EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 724/2014 af 26. juni 2014 om den udvekslingstandard for fremsendelse af data, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union EØS-relevant tekst

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 724/2014

af 26. juni 2014

om den udvekslingstandard for fremsendelse af data, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 549/2013, at medlemsstaterne skal fremsende de data og metadata, der kræves i henhold til forordningen, til Kommissionen i overensstemmelse med en nærmere angivet udvekslingsstandard og andre praktiske bestemmelser, som fastsættes af Kommissionen.

(2)

Anvendelse af en enkelt standard for udveksling og fremsendelse af data om de statistikker, der er omfattet af forordning (EU) nr. 549/2013, vil bidrage væsentligt til integration af forretningsprocesser på det statistiske område.

(3)

Initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) vedrørende statistiske og tekniske standarder for udveksling og deling af data og metadata blev iværksat af Den Internationale Betalingsbank, Den Europæiske Centralbank, Kommissionen (Eurostat), Den Internationale Valutafond, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), FN og Verdensbanken. Til udveksling af officielle statistikker tilvejebringer SDMX statistiske og tekniske standarder, herunder SDMX Markup Language, der anvender XML-syntaks (»SDMX-ML-format«). Der bør derfor indføres et nyt dataformat og en ny datastrukturdefinition, der er udformet i overensstemmelse med denne standard. For at lette overgangen til dette nye format bør Kommissionen i de første to år efter forordningens ikrafttræden forsyne medlemsstaterne med skabeloner, som kan anvendes som input til SDMX-konverteringsværktøjer.

(4)

Kommissionen bør stille detaljeret dokumentation til rådighed om SDMX-datastrukturdefinitionerne og udstede retningslinjer for deres gennemførelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Standard for fremsendelse af data

Medlemsstaterne leverer de data, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013, ved anvendelse af SDMX-datastrukturdefinitioner.

Artikel 2

Tekniske specifikationer for dataformatet

Medlemsstaterne leverer data og metadata i SDMX-ML-format.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.


Top