EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0848

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 848/2014 af 4. august 2014 om godkendelse af L-valin produceret af Corynebacterium glutamicum som et tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 403/2009 for så vidt angår mærkningen af L-valin som fodertilsætningsstof EØS-relevant tekst

OJ L 232, 5.8.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/848/oj

5.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 232/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 848/2014

af 4. august 2014

om godkendelse af L-valin produceret af Corynebacterium glutamicum som et tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 403/2009 for så vidt angår mærkningen af L-valin som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og ændre en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af L-valin. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af L-valin produceret af Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 8. oktober 2013 (2), at L-valin produceret af Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at stoffet kan betragtes som en effektiv kilde til den nødvendige aminosyre L-valin i dyreernæring. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af stoffet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2009 (3) godkendtes L-valin produceret af Escherichia coli. For at kunne skelne mellem tilsætningsstofferne i det færdige foder bør deres identifikationsnumre angives på fodermidlerne og foderblandingerne sammen med deres navn og den tilsatte mængde.

(7)

Forordning (EF) nr. 403/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Da ændringerne af godkendelsesbetingelserne ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre kan opbruges.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 403/2009

Det følgende afsnit tilføjes i den niende kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 403/2009:

»Det følgende skal fremgå, når der fremsættes en frivillig erklæring om tilsætningsstoffet på fodermidlernes og foderblandingernes mærkning:

tilsætningsstoffets identifikationsnummer

tilsat mængde af tilsætningsstoffet.«

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Fodermidler og foderblandinger som omhandlet i artikel 2, som er produceret og mærket før den 25. februar 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 25. august 2014, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt. For så vidt angår foder til selskabsdyr udløber den i første punktum nævnte frist for produktion og mærkning den 25. august 2016.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013, 11(10):3429.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2009 af 14. maj 2009 om godkendelse af præparatet af L-valin som fodertilsætningsstof (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 3).


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger

3c370

L-valin

Tilsætningsstoffets sammensætning

L-valin mindst 98 % (i tørstof)

Aktivstoffets karakteristika

L-valin ((2S)-2-amino-3-methylbutansyre) produceret af Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)

Kemisk formel: C5H11NO2

CAS-nummer: 72-18-4

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af L-valin i fodertilsætningsstoffet: Food Chemical Codex »L-valine monograph«.

Til bestemmelse af valin i forblandinger, foderblandinger og fodermidler: Ionbyttekromatografi kombineret med postkolonnederivatisering og spektrofotometrisk detektion (HPLC/VIS) — Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

Alle arter

 

 

1.

Erklæringer, der skal anføres på tilsætningsstoffets mærkning:

vandindhold.

2.

Det følgende skal fremgå, når der fremsættes en frivillig erklæring om tilsætningsstoffet på fodermidlernes og foderblandingernes mærkning:

tilsætningsstoffets navn og identifikationsnummer

tilsat mængde af tilsætningsstoffet.

25. august 2024


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top