Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0667

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 667/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser EØS-relevant tekst

OJ L 179, 19.6.2014, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/667/oj

19.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/31


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 667/2014

af 13. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 64, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 648/2012 giver Kommissionen beføjelse til at vedtage procedureregler for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udøvelse af beføjelsen til at pålægge transaktionsregistre og personer, der er involveret i transaktionsregistreringsaktiviteter, bøder eller tvangsbøder. Ved anvendelsen af denne forordning bør der tages hensyn til de organisatoriske bestemmelser for ESMA, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), herunder navnlig delegering af visse klart definerede opgaver og afgørelser til interne udvalg eller paneler i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010, under fuld overholdelse af retten til forsvar for personer, der er genstand for undersøgelsen, og kollegialitetsprincippet, som ligger til grund for alle ESMA's aktiviteter

(2)

Retten til at blive hørt anerkendes i chartret om grundlæggende rettigheder. For at respektere retten til forsvar for transaktionsregistre og andre personer omfattet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) foranstaltninger og for at sikre, at myndigheden tager alle relevante forhold i betragtning, når den vedtager håndhævelsesafgørelser, bør ESMA høre transaktionsregistrene eller eventuelle andre personer, der er berørt. Personer, der er genstand for undersøgelserne, bør derfor indrømmes ret til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar på revisionsredegørelser udstedt af efterforskningsembedsmanden og ESMA, herunder også i tilfælde af væsentlig ændring af den oprindelige revisionsredegørelse.

(3)

Når efterforskningsembedsmanden har modtaget transaktionsregistrets skriftlige bemærkninger, bør et fuldstændigt dossier, herunder sådanne bemærkninger, forelægges ESMA. Det kan dog forekomme, at nogle elementer i de skriftlige bemærkninger, som transaktionsregistret forelægger efterforskningsembedsmanden eller ESMA, ikke er tilstrækkeligt klare eller detaljerede, og at transaktionsregistret skal redegøre nærmere for dem. Finder efterforskningsembedsmanden eller ESMA, at dette er tilfældet, kan transaktionsregistret eller de personer, der er genstand for undersøgelsen, blive indbudt til en mundtlig høring for at afgive nærmere forklaring om disse elementer.

(4)

Retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Artikel 64, stk. 5, og artikel 67 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsætter, at personer, som er omfattet af ESMA's procedurer, har ret til indsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder og personoplysninger. Retten til aktindsigt bør ikke omfatte fortrolige oplysninger.

(5)

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (3) fastsætter detaljerede regler om forældelsesfrister i situationer, hvor Kommissionen skal pålægge en virksomhed en bøde i medfør af artikel 101 eller 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Gældende bestemmelser i medlemsstaterne fastlægger også regler om forældelsesfrister, enten specifikt på værdipapirområdet eller generelt i medlemsstaternes almindelige administrative bestemmelser. Det er derfor hensigtsmæssigt at basere regler om forældelsesfrister på fælles elementer, der er hentet fra de nationale regler og EU-lovgivningen.

(6)

I forordning (EU) nr. 648/2012 og nærværende forordning henvises der til tidsfrister og datoer. Dette er f.eks. tilfældet i forbindelse med fastsættelsen af forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner. For at muliggøre en korrekt beregning af disse frister er det hensigtsmæssigt at anvende regler, der allerede findes i EU-lovgivningen, for Rådets og Kommissionens retsakter, jf. Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (4).

(7)

Artikel 68, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsætter, at sanktioner, som ESMA pålægger i henhold til artikel 65 og 66 i samme forordning, kan tvangsfuldbyrdes, og at tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat, på hvis område den finder sted. De beløb, der inddrives i medfør af sanktionerne, overføres til Unionens almindelige budget.

(8)

For straks at sikre effektive tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter procedureregler vedrørende bøder og tvangsbøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre eller andre personer, der er omfattet af ESMA's undersøgelses- og fuldbyrdelsesforanstaltninger, herunder regler om ret til forsvar og forældelsesfrister.

Artikel 2

Ret til at blive hørt af efterforskningsembedsmanden

1.   Ved afslutningen af undersøgelsen og inden forelæggelse af dossieret for ESMA i henhold til artikel 3, stk. 1, underretter efterforskningsembedsmanden skriftligt den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater og giver personen mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til stk. 3. I revisionsredegørelsen redegøres der for de faktiske omstændigheder, der kan udgøre en eller flere af de i bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012 anførte overtrædelser, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med overtrædelserne.

2.   I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Efterforskningsembedsmanden har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter fristens udløb.

3.   Den person, der er genstand for undersøgelsen, kan i sine skriftlige bemærkninger anføre alle de faktiske forhold, som han har kendskab til, og som er relevante for hans forsvar. Han vedlægger alle relevante dokumenter som bevis på de anførte forhold. Han kan foreslå, at efterforskningsembedsmanden hører andre personer, der kan underbygge de forhold, der er anført i hans bemærkninger.

4.   Efterforskningsembedsmanden kan også indbyde en person, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som efterforskningsembedsmanden har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 3

Ret til at blive hørt af ESMA med hensyn til bøder og tilsynsforanstaltninger

1.   Det fuldstændige dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge ESMA, skal mindst omfatte følgende dokumenter:

kopi af den revisionsredegørelse, har har sendt til transaktionsregistret eller den person, der er genstand for undersøgelsen

kopi af de skriftlige bemærkninger fra transaktionsregistret eller den person, der er genstand for undersøgelsen

referat af eventuelle mundtlige høringer.

2.   Mener ESMA, at det af efterforskningsembedsmanden forelagte dossier ikke er fuldstændigt, sender den dossieret tilbage til efterforskningsembedsmanden med en begrundet anmodning om yderligere dokumenter.

3.   Konstaterer ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier, at de forhold, der er beskrevet i revisionsredegørelsen, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag I i forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte sagen og underretter de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Er ESMA ikke enig i efterforskningsembedsmandens resultater, forelægger den de personer, der er genstand for undersøgelsen, en ny revisionsredegørelse.

I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken de personer, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når den vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 65 og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   Er ESMA enig i alle eller nogle af efterforskningsembedsmandens resultater, underretter den de personer, der er genstand for en undersøgelse, herom. I meddelelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan indsende skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når den vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 65 og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

6.   Har ESMA truffet afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede overtrædelser, og vedtaget en afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 65, underretter den straks den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

Artikel 4

Ret til at blive hørt af ESMA med hensyn til tvangsbøder

Inden ESMA træffer en afgørelse om at pålægge en tvangsbøde i medfør af artikel 66 i forordning (EU) nr. 648/2012, forelægger den en revisionsredegørelse for den person, der er genstand for proceduren, med begrundelsen for pålæggelse af en tvangsbøde og tvangsbødens størrelse pr. dag, hvor der begås en overtrædelse. I revisionsredegørelsen fastsættes en frist, inden for hvilken den pågældende person kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter fristens udløb, når den træffer afgørelse om tvangsbøden.

Når transaktionsregistret eller den berørte person har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan der ikke længere pålægges en tvangsbøde.

I afgørelsen om pålæggelse af en tvangsbøde anføres retsgrundlaget og begrundelserne for afgørelsen, tvangsbødens størrelse og datoen for påbegyndelse af betalingen.

ESMA kan også opfordre den person, der er genstand for proceduren, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for procedurerne, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 5

Aktindsigt og brug af dokumenter

1.   Hvis der anmodes herom, skal ESMA give de parter, som efterforskningsembedsmanden eller ESMA har sendt en revisionsredegørelse, adgang til dossieret. Der skal gives aktindsigt, når der er givet underretning om en revisionsredegørelse.

2.   Sagsakter, hvortil der er givet adgang i medfør af stk. 1, anvendes kun med henblik på retssager eller administrative procedurer vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 6

Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktioner

1.   ESMA's beføjelser til at pålægge transaktionsregistre bøder og dagbøder forældes efter på fem år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede forældelsesfrist regnes fra dagen efter den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser regnes forældelsesfristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

3.   Enhver foranstaltning, som ESMA træffer med henblik på undersøgelsen eller proceduren i forbindelse med en overtrædelse af forordning (EU) nr. 648/2012, afbryder forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og dagbøder. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor den pågældende foranstaltning meddeles transaktionsregistret eller den person, der er genstand for undersøgelsen eller proceduren som følge af en overtrædelse af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse. Forældelsesfristen udløber dog senest den dag, hvor der er forløbet en periode svarende til den dobbelte forældelsesfrist, uden at ESMA har pålagt en bøde eller tvangsbøde. Denne periode forlænges med den tid, hvor forældelsen har været stillet i bero i henhold til stk. 5.

5.   Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og dagbøder stilles i bero, så længe afgørelsen truffet af ESMA verserer for klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EF) nr. 1095/2010 og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 7

Forældelsesfrister for tvangsfuldbyrdelse

1.   ESMA's beføjelse til at tvangsfuldbyrde afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 65 og 66 i forordning (EU) nr. 648/2012, forældes efter fem år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede frist på fem år regnes fra dagen efter den dag, hvor afgørelsen bliver endelig.

3.   Forældelsesfristen for tvangsfuldbyrdelse afbrydes ved:

a)

en meddelelse fra ESMA til transaktionsregistret eller en anden person, som er berørt af en afgørelse, om ændring af bødens eller tvangsbødens oprindelige beløb

b)

ved ethvert skridt, der tages af ESMA eller af en medlemsstats myndigheder på ESMA's anmodning med henblik på tvangsinddrivelse af bøden eller tvangsbøden eller håndhævelse af betalingsvilkårene eller -betingelserne.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse.

5.   Forældelsesfristen for tvangsfuldbyrdelse stilles i bero, så længe:

a)

der indrømmes en betalingsordning

b)

tvangsfuldbyrdelsen er stillet i bero, fordi afgørelsen verserer for ESMA's klagenævn i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EF) nr. 648/2012.

Artikel 8

Opkrævning af bøder og tvangsbøder

Bøder og tvangsbøder opkrævet af ESMA indsættes på en rentebærende konto åbnet af ESMA's regnskabsfører, indtil de bliver endelige. Disse beløb opføres ikke i ESMA's budget, og de registreres ej heller som budgetmidler.

Når ESMA's regnskabsfører har konstateret, at bøderne eller tvangsbøderne er blevet endelige, når alle ankemuligheder er udtømt, overfører han disse beløb plus eventuelle renter til Kommissionen. Beløbene opføres derefter i Unionens budget under generelle indtægter.

ESMA's regnskabsfører aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede i GD MARKT om omfanget af bøder og tvangsbøder, der er pålagt, og deres status.

Artikel 9

Beregning af tidsfrister, datoer og tidspunkter

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder anvendelse på de i denne forordning omhandlede tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).


Top