandet typegodkendelse

Ved ansøgning efter procedure a) eller c) erklæres overensstemmelse med kravene som under procedure b) for alle systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

Vælges der desuden en etapevis typegodkendelse i henhold til artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 168/2013: ja/nej (4)

Oplysninger om køretøjet/køretøjerne, som skal meddeles, hvis ansøgningen vedrører EU-typegodkendelse af hele køretøjer (3):

0.1.

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.2.

Type (17): …

0.2.1.

Variant(er) (17): …

0.2.2.

Version(er) (17): …

0.2.3

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse (2): …

Oplysninger, som skal meddeles, hvis der er tale om typegodkendelse af et system/en komponent/en separat teknisk enhed (3)(4) :

0.7.

Mærke (fabrikantens varemærke(r)): …

0.8.

Type: …

0.8.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.6.

Virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning (3)

1.6.1.

Oversigt over systemer for virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning samt komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til punkt 6 i bilag III til Kommissionen delegerede forordning (EU) nr. 44/2014:

Oversigt over virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning

Delegeret retsakt

Bilag

Emne

Virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 134/2014 (3)

IX

Prøvningsprocedurer vedrørende køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed

Fabriksprøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014

II

Lydsignalanordninger

Fabriksprøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014

VIII

Førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

Fabriksprøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014

IX

Montering af lygter og lyssignaler

Virtuel prøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014

X

Udsyn bagud

Virtuel prøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014

XIV

Montering af dæk

Virtuel prøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 44/2014

XIV

Plads til montering af nummerplade

Fabriksprøvning og virtuel prøvning: ja/nej (4)

delegeret forordning (EU) nr. 44/2014

XVI

Støtteben

Fabriksprøvning: ja/nej (4)

Nærværende gennemførelsesforordning fra Kommissionen

VIII

Det foreskrevne skilt og EU-typegodkendelsesmærke

Fabriksprøvning: ja/nej (4)

1.6.2.

Er der vedlagt en detaljeret valideringsrapport om virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning: ja/nej (4)

Sted: …

Dato: …

Underskrift: …

Navn og stilling i virksomheden: …

AFSNIT B

OPLYSNINGSSKEMA

1.   Generelle krav

1.1.   Ansøgeren forsyner oplysningsskemaet med et referencenummer.

1.2.   Hvis der foretages ændringer i oplysningerne i oplysningsskemaet, udsteder fabrikanten ændringsark til den typegodkendende myndighed, idet fabrikanten tydeligt angiver, hvori ændringerne består, samt datoen for ændringerne.

1.3.   Typegodkendelsesnumre

1.3.1.

Fabrikanten meddeler oplysningerne i nedenstående skema for de punkter i bilag II til forordning (EU) nr. 168/2013, som er relevante for køretøjet. Alle relevante godkendelser og eventuelle prøvningsrapporter vedrørende hvert punkt skal vedlægges. Oplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal dog ikke meddeles her, hvis disse oplysninger findes i den tilsvarende godkendelsesattest.

Typegodkendelsesnummer og oversigt over prøvningsrapporter

Punkt nr. og emne

Typegodkendelsesnummer eller prøvningsrapportnummer (6)

Dato for udstedelse eller udvidelse af typegodkendelse eller prøvningsrapportens dato

Medlemsstat eller kontraherende part (4), der meddeler typegodkendelse (5), eller teknisk tjeneste, der udsteder prøvningsrapport (6)

Henvisning til retsakt og den seneste ændring heraf

Variant(er)/version(er)

f.eks.

B1 akustiske alarmanordninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: …

Stilling i virksomheden: …

Dato: …

2.   Oplysningsskemaets indhold

Alle oplysningsskemaer skal indeholde følgende:

2.1.   For en typegodkendelse af hele køretøjer skal fabrikanten udfylde:

skemaet i punkt 2.3 med henblik på udpegning af de versioner og varianter af køretøjet, der skal typegodkendes

en liste over de punkter, der finder anvendelse på køretøjets (under-)klasse, og dets tekniske egenskaber, og hvorfra der er hentet oplysninger efter nummereringssystemet i den samlede liste i punkt 2.6.

2.2.   For et system, en komponent eller en separat teknisk enhed som opført i tabel 1 skal fabrikanten udfylde det relevante tillæg til dette bilag.

Ud over de i tabel 1 anførte bilag skal systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylde følgende krav:

ordninger for typegodkendelsesprocedurer (bilag III til forordning (EU) nr. 44/2014)

produktionens overensstemmelse (bilag IV til forordning (EU) nr. 44/2014)

adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (bilag XV til forordning (EU) nr. 44/2014)

Tabel 1

Liste over systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke der kan kræves EU-typegodkendelse

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

delegeret forordning (EU) nr. 134/2014 Bilag nr.

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

1

System: emissionsbegrænsningssystem

II, III, V, VI

 

2

System: emissioner af krumtaphusgasser og fordampningsemissioner

IV, V

 

3

System: miljømæssige og funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD)

VIII

(og bilag XII til delegeret forordning (EU) nr. 44/2014)

 

4

System: støjniveau

IX

 

5

System: fremdriftsydelse

X

 

6

Separat teknisk enhed: forureningsbegrænsende anordning

II, III, IV, V, VI

 

7

Separat teknisk enhed: lyddæmper

IX

 

8

Separat teknisk enhed: udstødningssystem (forureningsbegrænsende anordning og lyddæmper)

II, III, V, VI, IX

 


LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

delegeret forordning (EU) nr. 3/2014 Bilag nr.

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

9

System: bremsesystem

III

 

10

System: montering af lygter og lyssignaler

IX

 

11

System: styrtsikkert førerværn (ROPS)

XI

 

12

System: montering af dæk

XV

 

13

Komponent: lydsignalapparat

II

 

14

Komponent/separat teknisk enhed: uigennemsigtig forrude

VII

 

15

Komponent/separat teknisk enhed: forrudevaskersystem

VII

 

16

Komponent/separat teknisk enhed: anordning til bagudrettet udsyn

X

 

17

Separat teknisk enhed: sikkerhedsseler

XII

 

18

Komponent/separat teknisk enhed: siddeplads (sadel/sæde)

XIII

 


LISTE III — Krav til køretøjskonstruktion og generelle typegodkendelseskrav

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

delegeret forordning (EU) nr. 44/2014 Bilag nr.

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

19

Separat teknisk enhed: tilkoblingsanordning

V

 

20

Separat teknisk enhed: tyverisikringsanordninger

VI

 

21

Separat teknisk enhed: håndgreb til passagerer

XIII

 

22

Separat teknisk enhed: fodstøtter

XIII

 

23

Separat teknisk enhed: sidevogn

VIII, XI, XIII

(og bilag III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII og XIX til delegeret forordning (EU) nr. 3/2014)

 

2.3.   Skema, der viser, hvordan oplysningerne under punkt 2.6, hvor der er flere mulige angivelser, kan kombineres til køretøjsversioner og -varianter

Skema over varianter og versioner

Punkt nr.

Alle

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Der opstilles et særskilt skema for hver variant af typen.

2.3.2.

Punkter, som kan kombineres vilkårligt inden for en variant, markeres i »Alle«-kolonnen.

2.3.3.

Disse oplysninger kan opstilles på en anden måde eller kombineres med oplysningerne i punkt 2.6.

2.4   Betegnelser for typer, varianter og versioner

2.4.1.   Fabrikanten tildeler en alfanumerisk kode til hver køretøjstype, variant og version, der består af latinske bogstaver og/eller arabiske tal, som anføres i typeattesten (se bilag IV) for det pågældende køretøj.

Brug af parenteser og bindestreger er tilladt, hvis de ikke erstatter et bogstav eller et tal.

2.4.2.   Hele koden betegnes: type-variant-version eller »TVV-kode«.

2.4.3.   TVV-koden skal klart og utvetydigt identificere en unik kombination af tekniske karakteristika ud fra de kriterier, der er fastlagt i afsnit B i nærværende bilag.

2.4.4.   Samme fabrikant må ikke anvende samme kode til at definere en køretøjstype, hvis denne falder ind under to eller flere klasser.

2.4.5.   Samme fabrikant må ikke anvende samme kode til at definere en køretøjstype i forbindelse med mere end én typegodkendelse inden for samme køretøjsklasse.

2.4.6.   Tal og bogstaver i TVV-koden

2.4.6.1.

Antallet af tegn må ikke overstige:

a)

15 for koden for køretøjstypen

b)

25 for koden for en variant

c)

35 for koden for en version.

2.4.6.2.

Den fuldstændige TVV-kode må ikke indeholde mere end 75 tegn.

2.4.6.3.

Når TVV-koden anvendes i sin helhed, skal der være et mellemrum mellem type, variant og version.

Eksempel på en TVV-kode: 159AF[… mellemrum]0054[… mellemrum]977K(BE).

2.5.   For de i bilag II til forordning (EU) nr. 168/2013 omhandlede punkter, for hvilke der er udstedt godkendelser i overensstemmelse med de FN/ECE-regulativer, der er omhandlet i artikel 54 i forordning (EU) nr. 168/2013 (FN/ECE-godkendelser), meddeler fabrikanten kun de oplysninger, som kræves i punkt 2.7, såfremt de ikke allerede er anført i den tilsvarende godkendelsesattest og/eller prøvningsrapport. De i typeattesten (bilag IV) omhandlede oplysninger meddeles i alle tilfælde.

2.6.   Fabrikanten udfylder de relevante punkter i modellen i punkt 2.8 og fremsender denne udfyldte liste til den godkendende myndighed, som meddeler typegodkendelse, opdelt i to særskilte dokumenter. De relevante punkter, som er markeret med *, forbliver hos den godkendende myndighed, som meddeler typegodkendelse, og alle andre relevante punkter skal udgøre en del af informationsmappen. Kolonnen »(Under)klasse« angiver, hvilke underklasser hvert punkt finder anvendelse på (f.eks. betyder »L1e-L7e«, at dette punkt finder anvendelse på alle klasser og underklasser).

2.7.   Følgende typer data kan udelades fra oplysningsskemaet, såfremt der i informationsmappen findes en passende teknisk tegning, der er vedlagt oplysningsskemaet enten i form af et papirdokument eller som en PDF-fil, og hvorpå de anførte opførte punkter er angivet på en tydelig og letlæselig måde:

2.7.1.

Mærke (med undtagelse af punkt nr. 0.1)

2.7.2.

Type (med undtagelse af punkt nr. 0.2)

2.7.3.

Placering/hvor

2.7.4.

Arbejdsprincip (med undtagelse af punkt nr. 3.2.1.2)

2.7.5.

Egenskaber

2.7.6.

Nummer (med undtagelse af punkt nr. 1.3, 3.2.1.1 og 6.16.1)

2.7.7.

Identifikation/komponentnummer

2.7.8.

(Kortfattet)/(Teknisk) beskrivelse

2.7.9.

Udformning

2.7.10.

Skitse/diagram

2.7.11.

Anvendte (konstruktions)materialer

2.7.12.

Vinkler/hældning og andre dimensioner (højde, længde, bredde, afstand) (med undtagelse af punkt nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 7.6.1 og 7.6.2)

2.7.13.

Tolerancer

2.7.14.

Referencemærke

2.7.15.

Størrelse (med undtagelse af punkt 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 og 6.18.1.1.3)

2.7.16.

Konfiguration

2.8.   DATAINDFØRSLER I OPLYSNINGSSKEMAET

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

0.

 

GENERELLE OPLYSNINGER

A.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjer

0.1.

L1e-L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.2.

L1e-L7e

Type (17) : …

0.2.1

L1e-L7e

Variant(er) (17): …

0.2.2

L1e-L7e

Version(er) (17): …

0.2.3.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

L1e-L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse (2) : …

0.4.

L1e-L7e

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.4.1.

L1e-L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.4.2.

L1e-L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.5.

L1e-L7e

Fabrikantens foreskrevne skilt(e): …

0.5.1.

L1e-L7e

Placering af fabrikantens foreskrevne skilt (15)(18): …

0.5.2.

L1e-L7e

Fastgørelsesmåde: …

0.5.3.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af det foreskrevne skilt (udfyldt eksempel med målangivelser): …

0.6.

L1e-L7e

Placering af køretøjets identifikationsnummer (15) : …

0.6.1.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af køretøjets identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

0.6.1.1.

L1e-L7e

Typens serienummerering begynder med nummer: …

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e-L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e-L7e

Type: …

0.8.1.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e-L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e-L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

L1e-L7e

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e- L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e-L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som systemet/den separate tekniske enhed er beregnet til (21) : …

0.10.1.

L1e-L7e

Type (17): …

0.10.2.

L1e-L7e

Variant (17): …

0.10.3.

L1e-L7e

Version (17): …

0.10.4.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e-L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse (2): …

0.11.

L1e-L7e

Typegodkendelsesmærker for komponenter og separate tekniske enheder (19) : …

0.11.1.

L1e-L7e

Fastgørelsesmåde: …

0.11.2.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af typegodkendelsesmærket (udfyldt eksempel med målangivelser): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende produktionens overensstemmelse og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

0.13.

 

Adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

0.13.1.

L1e-L7e

Adresse på hovedwebstedet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer: …

0.13.2.

L1e-L7e

I tilfælde af etapevis typegodkendelse, adresse på det vigtigste websted for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer fra fabrikant(er), der er ansvarlige for den/de forudgående etape(r):

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.2.

L1e-L7e

Målskitse for hele køretøjet: …

1.3.

L1e-L7e

Antal aksler og hjul: …

1.3.1.

L1e-L7e

Aksler med tvillingehjul (23): …

1.3.2.

L1e-L7e

Drivaksler (23): …

1.4.

L1e-L7e

Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning): …

1.5.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Materiale, der benyttes til karrosseriet:

1.6.

L1e-L7e

Fremdriftssystemets (-ernes) placering og montering: …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring (4): …

1.7.1.

L1e-L7e

Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel og til brug i lande, som benytter metriske enheder/måleenhederne i det britiske imperium (4): …

1.8.

 

Fremdriftsydelse

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Angivet maksimalhastighed: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Konstruktivt bestemte maksimalhastighed (22): … km/h og gear, hvor denne hastighed opnås: …

1.8.3.

L1e-L7e

Maksimal nettoeffekt for forbrændingsmotor: … kW ved … min-1 ved A/F-forhold: …

1.8.4.

L1e-L7e

Maksimalt nettodrejningsmoment for forbrændingsmotor: … Nm ved … min-1 ved A/F-forhold: …

1.8.5.

L1e-L7e

Maksimal kontinuerlig nominel effekt for elmotor (15/30 (4)-minutters effekt (27)): … kW ved … min-1

1.8.6.

L1e-L7e

Maksimalt kontinuerligt nominelt drejningsmoment for elmotor: … Nm ved … min-1

1.8.7.

L1e-L7e

Maksimal kontinuerlig totaleffekt for fremdriftssystemet: … kW ved … min-1 ved A/F-forhold: …

1.8.8.

L1e-L7e

Maksimalt kontinuerligt samlet drejningsmoment for fremdriftssystemet: … Nm ved … min-1 ved A/F-forhold: …

1.8.9.

L1e-L7e

Maksimal spidseffekt for fremdriftssystemet: … kW ved … min-1 ved A/F-forhold: …

2.

 

MASSE OG DIMENSIONER

(i kg og mm) henvis i givet fald til tegninger

2.1.

 

Interval af køretøjsmasser (samlet)

2.1.1.

L1e-L7e

Masse i køreklar stand: … kg

2.1.1.1.

L1e-L7e

Massens fordeling på akslerne i køreklar stand: … kg

2.1.2.

L1e-L7e

Faktisk masse: … kg

2.1.2.1.

L1e-L7e

Den faktiske masses fordeling på akslerne: … kg

2.1.3.

L1e-L7e

Teknisk tilladt totalmasse: … kg

2.1.3.1.

L1e-L7e

Teknisk tilladt akseltryk på forakslen: … kg

2.1.3.2

L1e-L7e

Teknisk tilladt akseltryk på bagakslen: … kg

2.1.3.3.

L4e

Teknisk tilladt akseltryk på sidevognens aksel: … kg

2.1.4.

L1e-L7e

Den største stigning ved igangsætning med den teknisk tilladte totalmasse som angivet af fabrikanten: … hældning i %

2.1.5.

L1e-L7e

Største nyttelast angivet af fabrikanten: … kg

2.1.6.

L1e-L7e

Sikker lasteevne for ladet som angivet af fabrikanten: … kg

2.1.7.

L1e-L7e

Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse ved tilkobling af (4): På et påhængskøretøj med bremser: … kg. På et påhængskøretøj uden bremser: … kg

2.1.7.1

L1e-L7e

Største teknisk tilladt totalmasse af vogntog: … kg

2.1.7.2.

L1e-L7e

Teknisk tilladt totalbelastning på koblingspunktet: … kg

2.1.8.

L1e-L7e

Ekstraudstyrets masse: … kg

2.1.9.

L1e-L7e

Overbygningens masse: … kg

2.1.10.

L1e-L7e

Fremdrivningsbatteriets masse: … kg

2.1.11.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Dørenes masse: … kg

2.1.12.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU

Massen af de maskiner eller det udstyr, der befinder sig på ladet: … kg

2.1.13.

L1e-L7e

Massen af gasbrændstofsystemet og masse af gasbrændstoftanke: … kg

2.1.14.

L1e-L7e

Massen af brændstoftanke til lagring af komprimeret luft: … kg

2.2.

 

Interval af køretøjets dimensioner (udvendige mål)

2.2.1.

L1e-L7e

Længde: … mm

2.2.2.

L1e-L7e

Bredde: … mm

2.2.3.

L1e-L7e

Højde: … mm

2.2.4.

L1e-L7e

Akselafstand: … mm

2.2.4.1.

L4e

Akselafstand på sidevogn (28): … mm

2.2.5.

 

Sporvidde

2.2.5.1.

L1e-L7e, udstyret med tvillingehjul

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Sporvidden for forakslen: … mm.

2.2.5.2.

L1e-L7e, udstyret med tvillingehjul

Sporvidden for bagakslen: … mm.

2.2.5.3.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Sporvidden for sidevognen: … mm.

2.2.6.

L7e-B

Overhæng fortil: … mm.

2.2.7.

L7e-B

Overhæng bagtil: … mm.

2.2.8.

 

Ladets dimensioner

2.2.8.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Ladets længde: … mm

2.2.8.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Ladets bredde: … mm

2.2.8.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Ladets højde: … mm

2.2.9.

 

Tyngdepunkt

2.2.9.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Tyngdepunktets placering foran bagakslen Lcg: … mm.

2.2.9.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Tyngdepunktets placering over understøtningsfladen Hcg: … mm.

2.2.9.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Tyngdepunktets placering på ladet foran bagakslen LcgLP: … mm.

2.2.10.

 

Diverse dimensioner

2.2.10.1.

L7e-B2

Frigangsvinkel fortil (11): … grader.

2.2.10.2.

L7e-B2

Frigangsvinkel bagtil (11): … grader.

2.2.10.3.

L7e-B2

Rampevinkel (11): … grader.

2.2.10.4.

L7e-B2

Frihøjde under forakslen (11): … mm.

2.2.10.5.

L7e-B2

Frihøjde under bagakslen (11): … mm.

2.2.10.6.

L3e-AxE (x=1, 2 eller 3), L3e-AxT (x=1, 2 eller 3),

L7e-B

Frihøjde mellem akslerne (11): … mm.

2.2.10.7.

L7e-B

Forholdet mellem akselafstand og frihøjde … [ingen enhed]

2.2.10.8.

L7e-B2

Koefficient for statisk stabilitet — Kst: … [ingen enhed]

2.2.10.9.

L3e-AxE, L3e-AxT

Sædehøjde: … mm

2.2.10.10.

L3e-AxE, L3e-AxT

Frihøjde: … mm

3.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

3.1

 

Fabrikant af fremdriftssystemet

3.1.1.

 

Forbrændingsmotor

3.1.1.1.

L1e-L7e

Fabrikant: …

3.1.1.2.

L1e-L7e

Motorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.1.3.

L1e-L7e

Eventuelt brændstofidentifikationsmærke: …

3.1.2.

 

Elmotor

3.1.2.1.

L1e-L7e

Fabrikant: …

3.1.2.2.

L1e-L7e

Elmotorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.3.

 

Hybridsystem

3.1.3.1.

L1e-L7e

Fabrikant: …

3.1.3.2.

L1e-L7e

Systemets kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.3.3.

L1e-L7e

Eventuelt brændstofidentifikationsmærke: …

3.1.3.4.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af koderne og/eller typegodkendelsesnumre (udfyldt eksempel med målangivelser) (20): …

3.2.

 

Forbrændingsmotor

3.2.1.

 

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.

L1e-L7e

Antal forbrændingsmotorer: …

3.2.1.2.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: intern forbrændingsmotor/styret tænding/kompressionstænding/ydre forbrænding/turbine/komprimeret luft (4): …

3.2.1.3.

L1e-L7e

Funktionsprincip: firetakts/totakts/rotation/andet (4): …

3.2.1.4.

L1e-L7e

Cylindere

3.2.1.4.1.

L1e-L7e

Antal: …

3.2.1.4.2.

L1e-L7e

Cylinderarrangement (26): …

3.2.1.4.3.

L1e-L7e

Boring (12): … mm

3.2.1.4.4.

L1e-L7e

Slaglængde (12): … mm

3.2.1.4.5.

L1e-L7e

Antal og udformning af motorstatorer (for motorer med roterende stempler): …

3.2.1.4.6.

L1e-L7e

Forbrændingskamrenes volumen (for motorer med roterende stempler): … cm3

3.2.1.4.7.

L1e-L7e

Tændingsrækkefølge: …

3.2.1.5.

L1e-L7e

Slagvolumen (6): … cm3

3.2.1.6.

L1e-L7e

Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

3.2.1.7.

L1e-L7e

Antal indsugning- og udstødningsventiler

* 3.2.1.7.1.

L1e-L7e

Antal og mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

* 3.2.1.7.2.

L1e-L7e

Ventilindstilling eller tilsvarende data: …

* 3.2.1.7.3.

L1e-L7e

Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller nærmere angivelse af indstilling for alternative distributionssystemer i forhold til dødpunkter. For systemer med variable ventiltider, minimal og maksimal tid: …

* 3.2.1.7.4.

L1e-L7e

Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

3.2.1.8.

L1e-L7e

Tegninger af forbrændingskammer, topstykke, stempel og stempelringe: …

3.2.1.9.

L1e-L7e

Normal varm tomgangshastighed: … min-1

3.2.1.10.

L1e-L7e

Stop-start-system: ja/nej (4)

* 3.2.2.

 

Styringssystem for drivaggregat/motorstyring/fremdriftssystem

3.2.2.1.

L1e-L7e

PCU/ECU-ernes (4) softwareidentifikationsnummer(-numre): … og kalibreringskontrolnummer(-numre): …

3.2.3.

 

Brændstof

3.2.3.1.

L1e-L7e

Brændstoftype: (9)

3.2.3.2..

L1e-L7e

Brændstofkonfiguration: enkeltbrændstof/dobbeltbrændstof/blandingsbrændstof (4)

3.2.3.2.1.

L1e-L7e

Største tilladte andel biobrændstof: … % af brændstoffet

3.2.4.

 

Brændstoftryklevering og -kontrol

3.2.4.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af lav- og/eller højtryksbrændstofledningssystem(er) (4): …

3.2.4.2.

L1e-L7e

Lav- og/eller højtryksbrændstofpumpe(r): ja/nej (4)

3.2.4.2.1.

L1e-L7e

Regulering af brændstofpumpen: mekanisk/elektrisk tænd/sluk eller kontinuerlig funktion eller elektronisk reguleret variabel funktion (4): …

3.2.4.2.2.

L1e-L7e

For forbrændingsmotorer med kompressionstænding og dobbeltbrændstofmotorer udelukkende maksimal brændstoftilførsel (4)(7): … g/s eller mm3/takt eller omdrejning ved motorhastighed på: … min-1 eller alternativt et karakteristikdiagram: …

(Hvis der findes ladetrykregulering, angives den karakteristiske brændstoftilførsel og ladetryk sammenstillet med motorhastighed)

3.2.4.3.

L1e-L7e

Common rail: ja/nej (4)

3.2.4.4.

L1e-L7e

Brændstoffordeler/-fordelerrør/-slanger (4): ja/nej (4)

3.2.4.5.

L1e-L7e

Brændstoftryk- og/eller flowregulator(er): ja/nej (4)

3.2.5.

 

Måling og kontrol af brændstofmasse

3.2.5.1.

L1e-L7e

Ved karburator(er): ja/nej (4):

* 3.2.5.1.1.

L1e-L7e

Funktionsprincip og konstruktion: …

3.2.5.1.2.

L1e-L7e

Maksimal brændstofstrømningshastighed: … g/s ved maksimal effekt og maksimalt drejningsmoment: …

3.2.5.1.3.

L1e-L7e

Indstilling af karburator(er) (7): …

* 3.2.5.1.4.

L1e-L7e

Karburatordyser: …

* 3.2.5.1.5.

L1e-L7e

Karburatorsvømmerhusniveau: …

* 3.2.5.1.5.1.

L1e-L7e

Karburatorsvømmermasse: …

3.2.5.1.6.

L1e-L7e

Karburatorkoldstartsystem: manuelt/automatisk (4): ja/nej (4):

3.2.5.1.6.1.

L1e-L7e

Funktionsprincip for karburatorkoldstartsystem: …

3.2.5.1.7.

L1e-L7e

Blandingsskylleport: ja/nej (4)

3.2.5.1.7.1.

L1e-L7e

Dimensioner for blandingsskylleport: …

3.2.5.2.

L1e-L7e

Ved mekanisk/hydraulisk reguleret brændstofindsprøjtning (4): ja/nej (4)

3.2.5.2.1.

L1e-L7e

Funktionsprincip: …

3.2.5.2.2.

L1e-L7e

Mekanisk/elektronisk (4) indstilling af maksimal brændstoftilførsel: ja/nej (4)

3.2.5.3.

L1e-L7e

Ved elektronisk reguleret brændstofindsprøjtningssystem: ja/nej (4)

3.2.5.3.1.

L1e-L7e

Funktionsprincip: portindsprøjtning/direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (4): …

3.2.5.3.2.

L1e-L7e

Brændstofindsprøjtning: enkelt/flerpunkts/direkte indsprøjtning/andet (angives) (4): …

3.2.5.3.3.

L1e-L7e

Antal brændstofinjektorer i alt og pr. cylinder: …

3.2.5.4.

L1e-L7e

Luftassisteret brændstofinjektor: ja/nej (4): …

3.2.5.4.1.

L1e-L7e

Beskrivelse og funktionstryk for luftassistance: …

3.2.5.5.

L1e-L7e

Koldstartsystem: ja/nej (4)

3.2.5.5.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af koldstartsystem …

3.2.5.6.

L1e-L7e

Hjælpestartanordning: ja/nej (4)

3.2.5.7.

L1e-L7e

Indsprøjtningsspecifik for kompressionstænding: ja/nej

3.2.5.7.1.

L1e-L7e

Statisk indsprøjtningsindstilling (7): …

3.2.5.7.2.

L1e-L7e

Fortændingskurve (7): …

3.2.6.

 

Gasbrændstofsystem og -kontrol

3.2.6.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af gasbrændstofsystem(er): …

3.2.6.2.

L1e-L7e

Brændstofsystem til flydende gas (LPG): ja/nej (4)

3.2.6.2.1.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 67 (7): …

3.2.6.2.2.

L1e-L7e

Elektronisk motorstyreenhed for LPG-drift: ja/nej (4)

3.2.6.2.2.1.

L1e-L7e

Indstillingsmuligheder, som vedrører emissioner: …

3.2.6.2.3.

L1e-L7e

Yderligere dokumentation: …

* 3.2.6.2.3.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og LPG: …

3.2.6.2.3.2.

L1e-L7e

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.6.2.4.

L1e-L7e

Tegning af symbol: …

3.2.6.3.

L1e-L7e

Brændstofsystem til naturgas (NG): ja/nej (4)

3.2.6.3.1.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110 (8): …

3.2.6.3.2.

L1e-L7e

Elektronisk motorstyreenhed for NG-drift: ja/nej (4)

3.2.6.3.2.1.

L1e-L7e

Indstillingsmuligheder, som vedrører emissioner: …

3.2.6.3.3..

L1e-L7e

Yderligere dokumentation: …

* 3.2.6.3.3.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og NG: …

3.2.6.3.3.2.

L1e-L7e

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.6.3.4.

L1e-L7e

Tegning af symbol: …

3.2.6.4.

L1e-L7e

Gasformigt brændstof LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (4): ja/nej (4)

3.2.6.4.1.

L1e-L7e

Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) (4)

* 3.2.6.4.1.1.

L1e-L7e

Antal trykreduktionstrin: …

3.2.6.4.1.2.

L1e-L7e

Tryk i sluttrin, minimum: … kPa-maksimum: … kPa

3.2.6.4.1.3.

L1e-L7e

Antal hovedindstillingspunkter: …

3.2.6.4.1.4.

L1e-L7e

Antal tomgangsindstillingspunkter: …

3.2.6.4.1.5.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.2.

L1e-L7e

Brændstofsystem: blandeenhed/gastilførsel/væsketilførsel/direkte tilførsel (4)

* 3.2.6.4.2.1.

L1e-L7e

Regulering af blandingen: …

3.2.6.4.2.2.

L1e-L7e

Systembeskrivelser og/eller diagram og tegninger: …

3.2.6.4.2.3.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.3.

L1e-L7e

Blandeenhed: ja/nej (4)

3.2.6.4.3.1.

L1e-L7e

Antal: …

3.2.6.4.3.2.

L1e-L7e

Placering: …

3.2.6.4.3.3.

L1e-L7e

Indstillingsmuligheder: …

3.2.6.4.3.4.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.4.

L1e-L7e

Indsprøjtning i indsugningsmanifold: ja/nej (4):

3.2.6.4.4.1.

L1e-L7e

Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

3.2.6.4.4.2.

L1e-L7e

Indsprøjtning: kontinuerlig/simultan/sekventiel (4)

3.2.6.4.5.

L1e-L7e

Indsprøjtningsudstyr: ja/nej (4)

3.2.6.4.5.1.

L1e-L7e

Indstillingsmuligheder: …

3.2.6.4.5.2.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.6.

L1e-L7e

Brændstoftilførselspumpe: ja/nej (4)

3.2.6.4.6.1.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.7.

L1e-L7e

Indsprøjtningsdyse(er): …

3.2.6.4.7.1.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.8.

L1e-L7e

Direkte indsprøjtning/portindsprøjtning: ja/nej (4):

3.2.6.4.9.

L1e-L7e

Indsprøjtningspumpe/trykregulator: ja/nej (4)

3.2.6.4.9.1.

L1e-L7e

Typegodkendelsesnummer: …

3.2.6.4.10.

L1e-L7e

Separat elektronisk styreenhed (ECU) for gasbrændstofsystem: ja/nej (4)

3.2.6.4.10.1.

L1e-L7e

Indstillingsmuligheder: …

3.2.6.4.10.2.

L1e-L7e

Softwareidentifikationsnummer(-numre): …

3.2.6.4.10.3.

L1e-L7e

Kalibreringskontrolnummer(-numre): …

3.2.6.5.

L1e-L7e

NG-brændstofspecifikt udstyr: …

3.2.6.5.1.

L1e-L7e

Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger): …

3.2.6.5.2.

L1e-L7e

Brændstoffets sammensætning:

 

 

Oversigt

methan (CH4):

basis: … mol-%

min … mol-%

max. … mol-%

ethan (C2H6):

basis: … mol-%

min … mol-%

max. … mol-%

propan (C3H8):

basis: … mol-%

min … mol-%

max. … mol-%

butan (C4H10):

basis: … mol-%

min … mol-%

max. … mol-%

C5/C5+:

basis: … mol-%

min … mol-%

max. … mol-%

oxygen (O2):

basis: … mol-%

min. … mol-%

max. … mol-%

inaktive gasser (N2, He, etc.):

basis: … mol-%

min. … mol-%

max. … mol-%

3.2.6.5.3.

L1e-L7e

Gasbrændstofinjektor(er): …

3.2.6.5.4.

L1e-L7e

Variant 2 (kun ved godkendelse af flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger): …

3.2.6.6.

L1e-L7e

Udstyr specifikt for hydrogenbrændstof: ja/nej (4)

3.2.6.6.1.

L1e-L7e

EF-typegodkendelsesnummer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 (9): 3 …

* 3.2.6.6.2.

L1e-L7e

Yderligere dokumentation

3.2.6.6.3.

L1e-L7e)

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

* 3.2.6.6.4.

L1e-L7e

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og hydrogen/H2NG (4): …

3.2.6.6.5.

L1e-L7e

Tegning af symbol: …

3.2.6.7.

L1e-L7e

Brændstofsystem til H2NG: ja/nej (4)

3.2.6.7.1.

L1e-L7e

Procentdel af hydrogen i brændstoffet (den maksimale, jf. fabrikantens specifikationer): …

3.2.7.

 

Lufttilførselssystem

3.2.7.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af luft-/gastilførsels og -indsugningssystemet: …

3.2.7.2.

L1e-L7e

Indsugningsmanifold og arbejdsprincip (f.eks. længde/variabel længde/turbulensventiler (4) (vedlæg detaljerede tegninger og/eller fotografier): …

* 3.2.7.2.1.

L1e-L7e

Beskrivelse og tegninger af tilgangsrør og tilbehør (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.): …

3.2.7.3.

L1e-L7e

Indsugningslufttryklader: ja/nej (4)

3.2.7.3.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af indsugningslufttrykladersystemet: …

3.2.7.3.2.

L1e-L7e

Arbejds- og kontrolprincipper: …

3.2.7.3.3.

L1e-L7e

Type(r) (turbolader eller superlader, andet) (4): …

3.2.7.3.4.

L1e-L7e

Maksimalt indsugningslufttryk og strømningshastighed ved maksimalt drejningsmoment og maksimal effekt: … kPa og g/s eller diagram over ladetryk og strømningshastighed: … kPa og g/s

3.2.7.4.

L1e-L7e

Overtryksventil: ja/nej (4)

3.2.7.5.

L1e-L7e

Ladeluftkøler: ja/nej (4)

3.2.7.5.1.

L1e-L7e

Type: luft-luft/luft-vand/andet (4)

* 3.2.7.5.2.

L1e-L7e

Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding): … kPa

3.2.7.6.

L1e-L7e

Luftfilter (tegninger, fotografier): …

3.2.7.7.

L1e-L7e

Beskrivelse af indsugningslyddæmper (tegninger, fotografier): …

*3.2.7.7.1.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

3.2.8.

 

Måling og kontrol af luftmasse

3.2.8.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af målings- og kontrolsystemet for luftmassen: …

3.2.8.2.

L1e-L7e

Mekanisk gasspjæld: ja/nej (4)

3.2.8.3.

L1e-L7e

Elektronisk gasspjældskontrol (ETC): ja/nej (4)

3.2.8.3.1.

L1e-L7e

Skitse af elektronisk gasspjældskontrol: …

* 3.2.8.3.1.2.

L1e-L7e

Beskrivelse af ETC-hardwarens redundans med hensyn til sensorer/aktuatorer/elektrisk strøm/tilslutning til stel/kontrolelektronik: …

3.2.9.

 

Tændingssystem og -kontrol

3.2.9.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af tændings- og kontrolsystemet: …

3.2.9.1.1.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

 

L1e-L7e

Fortændingskurve eller -diagram (7) ved helt åbent gasspjæld: …

3.2.9.1.3.

L1e-L7e

Statisk fortænding (7): … grader før stemplets topstilling ved maksimalt drejningsmoment og maksimal effekt

3.2.9.2.

L1e-L7e

Ionfølekapabilitet: ja/nej (4)

3.2.9.3.

L1e-L7e

Tændrør:

3.2.9.3.1.

L1e-L7e

Gnistgab: … mm

3.2.9.4.

L1e-L7e

Tændspole(r):

* 3.2.9.4.1.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

* 3.2.9.4.2.

L1e-L7e

Hvilevinkel og indstilling ved helt åbent gasspjæld: …

3.2.10.

 

Drivaggregatets kølesystem og -kontrol

3.2.10.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af drivaggregatets kølesystem og -kontrol: …

3.2.10.2.

L1e-L7e

Væskekøling: ja/nej (4)

3.2.10.2.1.

L1e-L7e

Maksimal temperatur ved fraløb: … K

3.2.10.2.2.

L1e-L7e

Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme: …

3.2.10.2.3.

L1e-L7e

Væskens art: …

3.2.10.2.4.

L1e-L7e

Cirkulationspumpe(r) ja/nej (4)

3.2.10.2.4.1.

L1e-L7e

Egenskaber: …

3.2.10.2.5.

L1e-L7e

Udvekslingsforhold: …

3.2.10.2.6.

L1e-L7e

Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme: …

3.2.10.3.

L1e-L7e

Luftkøling: ja/nej (4)

3.2.10.3.1.

L1e-L7e

Referencepunkt: …

3.2.10.3.2.

L1e-L7e

Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

3.2.10.3.3.

L1e-L7e)

Blæser: ja/nej (4)

3.2.10.3.3.1.

L1e-L7e

Egenskaber: …

3.2.10.3.3.2.

L1e-L7e

Udvekslingsforhold: …

3.2.11.

 

Drivaggregatets smøresystem og -kontrol

3.2.11.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af drivaggregatets smøresystem og -kontrol: …

3.2.11.2.

L1e-L7e

Smøresystemets konfiguration(er) (oliesump, tør sump, andet, ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (4): …

3.2.11.3.

L1e-L7e

Placering af eventuel smøremiddelbeholder: …

3.2.11.4.

L1e-L7e

Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (4): …

3.2.11.5.

L1e-L7e

Smøremiddelpumpe: ja/nej (4)…

3.2.11.6.

L1e-L7e

Oliekøler: ja/nej (4)

3.2.11.6.1.

L1e-L7e

Tegning …

3.2.11.7.

L1e-L7e

Smøremiddelkarakteristik: …

3.2.11.8.

L1e-L7e

Smøremiddel blandet med brændstof: ja/nej (4): …

3.2.11.8.1.

L1e-L7e

Procentinterval for smøremiddel blandet med brændstof: …

3.2.12.

 

Udstødningssystem og -kontrol

3.2.12.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af anordninger til begrænsning af støj- og udstødningsemissioner: …

3.2.12.2.

L1e-L7e

Beskrivelse og tegning af udstødningsmanifold: …

3.2.12.3.

L1e-L7e

Beskrivelse og tegning af udstødningssystem: …

3.2.12.4.

L1e-L7e

Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa (29)

3.2.12.5.

L1e-L7e

Type, mærkning af udstødningslyddæmper(e): …

* 3.2.12.6.

L1e-L7e

Støjbegrænsende foranstaltninger i motorrummet og på motoren, hvor det er relevant for ekstern støj: …

3.2.12.7.

L1e-L7e

Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: …

3.2.12.8.

L1e-L7e

Udstødningslyddæmper, der indeholder fibermaterialer: ja/nej (4): …

3.2.13.

 

Andre elektriske systemer og kontrolenheder end dem, der er beregnet til elektrisk fremdrift

3.2.13.1.

L1e-L7e

Nominel spænding: … V, positiv / negativ tilslutning til stel (4)

3.2.13.2.

L1e-L7e

Generator: ja/nej (4)

3.2.13.2.1.

L1e-L7e

Nominel effekt: … VA

3.2.13.3.

L1e-L7e

Batteri(er): ja/nej (4)

3.2.13.3.1.

L1e-L7e

Kapacitet og andre karakteristika (masse,): …

3.2.13.4.

L1e-L7e

Elektrisk kabinevarmesystem: ja/nej (4)

3.3.

 

Rent elektrisk og hybridelektrisk fremdrift og kontrol

3.3.1.

L1e-L7e

Elektrisk køretøjskonfiguration: rent elektrisk/hybridelektrisk/muskelkraft-elektrisk (4):

3.3.2.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af rent elektriske og hybridelektriske fremdriftssystemer og deres kontrolsystem(er): …

3.3.3.

 

Elektrisk fremdriftsmotor)

3.3.3.1.

L1e-L7e

Antal elmotorer til fremdrift: …

3.3.3.2.

L1e-L7e

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.3.3.

L1e-L7e

Driftsspænding: … V

3.3.4.

 

Fremdrivningsbatterier

3.3.4.1.

L1e-L7e

Primært fremdrivningsbatteri

3.3.4.1.1.

L1e-L7e

Antal celler: …

3.3.4.1.2.

L1e-L7e

Masse: … kg

3.3.4.1.3.

L1e-L7e

Kapacitet: … Ah (amperetimer) / … V

3.3.4.1.4.

L1e-L7e

Spænding: … V

3.3.4.1.5.

L1e-L7e

Placering på køretøjet: …

3.3.4.2.

L1e-L7e

Sekundært fremdrivningsbatteri

3.3.4.2.1.

L1e-L7e

Antal celler: …

3.3.4.2.2.

L1e-L7e

Masse: … kg

3.3.4.2.3.

L1e-L7e

Kapacitet: … Ah (amperetimer) / … V

3.3.4.2.4.

L1e-L7e

Spænding: … V

3.3.4.2.5.

L1e-L7e

Placering på køretøjet: …

3.3.5.

 

Hybridt elkøretøj:

3.3.5.1.

L1e-L7e

Motorkombination (antal elmotorer og/eller forbrændingsmotorer/andre) (4): …

3.3.5.2.

L1e-L7e

Kategori af hybridelektrisk køretøj:

3.3.5.3.

L1e-L7e

Omskifter for funktionsmåde: med/uden (4)

3.3.5.4.

L1e-L7e

Valgbare indstillinger: ja/nej (4)

3.3.5.5.

L1e-L7e

Rent brændstofforbrugende: ja/nej (4):

3.3.5.6.

L1e-L7e

Køretøj drevet af brændselscelle: ja/nej (4)

3.3.5.7.

L1e-L7e

Hybrid funktionsmåde: ja/nej (4) (i givet fald gives en kort beskrivelse): …

3.3.6.

 

Energilagringsenhed

3.3.6.1.

L1e-L7e

Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator) (4)

3.3.6.2.

L1e-L7e

Identifikationsnummer: …

* 3.3.6.3.

L1e-L7e

Type elektrokemisk element:…

3.3.6.4.

L1e-L7e

Energi (ved batteri: spænding og kapacitet Ah i 2 h, ved kondensator: J,…, ved svinghjul/generator: J,…,): …

3.3.6.5.

L1e-L7e

Oplader: indbygget/ekstern/ingen (4)

3.3.7.

 

Elmotorer (separat beskrivelse for hver type elmotor)

3.3.7.1.

L1e-L7e

Primær anvendelse: fremdriftsmotor/generator (4)

3.3.7.2.

L1e-L7e

Ved anvendelse som fremdriftsmotor: singlepoint/multipointmotorer (antal) (4): …

3.3.7.3.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

3.3.7.4.

L1e-L7e

Jævnstrøm/vekselstrøm/antal faser: …

3.3.7.5.

L1e-L7e

Separat magnetisering/serie/sammensat (4):

3.3.7.6.

L1e-L7e

Synkron/asynkron (4):

3.3.8.

 

Styreenhed for elmotor

3.3.8.1.

L1e-L7e

Identifikationsnummer: …

3.3.9.

 

Effektregulator

3.3.9.1.

L1e-L7e

Identifikationsnummer: …

3.4.

 

Andre motorer, elmotorer eller kombinationer (specifikke oplysninger om disse motorers dele)

3.4.1.

 

Kølesystem (de af fabrikanten tilladte temperaturer)

3.4.1.1.

L1e-L7e

Væskekøling: …

3.4.1.1.1.

L1e-L7e

Maksimal temperatur ved fraløb: … K

3.4.1.2.

L1e-L7e

Luftkøling: …

3.4.1.2.1.

L1e-L7e

Referencepunkt: …

3.4.1.2.2.

L1e-L7e

Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

3.4.2.

 

Smøresystem

3.4.2.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af smøresystemet: …

3.4.2.2.

L1e-L7e

Placering af eventuel smøremiddelbeholder: …

3.4.2.3.

L1e-L7e

Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (4): …

3.4.2.4.

L1e-L7e

Blanding med brændstof: …

3.4.2.4.1.

L1e-L7e

Procent: …

3.4.2.5.

L1e-L7e

Oliekøler: ja/nej (4): …

*3.4.2.5.1.

L1e-L7e

Tegning(er): …

3.5.

 

Fremdriftssystem og styresystem (13)

3.5.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (gearskift, kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

3.5.2.

 

Kobling

3.5.2.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af koblingen og dens styresystem: …

3.5.3.

 

Transmission

3.5.3.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af gearskiftsystem(er) og dets/deres styresystem: …

3.5.3.2.

L1e-L7e

Tegning af transmissionssystemet: …

3.5.3.3.

L1e-L7e

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, manuelt/manuelt-automatisk/CVT/andet (angives).) (4): …

3.5.3.4.

L1e-L7e

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

3.5.3.5.

L1e-L7e

Placering i forhold til motor: …

3.5.3.6.

L1e-L7e

Betjeningsmåde: …

3.5.4.

L1e-L7e

Gearudvekslingsforhold

 

 

Oversigt over gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motoromdrejningshastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

Maksimum for CVT (12)

1

2

3

Trinløst variabel transmission (12)

 

 

 

 

Bakgear

 

 

 

 

3.5.4.1.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Endeligt udvekslingsforhold: …

3.5.4.2.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Totaludvekslingsforhold i højeste gear: …

3.6.

 

Anordning til sikker kurvekørsel

3.6.1.

L1e-L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e

Anordning til sikker kurvekørsel (bilag VIII til forordning (EU) nr. 168/2013: ja/nej (4); differentiale/andet (4)

3.6.2.

L1e-L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e

Differentialelås: ja/nej/ekstraudstyr (4)

3.6.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af anordningen til sikker kurvekørsel, differentialelås og deres styresystemer: …

3.7.

 

Hjulophæng og indstilling

3.7.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af hjulophængssystemet og dets betjening: …

3.7.2.

L1e-L7e

Tegning af ophængssystemet: …

3.7.3.

L1e-L7e

Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (4)

3.7.4.

L1e-L7e

Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

3.7.5.

L1e-L7e

Stabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr (4)

3.7.6.

L1e-L7e

Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr (4)

3.8.

 

Kabinevarmesystem og luftkonditioneringsanlæg

3.8.1.

 

Kabinevarmesystem

3.8.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Skitsetegning af varmesystemet, der viser placeringen i køretøjet, samt støjdæmpningsudstyrets indretning (herunder skillefladernes placering): …

3.8.1.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Skitsetegning af varmeveksleren til varmesystemer, der anvender udstødningsgas til opvarmning, eller af de dele, hvor sådan en varmeveksling finder sted (for varmesystemer, der benytter køleluft fra motoren til opvarmning): …

3.8.1.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Gennemskåret tegning af varmeveksleren eller de dele, hvor sådan en varmeveksling finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladekarakteristik: …

3.8.1.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Specifikationer for andre større komponenter i varmesystemet, f.eks. blæseren, med hensyn til konstruktion og tekniske data: …

3.8.2.

 

Klimaanlæg

3.8.2.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Kort beskrivelse og skitse af luftkonditioneringsanlægget og dets betjening: …

3.8.2.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

3.8.2.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Luftkonditioneringsanlægget er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på over 150: ja/nej (4). I bekræftende fald udfyldes følgende punkter:

3.8.2.3.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tegning og kort beskrivelse af luftkonditioneringsanlægget, inklusive udsivningskomponenternes reference- eller reservedelsnummer og materiale: …

3.8.2.3.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Udsivning fra luftkonditioneringsanlægget:

3.8.2.3.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Reference- eller reservedelsnumre og materialeoplysninger for anlæggets komponenter og oplysninger om prøvningen (f.eks. prøvningsrapportnr., typegodkendelsesnr. osv.): …

3.8.2.3.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Samlet udsivning/år for hele anlægget: … g/år

3.9.

 

Cykler udstyret med pedaler

3.9.1.

L1e

Forholdet mellem muskelkraft/elektrisk effekt: …

3.9.2.

L1e

Maksimal hjælpefaktor …

3.9.3.

L1e

Maksimalhastighed, som den anvendte hjælpemotor kan bistå til opnåelse af: … km/h

3.9.4.

L1e

Frakoblingsafstand: … km

4.

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

4.0

 

Generelle oplysninger om miljøpræstationer og fremdriftsydelse

4.0.1.

L1e-L7e

Miljøgrænseværdi (16): Euro … (3/4/5) (4)

4.1.

 

Emissionsbegrænsningssystem

4.1.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af emissionsbegrænsningssystemet og dets styresystem: …

4.1.2.

 

Katalysator

4.1.2.1.

L1e-L7e

Konfiguration og antal katalysatorer og katalysatorelementer (anfør oplysninger for hver separat enhed): …

4.1.2.2.

L1e-L7e

Tegning af katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen: …

4.1.2.3.

L1e-L7e

Katalytisk virkning: …

* 4.1.2.4.

L1e-L7e

Samlet mængde ædelmetaller: …

* 4.1.2.5.

L1e-L7e

Relativ koncentration: …

* 4.1.2.6.

L1e-L7e

Substrat (struktur og materiale): …

* 4.1.2.7.

L1e-L7e

Celletæthed: …

* 4.1.2.8.

L1e-L7e

Katalysatorbeholder: …

4.1.2.9.

L1e-L7e

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet): …

4.1.2.10.

L1e-L7e

Katalysatorvarmeskærm: ja/nej (4)

4.1.2.11.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af regenereringssystemet/-metoden for systemerne til efterbehandling af udstødningen og dets/dens styresystem: …

*4.1.2.11.1.

L1e-L7e

Normalt driftstemperaturområde: … K

4.1.2.11.2.

L1e-L7e

Selvnedbrydende reagenser: ja/nej (4)

4.1.2.11.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af reagenstilførselssystemet og dets styresystem: …

4.1.2.11.4.

L1e-L7e

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

*4.1.2.11.5.

L1e-L7e

Reagensets normale driftstemperaturområde: … K

4.1.2.11.6.

L1e-L7e

Hyppigheden af reagensgenpåfyldning: løbende/ved service (4)

4.1.2.12.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer: …

4.1.3.

 

Lambdasonde(r)

4.1.3.1.

L1e-L7e

Tegning(er) af komponent(er) i lambdasonden: …

4.1.3.2.

L1e-L7e

Tegning af udstødningssystem med placering af lambdasonde(r) (dimensioner i forhold til udstødningsventiler): …

4.1.3.3.

L1e-L7e

Kontrolområde(r): …

4.1.3.4.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer (-numre): …

4.1.3.5.

L1e-L7e

Beskrivelse af opvarmningssystemet for lambdasonden og opvarmningsmåde: …

4.1.3.6.

L1e-L7e

Lambdasondevarmeskærm: ja/nej (4)

4.1.4.

 

Sekundærlufttilførsel (lufttilførsel i udstødningen)

4.1.4.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af sekundærluftsystemet og dets styresystem: …

4.1.4.2.

L1e-L7e

Konfiguration (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.) (4): …

4.1.4.3.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

4.1.5.

 

Udstødningsrecirkulation (EGR):

4.1.5.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af EGR-systemet (udstødningsstrøm) og dets styresystem: …

4.1.5.2.

L1e-L7e

Karakteristik: …

4.1.5.3.

L1e-L7e

Vandkølet EGR-system: ja/nej (4)

4.1.5.4.

L1e-L7e

Luftkølet EGR-system: ja/nej (4)

4.1.6.

 

Partikelfilter

4.1.6.1.

L1e-L7e

Komponenttegning med partikelfilterets dimensioner, form og kapacitet: …

4.1.6.2.

L1e-L7e

Partikelfilterets konstruktion: …

4.1.6.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af partikelfilteret og dets styresystem: …

4.1.6.4.

L1e-L7e

Placering (referenceafstand i udstødningssystemet): …

4.1.6.5.

L1e-L7e

Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

4.1.6.6.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer: …

4.1.7.

 

Lean NOx-filter

4.1.7.1.

L1e-L7e

Driftsprincip for lean NOx-filter: …

4.1.8.

 

Yderligere emissionsbegrænsningsanordninger (om nogen og hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

4.1.8.1.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

4.2.

 

System til kontrol med emission fra krumtaphus

4.2.1.

L1e-L7e

Konfiguration af system til recirkulation af krumtaphusgasser (breathersystem, system til aktiv krumtaphusventilation, andet)(4) (beskrivelse og tegninger).

4.3.

 

System til begrænsning af emission ved fordampning

4.3.1.

L1e-L7e

System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej (4)

4.3.2.

L1e-L7e

Tegning af fordampningsbegrænsningssystemet:

4.3.3.

L1e-L7e

Tegning af adsorptionsbeholderen (inkl. dimensioner og angivelse af ventilations- og rensemekanisme):

4.3.4.

L1e-L7e

Effektiv kapacitet: … g

4.3.5.

L1e-L7e

Adsorptionsmateriale: … (f.eks. trækul, aktivt kul, syntetisk, …)

4.3.6.

L1e-L7e

Beholderens materiale: … (f.eks. plastic, stål, …)

4.3.7.

L1e-L7e

Skematisk tegning af brændstoftanken med angivelse af kapacitet og materiale: …

4.3.8.

L1e-L7e

Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

4.4.

 

Yderligere oplysninger om miljøpræstationer og fremdriftsydelse

4.4.1.

L1e-L7e

Beskrivelse og/eller skematisk tegning af yderligere forureningsbegrænsende anordninger: …

4.4.2.

L1e-L7e

Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding): …

4.4.3.

L1e-L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN-regulativ nr. 9, 41 eller 63 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår støjniveau.

4.4.4.

L1e-L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN-regulativ nr. 92 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår lyddæmpere monteret på køretøjet.

5.

 

KØRETØJSFREMDRIFTSFAMILIE

5.1.

L1e-L7e

Med henblik på at definere køretøjsfremdriftsfamilien fremsender fabrikanten de oplysninger, der kræves i klassificeringskriterierne i punkt 3 i bilag XI til delegeret forordning (EU) nr. 134/2014, hvis disse ikke allerede findes i oplysningsskemaet.

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.1.

 

Lydsignalanordninger

6.1.1.

L1e-L7e

Kortfattet beskrivelse af den/de anvendte anordning(er) og deres formål: …

6.1.2.

L1e-L7e

Tegning(er) af lydsignalapparatets (-apparaternes) placering på køretøjet: …

6.1.3.

L1e-L7e

Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå lydsignalapparatet (-apparaterne) er fastgjort: …

6.1.4.

L1e-L7e

Elektrisk/pneumatisk kredsløbsdiagram: …

6.1.4.1.

L1e-L7e

Spænding: AC/DC (4)

6.1.4.2.

L1e-L7e

Nominel spænding eller tryk: …

6.1.5.

L1e-L7e

Tegning af monteringsanordning: …

6.2.

 

Bremsning, herunder blokeringsfri bremser og kombinerede bremsesystemer

6.2.1.

L1e-L7e

Bremsekarakteristik med nærmere oplysninger om og tegninger af tromler, skiver, slanger, bremseskoenes/-klodsernes/-belægningernes fabrikat og type, effektivt bremseareal, radius af tromler, sko eller skiver, bremsetromlernes masse, justeringsanordninger, relevante dele af aksel (aksler) og hjulophæng, håndtag, pedaler (4): …

6.2.2.

L1e-L7e

Funktionsdiagram, beskrivelse og/eller tegning af bremsesystemet, herunder nærmere oplysninger om og tegninger af transmission og betjening samt en kort beskrivelse af de elektriske/elektroniske komponenter, der anvendes i bremsesystemet (4):

6.2.2.1.

L1e-L7e

Bremser på forhjul, baghjul og sidevogn, skive og/eller tromle (4):

6.2.2.2.

L1e-L7e

Parkeringsbremsesystem: …

6.2.2.3.

L1e-L7e

Eventuelt yderligere bremsesystem: …

6.2.3.

L1e-L7e

Køretøjet er udstyret til at trække et påhængskøretøj uden bremse/med påløbsbremse/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk driftsbremse: ja/nej (4): …

6.2.4.

L1e-L7e

Blokeringsfri bremser eller kombineret bremsesystem

6.2.4.1.

L1e-L7e

Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr (4)

6.2.4.2.

L1e-L7e

Kombineret bremsesystem: ja/nej/ekstraudstyr (4)

6.2.4.3.

L1e-L7e

Blokeringsfri og kombineret bremsesystem: ja/nej/ekstraudstyr (4)

6.2.4.4.

L1e-L7e

Skitse(r): …

6.2.5.

L1e-L7e

Hydraulisk(e) beholder(e) (volumen og placering): …

6.2.6.

L1e-L7e

Særlige karakteristika for bremsesystemet (-systemerne):

6.2.6.1.

L1e-L7e

Bremsesko og/eller -klodser (4): …

6.2.6.2.

L1e-L7e

Belægninger og/eller klodser (angiv mærke, type, materialeklasse eller identifikationsmærke): …

6.2.6.3.

L1e-L7e

Bremsehåndtag og/eller -pedaler (4): …

6.2.6.4.

L1e-L7e

Andre aggregater (i givet fald): tegning og beskrivelse: …

6.3.

 

Elektrisk sikring

6.3.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse af strømkredsens komponentinstallation eller tegninger/fotografier, der viser placeringen af strømkredsens komponenter: …

6.3.2.

L1e-L7e

Skematisk diagram over alle strømkredsens elektriske funktioner: …

6.3.3.

L1e-L7e

Arbejdsspænding(er) (V): …

6.3.4.

L1e-L7e

Beskrivelse af beskyttelsessystem mod elektrisk stød: …

6.3.5.

L1e-L7e

Sikring og/eller strømafbryder: ja/nej/ekstraudstyr (4)

6.3.5.1.

L1e-L7e

Diagram over funktionsområdet: …

6.3.6.

L1e-L7e

Konfiguration af ledningsnettet: …

6.4.

 

Beskyttelseskonstruktioner fortil og bagtil

6.4.1.

 

Beskyttelse fortil

6.4.1.1.

L1e-L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.4.1.2.

L1e-L7e

Anvendte materialer: …

6.4.2.

 

Beskyttelse bagtil

6.4.2.1.

L1e-L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.4.2.2.

L1e-L7e

Anvendte materialer: …

6.5.

 

Ruder, forrudeviskere og forrudevaskere samt afrimnings- og afdugningsanordninger

6.5.1.

 

Forrude

6.5.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.1.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Monteringsmåde: …

6.5.1.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Hældning: …

6.5.1.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

6.5.1.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tegning af forruden med angivelse af dimensioner: …

6.5.2.

 

Andre ruder

6.5.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i op- og nedrulningsmekanismen for sideruder: …

6.5.3.

 

Glas i oplukkeligt tag

6.5.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.4.

 

Andre glasarealer

6.5.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.6.

 

Forrudevisker(e)

6.6.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.7.

 

Forrudevasker

6.7.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.7.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Beholderens kapacitet: … l

6.8.

 

Afrimning og afdugning

6.8.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.9.

 

Førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

6.9.1.

L1e-L7e

Betjeningsanordningernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering: …

6.9.2.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer: …

6.9.3.

L1e-L7e

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, herunder identifikation af anvendte symboler:

6.9.4.

L1e-L7e

Oversigtstabel: køretøjet er udstyret med følgende førerbetjente betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer (4)

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (13)

Er identificeret ved symbol (13)

Hvor (14)

Kontrollampe forefindes (13)

Er identificeret ved symbol (13)

Hvor (14)

1

Hovedlysafbryder

 

 

 

 

 

 

2

Nærlyslygte

 

 

 

 

 

 

3

Fjernlyslygte

 

 

 

 

 

 

4

Positionssidelygter

 

 

 

 

 

 

5

Tågeforlygter

 

 

 

 

 

 

6

Tågebaglygte

 

 

 

 

 

 

7

Anordning til indstilling af forlygteniveau

 

 

 

 

 

 

8

Parkeringslyslygter

 

 

 

 

 

 

9

Retningsviserblinklygter

 

 

 

 

 

 

10

Havariblink

 

 

 

 

 

 

11

Vinduesvisker

 

 

 

 

 

 

12

Forrudevasker

 

 

 

 

 

 

13

Kombineret forrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

14

Forlygtevasker

 

 

 

 

 

 

15

Forrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

16

Bagrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dieselforvamer

 

 

 

 

 

 

19

Choker

 

 

 

 

 

 

20

Bremsesvigt

 

 

 

 

 

 

21

Brændstofniveau

 

 

 

 

 

 

22

Ladeindikator

 

 

 

 

 

 

23

Kølevæsketemperatur

 

 

 

 

 

 

24

Fejlindikator (MI)

 

 

 

 

 

 

6.9.5.

L1e-L7e

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (15)

Er identificeret ved symbol (15)

Hvor (16)

Kontrollampe forefindes (15)

Er identificeret ved symbol (15)

Hvor (16)

1

Parkeringsbremse

 

 

 

 

 

 

2

Bagrudevisker

 

 

 

 

 

 

3

Bagrudevasker

 

 

 

 

 

 

4

Kombineret bagrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

5

Intermitterende forrudevisker

 

 

 

 

 

 

6

Lydsignalapparat (horn)

 

 

 

 

 

 

7

Motorhjelm (fortil)

 

 

 

 

 

 

8

Bagagerumsklap (bagtil)

 

 

 

 

 

 

9

Sikkerhedssele

 

 

 

 

 

 

10

Olietryk

 

 

 

 

 

 

11

Blyfri benzin

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6.10.

 

Hastighedsmåler og kilometertæller

6.10.1.

 

Hastighedsmåler

6.10.1.1.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af hele køretøjet: …

6.10.1.2.

L1e-L7e

Vist kørehastighedsområde: …

6.10.1.3.

L1e-L7e

Tolerance for hastighedsmålerens målemekanisme: …

6.10.1.4.

L1e-L7e

Hastighedsmålerens tekniske konstant: …

6.10.1.5.

L1e-L7e

Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

6.10.1.6.

L1e-L7e

Totalt udvekslingsforhold for drivmekanismen: …

6.10.2.

 

Kilometermåler

6.10.2.1.

L1e-L7e

Tolerance for kilometermålerens målemekanisme: …

6.10.2.2.

L1e-L7e

Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

6.11.

 

Montering af lysanordninger og lyssignalanordninger, herunder automatisk tænding/slukning af lys

6.11.1.

L1e-L7e

Oversigt over alle anordninger (med angivelse af antal, fabrikat(er), type, godkendelsesmærke(r), maksimal lysstyrke for fjernlyslygter, farve og tilsvarende kontrollampe): …

6.11.2.

L1e-L7e

Tegning af lygters og lyssignalers placering: …

6.11.3.

L1e-L7e

Havariblink …

6.11.4.

L1e-L7e

Kort beskrivelse af de elektriske og/eller elektroniske komponenter, der anvendes i systemet for lysanordninger og lyssignalanordninger: …

6.11.5.

L1e-L7e

For hver lygte og refleksanordning gives følgende oplysninger (i skriftlig form og/eller i diagramform):

6.11.5.1.

L1e-L7e

Tegning, der viser størrelsen af lysfladen: …

6.11.5.2.

L1e-L7e

Metode benyttet til bestemmelse af den synlige overflade i henhold til punkt 2.10 i FN/ECE-regulativ nr. 48 (EUT L 323 af 6.12.2011, s. 46): …

6.11.5.3.

L1e-L7e

Referenceakse og referencecentrum: …

6.11.5.4.

L1e-L7e

Funktionsmåde for nedklappelige lygter: …

6.11.6.

L1e-L7e

Beskrivelse/skitse af forlygteniveauindstillingsanordning og dennes art (f.eks. automatisk, trinvis manuel indstilling, trinløs manuel indstilling) (4): …

6.11.6.1.

L1e-L7e

Betjeningsanordning: …

6.11.6.2.

L1e-L7e

Referencemærker: …

6.11.6.3.

L1e-L7e

Lastafhængige indstillingsmærker: …

6.12.

 

Udsyn bagud

6.12.1.

 

Førerspejle (angiv for hvert spejl)

6.12.1.1.

L1e-L7e

Tegning(er) med henblik på identifikation af spejlet, som viser dets placering på køretøjet: …

6.12.1.2.

L1e-L7e

Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er fastgjort: …

6.12.1.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse af elektroniske komponenter i indstillingssystemet: …

6.12.2.

L1e-L7e

Anordninger til indirekte udsyn som ikke er spejle

6.12.2.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af anordningen: …

6.12.2.2.

L1e-L7e

Hvis det drejer sig om en anordning af en type med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, display-specifikationer (sort/hvid eller farve (4)), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt (4): …

6.12.2.3.

L1e-L7e

Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele systemet, herunder monteringsforskrifter; EU-typegodkendelsesmærkets placering angives på tegningerne: …

6.13.

 

Styrtsikkert førerværn (ROPS)

6.13.1.

L7e-B2

Detaljeret teknisk beskrivelse, placering, fastgørelse osv. (herunder fotografier eller tegninger): …

6.13.2.

 

ROPS som ramme (4)

6.13.2.1.

L7e-B2

Indvendige og udvendige mål: …

6.13.2.2.

L7e-B2

Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

6.13.3.

 

ROPS som førerhus (4)

6.13.3.1.

L7e-B2

Andre beskyttelsesanordninger mod vejrliget (beskrivelse): …

6.13.3.2.

L7e-B2

Indvendige og udvendige mål: …

6.13.4.

 

ROPS som bøjle(r) frontmonteret/bagmonteret (4), sammenklappelig(e) eller ikke (4)

6.13.4.1.

L7e-B2

Format: …

6.13.4.2.

L7e-B2

Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

6.14.

 

Sikkerhedsseler og/eller andre fastholdelsesanordninger

6.14.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Antal og placering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger og sæder, på hvilke de kan bruges, udfyld tabellen nedenfor:

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

 

Konfiguration af sikkerhedsseler og tilhørende oplysninger

 

 

 

Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)

Første sæderække

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = venstre, C= i midten, R= højre

6.14.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, hvor den ene ende er forankret i sædets ryglæn, eller som er udstyret med en energidissiperende anordning: …

6.14.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Forankringernes antal og placering. …

6.14.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

6.15.

 

Sikkerhedsseleforankringer

6.15.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet: …

6.15.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af de anvendte materialer): …

6.15.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Betegnelse for de typer sikkerhedsseler (14), der er godkendt til forankring til køretøjets seleforankringer: …

 

 

Konfiguration af seleforankringer og tilhørende oplysninger

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Første sæderække

 

 

Højre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Midtersæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

højre venstre

 

 

Venstre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Anden sæderække

 

 

Højre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Midtersæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

højre venstre

 

 

Venstre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

6.15.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Typegodkendelsesmærke for hver siddeplads: …

6.15.5.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Særlige anordninger (eksempel: indstilling af sædehøjde, selestrammer osv.): …

6.15.6.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Bemærkning: …

6.16.

 

Siddepladser (sadler og sæder)

6.16.1.

L1e-L7e

Antal siddepladser: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Placering og arrangement (14)

6.16.2.

L1e-L7e

Konfiguration af siddeplads: sæde/saddel (4)

6.16.3.

L1e-L7e

Beskrivelse og tegninger af

6.16.3.1.

L1e-L7e

Sæderne og deres forankringer: …

6.16.3.2.

L1e-L7e

Indstillingssystem: …

6.16.3.3.

L1e-L7e

System for justering i længderetningen og låsesystem: …

6.16.3.4.

L1e-L7e

Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

6.16.3.5.

L1e-L7e

De dele af køretøjet, som anvendes til forankring: …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Koordinater eller tegning af R-punket (-punkterne) for alle siddepladser: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Førersædet: …

6.16.4.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Alle andre siddepladser: …

6.16.5.

L1e-L7e

Konstruktivt bestemt torsovinkel: …

6.16.5.1.

L1e-L7e

Førersædet: …

6.16.5.2.

L1e-L7e

Alle andre siddepladser: …

6.16.6.

L1e-L7e

Sædeindstillingsmuligheder: …

6.16.6.1.

L1e-L7e

Førersædet: …

6.16.6.2.

L1e-L7e

Alle andre siddepladser: …

6.17.

 

Styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

6.17.1.

L1e-L7e

Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: …

6.17.2.

 

Transmission og styreapparatets betjening

6.17.2.1.

L1e-L7e

Konfiguration af styretransmissionen (specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

6.17.2.2.

L1e-L7e

Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

6.17.2.2.1.

L1e-L7e

Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

6.17.2.3.

L1e-L7e

Diagram over styretransmissionen: …

6.17.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Skematisk(e) diagram(mer), der viser styreapparatets betjeningsanordning(er): …

6.17.2.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Eventuel indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsanordning: …

6.17.2.6.

L2e, L5e, L6e, L7e

Servoforstærkning: …

6.17.3.

 

Hjulenes største drejningsvinkel

6.17.3.1.

L1e-L7e

Til højre: … grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

6.17.3.2.

L1e-L7e

Til venstre: … grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

6.18.

 

Dæk-/hjulkombination

6.18.1.

 

Dæk

6.18.1.1.

 

Dimensionsbetegnelse:

6.18.1.1.1.

L1e-L7e

Aksel 1: …

6.18.1.1.2.

L1e-L7e

Aksel 2: …

6.18.1.1.3.

L4e

Sidevognens hjul: …

6.18.1.2.

L1e-L7e

Det mindste belastningstal: …, der er foreneligt med den største belastning på hvert dæk: … kg

6.18.1.3.

L1e-L7e

Symbol for den mindste hastighedskategori, der er forenelig med køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed: …

6.18.1.4.

L1e-L7e

Dæktryk som anbefalet af køretøjsfabrikanten: … kPa

6.18.2.

 

Hjul

6.18.2.1.

L1e-L7e

Fælgstørrelse(r): …

6.18.2.2.

L1e-L7e

De anvendelsesarter, der passer til køretøjet: …

6.18.2.3.

L1e-L7e

Nominel omkreds: …

6.19.

 

Køretøjets hastighedsbegrænsningsplade og dens placering på køretøjet

6.19.1.

L7e-B1 og L7e-B2

Hastighedsbegrænsningsplade (angiv det anvendte reflekterende materiale; der kan eventuelt vedlægges tegninger og fotografier): …

6.19.2.

L7e-B1 og L7e-B2

Placering af hastighedsbegrænsningspladen (angiv eventuelt varianter; der kan eventuelt vedlægges tegninger og fotografier): …

6.19.3.

L7e-B1 og L7e-B2

Højde over vejbane, øverste kant: … mm

6.19.4.

L7e-B1 og L7e-B2

Højde over vejbane, nederste kant: … mm

6.19.5.

L7e-B1 og L7e-B2

Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan: … mm

6.19.6.

L7e-B1 og L7e-B2

Afstand fra køretøjets venstre side: … mm

6.20.

 

Beskyttelse af personer i køretøjet, herunder indvendigt udstyr og døre

6.20.1.

 

Karosseri

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Materialer og konstruktion: …

6.20.2.

 

Døre, låse og hængsler

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel (5): …

6.20.2.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene: …

6.20.2.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Teknisk beskrivelse af låse og hængsler: …

6.20.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag: …

6.20.3.

 

Beskyttelse af fører og passagerer)

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle, betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider), tag og skydetag, ryglæn: …

6.20.4.

 

Nakkestøtter

6.20.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Nakkestøtter: indbyggede/aftagelige/separate (4)

6.20.4.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret beskrivelse af nakkestøtten, navnlig med en beskrivelse af de anvendte polstringsmaterialer og i de relevante tilfælde angivelse af placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse af: …

6.20.4.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

For »separat« nakkestøtte

6.20.4.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som nakkestøtten agtes fastgjort til: …

6.20.4.3.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og nakkestøtten: …

6.21.

 

Maksimal kontinuerlig totaleffekt og/eller konstruktivt bestemt hastighedsbegrænsning

6.21.1.

 

Regulatorer til styring af fremdriftssystemet

6.21.1.1.

L1e-L7e

Antal (mindst to, undtagen for L3e-A3 og L4e-A3):

6.21.1.2.

L1e-L7e

Hvordan sikres regulatorernes redundans?: …

6.21.1.3.

L1e-L7e

Normalt afskæringspunkt nr. 1: …

6.21.1.3.1.

L1e-L7e

Omdrejningshastighed for motor/fremdriftssystem, hvor afskæringen starter ved last: … min-1

6.21.1.3.2.

L1e-L7e

Maksimal omdrejningshastighed ved mindste motorbelastning: … min-1

6.21.1.4.

L1e-L7e

Normalt afskæringspunkt nr. 2: …

6.21.1.4.1

L1e-L7e

Omdrejningshastighed for motor/fremdriftssystem, hvor afskæringen starter ved last (4): … min-1

6.21.1.4.2.

L1e-L7e

Maksimal omdrejningshastighed ved mindste motorbelastning: … min-1

6.21.1.5.

L1e-L7e

Det angivne formål for regulatoren (regulatorerne): konstruktivt bestemt hastighedsbegrænsning/effektbegrænsning/beskyttelse af motoren mod hastighedsoverskridelse (4): …

7.

 

OPLYSNINGER OM KØRETØJSKONSTRUKTION

7.1.

 

Tilkoblings- og fastspændingsanordninger

7.1.1.

L1e-L7e

Køretøj i klasse L udstyret med tilkoblingsanordning: ja/nej/ekstraudstyr (4)

7.1.2.

L1e-L7e

Findes der i instruktionsbogen vejledning og oplysninger til kunder på alle EU-sprog om, hvordan det påvirker køreegenskaberne for køretøjer i klasse L at køre med et påhængskøretøj: ja/nej (4)

7.1.3.

L1e-L7e

For tilkoblingsanordning godkendt som separat teknisk enhed: indeholder dokumentationen monterings- og betjeningsvejledning: ja/nej (4)

7.1.4.

L1e-L7e

Fotografi og/eller tegninger, der viser tilkoblingsanordningernes placering og konstruktion: …

7.1.5.

L1e-L7e

Anvisninger for koblingstypens fastgørelse på køretøjet og fotografier eller tegninger af de fastgørelsespunkter på køretøjet, som er angivet af fabrikanten; supplerende oplysninger, hvis koblingstypen kun må anvendes til bestemte varianter eller versioner af køretøjstypen: …

7.1.6.

L1e-L7e

Fastgørelsespunkter for en sekundær kobling og/eller et løsrivelseskabel (der kan eventuelt anvendes tegninger og billeder): ja/nej (4)

7.2.

 

Tyverisikringsanordninger

7.2.1.

 

Beskyttelsesanordning

7.2.1.1.

L1e-L7e

Kortfattet beskrivelse af anvendte beskyttelsesanordninger: …

7.2.2.

 

Startspærreanordning

7.2.2.1.

L1e-L7e

Teknisk beskrivelse af køretøjets startspærreanordning og foranstaltninger mod utilsigtet aktivering: …

7.2.3.

 

Alarmsystem

7.2.3.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af alarmsystemet og de dele af køretøjer, der vedrører den monterede alarm: …

7.2.3.2.

L1e-L7e

Fortegnelse over alarmsystemets hovedkomponenter: …

7.3.

 

Elektromagnetisk kompatibilitet

7.3.1.

L1e-L7e

Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 10 (EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

7.3.2.

L1e-L7e

Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

7.3.3.

L1e-L7e

Angivelse af den nominelle jævnstrømsmodstand, og specielt ved modstandstændkabler, angivelse af den nominelle modstand pr. meter: …

7.4.

 

Udragende dele

7.4.1.

L1e–L7e-køretøjer med karrosseri

Generel udformning (tegninger og fotografier vedlægges om nødvendigt med målangivelser og/eller tekst) med angivelse af placeringen af vedlagte snit og projektioner af eventuelle dele på den udvendige overflade, der kan betragtes som udragende dele, f.eks., og hvis det er relevant, kofangere, gulvlinje, dør- og vinduesstolper, luftindtagsgæller, kølergitter, forrudeviskere, tagrender, håndtag, glideskinner, stænklapper og dæksler, dørhængsler og låse, kroge, øjer, dekorativt udstyr, skilte, emblemer og indskæringer samt enhver anden del af den udvendige overflade. som kan betragtes som farlige (f.eks. lysudstyr): …

7.5.

 

Brændstoflagring

7.5.1.

 

Brændstofbeholder(e)

7.5.1.1.

 

Hovedbrændstofbeholder(e)

7.5.1.1.1.

L1e-L7e

Maksimumkapacitet: …

7.5.1.1.2.

L1e-L7e

Anvendte materialer: …

7.5.1.1.3.

L1e-L7e

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (4)…

7.5.1.2.

 

Reservebeholder(e) til brændstof

7.5.1.2.1.

L1e-L7e

Maksimumkapacitet: …

7.5.1.2.2.

L1e-L7e

Anvendte materialer: …

7.5.1.2.3.

L1e-L7e

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (4)…

7.5.1.3.

L1e-L7e

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

7.5.1.4.

L1e-L7e

Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens(-beholdernes) placering i køretøjet: …

7.5.1.5.

L1e-L7e

Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

7.5.2.

 

Beholder(e) til komprimeret naturgas (CNG)

7.5.2.1.

L1e-L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110 (10) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår CNG-beholdere monteret på køretøjet.

7.5.3.

L1e-L7e

Beholder(e) til flydende gas (LPG)

7.5.3.1.

L1e-L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 67 (11) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår LPG-beholdere monteret på køretøjet.

7.6.

 

Funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemet (OBD)

7.6.1

 

Egendiagnosesystem (OBD)

7.6.1.1.

L1e-L7e

Etape I: ja/nej (4) og/eller

7.6.1.2.

L1e-L7e

Etape II: ja/nej (4)

7.6.2.

 

Generelle oplysninger om egendiagnosesystemet

7.6.2.1.

L3e-L7e (10)

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI): …

7.6.2.2.

L3e-L7e (10)

Liste over og formål med alle komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet: …

7.6.2.3.

L3e-L7e (10)

Skriftlig beskrivelse (generelle funktionsprincipper) for alle egendiagnosesystemets etape I-kredsløb (åbne kredsløb, kortsluttede lav- og højspændingskredsløb, rationale kredsløb) og elektronik (PCU/ECU-intern elektronik og kommunikationselektronik): …

7.6.2.4.

L3e-L7e (10)

Skriftlig beskrivelse (generelle funktionsprincipper) for alle egendiagnosesystemets etape I-diagnosefunktioner, der udløser en driftstilstand, der i væsentlig grad reducerer motorens drejningsmoment i tilfælde af fejldetektion: …

7.6.2.5.

L3e-L7e (10)

Skriftlig beskrivelse af den/de understøttede kommunikationsprotokol(ler): …

7.6.2.6.

L3e-L7e (10)

Fysisk placering af diagnosestikket (vedlæg tegninger og fotografier): …

7.6.2.7.

L3e-L7e (10)

Skriftlig beskrivelse i tilfælde af frivillig overholdelse af OBD II-kravene (generelle funktionsprincipper):

7.6.2.7.1.

L3e-L7e (10)

Motorer med styret tænding

7.6.2.7.1.1.

L3e-L7e (10)

Overvågning af katalysator: …

7.6.2.7.1.2.

L3e-L7e (10)

Detektion af fejltænding: …

7.6.2.7.1.3.

L3e-L7e (10)

Overvågning af lambdasonde: …

7.6.2.7.1.4.

L3e-L7e (10)

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet (OBD): …

7.6.2.7.2.

L3e-L7e (10)

Motorer med kompressionstænding

7.6.2.7.2.1.

L3e-L7e (10)

Overvågning af katalysator: …

7.6.2.7.2.2.

L3e-L7e (10)

Overvågning af partikelfilter: …

7.6.2.7.2.3.

L3e-L7e (10)

Overvågning af elektronisk brændstofsystem: …

7.6.2.7.2.4.

L3e-L7e (10)

Overvågning af deNOx-system: …

7.6.2.7.2.5.

L3e-L7e (10)

Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet (OBD): …

7.6.2.7.3

L3e-L7e (10)

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren (MI) (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode): …

7.6.2.7.4.

L3e-L7e (10)

Fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt): …

7.6.3.

 

OBD-kompatibilitet

Køretøjsfabrikanten skal forelægge følgende supplerende oplysninger med henblik på at give mulighed for produktion af egendiagnosekompatible udskiftnings- eller servicekomponenter samt diagnoseværktøj og prøveudstyr:

7.6.3.1.

L3e-L7e (10)

Et fuldstændigt dokument, hvor alle overvågede komponenter er beskrevet med strategi for fejldetektion og aktivering af fejlindikatoren (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode), med en liste over de relevante sekundære overvågede parametre for hver komponent, der overvåges af egendiagnosesystemet (OBD). Dokumentet skal desuden indeholde en fortegnelse over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med forklaring af hver enkelt), som er knyttet til de enkelte emissionsrelaterede komponenter i drivaggregatet og til de enkelte ikke-emissionsrelaterede komponenter, når overvågning af komponenten er bestemmende for aktivering af fejlindikatoren (MI). Navnlig skal der fremlægges en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $05 Test-ID$ 21 til FF, og de i service $06 angivne data: …

7.6.3.2.

L3e-L7e (10)

For køretøjstyper, der anvender et kommunikationslink i henhold til ISO 15765-4 »Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN)-Part 4: requirements for emissions-related systems« skal fabrikanten fremlægge en omfattende redegørelse for data, som afgives i service $06 Test-ID $00 til FF for hver ID-supported OBD-monitor: …

7.6.3.3.

L3e-L7e (10)

De oplysninger, som foreskrives ovenfor, kan afgives ved at udfylde en tabel svarende til nedenstående.

 

Eksempel på oversigt over OBD-fejlkoder

Komponent

Fejlkode

Overvågningsstrategi

Kriterier for fejldetektion

Kriterier for aktivering af fejlindikatoren

Sekundære parametre

Forkonditionering

Demonstrationsprøvning

Sensor for indsugningsluftens temperatur i åbent kredsløb

P0xxxxzz

Sammenligning med temperaturmodel efter koldstart

> 20 graders forskel mellem den målte og den modellerede temperatur for indsugningsluften

3. cyklus

Sensorsignaler for temperaturen af kølevæske og indsugningsluft

To type I-cyklusser

Type I

7.6.3.4.

L3e-L7e (10)

Beskrivelse af ETC-diagnosefejlkoder: …

7.6.4.

 

Oplysninger om kommunikationsprotokol

Følgende oplysninger skal fremlægges med henvisning til et bestemt køretøjs mærke, model og variant, eller udpeges ved anvendelse af andre brugbare definitioner, f.eks. VIN- eller køretøjs- og systemidentifikation:

7.6.4.1.

L3e-L7e (10)

Ethvert yderligere protokolinformationssystem, som er nødvendigt for at give mulighed for fuldstændig diagnosestilling som supplement til standarderne i punkt 3.8 i tillæg 1 til bilag XII til delegeret forordning (EU) nr. 44/2014, f.eks. supplerende hardware- eller softwareprotokolinformation, parameteridentifikation, overførselsfunktioner, »keep alive«-krav eller fejlbetingelser

7.6.4.2.

L3e-L7e (10)

Detaljerede oplysninger om, hvorledes man opnår og fortolker alle fejlkoder, som ikke er i overensstemmelse med de standarder, der er beskrevet i punkt 3.11 i tillæg 1 til bilag XII til delegeret forordning (EU) nr. 44/2014

7.6.4.3.

L3e-L7e (10)

En liste over alle tilgængelige live data-parametre, inklusive kalibrerings- og adgangsoplysninger

7.6.4.4.

L3e-L7e (10)

En liste over alle tilgængelige funktionsprøvninger, inklusive aktivering af anordning eller kontrol samt midler til anvendelse heraf

7.6.4.5.

L3e-L7e (10)

Detaljerede oplysninger om, hvorledes man opnår alle komponent- og statusinformationer, tidsstempler, indkommende selvtestfejlkoder og fryserammer

7.6.4.6.

L3e-L7e (10)

PEU/ECU-identifikation og variantkodning

7.6.4.7.

L3e-L7e (10)

Detaljerede oplysninger om nulstilling af serviceindikator

7.6.4.8.

L3e-L7e (10)

Placering af diagnosekonnektor og detaljerede konnektoroplysninger

7.6.4.9.

L3e-L7e (10)

Motorkodeidentifikation.

7.6.5.

 

Prøvning og diagnose af OBD-overvågede komponenter

7.6.5.1.

L3e-L7e (10)

En beskrivelse af prøvningerne til bekræftelse af funktionsdygtigheden på komponent- eller kabelniveau:

7.7.

 

Håndgreb og fodstøtter til passagerer

7.7.1.

 

Håndgreb

7.7.1.1.

L1e-L7e

Konfiguration: rem og/eller håndbøjle (4)

7.7.1.3.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger, der viser placering og konstruktion:

7.7.2.

 

Fodstøtter

7.7.2.1.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger, der viser placering og konstruktion:

7.8.

 

Plads til montering af nummerplade

7.8.1.

L1e-L7e

Placering af bagnummerpladen (angiv eventuelt varianter; der kan vedlægges tegninger og fotografier): …

7.8.1.1.

L1e-L7e

Højde over vejbane, øverste kant: … mm

7.8.1.2.

L1e-L7e

Højde over vejbane, nederste kant: … mm

7.8.1.3.

L1e-L7e

Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan: … mm

7.8.1.4.

L1e-L7e

Dimensioner (længde × bredde): … mm × … mm

7.8.1.5.

L1e-L7e

Nummerpladens hældning i forhold til det lodrette plan: … grader

7.8.1.6.

L1e-L7e

Synlighedsvinkel i det vandrette plan: … grader

7.9.

 

Støtteben

7.9.1.

L1e, L3e

Konfiguration: central- og/eller sidestøtteben (4)

7.9.2.

L1e, L3e

Anvendte konstruktionsmaterialer: …

7.9.3.

L1e, L3e

Fotografier og tegninger af støttebenets (-benenes) placering på køretøjet: …

7.9.4.

L1e, L3e

Beskrivelse af systemet, der forhindrer, at støttebenet kommer i berøring med jorden, når der køres: …


(1)  EUT L 7 af 10.1.2014, s. 1.

(2)  EUT L 25 af 28.1.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014 af 16. december 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse og ændring af bilag V hertil (EUT L 53 af 21.2.2014, s. 1).

(4)  Kontraherende part i den reviderede 1958-overenskomst.

(5)  Skal anføres, hvis oplysningen ikke fremgår af typegodkendelsesnummeret.

(6)  Den godkendende myndighed udfylder henvisningerne til de prøvningsrapporter, der er udarbejdet i henhold til retsakter, og for hvilke der ikke findes en typegodkendelsesattest.

(7)  EUT L 72 af 14.3.2008, s. 1.

(8)  EUT L 120 af 7.5.2011, s. 1.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32).

(10)  EUT L 120 af 7.5.2011, s. 1.

(11)  EUT L 72 af 14.3.2008, s. 1.

(12)  

(+)

Trinløst variabel transmission.

(13)  

(+)

x

=

ja

=

nej eller ikke til rådighed særskilt

o

=

ekstraudstyr.

(14)  

(++)

d

=

på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe.

c

=

i umiddelbar nærhed.

(15)  

(+)

x

=

ja

=

nej eller ikke til rådighed særskilt

o

=

ekstraudstyr.

(16)  

(++)

d

=

på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe.

c

=

i umiddelbar nærhed.

Tillæg 1

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type (eller en køretøjstype for så vidt angår(4)) et emissionsbegrænsningssystem

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e-L7e

Mærke (fabrikantens varemærke):

0.8.

L1e-L7e

Type:

0.8.1.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e-L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e-L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):…

0.9.

L1e-L7e

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

0.9.1.

L1e-L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e-L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som systemet/den separate tekniske enhed er beregnet til (21):

0.10.1.

L1e-L7e

Type (17): …

0.10.2.

L1e-L7e

Variant (17): …

0.10.3.

L1e-L7e

Version (17): …

0.10.4.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e-L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse (2): …

0.11.

L1e-L7e

Typegodkendelsesmærker for komponenter og separate tekniske enheder(19) : …

0.11.1.

L1e-L7e

Fastgørelsesmåde: …

0.11.2.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af typegodkendelsesmærket (udfyldt eksempel med målangivelser):…

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.8.

 

Fremdriftsydelse

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Angivet maksimalhastighed: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed (22): … km/h og gear, hvor denne hastighed opnås: …

1.8.3.

L1e-L7e

Maksimal nettoeffekt for forbrændingsmotor: … kW ved … min–1 ved A/F-forhold: …

1.8.4.

L1e-L7e

Maksimalt nettodrejningsmoment for forbrændingsmotor: … Nm ved … min–1 ved A/F-forhold: …

1.8.5.

L1e-L7e

Maksimal kontinuerlig nominel effekt for elmotor (15/30 (4)-minutters effekt (27)): … kW ved … min–1

1.8.6.

L1e-L7e

Maksimalt kontinuerligt nominelt drejningsmoment for elmotor: … Nm ved … min–1

1.8.7.

L1e-L7e

Maksimal kontinuerlig totaleffekt for fremdriftssystemet: … kW ved … min–1 ved A/F-forhold: …

1.8.8.

L1e-L7e

Maksimalt kontinuerligt samlet drejningsmoment for fremdriftssystemet: … Nm ved … min–1 ved A/F-forhold: …

1.8.9.

L1e-L7e

Maksimal spidseffekt for fremdriftssystemet: … kW ved … min–1 ved A/F-forhold: …

4.

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

4.1.

 

Emissionsbegrænsningssystem

4.1.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af emissionsbegrænsningssystemet og dets styresystem:

4.1.2.

 

Katalysator

4.1.2.1.

L1e-L7e

Konfiguration og antal katalysatorer og katalysatorelementer (anfør oplysninger for hver separat enhed): …

4.1.2.2.

L1e-L7e

Tegning af katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen: …

4.1.2.3.

L1e-L7e

Katalytisk virkning: …

* 4.1.2.4.

L1e-L7e

Samlet mængde ædelmetaller: …

* 4.1.2.5.

L1e-L7e

Relativ koncentration: …

* 4.1.2.6.

L1e-L7e

Substrat (struktur og materiale): …

* 4.1.2.7.

L1e-L7e

Celletæthed: …

* 4.1.2.8.

L1e-L7e

Katalysatorbeholder: …

4.1.2.9.

L1e-L7e

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet): …

4.1.2.10.

L1e-L7e

Katalysatorvarmeskærm: ja/nej (4)

4.1.2.11.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af regenereringssystemet/-metoden for systemerne til efterbehandling af udstødningen og dets/dens styresystem: …

4.1.2.11.1.

L1e-L7e

Normalt driftstemperaturområde: … K

4.1.2.11.2.

L1e-L7e

Selvnedbrydende reagenser: ja/nej (4)

4.1.2.11.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af reagenstilførselssystemet og dets styresystem: …

4.1.2.11.4.

L1e-L7e

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

4.1.2.11.5.

L1e-L7e

Reagensets normale driftstemperaturområde: … K

4.1.2.12.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer: …

4.1.3.

 

Lambdasonde(r)

4.1.3.1.

L1e-L7e

Tegning(er) af komponent(er) i lambdasonden: …

4.1.3.2.

L1e-L7e

Tegning af udstødningssystem med placering af lambdasonde(r) (dimensioner i forhold til udstødningsventiler): …

4.1.3.3.

L1e-L7e

Kontrolområde(r): …

4.1.3.4.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer (-numre): …

4.1.3.5.

L1e-L7e

Beskrivelse af opvarmningssystemet for lambdasonden og opvarmningsmåde: …

4.1.3.6.

L1e-L7e

Lambdasondevarmeskærm: ja/nej (4)

4.1.4.

 

Sekundærlufttilførsel (lufttilførsel i udstødningen)

4.1.4.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af sekundærluftsystemet og dets styresystem: …

4.1.4.2.

L1e-L7e

Konfiguration (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.) (4): …

4.1.4.3.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

4.1.5.

 

Udstødningsrecirkulation (EGR)

4.1.5.1.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af EGR-systemet (udstødningsstrøm) og dets styresystem: …

4.1.6.

 

Partikelfilter

4.1.6.1.

L1e-L7e

Komponenttegning med partikelfilterets dimensioner, form og kapacitet: …

4.1.6.2.

L1e-L7e

Partikelfilterets konstruktion: …

4.1.6.3.

L1e-L7e

Kort beskrivelse og skitse af partikelfilteret og dets styresystem: …

4.1.6.4.

L1e-L7e

Placering (referenceafstand i udstødningssystemet): …

4.1.6.5.

L1e-L7e

Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

4.1.6.6.

L1e-L7e

Reservedelens identifikationsnummer: …

4.1.7.

 

Lean NOx-filter

4.1.7.1.

L1e-L7e

Driftsprincip for lean NOx-filter: …

4.1.8.

 

Yderligere emissionsbegrænsningsanordninger (om nogen og hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

4.1.8.1.

L1e-L7e

Arbejdsprincip: …

5.

 

KØRETØJSFREMDRIFTSFAMILIE

5.1.

L1e-L7e

Med henblik på at definere køretøjsfremdriftsfamilien fremsender fabrikanten de oplysninger, der kræves i klassificeringskriterierne i punkt 3 i bilag XI til delegeret forordning (EU) nr. 134/2014, hvis disse ikke allerede findes i oplysningsskemaet.

Tillæg 2

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system til begrænsning af krumtaphusgasser og fordampningsemissioner

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e-L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e-L7e

Type: …

0.8.1.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e-L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e-L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

L1e-L7e

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e-L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e-L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som systemet/den separate tekniske enhed er beregnet til (21): …

0.10.1.

L1e-L7e

Type (17): …

0.10.2.

L1e-L7e

Variant (17): …

0.10.3.

L1e-L7e

Version (17): …

0.10.4.

L1e-L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e-L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse (2): …

0.11.

L1e-L7e

Typegodkendelsesmærker for komponenter og separate tekniske enheder (19): …

0.11.1.

L1e-L7e

Fastgørelsesmåde: …

0.11.2.

L1e-L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af typegodkendelsesmærket (udfyldt eksempel med målangivelser): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e-L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

4.

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

4.2.

 

System til kontrol med emission fra krumtaphus

4.2.1.

L1e-L7e

Konfiguration af system til recirkulation af krumtaphusgasser (breathersystem, system til aktiv krumtaphusventilation, andet) (4) (beskrivelse og tegninger).

4.3.

 

System til begrænsning af emission ved fordampning

4.3.1.

L1e-L7e

System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej (4)

4.3.2.

L1e-L7e

Tegning af fordampningsbegrænsningssystemet: …

4.3.3.

L1e-L7e

Tegning af adsorptionsbeholderen (inkl. dimensioner og angivelse af ventilations- og rensemekanisme): …

4.3.4.

L1e-L7e

Effektiv kapacitet: … g

4.3.5.

L1e-L7e

Adsorptionsmateriale: … (f.eks. trækul, aktivt kul, syntetisk, …)

4.3.6.

L1e-L7e

Beholderens materiale: … (f.eks. plastic, stål, …)

4.3.7.

L1e-L7e

Skematisk tegning af brændstoftanken med angivelse af kapacitet og materiale: …

4.3.8.

L1e-L7e

Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

5.

 

KØRETØJSFREMDRIFTSFAMILIE