EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0617

Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2014 af 3. juni 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl i eller på visse produkter EØS-relevant tekst

OJ L 171, 11.6.2014, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/617/oj

11.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 617/2014

af 3. juni 2014

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for nicosulfuron.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de eksisterende maksimalgrænseværdier for ethoxysulfuron (2). Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdien for ris, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdien for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. Denne maksimalgrænseværdi vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for metsulfuron-methyl (3). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for korn af byg, havre, ris, rug og hvede. For visse produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de eksisterende maksimalgrænseværdier eller at fastsætte maksimalgrænseværdierne på det niveau, autoriteten har peget på. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdien for hørfrø, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdien for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Denne maksimalgrænseværdi vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for nicosulfuron (4). Autoritetens konklusion var, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for kernemajs og sukkermajs, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det gældende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for prosulfuron (5). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for sukkermajs, majs, hirse og durra. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for byg og hvede (spelt og triticale), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det gældende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for rimsulfuron (6). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for kartofler, tomater, sukkermajs, kernemajs og cikorierødder.

(7)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for sulfosulfuron (7). Den konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdien for kartofler, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Maksimalgrænseværdien for kartofler bør fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for korn af rug og hvede, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for korn af rug og hvede fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(8)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for thifensulfuron-methyl (8). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for sojabønner, kernemajs, samt korn af byg, hirse, havre, rug, durra og hvede. For visse produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de eksisterende maksimalgrænseværdier eller at fastsætte maksimalgrænseværdierne på det niveau, autoriteten har peget på. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdien for hørfrø, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Maksimalgrænseværdien for hørfrø bør fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

For så vidt angår vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der hverken er indberettet relevante godkendelser eller importtolerancer på EU-plan, og hvor der ikke er nogen Codex-maksimalgrænseværdier, konkluderede autoriteten, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden bør maksimalgrænseværdierne for disse produkter sættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standardmaksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(11)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14)

Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(15)

For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret lovligt inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret lovligt inden den 2. januar 2015.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxysulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012; 10(8):2871. [25 ff.].

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2013; 11(1):3078. [32 ff.].

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for nicosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012;10(12):3048. [27 ff.].

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012;10(12):3013. [31 ff.].

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for rimsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012;10(10):2911. [26 ff.].

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulfosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012;10(12):3064. [27 ff.].

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: »Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thifensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.«EFSA Journal 2012;10(8):2863. [38 ff.].


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres således:

a)

Kolonnerne for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Ethoxysulfuron

Metsulfuron-methyl

Prosulfuron

Rimsulfuron

Sulfosulfuron

Thifensulfuron-methyl

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

 

0,01  (2)

 

 

 

0,01  (2)

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder

0,02  (2)

 

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0130010

Æbler (vildæble)

 

 

 

 

 

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

 

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

 

 

 

 

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

 

 

 

0140990

Andet

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Bær og små frugter

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

 

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

 

 

 

 

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

 

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

 

 

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

 

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

 

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambol (bilimbi)

 

 

 

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey))

 

 

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

 

 

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

0163090

Brødfrugt (jackfrugt)

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

 

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0212010

Maniok (taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

0213040

Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

 

 

 

 

0213050

Jordskokker (kinaskok)

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

 

 

 

0213080

Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

0213090

Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk burre)

 

 

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

 

 

 

0213990

Andet

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Løg

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

0220020

Kepaløg (andre løg, perleløg)

 

 

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

0220040

Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter)

 

 

 

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat)

 

 

 

 

 

 

0231020

Peberfrugter (chilipeber)

 

 

 

 

 

 

0231030

Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon))

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra (lady's fingers)

 

 

 

 

 

 

0231990

Andet

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi)

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0233010

Meloner (hornmelon)

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort))

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs (babymajs)

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Kål

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål)

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

0242020

Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0251010

Vårsalat (italiensk feldsalat)

 

 

 

 

 

 

0251020

Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

 

 

 

 

 

 

0251030

Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade)

 

 

 

 

 

 

0251040

Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer)

 

 

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

 

 

0251060

Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

 

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi

 

 

 

 

 

 

0251990

Andet

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0252010

Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

0252030

Bladbeder (blade af rødbeder)

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata))

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0254000

d)

Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0255000

e)

Julesalat

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0256000

f)

Urter

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

0256030

Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille (blade af rodpersille)

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian (merian, oregano)

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade)

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade (citrongræs)

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (isop)

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0260010

Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne)

 

 

 

 

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

 

 

 

 

 

0260030

Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært)

 

 

 

 

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært)

 

 

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

 

 

0260990

Andet

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0270010

Asparges

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoner (stængler af Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

 

 

 

0270040

Fennikel

 

 

 

 

 

 

0270050

Artiskokker (bananblomst)

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

 

 

 

0270990

Andet

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Svampe

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0280010

Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele))

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

 

 

 

0280990

Andet

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,02 (+)

 

 

 

 

0401020

Jordnødder

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401060

Rapsfrø (frø af agerkål, rybs)

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401070

Sojabønner

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401100

Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401110

Safflor

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401120

Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401130

Sæddodder

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401140

Hampfrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0401990

Andet

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 

 

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

 

 

 

0500000

5.

KORN

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0500010

Byg

 

 

(+)

 

 

 

0500020

Boghvede (amarant, quinoa)

 

 

 

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

 

 

 

0500040

Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse)

 

 

 

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

 

 

 

0500060

Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica))

(+)

 

 

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

 

(+)

 

0500080

Durra

 

 

 

 

 

 

0500090

Hvede (spelt, triticale)

 

 

(+)

 

(+)

 

0500990

Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis))

 

 

 

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Te

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

 

 

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 

 

 

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 

 

 

 

 

0631040

Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibosblade (ginkgoblade)

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner (gærede eller tørrede)

 

 

 

 

 

 

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

 

 

 

 

 

0700000

7.

HUMLE (tørret)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

0810000

i)

Frø

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

0810030

Sellerifrø (løvstikkefrø)

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommenfrø

 

 

 

 

 

 

0810060

Dildfrø

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatnød

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber)

 

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

 

0820060

Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Bark

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0830010

Kanel (cassia)

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840020

Ingefær

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850000

v)

Knopper

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0860010

Saffrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

 

 

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

 

 

0900030

Cicorierødder

 

 

 

 

 

 

0900990

Andet

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Væv

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

0,01  (2)

1011000

a)

Svin

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1011020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1011030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1011040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1011990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1012020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1012030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1012040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1012990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1013020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1013030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1013040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1013990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1014000

d)

Geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1014020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1014030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1014040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1014990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1015020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1015030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1015040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1015990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

 

 

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1016020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1016030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1016040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1016990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1017000

g)

Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte)

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1017020

Fedt

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1017030

Lever

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1017040

Nyre

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1017990

Andet

 

 

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

 

1020000

ii)

Mælk

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

1050000

v)

Padder og krybdyr (frølår, krokodiller)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1060000

vi)

Snegle

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

b)

Følgende kolonne vedrørende nicosulfuron indsættes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (3)

Nicosulfuron

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01  (4)

0110010

Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

0110020

Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

0110030

Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Andet

 

0120000

ii)

Trænødder

0,02  (4)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder (lambertsnød)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,01  (4)

0130010

Æbler (vildæble)

 

0130020

Pærer (kinesisk pære)

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel

 

0130990

Andet

 

0140000

iv)

Stenfrugter

0,01  (4)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær)

 

0140030

Fersken (nektarin og lignende krydsninger)

 

0140040

Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Andet

 

0150000

v)

Bær og små frugter

0,01  (4)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus)

 

0153030

Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle)

 

0154020

Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

 

0154030

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

 

0154040

Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (bær fra jordbærtræ)

 

0154070

Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

0154990

Andet

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01  (4)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

016102