EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0884

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 EØS-relevant tekst

OJ L 242, 14.8.2014, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet ved 32019R1793 . Latest consolidated version: 18/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/884/oj

14.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 884/2014

af 13. august 2014

om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 (2) skal ændres i betydeligt omfang, og anvendelsesområdet skal udvides til at omfatte foderstoffer.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (3) er der fastsat grænseværdier for aflatoksiner i fødevarer af hensyn til indsatsen for at beskytte folkesundheden. Det kan konstateres, at grænseværdierne for aflatoksiner hyppigt overskrides i visse fødevarer fra visse lande. En sådan forurening udgør en alvorlig trussel for folkesundheden i Unionen, og der bør derfor vedtages særlige betingelser på unionsniveau.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (4) er der fastsat grænseværdier for aflatoksin B1 i foderstoffer for at beskytte dyre- og folkesundheden. Det kan konstateres, at grænseværdierne for aflatoksin B1 hyppigt overskrides i visse foderstoffer fra visse lande. En sådan forurening udgør en alvorlig trussel for dyre- og folkesundheden i Unionen, og der bør derfor vedtages særlige betingelser på unionsniveau.

(4)

Af hensyn til indsatsen for at beskytte dyre- og folkesundheden er det vigtigt, at denne forordning også finder anvendelse på foderblandinger og sammensatte fødevarer, der indeholder en betydelig mængde af de foderstoffer og fødevarer, der er omfattet af denne forordning. Der bør fastsættes et tærskelniveau for at sikre harmoniseret håndhævelse af kontroller på tværs af Unionen af forarbejdede foderstoffer og fødevarer og foderblandinger og sammensatte fødevarer. Desuden bør ikke-kommercielle sendinger udelukkes fra anvendelsen af denne forordnings bestemmelser. Prøveudtagning og analyse af sendinger bør ske i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning.

(5)

Bestemmelserne om prøveudtagning og analyse til kontrol af aflatoksiner i foderstoffer er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (5) og i fødevarer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (6).

(6)

I betragtning af at de særlige betingelser for import af foderstoffer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening er lig med de særlige betingelser for import af fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening, bør foderstoffer og fødevarer, for hvilke der fastsættes særlige betingelser som følge af risiko for aflatoksinforurening, omfattes af en forordning. Nærværende forordning bør derfor omfatte bestemmelserne om jordnødder fra Indien og Ghana og vandmelonfrø fra Nigeria, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 (7). Gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 bør samtidig afløses af en ny forordning, der fastlægger bestemmelser om okra og karryblade fra Indien.

(7)

Der bør foretages følgende ændringer vedrørende produkter, der skal være omfattet af specifikke betingelser og/eller en specifik kontrolhyppighed baseret på kontrolresultaterne og resultatet af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets (FVO) auditter:

særlige betingelser for import af mandler fra USA udgår på grund af tilfredsstillende kontrolresultater og et tilfredsstillende resultat af FVO-inspektionens audit

prøveudtagningsfrekvensen for hasselnødder fra Tyrkiet nedsættes på grund af tilfredsstillende kontrolresultater og et tilfredsstillende resultat af FVO-inspektionens audit

prøveudtagningsfrekvensen for paranødder med skal fra Brasilien nedsættes på grund af fraværet af manglende overholdelse, samtidig med at der også importeres meget små mængder til Unionen.

(8)

Kontrolsystemet, der anvendes for foderstoffer og fødevarer omfattet af denne forordning, har været i kraft i mange år, og det bliver kontinuerligt forbedret på baggrund af de høstede erfaringer. En fuldstændig harmonisering af kontrollerne vedrørende import af ikke-animalske fødevarer er ikke mulig, da det er umuligt at gennemføre alle de krævede fysiske kontroller for aflatoksiner ved det udpegede indgangssted. Kontrollen af tilstedeværelsen af aflatoksiner i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 401/2006 er tidskrævende og kræver, at sendingen aflæsses. Desuden transporteres mange varer omfattet af denne forordning i vakuumpakninger, og ødelæggelse af vakuumpakningerne gennem prøveudtagningen kan føre til et kvalitetstab, såfremt sendingen skal transporteres over længere afstande efter den fysiske kontrol. De administrative dokumenter forbundet med kontrollerne af foderstoffer og ikke-animalske fødevarer bør dog så vidt muligt harmoniseres for at mindske den administrative byrde. Det samme fælles importdokument (CED) bør derfor anvendes med henblik på den administrative forenkling for foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, selv om betingelserne for import af foderstoffer og fødevarer omfattet af nærværende forordning ikke er identiske med de foderstoffer og fødevarer, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (8). For at kunne anvende det fælles importdokument i forbindelse med nærværende forordning er det dog nødvendigt at fastlægge yderligere forklarende bemærkninger i vejledningen i udfyldelse for at tage højde for forskellene i kontrolsystemerne.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Uden at det berører bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (9), finder nærværende forordning anvendelse på importen af følgende foderstoffer og fødevarer under de KN-koder og Taric-underopdelinger, der er fastsat i bilag I:

a)

Paranødder med skal og blandinger af nødder eller tørrede frugter med indhold af paranødder med skal (fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien

b)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Kina

c)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Egypten

d)

Pistacienødder, med skal og afskallede, pistacienødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Iran

e)

Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet:

i)

tørrede figner

ii)

hasselnødder (Corylus sp.), med skal og afskallede

iii)

pistacienødder, med skal og afskallede

iv)

blandinger af nødder eller tørrede frugter med indhold af figner, hasselnødder eller pistacienødder

v)

figenmasse, pistaciemasse og hasselnøddemasse

vi)

hasselnødder, figner og pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

vii)

mel og pulver af hasselnødder og pistacienødder

viii)

hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ix)

hasselnøddeolie

f)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Ghana

g)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Indien

h)

Vandmelonfrø og deraf afledte produkter (fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Nigeria.

2.   Denne forordning finder også anvendelse for foderstoffer og fødevarer fremstillet af de foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, og for foderblandinger og sammensatte fødevarer, der indeholder mere end 20 % af nogen af de foderstoffer eller fødevarer, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger af foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (10) anvendelse.

Endvidere forstås ved:

a)   »udpeget importsted«: et sted, som er udpeget af den kompetente myndighed, og igennem hvilket de foderstoffer eller fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, kan importeres til Unionen

b)   »udpeget indgangssted«: indgangssted, som defineret i artikel 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009.

Ved anvendelsen af denne forordning svarer en sending til et parti som omhandlet i forordning (EF) nr. 401/2006 og (EF) nr. 152/2009.

Artikel 3

Import til Unionen

Sendinger af foderstoffer og fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, (herefter benævnt foderstoffer og fødevarer) kan kun importeres til Unionen i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning.

Artikel 4

Resultater af prøveudtagning og analyse

1.   Hver enkelt sending af foderstoffer og fødevarer ledsages af resultater af prøveudtagning og analyse foretaget af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen er afsendt fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, for at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen om maksimalgrænser for aflatoksiner.

2.   Den prøveudtagning og analyse, der er omhandlet i stk. 1, foretages i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 152/2009 for aflatoksiner i foderstoffer og med forordning (EF) nr. 401/2006 for aflatoksiner i fødevarer.

Artikel 5

Sundhedscertifikat

1.   Hver enkelt sending ledsages også af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilag II.

2.   Sundhedscertifikatet udfyldes, underskrives og bekræftes af en bemyndiget repræsentant for den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller den kompetente myndighed i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

Den kompetente myndighed for oprindelseslandet er

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), når det drejer sig om fødevarer fra Brasilien

b)

den centrale myndighed for indførsels- og udførselskontrol og karantæne i Folkerepublikken Kina, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Kina

c)

det egyptiske landbrugsministerium, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Egypten

d)

det iranske sundhedsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Iran

e)

generaldirektoratet for beskyttelse og kontrol under ministeriet for landbrug og landdistrikter i Republikken Tyrkiet, når det drejer sig om fødevarer fra Tyrkiet

f)

den ghanesiske standardiseringsmyndighed, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Ghana

g)

det indiske Export Inspection Council under ministeriet for handel og industri, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Indien

h)

National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), når det drejer sig om fødevarer fra Nigeria.

3.   Sundhedscertifikatet affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. En medlemsstat kan dog vælge at acceptere sundhedscertifikater, der udfærdiges på et andet officielt EU-sprog.

4.   Sundhedscertifikatet er kun gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Artikel 6

Identifikation

Hver enkelt sending af fødevarer og foderstoffer identificeres med en identifikationskode (sendingens kodenummer), der svarer til den identifikationskode, som er på resultaterne af den prøveudtagning og analyse, der er omhandlet i artikel 4, og det sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 5. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen identificeres med denne identifikationskode.

Artikel 7

Forhåndsmeddelelse om sendinger

1.   Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for foderstoffernes og fødevarernes forventede fysiske ankomst til de kompetente myndigheder ved det udpegede indgangssted og om sendingens art.

2.   De udfylder i forbindelse med forhåndsmeddelelsen del I i det fælles importdokument (CED), jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 669/2009 og sender dokumentet til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag før sendingens fysiske ankomst.

3.   Ved udfyldelsen af det fælles importdokument i henhold til denne forordning henholder foderstof- og fødevarevirksomhedslederne sig til vejledningen i bilag III.

4.   I tilfælde af at det udpegede importsted er forskelligt fra det udpegede indgangssted, meddeler foderstof- og fødevarevirksomhedslederen dette til den kompetente myndighed på det udpegede importsted mindst én dag før sendingens fysiske ankomst. Meddelelsen foretages, ved at foderstof- og fødevarevirksomhedslederen sender en kopi af det fælles importdokument, der er udfyldt for så vidt angår det udpegede indgangssteds kompetente myndigheds dokumentkontrol.

5.   De fælles importdokumenter affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. En medlemsstat kan dog vælge at acceptere, at de fælles importdokumenter affattes på et andet officielt sprog i Unionen.

Artikel 8

Udpegede importsteder

Medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at de udpegede importsteder opfylder følgende krav:

a)

Der skal være veluddannet personale, der kan foretage offentlig kontrol af sendinger af foderstoffer og fødevarer.

b)

Der skal foreligge detaljerede anvisninger vedrørende prøveudtagning og forsendelse af prøver til laboratoriet, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 152/2009 om foderstoffer og bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006 for fødevarer.

c)

Det skal være muligt at foretage aflæsning og prøveudtagning på et afskærmet/overdækket område på det udpegede importsted. Det skal være muligt at placere foderstof- og fødevaresendingen under den kompetente myndigheds kontrol efter det udpegede importsted i tilfælde, hvor, efter aftale med den kompetente myndighed, sendingen skal transporteres til et sted i umiddelbar nærhed af det udpegede importsted for at udføre prøveudtagningen.

d)

Der skal være lagerrum/lagerfaciliteter til rådighed, hvor tilbageholdte foderstof- og fødevaresendinger kan opbevares under de rette betingelser, indtil analyseresultaterne foreligger.

e)

Der skal være aflæsningsudstyr og passende prøveudtagningsudstyr til rådighed.

f)

Der skal kunne benyttes et offentligt laboratorium til aflatoksinanalyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne kan sendes derhen hurtigt, og dette laboratorium skal kunne udføre analysen inden for en bestemt tidsfrist.

Medlemsstaterne fører en ajourført liste over de udpegede importsteder og gør listen offentlig tilgængelig. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de udpegede importsteder.

Kommissionen skal angive de nationale links til disse lister på sit websted.

Foderstof- og fødevarevirksomhedslederne sikrer, at foderstof- og fødevaresendingen kan aflæsses, således at der kan udtages repræsentative prøver.

Virksomhedslederen stiller desuden passende prøveudtagningsudstyr til rådighed for den officielle inspektør, når der er tale om særtransporter eller særlig emballage, og det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det sædvanlige prøveudtagningsudstyr.

Artikel 9

Offentlig kontrol

1.   Al offentlig kontrol, der foretages inden udfyldelse af det fælles importdokument skal finde sted, senest 15 arbejdsdage efter at sendingen frembydes til import og er fysisk klar til prøveudtagning på det udpegede importsted.

2.   Foderstof- og fødevaresendinger kan kun indføres i Unionen gennem det udpegede indgangssted. Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted foretager dokumentkontrol i forbindelse med hver enkelt sending af foderstoffer og fødevarer bestemt til import til Unionen for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4 og 5.

Med henblik på anvendelse af nærværende forordning kan der udpeges indgangssteder, der kun har tilladelse til at udføre dokumentkontrol. I så tilfælde behøver disse udpegede indgangssteder ikke at overholde minimumskravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 669/2009.

3.   Hvis en foderstof- og fødevaresending ikke ledsages af resultaterne af prøveudtagningen og analysen og sundhedscertifikatet, eller hvis resultaterne af prøveudtagningen og analysen eller sundhedscertifikatet ikke overholder forordningens bestemmelser, må sendingen ikke føres ind i Unionen med henblik på import til Unionen og skal sendes tilbage til oprindelseslandet eller destrueres.

4.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted tillader overførsel af sendingen til et udpeget importsted efter at have udført de i stk. 2 omhandlede kontroller med tilfredsstillende resultat. Det originale certifikat, resultaterne af prøveudtagningen og analysen omhandlet i artikel 4 og det fælles importdokument ledsager sendingen under overførslen. Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted underretter øjeblikkeligt den kompetente myndighed på det udpegede importsted om sendingens afsendelse, og virksomhedslederen underretter den kompetente myndighed på det udpegede importsted om sendingens ankomst mindst én arbejdsdag før sendingens fysiske ankomst. I tilfælde af at virksomhedslederen beslutter at ændre det udpegede importsted, efter at sendingen har forladt det udpegede indgangssted, skal dokumenterne fremvises igen til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, så denne kan acceptere og udføre de nødvendige ændringer ved det fælles importdokument, og den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted underretter dernæst de relevante udpegede importsteder om disse ændringer.

5.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted udfører en identitetskontrol og en fysisk kontrol ved at udtage en prøve til analyse for aflatoksin B1 (foderstoffer) eller aflatoksin B1 og samlet aflatoksinforurening (fødevarer) for visse sendinger med en hyppighed fastsat i bilag I til denne forordning før godkendelse til at overgå til fri omsætning i Unionen. Prøveudtagningen gennemføres for foderstoffer i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 152/2009 og for fødevarer i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006.

6.   Når kontrollen er gennemført skal de kompetente myndigheder for de kontroller, den har udført

a)

udfylde de relevante oplysninger i del II i det fælles importdokument

b)

vedlægge resultaterne af den gennemførte prøveudtagning og analyse

c)

tilvejebringe og udfylde referencenummeret på det fælles importdokument i det fælles importdokument

d)

stemple og underskrive det originale fælles importdokument

e)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

Ved udfyldelsen af det fælles importdokument i henhold til denne forordning henholder den kompetente myndighed sig til vejledningen i bilag III.

7.   Originalen af sundhedscertifikatet som er omhandlet i artikel 5, resultaterne af prøveudtagningen og analysen omhandlet i artikel 4 og det fælles importdokument ledsager sendingen under overførslen, indtil den er overgået til fri omsætning.

Artikel 10

Opdeling af en sending

1.   Sendinger må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed, jf. artikel 9.

2.   Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en bekræftet kopi af det fælles importdokument under transporten, indtil den er overgået til fri omsætning.

Artikel 11

Overgang til fri omsætning

Sendingers overgang til fri omsætning er betinget af, at foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et (fysisk eller elektronisk) fælles importdokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 og har sat sin underskrift i rubrik II.21 i det fælles importdokument.

Artikel 12

Manglende overholdelse

Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, skal den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 13

Rapporter

Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport om alle analyseresultater af de offentlige kontroller af sendinger af foderstoffer og fødevarer i henhold til denne forordning. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal.

Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

antal importerede sendinger

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver til analyse

resultaterne af den i artikel 9, stk. 5, omhandlede kontrol.

Artikel 14

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder prøveudtagning, analyse og opbevaring og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af foderstof- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 15

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1152/2009 ophæves hermed.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF (EUT L 313 af 28.11.2009, s. 40).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 af 31. januar 2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 2).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(9)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG I

Foderstoffer og fødevarer, der er omfattet af bestemmelserne i denne forordning:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

TARIC-underopdeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

Paranødder med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Tilfældig

Blandinger af nødder eller tørrede frugter med indhold af paranødder med skal

ex 0813 50

(Fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50

Pistaciemasse

ex 2007 10 eller 2007 99

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 19 13;

2008 19 93;

ex 2008 97

Mel og pulver af pistacienødder

ex 1106 30 90

(Fødevarer)

 

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

20

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50

Figenmasse

ex 2007 10 eller 2007 99

Figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 99;

ex 2008 97

(Fødevarer)

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Tilfældig

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller 2007 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19;

ex 2008 97

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder:

ex 0802 22 00; 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Tyrkiet (TR)

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50

Pistaciemasse

ex 2007 10 eller 2007 99

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 19 13;

2008 19 93;

ex 2008 97

Mel og pulver af pistacienødder

ex 1106 30 90

(Fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Vandmelonfrø (egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (NG)

50

(Fødevarer)

 


BILAG II

Image


BILAG III

Vejledning i udfyldelse af det fælles importdokument (CED) i henhold til denne forordning, i tilfælde af at importerede foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande er forurenet med aflatoksiner

Generelt

Ved anvendelse af det fælles importdokument (i det følgende benævnt »CED«) i henhold til denne forordning skal »DPE« altid forstås som »udpeget indgangssted« eller »udpeget importsted« som anført i de nærmere oplysninger om hver rubrik. »Kontrolsted« skal altid forstås som »udpeget importsted«.

Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre.

Del I

Denne del udfyldes af lederen af foderstof- eller fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, med mindre andet er angivet.

Rubrik I.1.

Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.2.

Alle tre felter i denne rubrik udfyldes af myndighederne på det udpegede importsted, jf. artikel 2. I første rubrik anføres CED-referencenummeret. CED-referencenummeret kan udfyldes af myndighederne på det udpegede importsted. I anden og tredje rubrik anføres henholdsvis navnet på det udpegede importsted og dets nummer.

Rubrik I.3.

Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.4.

Den person, der har ansvaret for sendingen (herunder agent, klarerer eller leder af foderstof- eller fødevarevirksomhed): Navn og fuldstændig adresse på den person, der har ansvaret for sendingen, når den frembydes på DPE, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de kompetente myndigheder på importørens vegne. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.5.

Oprindelsesland: Det land, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.6.

Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til Unionen.

Rubrik I.7.

Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.8.

Bestemmelsessted: Leveringsadresse i Unionen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.9.

Ankomst til DPE (forventet dato): Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til DPE.

Rubrik I.10.

Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på officielle dokumenter, der eventuelt ledsager sendingen.

Rubrik I.11.

Transportmidler: Sæt kryds i rubrikken ud for ankomsttransportmidlet.

Identifikation: Der gives udførlige oplysninger om transportmidlet: For fly angives rutenummer. For skibe angives skibsnavn. For lastbiler angives registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger. For tog angives togets og godsvognens nummer.

Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konnossementnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil.

Rubrik I.12.

Varebeskrivelse: Udførlig beskrivelse af varen under anvendelse af terminologien i artikel 1.

Rubrik I.13.

Varekode: Anvend identifikationskoden for varen som angivet i bilag I (herunder Taric-underopdelingen, hvis det er relevant).

Rubrik I.14.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg eller ton. Bruttovægten defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Nettovægt: Det faktiske produkts vægt i kg eller ton uden emballage. Nettovægten defineres som produkternes masse uden container eller emballage.

Rubrik I.15.

Antal kolli: Angiv antal kolli i partiet.

Rubrik I.16.

Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur.

Rubrik I.17.

Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne.

Rubrik I.18.

Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik, afhængigt af om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i dette tilfælde afkrydses rubrikken »konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses »videreforarbejdning«) eller er beregnet til »foderstoffer« (i så fald afkrydses »foderstoffer«).

Rubrik I.19.

Plombe nr. og container nr.: Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

Rubrik I.20.

Overførsel til kontrolsted: Hvis sendingen er beregnet til import (jf. rubrik I.22), og lederen benytter muligheden for at have identifikationen og den fysiske kontrol gennemført ved et specifikt udpeget importsted, sættes der kryds i rubrikken, og det udpegede importsted angives

Rubrik I.21.

Ikke relevant.

Rubrik I.22.

Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import.

Rubrik I.23.

Ikke relevant.

Rubrik I.24.

Transportmiddel til kontrolsted: Sæt kryds ved det transportmiddel, der anvendes til overførsel til det udpegede importsted.

Del II

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Generelt

Rubrik II.1 udfyldes af den kompetente myndighed for det udpegede importsted. Rubrik II.2 til II.9 undtagen rubrik II.4 udfyldes af toldmyndighederne eller af dokumentkontrollens kompetente myndigheder. Rubrik II.10 til II.21 udfyldes af de kompetente myndigheder for det udpegede importsted.

Rubrik II.1.

CED-referencenr.: Brug samme CED-referencenummer som i rubrik I.2.

Rubrik II.2.

Tolddokumentreference: Til toldmyndighedernes brug.

Rubrik II.3.

Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik II.4.

Sendingen udtaget til fysisk kontrol: Ikke relevant i forbindelse med denne forordning.

Rubrik II.5.

KAN GODKENDES til overførsel: Hvis sendingen godkendes til overførsel til et udpeget importsted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol, sætter den kompetente myndighed på DPE kryds i denne rubrik og angiver, til hvilket udpeget importsted sendingen kan overføres med henblik på fysisk kontrol (jf. de oplysninger, der er givet i rubrik I.20):

Videre transport er ikke relevant for denne forordning.

Rubrik II.6.

KAN IKKE GODKENDES: Hvis sendingen ikke godkendes til overførsel til et udpeget importsted som følge af et utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen, sætter den kompetente myndighed på DPE kryds i denne rubrik og angiver tydeligt, hvilken foranstaltning der skal træffes, hvis sendingen afvises. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.7.

Rubrik II.7.

Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.6): Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.6, »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.8.

Fuld identifikation af DPE og officielt stempel: I denne rubrik anføres DPE's fulde identifikation og stedets kompetente myndigheds officielle stempel.

Rubrik II.9.

Officiel inspektør: Underskrift af den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på DPE.

Rubrik II.10.

Ikke relevant.

Rubrik II.11.

Identitetskontrol: Sæt kryds i de relevante rubrikker, så det fremgår, om identitetskontrollen er blevet udført og med hvilket resultat.

Rubrik II.12.

Fysisk kontrol: Resultatet af den fysiske kontrol anføres i denne rubrik, såfremt den fysiske kontrol har fundet sted.

Rubrik II.13.

Laboratorieundersøgelser: Sæt kryds i den relevante rubrik, så det fremgår, om sendingen er udtaget til prøve og analyse.

Undersøgt for: Anfør, hvilke stoffer (aflatoksin B1 og/eller den samlede aflatoksinforurening) der er undersøgt for, og hvilken analysemetode der er anvendt til laboratorieundersøgelsen.

Resultater: Angiv resultatet af laboratorieundersøgelsen ved at sætte kryds i den relevante rubrik.

Rubrik II.14.

KAN GODKENDES til overgang til fri omsætning: Sæt kryds i denne rubrik, hvis sendingen kan overgå til fri omsætning i Unionen.

Sæt kryds i en af rubrikkerne (»konsum«, »videreforarbejdning«, »foderstoffer« eller »andet«) for at angive varens videre anvendelse.

Rubrik II.15.

Ikke relevant.

Rubrik II.16.

KAN IKKE GODKENDES: Sæt kryds i denne rubrik, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af identitetskontrollen eller den fysiske kontrol.

Angiv tydeligt, hvilken foranstaltning der i så fald skal træffes, ved at sætte kryds i en af rubrikkerne (»genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«). Adressen på bestemmelsesvirksomheden anføres i rubrik II.18.

Rubrik II.17.

Årsag til afvisning: Der sættes kryds i den relevante rubrik. Der kan i givet fald tilføjes relevante oplysninger i denne rubrik.

Rubrik II.18.

Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.16): Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.16.

Rubrik II.19.

Sending genplomberet: Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik II.20.

Fuld identifikation af DPE/kontrolsted og officielt stempel: Det udpegede importsteds fulde identifikation og det officielle stempel for den kompetente myndighed på det udpegede importsted.

Rubrik II.21.

Officiel inspektør: Her anfører den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede importsted, sit navn (skrevet med blokbogstaver), udstedelsesdatoen og sin underskrift.

Del III

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik III.1.

Oplysninger om genudførsel: Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller på det udpegede importsted angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og genudførselsdato, så snart disse kendes.

Rubrik III.2.

Opfølgning: Angiv den enhed under den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af sendingens »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«. Den pågældende kompetente myndighed skal her anføre, om sendingen er ankommet, og om den er i overensstemmelse med angivelserne.

Rubrik III.3.

Officiel inspektør: Den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede importsted, sætter sin underskrift her i tilfælde af sendingens »genudførsel«. Den embedsmand, der er ansvarlig for den lokale kompetente myndighed, sætter sin underskrift her i tilfælde af sendingens »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.


BILAG IV

Sammenligningstabel omhandlet i artikel 15

Forordning (EF) nr. 1152/2009

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1 og bilag I

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 9, stk. 2 og 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 7, stk. 4

Artikel 9, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Bilag I

Artikel 7, stk. 6

Artikel 9, stk. 6

Artikel 7, stk. 7

Artikel 9, stk. 7

Artikel 7, stk. 8

Artikel 11

Artikel 7, stk. 9

Artikel 13

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 16

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III


Top