EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0561

Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL EØS-relevant tekst

OJ L 169, 7.6.2014, p. 152–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; ophævet ved 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/561/oj

7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/152


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 561/2014

af 6. maj 2014

om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer blev først nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (2).

(2)

I Rådets beslutning nr. 2006/971/EF (3) udpegedes specifikke offentlig-private partnerskaber, der skal støttes, herunder offentlig-private partnerskaber inden for de specifikke områder for de fælles teknologiinitiativer vedrørende nanoelektronik (ENIAC) og indlejrede computersystemer (Artemis).

(3)

Kommissionens meddelelse med titlen: »EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«), godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, understreger behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (4) oprettede Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Horisont 2020 har til hensigt, at opnå en større indvirkning med hensyn til forskning og innovation ved at kombinere Horisont 2020 og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber på centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til Unionens overordnede mål for konkurrenceevnen, øge private investeringer og medvirke til at løse samfundsmæssige problemstillinger. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, stå til ansvar for at nå deres mål og være i overensstemmelse med Unionens strategiske mål for forskning, udvikling og innovation. Disse partnerskaber bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013 kan Unionen deltage i disse partnerskaber via finansielle bidrag til fællesforetagender, der oprettes på grundlag af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

(5)

I henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013 og Rådets afgørelse 2013/743/EU (5) bør der ydes yderligere støtte til fællesforetagender, der oprettes i medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF i henhold til de betingelser, der er fastlagt i afgørelse 2013/743/EU. Indsatsområdet »Industrielt lederskab« er målrettet mod to specifikke aktivitetslinjer inden for informations- og kommunikationsteknologi: »mikro- og nanoelektronik« og »en ny generation af komponenter og systemer og udvikling af avancerede og intelligente indlejrede komponenter og systemer«. Artemis og ENIAC bør kombineres i ét initiativ.

(6)

I Kommissionens meddelelse af 26. juni 2012 med titlen: »En europæisk strategi for centrale støtteteknologier — En bro til vækst og job« udpeger Kommissionen centrale støtteteknologier, herunder mikro- og nanoelektronik, som nødvendige kilder til innovation. Der er i dag en kløft mellem grundvidengenerering og dennes efterfølgende omsætning til varer og tjenester. Den skal indsnævres via bl.a. et målrettet fokus på pilotfremstillingslinjer og innovationspilotprojekter, herunder i større målestok, for at opnå teknologi- og produktvalidering på industrivilkår og øget integration og udveksling mellem de forskellige centrale støtteteknologier.

(7)

I henhold til Kommissionens meddelelse af 23. maj 2013 med titlen: »En europæisk strategi for mikro- og nanoelektronikkomponenter og -systemer« understøtter mikro- og nanoelektronikkomponenter og -systemer innovation og konkurrenceevnen inden for alle betydelige økonomiske sektorer. Områdets betydning og de udfordringer, som de berørte parter i Unionen står over for, kræver hurtige foranstaltninger, så der ikke findes svage led i Europas innovations- og værdikæder. Det foreslås derfor, at der oprettes en mekanisme på EU-plan, som kombinerer og målretter den støtte til forskning og innovation inden for mikro- og nanoelektronik, der ydes af medlemsstaterne, Unionen og den private sektor.

(8)

Med henblik på at genvinde en førerposition for Europa inden for økosystemet for nanoelektronik har berørte parter inden for industrien og forskersamfundet foreslået et strategisk forsknings- og innovationsprogram med en samlet investering på 100 mia. EUR for perioden frem til 2020, som skal øge Europas globale indtægter fra nanoelektronik med mere end 200 mia. EUR om året og skabe yderligere 250 000 direkte og afledte job i Europa.

(9)

Udtrykket »elektronikkomponenter og -systemer« bør omfatte områderne mikro- og nanoelektronik, indlejrede/cyberfysiske og intelligente integrerede systemer og applikationer.

(10)

Fællesforetagendet ENIAC, som blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 (6), var en vellykket gennemførelse af en forskningsdagsorden, som styrkede relevante områder inden for nanoelektronik, hvor Europa forbedrede sin konkurrenceevne ved at mobilisere investeringer på prioriterede områder og ved at inddrage hele økosystemet.

(11)

Fællesforetagendet Artemis, som blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 (7), har bevist sit værd som et strategisk redskab, der kombinerer top-down-rådgivning med en bottom-up-definition af de tekniske spørgsmål, der skal behandles, og har tiltrukket projekter med direkte relevante resultater for industrien.

(12)

De foreløbige evalueringer af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis har vist, at de er nyttige og fleksible redskaber, når det drejer sig om at forene kræfter, og har en betydelig indvirkning inden for hver deres område. De forskningsområder, der var omfattet af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, bør derfor fortsat støttes med henblik på at forbedre konkurrenceevnen for sektoren for elektronikkomponenter og -systemer i Europa og målrette indsatsen mod et sæt strategiske aktiviteter, der aftales mellem de private og offentlige berørte parter, som deltager i initiativerne.

(13)

Den fortsatte støtte til forskningsprogrammer vedrørende nanoelektronik og indlejrede computersystemer bør baseres på de erfaringer, der er høstet fra gennemførelsen af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, herunder resultaterne af deres foreløbige evalueringer, de berørte parters anbefalinger og behovet for en effektiv koordinering af og synergi mellem ressourcer.

(14)

Der er øget interaktion mellem aktørerne inden for de europæiske teknologiplatforme Artemis, ENIAC og den europæiske teknologiplatform om integration af intelligente systemer (EPoSS) som beskrevet i IKT-komponent og -systemindustriens strategiske forsknings- og innovationsdagsorden på højt plan, som de offentliggjorde i 2012. For bedst muligt at udnytte og bygge videre på de synergier, der skabes ved disse interaktioner, bør ét fællesforetagende, som dækker elektronikkomponenter og -systemer, herunder de tidligere aktiviteter i fællesforetagenderne Artemis og ENIAC, og som har en struktur, der er mere velegnet til formålet, og regler, der kan forbedre effektiviteten og sikre forenkling (»fællesforetagendet ECSEL«), etableres. Med dette mål for øje bør der for fællesforetagendet ECSEL vedtages finansielle regler, der specifikt opfylder dets behov, i overensstemmelse med artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (8).

(15)

Gennemførelsen af den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden på højt plan, som de berørte parter i industrien har fastlagt, bygger på flere kilder til støtte, nemlig nationale, regionale og mellemstatslige programmer, Unionens rammeprogram og et fælles teknologiinitiativ i form af et offentlig-privat partnerskab.

(16)

Det offentlig-private partnerskab vedrørende elektronikkomponenter og -systemer bør kombinere de finansielle og tekniske midler, der er afgørende for at mestre kompleksiteten som følge af den stadigt tiltagende innovationshastighed på området. Medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL bør derfor tælle EU, medlemsstaterne og associerede lande, der deltager i Horisont 2020 på frivillig basis (»associerede lande«), samt sammenslutninger, der som private medlemmer repræsenterer virksomheder og andre organisationer med aktiviteter inden for elektronikkomponenter og -systemer i Europa. Fællesforetagendet ECSEL bør være åbent for nye medlemmer.

(17)

Fællesforetagendet ECSEL bør tage klart definerede emner op, som i stort omfang vil sætte de europæiske industrier i stand til at designe, fremstille og anvende de mest innovative teknologier inden for elektronikkomponenter og -systemer. En struktureret og koordineret finansiel støtte på europæisk plan er nødvendig for at hjælpe med at bevare førerpositionen for forskerhold og europæiske industrier på det særdeles konkurrenceprægede internationale marked, sikre hurtig og bred industriel udnyttelse af det teknologiske lederskab i hele Europa, så indsatsen også i vidt omfang smitter af på resten af samfundet, dele risiciene og forene kræfterne ved at tilpasse strategier og investeringer i forhold til den fælleseuropæiske interesse. Kommissionen kan, efter anmeldelse fra en berørt medlemsstat eller en gruppe berørte medlemsstater, afgøre, at ECSEL-fællesforetagendets initiativer er vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, hvis alle relevante betingelser er opfyldt.

(18)

De private sammenslutninger AENEAS, ARTEMISIA og EPoSS har skriftligt tilkendegivet, at de er enige i, at forsknings- og fællesforetagendet ECSEL's innovationsaktiviteter bør gennemføres inden for en struktur, der i højere grad er tilpasset karakteren af et offentlig-privat partnerskab. De private sammenslutninger bør acceptere de vedtægter, der er fastsat i bilaget til denne forordning, ved hjælp af et godkendelsesbrev.

(19)

For at opfylde sine mål bør fællesforetagendet ECSEL yde finansiel støtte primært i form af bevillinger til deltagere efter åbne indkaldelser af konkurrerende forslag. Den finansielle støtte bør være målrettet mod konstaterede markedssvigt, der hindrer udviklingen af det pågældende program, og bør have en ansporende virkning, således at modtagerens adfærd ændres.

(20)

Fællesforetagendet ECSEL bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger for de relevante organer inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Forretningsordenen for organerne i fællesforetagendet ECSEL bør gøres offentligt tilgængelige.

(21)

Ved vurderingen af den samlede indvirkning fra fællesforetagendet ECSEL bør tages hensyn til investeringer fra alle de andre juridiske enheder end Unionen og de i fællesforetagenet ECSEL deltagende stater, der bidrager til opnåelse af målsætningerne for fællesforetagendet ECSEL. Disse samlede investeringer forventes at beløbe sig til mindst 2 340 000 000 EUR.

(22)

For at opretholde lige konkurrencevilkår for alle virksomheder på det indre marked bør støtten under Unionens rammeprogram ydes i overensstemmelse med statsstøttereglerne, så det sikres, at de offentlige udgifter virker efter hensigten og markedsforvridning undgås, f.eks. fortrængning af private investeringer, opbygningen af ineffektive markedsstrukturer eller videreførelsen af ineffektive virksomheder.

(23)

Deltagelse i indirekte aktioner, som finansieres af fællesforetagendet ECSEL, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (9). Fællesforetagendet ECSEL bør desuden sikre konsekvent anvendelse af disse regler på baggrund af relevante foranstaltninger, som vedtages af Kommissionen. De relevante myndigheder kan fastlægge særlige kriterier for individuelle ansøgeres modtagelse af støtte fra de i ECSEL deltagende stater. En i ECSEL deltagende stat kan fastlægge særlige regler for støtteberettigede udgifter, såfremt den ikke overdrager fællesforetagendet ECSEL gennemførelsen af dens bidrag til deltagerne i indirekte aktioner.

(24)

Fællesforetagendet ECSEL bør også anvende de elektroniske midler, som forvaltes af Kommissionen, for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og for at lette deltagelsen i fællesforetagendet. Derfor bør indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet ECSEL, også offentliggøres på den fælles deltagerportal samt via andre elektroniske midler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen. Derudover bør ECSEL stille relevante oplysninger om bl.a. forslag, ansøgere, tilskud og deltagere til rådighed med henblik på at indarbejde dem i de elektroniske rapporterings- og formidlingssystemer under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen, i et passende format og med en hyppighed, der svarer til Kommissionens forpligtelser med hensyn til rapportering.

(25)

Fællesforetagendet ECSEL bør tage hensyn til OECD's definitioner af teknologisk modenhedsniveau i forbindelse med klassificeringen af teknologisk forskning, produktudvikling og demonstrationsaktiviteter.

(26)

Unionens finansielle bidrag bør forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante regler om indirekte forvaltning, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (10).

(27)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssige mængder af dokumentation og rapportering bør undgås. Revision af modtagere af EU-midler i medfør af denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013.

(28)

Unionens finansielle interesser og de finansielle interesser for de øvrige medlemmer af fællesforetagendet ECSEL bør beskyttes ved hjælp af rimelige foranstaltninger i hele udgiftsforløbet, herunder forebyggelse, afsløring og undersøgelse af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og, efter omstændighederne, med administrative og finansielle sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(29)

Kommissionens interne revisor bør have samme beføjelser over for fællesforetagendet ECSEL som over for Kommissionen.

(30)

I lyset af fællesforetagendernes særlige karakter og aktuelle status og for at sikre kontinuitet med det syvende rammeprogram bør fællesforetagenderne være underlagt en særskilt dechargeprocedure. Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 bør det derfor være Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL. Derfor bør de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU), Euratom) nr. 966/2012, ikke finde anvendelse på Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL, men de bør, i det omfang det er muligt, bringes i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er fastsat for organer efter artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Revision af regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

(31)

Horisont 2020 bør bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Unionen ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde). Derfor bør fællesforetagendet ECSEL søge at udvikle et tæt samspil med ESI-fondene, der specifikt kan medvirke til at styrke den lokale, regionale og nationale forsknings- og innovationskapacitet inden for fællesforetagendet ECSEL og understøtte indsatsen for intelligent specialisering.

(32)

Fællesforetagenderne ENIAC og Artemis blev oprettet for en periode indtil den 31. december 2017. Fællesforetagendet ECSEL bør yde støtte til forskningsprogrammer vedrørende nanoelektronik og indlejrede computersystemer ved at gennemføre de sidste foranstaltninger, der er igangsat i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008 i overensstemmelse med disse forordninger. Overgangen fra fællesforetagenderne ENIAC og Artemis til fællesforetagendet ECSEL bør tilpasses og synkroniseres i forhold til overgangen fra det syvende rammeprogram til Horisont 2020 for at sikre optimal anvendelse af den finansiering, der er til rådighed til forskning. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør forordning (EF) nr. 72/2008 og forordning (EF) nr. 74/2008 derfor ophæves, og der bør fastlægges overgangsbestemmelser.

(33)

I lyset af Horisont 2020's målsætning om i højere grad at opnå forenkling og sammenhæng bør alle indkaldelser af forslag under fællesforetagendet ECSEL tage hensyn til varigheden af Horisont 2020-rammeprogrammet.

(34)

Målet med denne forordning, nemlig oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL for at styrke industriel forskning og innovation i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor — med henblik på at forhindre unødvendig overlapning, fastholde en kritisk masse og sikre, at offentlige midler udnyttes bedst muligt — bedre opnås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab oprettes der herved et fællesforetagende, jf. artikel 187 i TEUF, (»fællesforetagendet ECSEL«) for perioden indtil den 31. december 2024. For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 iværksættes indkaldelser af forslag under fællesforetagendet ECSEL senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes senest den 31. december 2021.

2.   Fællesforetagendet ECSEL erstatter og efterfølger fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, som oprettet ved forordning (EF) nr. 72/2008 og forordning (EF) nr. 74/2008.

3.   Fællesforetagendet ECSEL er det organ, der varetager gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, som omhandlet i artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4.   Fællesforetagendet ECSEL har status som juridisk person. Det har alle medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse medlemsstaters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

5.   Fællesforetagendet ECSEL har hjemsted i Bruxelles, Belgien.

6.   Fællesforetagendet ECSEL's vedtægter (»vedtægterne«) er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Målsætninger og anvendelsesområde

1.   Fællesforetagendet ECSEL har følgende målsætninger:

a)

at bidrage til gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013, særlig del II i afgørelse 2013/743/EU

b)

at bidrage til udviklingen af en stærk og internationalt konkurrencedygtig industri for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen

c)

at sikre, at elektronikkomponenter og -systemer er tilgængelige på vigtige markeder og til at løse samfundsmæssige problemstillinger for at sikre Europas førerposition i den teknologiske udvikling, bygge bro over kløften mellem forskning og udnyttelse, styrke innovationskapaciteten og skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i Unionen

d)

at koordinere strategier med medlemsstaterne med henblik på at mobilisere private investeringer og bidrage til sunde offentlige finanser ved at undgå unødig overlapning og fragmentering af indsatsen samt lette deltagelsen for aktører involveret i forskning og innovation

e)

at fastholde og udvide kapaciteten til at producere halvledere og intelligente systemer i Europa, herunder lederskab inden for produktionsudstyr og materialebehandling

f)

at sikre og styrke en førerposition inden for design og systemudvikling, herunder for indlejrede teknologier

g)

at give alle aktører adgang til verdensførende infrastruktur til design og fremstilling af elektroniske komponenter og indlejrede/cyberfysiske og intelligente systemer, og

h)

at opbygge et dynamisk økosystem, som inddrager små og mellemstore virksomheder (SMV) og derved styrke eksisterende klynger og stimulere etableringen af nye klynger på lovende nye områder.

2.   Arbejdsområdet for fællesforetagende ECSEL bygger videre på de resultater, der er opnået af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis samt af den europæiske teknologiplatform EPoSS, og på arbejde, der er finansieret gennem andre nationale og europæiske programmer. Der sigtes mod på en passende og afbalanceret måde at fremme nye udviklinger i, og synergier mellem følgende hovedområder:

a)

designteknologier, proces og integration, udstyr, materialer og fremstilling med henblik på mikro- og nanoelektronik med samtidig målretning mod miniaturisering, diversificering og differentiering samt heterogen integration

b)

processer, metoder, værktøjer og platforme, referencedesign og -arkitekturer til software- og/eller kontrolintensive indlejrede/cyberfysiske systemer, løsninger med sømløs sammenkobling og interoperabilitet, funktionel sikkerhed, høj tilgængelighed og sikkerhed for professionelle applikationer og forbrugerapplikationer samt tilknyttede tjenester, og

c)

tværfaglige tilgange til intelligente systemer understøttet af udviklingen inden for holistisk design og avanceret fremstilling med henblik på at opnå selvstændige og fleksible intelligente systemer med avancerede grænseflader, som tilbyder komplekse funktionaliteter baseret på f.eks. problemfri integration af måling, aktivering, behandling, energiforsyning og netværk.

Artikel 3

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL, herunder EFTA-bevillinger, til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger udgør højst 1 184 874 000 EUR. EU-bidraget afholdes over bevillingerne i Unionens almindelige budget, der er tildelt særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 (2014-2020), oprettet ved afgørelse 742/2013/EU. Budgetgennemførelsen med hensyn til Unionens finansielle bidrag overdrages til fællesforetagendet ECSEL, der handler som et organ, jf. artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i den pågældende forordning.

2.   De nærmere bestemmelser for Unionens finansielle bidrag fastlægges i en delegationsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet ECSEL.

3.   Delegationsaftalen, jf. nærværende artikels stk. 2, omhandler de elementer, der er nævnt i artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i den delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012, samt bl.a. følgende:

a)

kravene til fællesforetagendet ECSEL's bidrag med hensyn til de relevante resultatindikatorer, der er omhandlet i bilag II til afgørelse 2013/743/EU

b)

kravene til fællesforetagendet ECSEL's bidrag med hensyn til den overvågning, som er omhandlet i bilag III til afgørelse 2013/743/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer vedrørende driften af fællesforetagendet ECSEL

d)

ordningerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine formidlings- og rapporteringsforpligtelser, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

e)

bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra fællesforetagendet ECSEL, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

f)

brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse ud fra funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer i antallet af medarbejdere.

Artikel 4

Bidrag fra andre medlemmer end Unionen

1.   De i ECSEL deltagende stater yder et bidrag til driftsomkostningerne for fællesforetagendet ECSEL svarende til Unionens finansielle bidrag. Der påtænkes et beløb på mindst 1 170 000 000 EUR i løbet af den periode, der er nævnt i artikel 1.

2.   De private medlemmer af fællesforetagendet ECSEL yder eller foranlediger, at deres enheder og tilknyttede enheder yder et bidrag til fællesforetagendet ECSEL. Der påtænkes et beløb på mindst 1 657 500 000 EUR i løbet af den periode, der er nævnt i artikel 1.

3.   De bidrag, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2, skal bestå af bidrag til fællesforetagendet ECSEL som fastsat i vedtægternes artikel 16, stk. 2, artikel 16, stk. 3, litra b), og artikel 16, stk. 3, litra c).

4.   De andre medlemmer af fællesforetagendet ECSEL end Unionen meddeler senest den 31. januar hvert år bestyrelsen værdien af de bidrag, der er nævnt i stk. 1 og 2, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår.

5.   Med henblik på at værdiansætte de bidrag, der er nævnt i vedtægternes artikel 16, stk. 3, litra c), fastslås omkostningerne i overensstemmelse med de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis, de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor enheden er etableret, og de gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) og internationale regnskabsstandarder (IFRS). Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, der udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsesmetoden kan verificeres af fællesforetagendet ECSEL, hvis der er usikkerhedsmomenter vedrørende attesteringen. Eventuelle resterende usikkerhedsmomenter kan revideres af fællesforetagendet ECSEL.

6.   Kommissionen kan iværksætte afhjælpende foranstaltninger og eventuelt indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL eller udløse afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 26, stk. 2, hvis andre medlemmer end Unionen, herunder deres konstituerende enheder og tilknyttede enheder, ikke yder de i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvis eller yder dem sent.

Artikel 5

Finansielle bestemmelser

Fællesforetagendet ECSEL vedtager særlige finansielle regler i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 (11), jf. dog nærværende forordnings artikel 12.

Artikel 6

Personale

1.   Fællesforetagendet ECSEL's personale er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (»personalevedtægten« og »ansættelsesvilkårene«) (12) samt de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget for at anvende personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   For så vidt angår fællesforetagendet ECSEL's personale, udøver bestyrelsen de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (»ansættelsesmyndighedsbeføjelser«).

I overensstemmelse med artikel 110 i personalevedtægten vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene en beslutning, der tillægger den administrerende direktør de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser og opstiller betingelserne for at suspendere denne delegation. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og enhver efterfølgende uddelegering af disse beføjelser af direktøren. I sådanne tilfælde udøver bestyrelsen selv ansættelsesmyndighedsbeføjelserne eller uddelegerer dem til et af sine medlemmer eller til en anden ansat i fællesforetagendet ECSEL end den administrerende direktør.

3.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet ECSEL med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i overensstemmelse med dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendet ECSEL's personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

6.   Fællesforetagendet ECSEL afholder alle personaleomkostninger.

Artikel 7

Udstationerede nationale eksperter og praktikanter

1.   Fællesforetagendet ECSEL kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, der ikke er ansat af fællesforetagendet ECSEL. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter føjes til oplysningerne om de personaleressourcer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i overensstemmelse med det årlige budget.

2.   Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet ECSEL og for anvendelsen af praktikanter.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og TEUF, gælder for fællesforetagendet ECSEL og dets personale.

Artikel 9

Fællesforetagendet ECSEL's ansvar

1.   Fællesforetagendet ECSEL's ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, afgørelse eller kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er fællesforetagendet ECSEL i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatningspligtig for enhver skade, som dets personale forvolder under udøvelsen af deres hverv.

3.   Enhver udbetaling fra fællesforetagendet ECSEL som følge af det i stk. 1 og 2 omhandlede erstatningsansvar samt de omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse dermed, betragtes som udgifter for fællesforetagendet ECSEL og afholdes af dets midler.

4.   Fællesforetagendet ECSEL er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10

Den Europæiske Unions Domstols kompetence og lovvalg

1.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence i følgende tilfælde:

a)

i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler eller kontrakter indgået af fællesforetagendet ECSEL eller i dets afgørelser

b)

i tvister vedrørende erstatning for skader forvoldt af fællesforetagendet ECSEL's personale under udøvelsen af deres hverv

c)

ved enhver tvist mellem fællesforetagendet ECSEL og dets personale inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   I forbindelse med ethvert spørgsmål, der involverer et associeret land, finder de særlige bestemmelser i de relevante aftaler anvendelse.

3.   I forbindelse med ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning eller andre EU-retsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet ECSEL har hjemsted.

Artikel 11

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af fællesforetagendet ECSEL, som navnlig skal vurdere graden af deltagelse i og bidrag til de indirekte aktioner fra både de private medlemmer og deres konstituerende enheder og tilknyttede enheder, og også fra andre juridiske enheder. Kommissionen udarbejder en rapport om denne evaluering, som indeholder evalueringens konklusioner og Kommissionens bemærkninger hertil. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport senest den 31. december 2017. Resultaterne af den foreløbige evaluering af fællesforetagendet ECSEL tages i betragtning ved den tilbundsgående undersøgelse og den foreløbige evaluering, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   På grundlag af konklusionerne fra den foreløbige evaluering, jf. nærværende artikels stk. 1, kan Kommissionen handle i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, eller træffe andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

3.   Senest seks måneder efter afviklingen af fællesforetagendet ECSEL, dog senest to år efter indledningen af afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 26, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet ECSEL. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 12

Decharge

Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i fællesforetagendet ECSEL's finansielle bestemmelser.

Artikel 13

Efterfølgende revisioner

1.   Efterfølgende revisioner af udgifter til indirekte aktioner foretages af fællesforetagendet ECSEL i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013 som led i de indirekte aktioner under Horisont 2020.

2.   Kommissionen kan beslutte selv at udføre de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revisioner. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen beslutning i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 14

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Fællesforetagendet ECSEL giver Kommissionens personale og andre personer, som fællesforetagendet ECSEL eller Kommissionen har godkendt, samt Revisionsretten adgang til sine kontorlokaler og alle relevante oplysninger, herunder i elektronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres revisioner.

2.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontroller og inspektioner på stedet, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (13) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (14) for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser i forbindelse med en aftale, afgørelse eller kontrakt finansieret i medfør af denne forordning.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 skal aftaler, afgørelser og kontrakter, der følger af gennemførelsen af denne forordning, indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, fællesforetagendet ECSEL, Revisionsretten og OLAF til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive kompetencer.

4.   Fællesforetagendet ECSEL sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser beskyttes tilstrækkeligt, ved at foretage eller foranledige passende interne og eksterne kontroller.

5.   Fællesforetagendet ECSEL tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (15). Fællesforetagendet ECSEL vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette de interne undersøgelser, der foretages af OLAF.

Artikel 15

Fortrolighed

Med forbehold af artikel 16 sikrer fællesforetagendet ECSEL beskyttelsen af følsomme oplysninger, hvis videregivelse kan skade dets medlemmers interesser eller interesserne hos deltagere i fællesforetagendet ECSEL's aktiviteter.

Artikel 16

Gennemsigtighed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (16) gælder for dokumenter i fællesforetagendet ECSEL's besiddelse.

2.   Fællesforetagendet ECSEL's bestyrelse kan vedtage praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Med forbehold af artikel 10 i denne forordning kan afgørelser, der træffes af fællesforetagendet ECSEL i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i artikel 228 i TEUF.

Artikel 17

Regler for deltagelse og formidling

1.   Forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder for de aktioner, der finansieres af fællesforetagendet ECSEL. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet ECSEL som et finansieringsorgan, og det yder økonomisk støtte til indirekte aktioner som fastsat i vedtægternes artikel 1, litra a).

2.   Der kan fastlægges særlige kriterier for individuelle ansøgeres modtagelse af støtte fra de i ECSEL deltagende stater af de relevante myndigheder, der yder støtten. Disse kriterier kan bl.a. omfatte ansøgertype, herunder retlig status og formål, betingelser for ansvar og levedygtighed, herunder finansiel soliditet og opfyldelse af skattemæssige og sociale forpligtelser.

3.   Såfremt en i ECSEL deltagende stat ikke overdrager fællesforetagendet ECSEL gennemførelsen af sine bidrag til deltagerne i indirekte aktioner gennem de støtteaftaler med deltagerne, som er indgået af fællesforetagendet ECSEL, kan den fastsætte særlige regler vedrørende støtteberettigede omkostninger for finansieringen af deltagere.

4.   De i denne artikel omhandlede særlige kriterier og regler indgår i arbejdsplanen.

Artikel 18

Støtte fra værtsstaten

Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet ECSEL og den stat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet ECSEL.

Artikel 19

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Forordning (EF) nr. 72/2008 og forordning (EF) nr. 74/2008 ophæves.

2.   Med forbehold af stk. 1, er aktioner, der er iværksæt i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008, herunder årlige gennemførelsesplaner, fortsat underlagt disse forordninger, indtil de er afsluttet.

3.   Ud over de bidrag, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, betales følgende bidrag til fællesforetagendet ECSEL's driftsudgifter i perioden 2014-2017 med sigte på afslutningen af de foranstaltninger, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008:

a)

2 050 000 EUR af Unionen

b)

1 430 000 EUR af sammenslutningen AENEAS

c)

975 000 EUR af sammenslutningen ARTEMISIA.

Den foreløbige evaluering, der er nævnt i nærværende artikel 11, stk. 1, i denne forordning omfatter en endelig evaluering af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008.

4.   Den administrerende direktør, som er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 72/2008, tildeles for den resterende mandatperiode funktionerne som administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL som fastsat i denne forordning med virkning fra den 27. juni 2014. De øvrige betingelser i den administrerende direktørs kontrakt forbliver uændrede.

5.   Hvis den administrerende direktør, der er udnævnt i henhold til nærværende artikels stk. 4, var i sin første tjenesteperiode, udnævnes vedkommende for resten af tjenesteperioden med mulighed for at forlænge denne tjenesteperiode op til 4 år i overensstemmelse med vedtægternes artikel 8, stk. 4. Hvis den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til stk. 4 var i sin anden tjenesteperiode, kan tjenesteperioden ikke forlænges. En administrerende direktør, hvis tjenesteperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af vedkommendes samlede tjenesteperiode.

6.   Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør, som er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 74/2008, ophører inden den 27. juni 2014.

7.   Med forbehold af stk. 4 og 5 berører denne forordning ikke rettigheder og forpligtelser for personale, der er ansat i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008. Dette personales kontrakter kan fornys i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene og i overensstemmelse med de budgetmæssige begrænsninger for fællesforetagendet ECSEL.

8.   Fællesforetagendet ECSEL's administrerende direktør indkalder til det første møde i bestyrelsen og repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

9.   Medmindre andet aftales mellem medlemmerne af fællesforetagendet ENIAC og fællesforetagendet Artemis i medfør af forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008, overdrages alle rettigheder og forpligtelser, herunder aktiver, gæld eller passiver, tilhørende medlemmerne af fællesforetagenderne i henhold til disse forordninger til medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL i henhold til nærværende forordning.

10.   Eventuelle uudnyttede bevillinger under forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008 overdrages til fællesforetagendet ECSEL. Ethvert beløb, der skyldes af sammenslutningen AENEAS og sammenslutningen ARTEMISIA for administrative bevillinger for fællesforetagenderne ENIAC og Artemis for perioden 2008-2013, overføres til fællesforetagendet ECSEL i overensstemmelse med arrangementer, der skal aftales med Kommissionen.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  Udtalelse af 10.12.2013 (Endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslutning nr. 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2).

(12)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(13)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(15)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET ECSEL

Artikel 1

Opgaver

Fællesforetagendet ECSEL skal udføre følgende opgaver:

a)

yde økonomisk støtte til indirekte forsknings- og innovationsaktioner, hovedsagelig i form af tilskud

b)

sikre bæredygtig forvaltning af fællesforetagendet ECSEL

c)

udvikle nært samarbejde og sikre samordning med europæiske (navnlig Horisont 2020), nationale og tværnationale aktiviteter, organer og aktører med det formål at fremme et frugtbart innovationsmiljø i Europa, skabe synergi og forbedre udnyttelsen af forsknings- og udviklingsresultater inden for elektronikkomponenter og -systemer

d)

fastlægge den flerårige strategiplan og justere den i fornødent omfang

e)

udarbejde og gennemføre årlige arbejdsplaner for gennemførelsen af den flerårige strategiplan

f)

iværksætte forslagsindkaldelser, evaluere forslag og tildele midler til indirekte aktioner gennem åbne og gennemsigtige procedurer inden for de disponible finansieringsrammer

g)

offentliggøre oplysninger om indirekte aktioner

h)

overvåge gennemførelsen af de indirekte aktioner og forvalte tilskudsaftaler eller afgørelser

i)

overvåge det generelle fremskridt med hensyn til at nå målene for fællesforetagendet ECSEL

j)

gennemføre informations-, kommunikations-, udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved tilsvarende anvendelse af artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder stille de detaljerede oplysninger om resultaterne af indkaldelser af forslag til rådighed og gøre dem tilgængelige i en fælles Horisont 2020-e-database

k)

knytte forbindelser til en bred vifte af interessenter, herunder forskningsorganisationer og universiteter

l)

enhver anden opgave, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne som omhandlet i artikel 2 i denne forordning.

Artikel 2

Medlemmer

1.

Fællesforetagendet ECSEL består af følgende medlemmer:

a)

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen

b)

Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige, og

c)

ved accept af disse vedtægter gennem et godkendelsesbrev, sammenslutningen AENEAS, en sammenslutning registreret i henhold til fransk lovgivning med hjemsted i Paris (Frankrig); sammenslutningen ARTEMISIA, en sammenslutning registreret i henhold til nederlandsk lovgivning med hjemsted i Eindhoven (Nederlandene); sammenslutningen EPoSS, en sammenslutning registreret i henhold til tysk lovgivning med hjemsted i Berlin (Tyskland).

2.

De lande, der er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, benævnes i disse vedtægter "de i ECSEL deltagende stater". Hver enkelt af de i ECSEL deltagende stater udnævner sine egne repræsentanter til fællesforetagendet ECSEL's organer og udpeger den eller de nationale enheder, der har ansvaret for at varetage landets forpligtelser med hensyn til gennemførelse af fællesforetagendet ECSEL's aktiviteter.

3.

I disse vedtæger benævnes de i ECSEL deltagende stater og Kommissionen fællesforetagendet ECSEL's »offentlige myndigheder«.

4.

I disse vedtægter benævnes de private sammenslutninger fællesforetagendet ECSEL's »de private medlemmer« og de enheder, som udgør hvert privat medlem som defineret i dette private medlemmets vedtægter, benævnes »de konstituerende enheder«.

Artikel 3

Ændringer af medlemskab

1.

Medlemsstater eller associerede lande, der ikke er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b), bliver medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, når de har meddelt bestyrelsen deres skriftlige godkendelse af disse vedtægter og eventuelle andre bestemmelser om driften af fællesforetagendet ECSEL.

2.

Såfremt de bidrager til finansieringen, jf. artikel 16, stk. 4, for at nå målsætningerne for fællesforetagendet ECSEL som fastsat i nærværende forordnings artikel 2 og accepterer disse vedtægter, kan følgende enheder ansøge om medlemskab af fællesforetagendet ECSEL:

a)

andre lande end de i stk. 1 nævnte lande, som har forsknings- og innovationspolitikker eller -programmer vedrørende elektronikkomponenter og -systemer

b)

andre juridiske enheder, der direkte eller indirekte støtter forskning og innovation i en medlemsstat eller et associeret land.

3.

En eventuel ansøgning om medlemskab af fællesforetagendet ECSEL foretaget i henhold til stk. 2 stiles til fællesforetagenet ECSEL's bestyrelse. Bestyrelsen behandler ansøgningen og vurderer ansøgerens relevans og potentielle merværdi med hensyn til at opfylde fællesforetagendet ECSEL's målsætninger og træffer afgørelse om ansøgningen.

4.

Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab af fællesforetagendet ECSEL. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer er underrettet herom. Det tidligere medlem løses fra opsigelsesdatoen fra alle forpligtelser bortset fra forpligtelser, som fællesforetagendet ECSEL har godkendt eller påtaget sig før opsigelse af medlemskabet.

5.

Medlemskab af fællesforetagendet ECSEL kan ikke overdrages til en tredjepart uden forudgående samtykke fra bestyrelsen.

6.

Umiddelbart efter enhver ændring af medlemskabet i henhold til denne artikel skal fællesforetagendet ECSEL på sit websted offentliggøre en opdateret liste over medlemmer og datoen for den pågældende ændring.

Artikel 4

Fællesforetagendet ECSEL's organer

Fællesforetagendet ECSEL har følgende organer:

a)

bestyrelsen

b)

den administrerende direktør

c)

repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

d)

repræsentantskabet for de private medlemmer.

Artikel 5

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af repræsentanter for medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL.

Hvert medlem af fællesforetagendet ECSEL udpeger sine repræsentanter og en hoveddelegeret, der har stemmeretten i bestyrelsen.

Artikel 6

Bestyrelsens arbejde

1.

Stemmeretten for bestyrelsen fordeles som følger:

a)

1/3 til de private medlemmer kollektivt

b)

1/3 til Kommissionen, og

c)

1/3 til de i ECSEL deltagende stater kollektivt.

Medlemmerne gør deres yderste for at til enighed. I mangel af enighed træffer bestyrelsen sine afgørelser med et flertal på mindst 75 % af alle stemmeberettigede stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer.

2.

I de første to regnskabsår fordeles de i ECSEL deltagende staters stemmeret således:

a)

1 % for hver i ECSEL deltagende stat

b)

den resterende procentsats fordeles hvert år mellem de i ECSEL deltagende stater i forhold til deres faktiske finansielle bidrag i de forgangne to år, herunder også deres bidrag til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis.

I de efterfølgende år fastlægges stemmefordelingen blandt de i ECSEL deltagende stater årligt i forhold til de midler, de faktisk har givet tilsagn om til indirekte aktioner i de foregående to regnskabsår.

De private medlemmers stemmeret fordeles ligeligt mellem de private sammenslutninger, medmindre repræsentantskabet for de private medlemmer beslutter en anden fordeling.

Stemmeretten for nye medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, der ikke er en medlemsstat eller et associeret land, afgøres af bestyrelsen, inden medlemmet tiltræder fællesforetagendet ECSEL.

3.

Bestyrelsen vælger sin formand for en periode på mindst et år.

4.

Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder efter anmodning fra Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for de i ECSEL deltagende stater eller de private medlemmer, på anmodning af formanden eller på anmodning af den administrerende direktør i medfør af artikel 16, stk. 5. Der indkaldes til møde i bestyrelsen af formanden, og møderne afholdes almindeligvis på fællesforetagendet ECSEL's hjemsted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når Kommissionen, de private medlemmer og mindst tre i ECSEL deltagende staters hoveddelegerede er til stede.

Den administrerende direktør deltager i forhandlingerne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i sine møder som observatører, herunder navnlig repræsentanter for regionale myndigheder i Unionen.

5.

Repræsentanterne for medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL er ikke personligt ansvarlige for de handlinger, som de har udført i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

6.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Bestyrelsens opgaver

1.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fællesforetagendet ECSEL's strategiske orientering og operationer og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.

2.

I sin rolle i bestyrelsen søger Kommissionen at sikre samordning mellem aktiviteterne i fællesforetagendet ECSEL og de relevante aktiviteter i Horisont 2020 med henblik på at fremme synergier, når der fastsættes prioriteter, der er omfattet af forskningssamarbejde.

3.

Bestyrelsen har navnlig til opgave at:

a)

vurdere, godtage eller afvise ansøgninger om medlemskab, jf. disse vedtægters artikel 3, stk. 3

b)

træffe afgørelse om ophævelse af medlemskab af fællesforetagendet ECSEL, hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser

c)

vedtage fællesforetagendet ECSEL's finansielle regler, jf. artikel 5 i denne forordning

d)

vedtage fællesforetagendet ECSEL's årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

e)

udøve ansættelsesmyndighedsbeføjelserne i henseende til personalet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning

f)

udnævne og afskedige den administrerende direktør, forlænge dennes mandatperiode, yde vejledning til vedkommende og føre tilsyn med vedkommendes indsats

g)

godkende programkontorets organisationsstruktur, efter henstilling fra den administrerende direktør

h)

vedtage den flerårige strategiplan, jf. artikel 21, stk. 1

i)

vedtage arbejdsplanen og de tilhørende udgiftsoverslag, jf. artikel 21, stk. 2

j)

godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de dermed forbundne udgifter, jf. artikel 22, stk. 1

k)

sørge for etablering, hvis det er hensigtsmæssigt, af en intern revisionsfunktion i fællesforetagendet ECSEL efter henstilling fra den administrerende direktør

l)

fastlægge fællesforetagendet ECSEL's kommunikationspolitik efter henstilling fra den administrerende direktør

m)

efter behov fastlægge gennemførelsesbestemmelser for personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i henhold til artikel 6, stk. 3 i denne forordning

n)

efter behov fastsætte bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet ECSEL og for anvendelsen af praktikanter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i denne forordning

o)

efter behov oprette rådgivende grupper i tillæg til fællesforetagendet ECSEL's organer

p)

efter behov forelægge Kommissionen enhver anmodning om ændring af denne forordning, som foreslås af et medlem af fællesforetagendet ECSEL

q)

påtage sig ansvaret for en opgave, der ikke specifikt tildeles til et bestemt af fællesforetagendet ECSEL's organer, og som bestyrelsen kan tildele ethvert af fællesforetagendet ECSEL's organer.

Artikel 8

Udnævnelse eller afskedigelse af den administrerende direktør samt forlængelse af dennes mandatperiode

1.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen inddrager repræsentanter for de andre medlemmer af fællesforetagendet ECSEL i udvælgelsesproceduren, hvis det er hensigtsmæssigt.

Der skal navnlig sikres en hensigtsmæssig repræsentation af de andre medlemmer af fællesforetagendet ECSEL i den fase af udvælgelsesproceduren, hvor der foretages en foreløbig udvælgelse. Med henblik herpå udpeger de i ECSEL deltagende stater og de private medlemmer efter gensidig aftale en repræsentant og en observatør på bestyrelsens vegne.

2.

Den administrerende direktør er medlem af personalet og ansættes som midlertidigt ansat i fællesforetagendet ECSEL i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres fællesforetagendet ECSEL af formanden for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktørs mandat er på tre år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering af den administrerende direktørs indsats og fællesforetagendet ECSEL's kommende opgaver og udfordringer, idet den inddrager de i ECSEL deltagende stater og de private medlemmer efter behov.

4.

Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fire år.

5.

En administrerende direktør, hvis mandat er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.

Den administrerende direktør kan kun afskediges efter beslutning truffet af bestyrelsen på forslag fra Kommissionen med inddragelse af de i ECSEL deltagende stater og de private medlemmer efter behov.

Artikel 9

Den administrerende direktørs opgaver

1.

Den administrerende direktør er den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af fællesforetagendet ECSEL i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

2.

Den administrerende direktør er fællesforetagendet ECSEL's retlige repræsentant. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet ECSEL.

4.

Den administrerende direktør skal navnlig varetage følgende opgaver i fuld uafhængighed:

a)

sammenstille udkastet til den flerårige strategiplan, som sammensættes af den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden foreslået af repræsentantskabet for de private medlemmer og de offentlige myndigheders flerårige finansielle overslag, og forelægge det for bestyrelsen til vedtagelse

b)

udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

c)

udarbejde udkastet til arbejdsplanen, som beskriver omfanget af indkaldelser af forslag med henblik på at gennemføre forsknings- og innovationsaktivitetsplanen foreslået af repræsentantskabet for de private medlemmer og de offentlige myndigheders tilsvarende udgiftsoverslag, og forelægge det for bestyrelsen med henblik på vedtagelse

d)

forelægge årsregnskabet for bestyrelsen med henblik på en udtalelse

e)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport med angivelse af de tilhørende udgifter og forelægge bestyrelsen denne med henblik på godkendelse

f)

underskrive individuelle aftaler og afgørelser om støtte

g)

underskrive indkøbsaftaler

h)

gennemføre fællesforetagendet ECSEL's kommunikationspolitik

i)

tilrettelægge, lede og føre tilsyn med fællesforetagendet ECSEL's drift og personale inden for rammerne af bestyrelsens delegation af beføjelser, jf. artikel 6, stk. 2, i denne forordning

j)

etablere og opretholde et velfungerende og effektivt internt kontrolsystem og indberette alle betydelige ændringer heraf til bestyrelsen

k)

sikre, at der foretages risikovurdering og risikostyring

l)

træffe enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at vurdere fællesforetagendet ECSEL's fremskridt med hensyn til at opfylde dets målsætninger som beskrevet i artikel 2 i denne forordning

m)

varetage alle andre opgaver, som bestyrelsen pålægger eller uddelegerer til den administrerende direktør.

5.

Den administrerende direktør etablerer et programkontor, som under dennes ansvar udfører alle de støtteopgaver, der skal varetages i medfør af denne forordning. Programkontoret skal bemandes af fællesforetagendet ECSEL's personale og navnlig varetage følgende opgaver:

a)

yde støtte til etablering og forvaltning af et hensigtsmæssigt regnskabssystem i overensstemmelse med fællesforetagendet ECSEL's finansielle bestemmelser

b)

administrere indkaldelser af forslag i henhold til arbejdsplanen og forvalte støtteaftalerne og -afgørelserne

c)

forelægge fællesforetagendet ECSEL's medlemmer og øvrige organer alle relevante oplysninger og yde den støtte, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver samt besvare konkrete anmodninger

d)

varetage sekretariatsfunktionen for fællesforetagendet ECSEL's organer og understøtte rådgivningsgrupper, som bestyrelsen nedsætter.

Artikel 10

Sammensætningen af repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder består af repræsentanter for de offentlige myndigheder i fællesforetagendet ECSEL.

De offentlige myndigheder udpeger hver især deres egne repræsentanter og en hoveddelegeret, der har stemmeretten i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

Artikel 11

Arbejdet i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

1.

Stemmerne i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder fordeles årligt blandt de offentlige myndigheder i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL's aktiviteter i det pågældende år, jf. artikel 18, stk. 4, dog således at et medlem højst kan have 50 % af de samlede stemmer i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

Hvis færre end tre af de i ECSEL deltagende stater har givet den administrerende direktør meddelelse om deres finansielle bidrag, jf. artikel 18, stk. 4, har Kommissionen halvdelen af stemmerne, og den anden halvdel fordeles ligeligt mellem de i ECSEL deltagende stater.

De offentlige myndigheder udfolder alle bestræbelser på at opnå konsensus. Hvis der ikke opnås konsensus, træffer bestyrelsen sine afgørelser med et flertal på mindst 75 % af alle stemmeberettigede stemmer, hvorved de stemmeberettigede stemmer også omfatter de fraværende stemmer fra de i ECSEL deltagende stater.

Hver offentlig myndighed kan nedlægge veto i alle spørgsmål om anvendelsen af dens eget finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL.

2.

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder vælger sin formand for en periode på mindst to år.

3.

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder afholder ordinært møde mindst to gange om året. Det kan afholde ekstraordinære møder på anmodning af Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for de i ECSEL deltagende stater eller på anmodning af formanden. Der indkaldes til møde i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder af formanden, og møderne afholdes almindeligvis på fællesforetagendet ECSEL's hjemsted.

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder er beslutningsdygtigt, når Kommissionen og mindst tre af de i ECSEL deltagende staters hoveddelegerede er til stede.

Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret.

Alle medlemsstater og associerede lande, som ikke er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, kan deltage i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder som observatører. Observatører modtager alle relevante dokumenter og kan rådgive i forbindelse med repræsentantskabets beslutninger. Alle disse observatører er bundet af de regler om tavshedspligt, der gælder for medlemmer af repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, hvis overordnede koordinering forestås af en eller flere offentlige myndigheder.

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Opgaver for repræsentantskabet for de offentlige myndigheder

Repræsentantskabet for de offentlige myndigheder varetager følgende opgaver:

a)

sikre, at principperne om redelighed og åbenhed anvendes korrekt i forbindelse med tildelingen af offentlige midler til deltagere i indirekte aktioner

b)

godkende procedurebestemmelserne vedrørende indkaldelser af forslag, evaluering og udvælgelse af forslag og overvågning af indirekte aktioner

c)

godkende lanceringen af forslagsindkaldelser i overensstemmelse med aktivitetsplanen

d)

rangordne forslagene efter udvælgelses- og tildelingskriterier og under hensyntagen til deres bidrag til opfyldelsen af indkaldelsens mål og synergi med nationale prioriteter

e)

træffe afgørelse om tildelingen af offentlige midler til udvalgte forslag inden for de disponible budgetrammer, idet der tages hensyn til de kontroller, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5. Sådan afgørelse er bindende for de i ECSEL deltagende stater uden yderligere evaluerings- eller udvælgelsesprocesser.

Artikel 13

Sammensætningen af repræsentantskabet for de private medlemmer

Repræsentantskabet for de private medlemmer består af repræsentanter for de private medlemmer af fællesforetagendet ECSEL.

Hvert privat medlem udpeger sine egne repræsentanter og en hoveddelegeret, der har stemmeretten i repræsentantskabet for de private medlemmer.

Artikel 14

Arbejdet i repræsentantskabet for de private medlemmer

1.

Repræsentantskabet for de private medlemmer mødes mindst to gange om året.

2.

Repræsentantskabet for de private medlemmer kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, hvis overordnede koordinering forestås af et eller flere medlemmer.

3.

Repræsentantskabet for de private medlemmer vælger selv sin formand.

4.

Repræsentantskabet for de private medlemmer vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Opgaver for repræsentantskabet for de private medlemmer

Repræsentantskabet for de private medlemmer varetager følgende opgaver:

a)

udarbejde og regelmæssigt ajourføre udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden, jf. artikel 21, stk. 1, med henblik på at nå fællesforetagendet ECSEL's mål som beskrevet i artikel 2 i denne forordning

b)

hvert år udarbejde et udkast til forsknings- og innovationsaktivitetsplanen for næste år som grundlag for den indkaldelse af forslag, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

c)

forelægge udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og det årlige forslag til forsknings- og innovationsaktiviteter for den administrerende direktør inden for de tidsfrister, der er fastlagt af bestyrelsen

d)

organisere et rådgivende forum, som er åbent for alle offentlige og private berørte parter med interesser inden for elektronikkomponenter og -systemer med henblik på at informere dem om aktiviteterne og indsamle feedback om bl.a. udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og forslaget til forsknings- og innovationsaktiviteter for et givet år.

Artikel 16

Finansieringskilder

1.

Fællesforetagendet ECSEL finansieres i fællesskab af dets medlemmer i form af finansielle bidrag, der betales i rater og i naturaliebidrag til dækning af de omkostninger, der påløber for de private medlemmer eller deres konstituerende enheder og tilknyttede enheder i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, der ikke godtgøres af fællesforetagendet ECSEL.

2.

Fællesforetagendet ECSEL's driftsomkostninger afholdes via de finansielle bidrag, der er omhandlet i

a)

artikel 3, stk. 1, i denne forordning for så vidt angår Unionens bidrag på op til 15 255 000 EUR

b)

artikel 4, stk. 2, i denne forordning for så vidt angår de private medlemmers bidrag på op til 19 710 000 EUR eller 1 % af summen af de samlede projektudgifter, alt efter hvilket af disse beløb der er det højeste, dog højst 48 000 000 EUR, og

c)

artikel 19, stk. 2, i denne forordning for så vidt angår gennemførelsen af de aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008.

Hvis en del af bidraget til administrationsomkostninger ikke bruges, kan det bruges til at dække fællesforetagendet ECSEL's driftsomkostninger.

3.

Fællesforetagendet ECSEL's driftsomkostninger dækkes via:

a)

Unionens finansielle bidrag

b)

finansielle bidrag fra de i ECSEL deltagende stater

c)

bidrag i naturalier fra de private medlemmer eller deres konstituerende enheder og tilknyttede enheder bestående af de omkostninger, som de har pådraget sig i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, minus bidragene fra fællesforetagendet ECSEL, de i ECSEL deltagende stater og eventuelle andre EU-bidrag til dækningen af disse omkostninger.

4.

De ressourcer, som fællesforetagendet ECSEL anfører i sit budget, består af følgende bidrag:

a)

medlemmernes finansielle bidrag til de administrative omkostninger

b)

medlemmernes finansielle bidrag til driftsomkostningerne, herunder også de i ECSEL deltagende staters overdragelser til fællesforetagendet ECSEL, jf. artikel 17, stk. 1

c)

fællesforetagendet ECSEL's eventuelle indtægter

d)

eventuelle andre finansielle bidrag, ressourcer og indtægter.

Eventuelle renter af de bidrag, der betales til fællesforetagendet ECSEL, anses for at være fællesforetagendets indtægter.

5.

Hvis et medlem af fællesforetagendet ECSEL ikke overholder sine forpligtelser vedrørende aftalte finansielle bidrag, meddeler den administrerende direktør dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen kan bringes til ophør. Såfremt situationen ikke afhjælpes inden fristens udløb, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om det misligholdende medlem skal fratages sit medlemskab, eller hvorvidt der skal træffes andre foranstaltninger, indtil medlemmet overholder sine forpligtelser.

6.

Det er hensigten, at fællesforetagendet ECSEL's ressourcer og aktiviteter benyttes til at opfylde målsætningerne, jf. artikel 2 i denne forordning.

7.

Fællesforetagendet ECSEL ejer alle aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde målsætningerne, jf. artikel 2 i denne forordning.

8.

Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet ECSEL foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendet ECSEL's medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 17

De i ECSEL deltagende staters bidrag

1.

De i ECSEL deltagende stater kan til fællesforetagendet ECSEL overdrage gennemførelsen af deres bidrag i forhold til deltagerne i indirekte aktioner gennem de tilskudsaftaler, som fællesforetagendet ECSEL indgår med deltagerne. De kan også overdrage til fællesforetagendet ECSEL at betale deres bidrag til deltagerne eller foretage betalingerne selv baseret på fællesforetagendet ECSEL's kontroller.

2.

Hvis en af de i ECSEL deltagende stater ikke foretager en overdragelse til fællesforetagendet ECSEL, som anført i stk. 1, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at oprette egne tilskudsaftaler inden for en tidshorisont som ligner den, der gælder for fællesforetagendet ECSEL's tilskudsaftaler. Kontrollen af støtteberettigelsen af omkostninger, der foretages af fællesforetagendet ECSEL, jf. artikel 18, stk. 7, kan anvendes af de i ECSEL deltagende stater som en del af deres egen betalingsproces.

3.

De nærmere bestemmelser for samarbejdet mellem de i ECSEL deltagende stater og fællesforetagendet ECSEL fastlægges i en administrativ aftale, som indgås mellem de enheder, der udpeges af de i ECSEL deltagende stater til dette formål, og fællesforetagendet ECSEL.

4.

Hvis de i ECSEL deltagende stater foretager en overdragelse til fællesforetagendet ECSEL henhold til stk. 1, suppleres den administrative aftale, der er omhandlet i stk. 3, med årlige aftaler mellem de enheder, der er udpeget af de i ECSEL deltagende stater til dette formål, og fællesforetagendet ECSEL, om betingelser og vilkår for det finansielle bidrag fra de i ECSEL deltagende stater til fællesforetagendet ECSEL.

5.

Medlemsstater, associerede lande og tredjelande, der ikke er medlem af fællesforetagendet ECSEL, kan indgå lignende aftaler med fællesforetagendet ECSEL.

Artikel 18

Finansiering af indirekte aktioner

1.

Fællesforetagendet ECSEL støtter indirekte aktioner via åbne indkaldelser af konkurrerende forslag og tildeling af offentlige midler inden for de disponible budgetrammer. Offentlig støtteunder fællesforetagendet ECSEL tilsidesætter ikke relevante statsstøtteregler.

2.

Det finansielle bidrag fra de offentlige myndigheder er det bidrag, der er omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra a) og b), der udbetales som godtgørelse af støtteberettigede omkostninger til deltagerne i indirekte aktioner. Unionens og hver enkelt af de i ECSEL deltagende staters særlige refusionssatser indgår i aktivitetsplanen.

3.

De offentlige myndigheder meddeler hvert år den administrerende direktør, hvilke finansielle forpligtelser de har reserveret til hver forslagsindkaldelse, der indgår i aktivitetsplanen, og i givet fald i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i god tid før udarbejdelsen af budgetudkastet for fællesforetagendet ECSEL, idet der tages hensyn til omfanget af de forsknings- og innovationsaktiviteter, der er omhandlet i aktivitetsplanen.

4.

Den administrerende direktør kontrollerer, at ansøgerne er berettigede til støtte fra Unionen, og de i ECSEL deltagende stater kontrollerer, at deres ansøgere er støtteberettigede på grundlag af forud fastsatte nationale kriterier for støtte, og meddeler den administrerende direktør resultaterne heraf.

5.

På grundlag af kontrollerne i stk. 4 opstiller den administrerende direktør et udkast til en liste over indirekte aktioner, der skal udvælges til finansiering, opdelt efter ansøgere, og forelægger den for repræsentantskabet for de offentlige myndigheder, der træffer afgørelse om den maksimale tildeling af offentlige midler i overensstemmelse med artikel 12, litra e), og giver den administrerende direktør mandat til at indgå aftaler med de relevante deltagere.

6.

Fællesforetagendet ECSEL træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder kontrol af omkostningers støtteberettigelse, i forbindelse med udbetalingen af de offentlige midler til de respektive deltagere i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 3 og 4.

7.

De i ECSEL deltagende stater må ikke kræve yderligere teknisk overvågning og rapportering ud over det, som fællesforetagendet ECSEL kræver.

Artikel 19

Finansielle forpligtelser

Fællesforetagendet ECSEL's finansielle forpligtelser må ikke overstige værdien af de finansielle midler, som det har til sin rådighed, eller som medlemmerne har afsat til dets budget.

Artikel 20

Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 21

Operationel og finansiel planlægning

1.

I den flerårige strategiplan anføres strategien og planerne for at nå fællesforetagendet ECSEL's mål, jf. artikel 2 i denne forordning, via en flerårig strategisk forsknings- og innovationsdagsorden fra repræsentantskabet for de private medlemmer og flerårige finansielle overslag fra de offentlige myndigheder. Den bør kortlægge forsknings- og innovationsprioriteterne for udvikling og indførelse af nøglekompetencer for elektronikkomponenter og -systemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og hjælpe med at udvikle nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål. Den bør revideres regelmæssigt i takt med udviklingen af industriens behov i Europa.

2.

Den administrerende direktør forelægger med henblik på vedtagelse bestyrelsen et udkast til en årlig eller flerårig arbejdsplan, som skal omfatte en plan for forsknings- og innovationsaktiviteterne, de administrative aktiviteter og de tilhørende udgiftsoverslag.

3.

Arbejdsplanen skal vedtages inden udgangen af året før dens gennemførelse. Arbejdsplanen gøres offentligt tilgængelig.

4.

Den administrerende direktør udarbejder udkastet til det årlige budget for det følgende år og forelægger bestyrelsen det med henblik på vedtagelse.

5.

Det årlige budget for et bestemt år vedtages af bestyrelsen inden udgangen af det foregående år.

6.

Det årlige budget tilpasses for at tage hensyn til størrelsen af Unionens finansielle bidrag, der fastsættes i Unionens budget.

Artikel 22

Operationel og finansiel rapportering

1.

Den administrerende direktør rapporterer hvert år til bestyrelsen om varetagelsen af sine opgaver som administrerende direktør i overensstemmelse med fællesforetagendet ECSEL's finansielle bestemmelser.

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør med henblik på godkendelse bestyrelsen en årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, som fællesforetagendet ECSEL har gjort i det foregående kalenderår, navnlig med hensyn til den årlige arbejdsplan for det pågældende år. Den årlige aktivitetsrapport skal bl.a. omfatte oplysninger om følgende:

a)

forsknings- og innovationsaktioner samt andre aktioner, der er gennemført, og de tilhørende udgifter

b)

de indsendte forslag fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land

c)

de aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land og med angivelse af fællesforetagendet ECSEL's og de i ECSEL deltagende staters bidrag til de enkelte deltagere og indirekte aktioner.

2.

Når den årlige aktivitetsrapport er godkendt af bestyrelsen, gøres den offentligt tilgængelig.

3.

Fællesforetagendet ECSEL's regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender fællesforetagendet ECSEL en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om fællesforetagendet ECSEL's foreløbige årsregnskab i medfør af artikel 148 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 opstiller fællesforetagendet ECSEL's regnskabsfører fællesforetagendet ECSEL's endelige årsregnskab, og den administrerende direktør sender det til bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

Bestyrelsen afgiver en udtalelse om fællesforetagendets ECSEL's endelige årsregnskab.

Den administrerende direktør sender senest den 1. juli i det følgende regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november det følgende regnskabsår.

Den administrerende direktør fremsender senest den 30. september et svar til Revisionsretten på de bemærkninger, som denne har fremsat i forbindelse med sin årsberetning. Den administrerende direktør forelægger endvidere bestyrelsen dette svar.

Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 165, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 23

Intern revision

Kommissionens interne revisor har samme beføjelser over for fællesforetagendet ECSEL som over for Kommissionen.

Artikel 24

Medlemmernes ansvar og forsikring

1.

Medlemmernes økonomiske ansvar for fællesforetagendet ECSEL's gæld er begrænset til de bidrag, de allerede har ydet til de administrative omkostninger.

2.

Fællesforetagendet ECSEL tegner en passende forsikring.

Artikel 25

Interessekonflikt

1.

Fællesforetagendet ECSEL og dets organer og personale skal undgå enhver interessekonflikt ved gennemførelsen af deres aktiviteter.

2.

Fællesforetagendet ECSEL's bestyrelse vedtager regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, der sidder i bestyrelsen eller i repræsentantskabet for de offentlige myndigheder.

Artikel 26

Afvikling

1.

Fællesforetagendet ECSEL afvikles ved udgangen af den periode, der er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

2.

Udover stk. 1 indledes afviklingsproceduren automatisk, hvis Unionen eller alle private medlemmer udtræder af fællesforetagendet ECSEL.

3.

Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet ECSEL udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

4.

Under afviklingen af fællesforetagendet ECSEL skal dets aktiver bruges til at dække dets forpligtelser og udgifterne til afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet ECSEL. Et eventuelt overskud, der tilfalder Unionen, tilbageføres til Unionens budget.

5.

Der fastlægges en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle aftaler eller afgørelser, som fællesforetagendet ECSEL har indgået og truffet, og af kontrakter om indkøb af en varighed, der overstiger varigheden af fællesforetagendet ECSEL.


Top