EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0743

Kommissionens forordning (EU) nr. 743/2014 af 9. juli 2014 om erstatning af bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår mindstehyppighed for analyser EØS-relevant tekst

OJ L 201, 10.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32018R2066

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/743/oj

10.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 743/2014

af 9. juli 2014

om erstatning af bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår mindstehyppighed for analyser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag VII til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (2) fastsættes mindstehyppigheden for analyser for relevante brændsler og materialer, der skal anvendes af driftsledere til bestemmelse af beregningsfaktorer.

(2)

I artikel 35 i forordning (EU) nr. 601/2012 fastsættes det, at bilag VII til samme forordning skal revideres regelmæssigt, første gang senest to år efter, at forordning (EU) nr. 601/2012 er trådt i kraft.

(3)

Bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 bør ændres for at præcisere klassifikationen og kategoriseringen af de brændsler og materialer, der er opført deri, for at forbedre overensstemmelsen med hensyn til anvendelse af passende faktorer, der benyttes til beregningen af emissioner.

(4)

Af hensyn til klarheden bør bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 erstattes.

(5)

Forordning (EU) nr. 601/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).


BILAG

»BILAG VII

Mindstehyppighed for analyser (artikel 35)

Brændsel/materiale

Mindstehyppighed for analyse

Naturgas

Mindst en gang om ugen

Andre gasser, især syntesegas og procesgasser såsom raffinaderigas, koksovnsgas, højovnsgas og konvertergas

Mindst en gang om dagen ved anvendelse af passende procedurer på forskellige tidspunkter af dagen

Brændselsolier (f.eks. let, middelsvær, tung brændselsolie, bitumen)

For hver 20 000 ton brændsel, dog mindst seks gange om året

Kul, koksegnet kul, oliekoks, tørv

For hver 20 000 ton brændsel/materiale, dog mindst seks gange om året

Andre brændsler

For hver 10 000 ton brændsel, dog mindst fire gange om året

Ubehandlet fast affald (rent fossilt eller blandet biomasse/fossilt)

For hver 5 000 ton affald, dog mindst fire gange om året

Flydende affald, forbehandlet fast affald

For hver 10 000 ton affald, dog mindst fire gange om året

Karbonatmineraler (inklusive kalksten og dolomit)

For hver 50 000 ton materiale, dog mindst fire gange om året

Ler og skifer

Materialemængder svarende til 50 000 ton CO2, dog mindst fire gange om året

Andre materialer (primær-, mellemprodukter og endelige produkter)

Afhængigt af materialetypen og variationen heraf, materialemængder svarende til 50 000 ton CO2, dog mindst fire gange om året«


Top