EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0791

Rådets forordning (EU) nr. 791/2014 af 22. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

EUT L 217 af 23.7.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/791/oj

23.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/5


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 791/2014

af 22. juli 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2003/495/FUSP af 7. juli 2003 om Irak og om ophævelse af fælles holdning 96/741/FUSP og 2002/599/FUSP (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 (2) blev der indført restriktive foranstaltninger over for Irak i overensstemmelse med fælles holdning 2003/495/FUSP og FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003).

(2)

Artikel 4, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1210/2003, der fastsætter, at det er forbudt direkte eller indirekte at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed eller til gavn for de fysiske og juridiske personer, organer eller enheder, som er anført på listen i forordningens bilag IV, således at de pågældende personer, organer eller enheder herved kan opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, bør slås sammen.

(3)

Den 22. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/484/FUSP (3), der forbyder, at der direkte eller indirekte stilles økonomiske ressourcer til rådighed for de personer og enheder, der er anført på listen. Der er fastsat bestemmelser om specifikke undtagelser, nemlig for pengemidler og økonomiske ressourcer, som: a) er nødvendige til dækning af basale behov, b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand, c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller d) er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter.

(4)

Det er også hensigtsmæssigt at ajourføre forordning (EF) nr. 1210/2003 med de seneste oplysninger fra medlemsstaterne om deres kompetente myndigheder.

(5)

Forordning (EF) nr. 1210/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1210/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, organer eller enheder, der er anført på listen i bilag IV.«

b)

Stk. 4 udgår.

2)

Artikel 4a affattes således:

»Artikel 4a

Forbuddet i artikel 4, stk. 3, medfører ikke noget ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer eller enheder, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med dette forbud.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Artikel 4 er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en person, et organ eller en enhed, der er anført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

2.   Uanset artikel 4, stk. 3, kan de kompetente myndigheder, jf. webstederne på listen i bilag V, tillade frigivelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne betingelser, som de skønner egnede efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, organer eller enhed, der er anført i bilag IV, og hos de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør meddeles særlig tilladelse.

3.   De pågældende medlemsstater underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel.«

4)

Bilag V erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 169 af 8.7.2003, s 72.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 (EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6).

(3)  Rådets afgørelse 2014/484/FUSP af 22. juli 2014 om ændring af fælles holdning 2003/495/FUSP om Irak (se side 38 i denne EUT).


BILAG

»BILAG V

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder, jf. artikel 5, 6, 7 og 8, og adresse til brug ved meddelelse til Europa-Kommissionen

A.   Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu«.


Top